exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Szent István-torony

Turnul Ștefan
Szent István-torony
Turnul Ștefan
Turnul Ștefan din Baia Mare 06
Nenea hartia, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Piața Cetății, Turnului
Vármegye:
Szatmár
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.6586762337, 23.5821152725
Google térkép:

Története

1347-ben Nagy Lajos kiváltságleveléből értesültünk a templom építéséről. 1445-ben Nagybánya Hunyadi János birtokába került, és a hagyomány szerint ő építtette ma is álló tornyát.

A város 1547-ben Kopácsi István erdődi prédikátor tevékenysége nyomán vált protestánssá. Plébánosa akkor Veress Mihály volt. A Szent István templomot a protestánsok kerítették hatalmukba, először az evangélikusok, majd a reformátusok. 1551-ben Péter deák, Izabella királynő híve kikergette a városból a ferenceseket. 1674-ben három évre újra katolikus kézre került a Szent István templom a Spankau tábornok császári katonaságnak köszönhetőleg. 1687-ben a török kiűzésével és Erdély Habsburg Birodalomba való bekebelezésével a Szent István templomot a jezsuiták szerezték meg. A reformátusok a Rákóczi-szabadságharcnak köszönhetőleg 1705-től 1712-ig újra használatba vehették a Szent István templomot. Ezt követően a jezsuiták visszaszerezték, azonban nem állíttatták helyre, hanem a régi Szent Márton templom helyére építették fel a mai új templomukat. 1769. augusztus 25-én a templomot egy villámcsapás lángba borította, és teljesen elpusztult. A Szent István templomot ezután elkezdték széthordani, majd 1847-ben a városi tanács lőporral felrobbantatta a még jelentős romokat. Anyagát értékesítették, illetve a pélbánia és más épületek építéséhez használták fel.

A torony 16. század végén leégett sisakja helyett 1619-ben Kaszai Farkas Péter négy fiatornyos sisakot épített. Ez 1769-ben villámcsapás okozta tűzben megsemmisült, és 1770-ben az osztrák Seisenpech György bádogos hagymasisakot épített a helyébe. Miután ez is leégett, 1871-ben Schulz Ferenc építész tervei alapján új sisakot kapott.

{"item":"sight","set":{"sightId":1127,"townId":55,"active":1,"name_LO":"Turnul \u0218tefan","address":"Pia\u021ba Cet\u0103\u021bii, Turnului","mapdata":"1|724|781","gps_lat":"47.6586762337","gps_long":"23.5821152725","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/www.baiamare.ro\/ro\/Descopera-Baia-Mare\/Obiective-turistice-si-atractii\/Atractii-turistice\/Turnul-Stefan\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Istvan-torony-Nagybanya-2294","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=181","picture":"\u003Ca title=\u0022Nenea hartia, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Turnul_%C8%98tefan_din_Baia_Mare_06.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Turnul \u0218tefan din Baia Mare 06\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/73\/Turnul_%C8%98tefan_din_Baia_Mare_06.jpg\/512px-Turnul_%C8%98tefan_din_Baia_Mare_06.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Turnul_%C8%98tefan_din_Baia_Mare_06.jpg\u0022\u003ENenea hartia\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szent Istv\u00e1n-torony ","note":"","history":"1347-ben Nagy Lajos kiv\u00e1lts\u00e1glevel\u00e9b\u0151l \u00e9rtes\u00fclt\u00fcnk a templom \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9r\u0151l. 1445-ben Nagyb\u00e1nya Hunyadi J\u00e1nos birtok\u00e1ba ker\u00fclt, \u00e9s a hagyom\u00e1ny szerint \u0151 \u00e9p\u00edttette ma is \u00e1ll\u00f3 torny\u00e1t.@\nA v\u00e1ros 1547-ben Kop\u00e1csi Istv\u00e1n erd\u0151di pr\u00e9dik\u00e1tor tev\u00e9kenys\u00e9ge nyom\u00e1n v\u00e1lt protest\u00e1nss\u00e1. Pl\u00e9b\u00e1nosa akkor Veress Mih\u00e1ly volt. A Szent Istv\u00e1n templomot a protest\u00e1nsok ker\u00edtett\u00e9k hatalmukba, el\u0151sz\u00f6r az evang\u00e9likusok, majd a reform\u00e1tusok. 1551-ben P\u00e9ter de\u00e1k, Izabella kir\u00e1lyn\u0151 h\u00edve kikergette a v\u00e1rosb\u00f3l a ferenceseket. 1674-ben h\u00e1rom \u00e9vre \u00fajra katolikus k\u00e9zre ker\u00fclt a Szent Istv\u00e1n templom a Spankau t\u00e1bornok cs\u00e1sz\u00e1ri katonas\u00e1gnak k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151leg. 1687-ben a t\u00f6r\u00f6k ki\u0171z\u00e9s\u00e9vel \u00e9s Erd\u00e9ly Habsburg Birodalomba val\u00f3 bekebelez\u00e9s\u00e9vel a Szent Istv\u00e1n templomot a jezsuit\u00e1k szerezt\u00e9k meg. A reform\u00e1tusok a R\u00e1k\u00f3czi-szabads\u00e1gharcnak k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151leg 1705-t\u0151l 1712-ig \u00fajra haszn\u00e1latba vehett\u00e9k a Szent Istv\u00e1n templomot. Ezt k\u00f6vet\u0151en a jezsuit\u00e1k visszaszerezt\u00e9k, azonban nem \u00e1ll\u00edttatt\u00e1k helyre, hanem a r\u00e9gi Szent M\u00e1rton templom hely\u00e9re \u00e9p\u00edtett\u00e9k fel a mai \u00faj templomukat. 1769. augusztus 25-\u00e9n a templomot egy vill\u00e1mcsap\u00e1s l\u00e1ngba bor\u00edtotta, \u00e9s teljesen elpusztult. A Szent Istv\u00e1n templomot ezut\u00e1n elkezdt\u00e9k sz\u00e9thordani, majd 1847-ben a v\u00e1rosi tan\u00e1cs l\u0151porral felrobbantatta a m\u00e9g jelent\u0151s romokat. Anyag\u00e1t \u00e9rt\u00e9kes\u00edtett\u00e9k, illetve a p\u00e9lb\u00e1nia \u00e9s m\u00e1s \u00e9p\u00fcletek \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9hez haszn\u00e1lt\u00e1k fel.@\nA torony 16. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n le\u00e9gett sisakja helyett 1619-ben Kaszai Farkas P\u00e9ter n\u00e9gy fiatornyos sisakot \u00e9p\u00edtett. Ez 1769-ben vill\u00e1mcsap\u00e1s okozta t\u0171zben megsemmis\u00fclt, \u00e9s 1770-ben az osztr\u00e1k Seisenpech Gy\u00f6rgy b\u00e1dogos hagymasisakot \u00e9p\u00edtett a hely\u00e9be. Miut\u00e1n ez is le\u00e9gett, 1871-ben Schulz Ferenc \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n \u00faj sisakot kapott.\n&\njezsuita.hu: A NAGYB\u00c1NYAI SZENTH\u00c1ROMS\u00c1G PL\u00c9B\u00c1NIATEMPLOM|https:\/\/jezsuita.hu\/a-nagybanyai-szentharomsag-plebaniatemplom\/","town":{"townId":55,"name_HU":"Nagyb\u00e1nya","name_LO":"Baia Mare","seolink":"nagybanya-baia-mare","oldcounty":24,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}