exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Medgyes

Mediaș
Medgyes
Román:
Mediaș
Német:
Mediasch
Vármegye:
Nagy-Küküllő
Ország:
Románia
Megye:
Szeben
Folyó:
Nagy-Küküllő
Tengerszint feletti magasság:
330 m
GPS koordináták:
46.164408, 24.350513
Google térkép:
Népesség
Népesség:
46e
Magyarok aránya:
9.89%
Népesség 1910-ben
Összesen 8626
Magyarok 19.88%
Németek 44.82%
Oláhok 31.64%
Címer
ROU SB Medias CoA1
Romanian Government, Public domain, via Wikimedia Commons

A Nagy-Küküllő mellett a székelyek alapítottak falut, és tőlük kapta a nevét, amely a meggy szóból származik. II. Géza király a 12. században a székelyeket a mai Székelyföld területére költöztette, és helyükre németeket telepített, akiket később szászoknak neveztek. Az erdélyi szászok széleskörű szabadságjogaikat és autonómiájukat II. András királynak köszöngették. A város kiváltságait Károly Róberttől kapta, amelyeket a magyar királyok később tovább bővítettek. Vára a Szent Margit templom erődítésével jött létre, amelyre a török veszély miatt volt szükség. A város védőfalai Mátyás király utasítására épültek, aki megerősítette a szászok autonómiáját is. 1552-ben I. Ferdinándtól szabad királyi városi kiváltságot kapott, egyben a Kétszék néven egyesített Medgyes- és Nagyselykszék székhelye lett. Egyértelműen a Küküllő vidéki, szászok lakta területek, egyben a Küküllő menti borvidék központjává vált. A szászok a reformáció során az evangélikus hitre tértek. Az itt tartott az országgyűlésen kérték fel a lengyelek 1576-ban Báthory István erdélyi fejedelmet királyuknak. Számos erdélyi országgyűlést tartottak falai között. A szászok a magyarok függetlenedési törekvéseivel szemben rendre a Habsburgokat támogatták. Az 1848-as szabadságharc leverése után a Habsburg udvar megszüntette az őket támogató erdélyi szászok autonómiáját. Ezt később helyreállították, majd a közigazgatás kiegyezést követő modernizációjával végleg megszűnt. 1919. január 8-án, amikor Erdély már román megszállás alatt állt, Medgyesen a szász küldöttek gyűlése elfogadta a Romániához való csatlakozást az autonómia helyreállításának ígérete mellett. Románia amellett, hogy nem állította helyre a szász autonómiát, elkobozták a szász közösség hatalmas birtokait is. A kilátástalan helyzetbe került szászok többsége a Ceaușescu-érában váltságdíj ellenében Németországba vándorolt ki.

Története
Látnivalók
© OpenStreetMap contributors
895
Honfoglalás
Több...
895
A honfoglalás során a magyar törzsek szövetsége birtokba vette az akkor túlnyomó részt lakatlan Kárpát-medencét. A honfoglalásig a Kárpátok északnyugati részének gyér szláv lakossága morva uralom alatt élt egy pár évtizede az Avar Birodalom 9. század eleji összeomlása óta.
1000
Államalapítás
Több...
1000
I. István királlyá koronázásával létrejött a Magyar Királyság. Államvallássá tette a kereszténységet, megszervezte az egyházat, ennek keretében 2 érsekséget (Esztergom, Kalocsa) és 10 egyházmegyét hozott létre. Magyarországot megyékre osztotta, amik élén az ispán állt.
1075
Szent László székelyeket telepített a Nagy-Küküllő mentére, ők alapítottak falut a mai Medgyes területén, és tőlük kapta nevét is. A falu a mai Belsővártól északkeletre, a str. Petru Rareș/Langgasse, a str. Bisericii/Pfarhofgasse és a Mihai Viteazul/Zekesch utca környékén terült el. Temetőjét az evangélikus templom alatt tárták fel.
1130 után
II. Géza fokozatosan Erdély keleti gyepűjére telepítette át a székelyeket.
1141-1161
II. Géza uralkodása alatt teutonok (németek), falamandok és kisebb részben vallonok leltek új hazára dél-Erdélyben, feltehetőleg azután, hogy 1147-ben a II. keresztes hadjárat átvonult Magyarországon. A kölni és trieri érsekség területéről érkeztek olyan személyek, akik öröklési rend szerint odahaza nem számíthattak birtokszerzésre. lakatlan területre érkeztek, ahol nem sokkal korábban még székely határőrök éltek, akiket királyi parancsra Háromszék területére telepítettek át. Később ezen telepeseket kollektíven szászoknak kezdték nevezni, ami nem azt jelenti, hogy Szászországból származtak.
1146
A hagyomány szerint ekkor alapították, ezzel Erdély egyik legrégebbi városa. II. Géza telepített le szászokat a székelyek helyére.
1224
II. András király kiadta az Andreanum-ot, az erdélyi szászok arany szabadságlevelét (goldener Freibrief). Ez a szászokat egységes jogi személyként kezelte, kivette a királyi ispánok fennhatósága alól, és az újonnan alapított szebeni ispánt helyezte föléjük. A szászok által lakott terület saját birtokukká vált, jogilag egyenlők voltak, a tulajdonos kihalása után a birtokok a közösségre szálltak vissza, azokat a király nem adományozhatta el. Elöljáróaikat, papjaikat maguk válaszhatták. Vezetőjük a király által kinevezett szászok grófja volt, azonban 1486 után a grófot is maguk választhatták. Szabadon tarthattak vásárokat és kereskedhettek. A szászok földjét Királyföldnek (Fundus Regius, Königsboden) nevezték.
1241-42
Tatárjárás
Több...
1241-42
A Mongol Birodalom hordái elözönlötték Magyarországot, és csaknem teljesen elpusztították. A lakosság fele-harmada elpusztult. A muhi csatában a mongolok is jelentős veszteségeket szenvedtek. Kivonulásuk után IV. Béla újjászervezte Magyarországot. Engedélyezte a kővárak építését a földesuraknak, mert azok sikeresen ellen tudtak állni a mongoloknak. A várak túlnyomó többsége ezután épült meg. Az elpusztult lakosság helyébe német, román és szláv telepesek érkeztek.
1267. július 3.
Már szászok lakták. Mediesy néven említették először. Neve a magyar meggy szóból ered, német neve a magyarból származik.
1283
Káptalan (Dékanátus) székhelye volt. Villa Medjes néven említették.
1301
Az Árpád-ház kihalása
Több...
1301
Kihalt az Árpád-ház III. András király halálával. Magyarországot oligarchák uralták, leghatalmasabb köztük Csák Máté volt, akiknek legfőbb szövetségesei az Abák voltak. A trónkövetelők közül a pápa által is támogatott Károly Róbert (1308-1342) emelkedett ki, akinek évtizedekig tartott az oligarchák hatalmának megtörése.
1315
Károly Róbert Medgyes, Selyk és Berethalom lakóit a szebeni ispánsághoz csatolta.
1317
Vásáros helyként először említették.
1318
Ekkor említették először Medgyesszéket, melynek a székhelye volt. Károly Róbert Medgyes és Nagyselyk lakóinak kiváltságokat adományozott, és felmentette a lakókat a királyi seregben való kötelező szolgálat alól. Az adózás és jogszolgáltatás a szebeni szokások szerint történt. Plébániai iskolája a 14. századtól működött. Ekkoriban sánc és árok védte a várost.
14. század eleje
A Szent Margit templom körül falakat és két tornyot emeltek védelem gyanánt. A 15. században a török veszély miatt a falakat megemelték, három bástyával és vizesárokkal erősítették meg. Az így létrejött várat először 1450-ben említették meg.
1359
Civitas Megyes néven városként említették. Később visszatért a mezőváros megnevezés.
1402
Zsigmond felmentette a Medgyes és Selyk székbeli szászokat a székely ispán joghatósága alól, így a két szék önállósodott.
1411
Első alkalommal használták a "Két szék" kifejezést.
16. századig
Főként oppidumként (mezőváros) említették, és 1552-ig Nagyselykkel és Berethalommal versengett.
1414
Felépült a település első temploma, a Szent Margit templom.
1424
Két országos vásár tartására kapott szabadalmat Zsigmondtól.
1437
A Kápolnai Unióban a három erdélyi nemzet, a magyar, a székely és a szász szövetséget kötött. A románok ekkor még elenyésző kisebbséget alkottak, nagyobb számban később érkeztek gazdasági bevándorlóként. Az egyezség értelmében a szász erődtemplomokba beengedték a környékbeli nem szász lakosságot is veszély esetén. Ez óriási engedmény volt, mert akkor nem szász (még magyar nemes sem) nem szerezhetett birtokot, nem vásárolhatott házat Szászföldön. A rendházakban is csak szász szerzetesek élhettek, és a szász plébánosok a magyar szokások, viselet és frizura átvételét is szigorúan tiltották. Az erdélyi szászok soha nem integrálódtak az őket befogadó és nekik annyi előjogot biztosító Magyarország testébe, és erre soha nem is volt semmi hajlandóságuk.
1438
Magyarországra betörő portyázó török sereg dúlta fel, melynek következtében a népessége megfogyatkozott. II. Murád portyázó hadat küldött Magyarországra Ali bég vezetésével, amelyet Vlad Drakul oláh vajda serege segített. Szörényvárnál átkeltek a Dunán. Rohammal bevették Medgyest, Szebent azonban hiába ostromolták. Végül Brassó külvárosát felégetve a Törcsvári szoroson át kitakarodtak az országból.
1444
Ferencesek telepedtek le a városban. Kolostort építettek, templomuk 1500 után épült.
1450
Ekkor említették először templomerődjének várnagyát.
1457
Először említették a medgyesi szabók és posztó készítők céheit.
1459
Először tartottak Medgyesen országgyűlést.
1462, 1467
Mátyás király Medgyesen vendégeskedett. Medgyes ekkor mezőváros volt.
1476
Mátyás király parancsára Medgyesen, a Mária toronyban tartották fogva Vlad Tepest. 1476-ban Vlad Tepes Báthory István erdélyi vajda seregének segítségével visszaszerezte Havasalföld trónját, azonban a magyar sereg távoztával, nem sikerülve nagyobb támogatást szereznie hazájában, a törökök megölték.
1477
Mátyás király hadiállapot esetén 32 katona kiállítására kötelezte a várost.
1486
Mátyás király utasította a várost védőfalak építésére. 1490 és 1534 között épültek fel falai 2360 méter hosszan.
1486
Mátyás király megerősítette a szászok autonómiáját. Létrejött az Erdélyi Szász Univerzitás, az erdélyi szászok önkormányzati szerve. Ennek közigazgatási, törvényhozói, bíráskodási jogköre volt és egyedül a királynak volt alárendelve. Szászok fölött kizárólag a szász egyetem ítélkezhetett. A Szász Univerzitás választotta a szászok grófját is a 12 fős nagyszebeni városi tanács tagjai közül. Az Univeztitás hivatalos nyelve a német volt, míg Magyarországé a latin.
1487
Először említették ispotályát.
1490 és 1532 között
Felépült a városfal, amely a 18. századig a város területi fejlődésének is határt szabott.
1495-től
Egyre többször említették civitasként.
1507-től
Július 13-án (Margit napján) éves vásárt is tartott.
1510
Háromszáz szász hospes, 38 zsellér, két pásztor és négy szegény családfő lakta családostul.
1526
Mohácsi csata és az ország két részre szakadása
Több...
1526
A franciák felbujtására I Szulejmán szultán hadat indított Bécs ellen. Az osztrák herceg, I. Ferdinánd, II. Lajos magyar király sógora volt. Az Oszmán Birodalom serege Mohácsnál vereséget mért a magyar seregre, II. Lajos király is életét vesztette. A bárók egy része a Habsburg V. Károly császár öccsét, Ferdinándot, a köznemesség viszont a leghatalmasabb magyar bárót, Szapolyai Jánost (I. János) választotta királlyá. Az ország kettészakadt, és évtizedekig tartó harc kezdődött a hatalomért.
1528
A március 20-ai szinai csatában Szapolyai döntő vereséget szenvedett és Lengyelországba menekült. Ferdinándot királlyá koronázták és Erdély is a hatalmába került. Miután Szapolyait a francia és lengyel szövetségesei cserben hagyták a szultánhoz fordult. 1529-ben a szultán hadat indított, visszafoglalta Budát és átadta Szapolyainak, akit elismert magyar királynak.
1529
János király számára Kun Kocsárd, a székely hadak vezére ostromolta, végül 1530. augusztusában hosszas ostrom után kapitulált a Ferdinánd párti város.
1534
Szapolyai János privilégiuma szerint Medgyesen az éves várárok kivételével idegen áruk adás-vétele tilos.
1534. szeptember
Ide menekült Lodovico Gritti Magyarország kormányzója Majláth István erdélyi vajda, Szapolyai és a havasalföldi vajda serege elől. A felmentésére küldött a Péter moldvai vajda is az ostromlókhoz csatlakozott. A várba az ostromló serege a falakon rést lőve betört. Gritti a moldvai táborba szökött, de innen kiadták a magyaroknak és Majláth István parancsára Medgyes várában szeptember 29-én lefejezték. A törökök kegyenceként érkezett Magyarországra 1529-ben a velencei szerencselovag Lodovico Gritti, aki hamarosan elérte, hogy Szapolyai Magyarország kormányzójává nevezze ki. Gritti harácsolásával, a királyét is elhomályosító udvartartásával, fosztogatásaival és azzal, hogy még Ferdinánddal is meg próbált lepaktálni végül mindenkit maga ellen fordított. Az utolsó csepp az volt, amikor Gritti utasítására Dóczi Orbán meggyilkolta a Szapolyai-párt egyik oszlopos tagját, Czibak Imre váradi püspököt, ekkor kelt fel ellene az erdélyi nemesség Majláth István vajda vezetésével.
1537
Szapolyai maga elé idézte polgárait, mert akadályozták a brassóiak üzleteit.
1539
Szapolyai megerősítette a medgyesi kereskedők szabad adás-vételi jogát Magyarország teljes területén.
1541
Buda eleste és az ország három részre szakadása
Több...
1541
A törökök elfoglalták Magyarország fővárosát, Budát. Az ország középső része 150 évre török uralom alá került, az ország így három részre szakadt.
1545. május 17.
Medgyesen mondták ki az erdélyi szász lelkészek szinódusán az ágostai hitvalláshoz (evangélikusok) való csatlakozásukat. A század közepére korábbi plébániai iskolája szintén evangélikussá lett. A templom oltárát és festményeit eltávolították.
1551
A gyermek János Zsigmond gyámja, Fráter György Castaldo császári seregével rákényszerítette Izabella királynét, hogy adja át az országát (a keleti magyar királyságot) Ferdinándnak. Izabella Lengyelországba távozott gyermekével, a trónörökössel. Ezután a törökök büntető hadjáratot indítottak Magyarország ellen.
1552
I. Ferdinándtól szabad királyi városi kiváltságot kapott, egyben a Kétszék néven egyesített Medgyes- és Nagyselykszék végleges székhelye lett. Lezárult tehát a környékbeli mezővárosokkal vívott gazdasági és presztízsharca, és egyértelműen a Küküllő vidéki, szászok lakta területek, egyben a Küküllő menti borvidék központjává vált.
1556
A Habsburg uralommal elégedetlen erdélyi rendek visszahívták Izabella királynőt a trónra, amihez a szultán is hozzájárult. Visszatérve visszavette a hatalmat kelet-magyarország felett.
1556 körül
Kiűzték a városból a ferences szerzeteseket, elvették templomukat, a kolostort istállónak használták.
1557
Lepra kórházáról tettek említést. A pestis többször sújtotta, a következő években: 1586, 1601–1604, 1633, 1646, 1653, 1656–1658, 1660–1661 és 1717–1718.
1561
Az evangélikus szinódus elfogadta az Augsburgi Hitvalláshoz való csatlakozást.
1564
Nagy tűzvész pusztította.
1566
Egy pestisjárvány pusztításai után járt itt Giovanandrea Gromo, János Zsigmond testőrkapitánya. A házak többsége ekkor romosan állt. A legtöbb ház kőből épült, de még sok volt a faépület is.
1570
Az Erdélyi Fejedelemség megalapítása
Több...
1570
János Zsigmond (II. János), Szapolyai János fia lemondott a magyar királyi címről Habsburg Miksa javára, a továbbiakban a fejedelmi címet viselte. Ezzel hivatalosan létrejött az Erdélyi Fejedelemség, amely Magyarország Habsburgok által nem uralt keleti fele volt, és egyben az Oszmán Birodalom hűbérese.
A 16–17. század
Többször volt erdélyi országgyűlések színhelye.
1571. május 25.
II. János magyar király halálát követően az erdélyi – többségében protestáns rendek- Báthory István római katolikus főurat választották meg Erdély fejedelmének. I. Habsburg Miksa azonban nem nyugodott bele abba, hogy az erdélyi rendek szabadon választják meg az ország fejedelmét, ezért ígérgetéssel rávette Bekes Gáspár unitárius vallású főurat, hogy lázadjon fel Báthory ellen.
1573
A medgyesi országgyűlés felhatalmazta Báthory Istvánt a Bekes Gáspár-féle párt felszámolására.
1575. július 9.
A kerelőszentpáli csatában a Habsburgok által támogatott Bekes Gáspár végső vereséget szenvedett Báthory István fefedelemtől, amely biztosította az Erdélyi Fejedelemség függetlenségét a Habsburg Birodalomtól.
1576. január 28.
Itt, az országgyűlésen kérték fel a lengyelek Báthory Istvánt királyuknak. Az országgyűlés megerősítette Báthory István fejedelemségét, aki helytartóként öccsét, Kristófot hagyta Erdélyben.
1586
Először említették a városi iskolát (Schola civitatis)
1588
Az itteni országgyűlés határozta el a jezsuiták száműzését Erdélyből és nagykorúsította Báthory Zsigmondot, Báthory Kristóf fiát, aki átvette a kormányzást.
1591-1606
Tizenöt éves háború
Több...
1591-1606
Az Oszmán Birodalom támadást intézett a Habsburg Birodalom ellen, a harc Magyarország területén zajlott. 1596-ban Mezőkeresztesnél a törökök legyőzték a Habsburgok és az Erdélyi Fejedelemség egyesített seregét, de a diadal nem volt elsöprő.
1599
Báthory Zsigmond ismét lemondott a fejedelemségről, és ez alkalommal Báthory András bíborost, Boldizsár testvérét hívta meg lengyel földről. Báthory András vissza akarta téríteni Erdélyt a török hűségére, de nem fogadták el sem a szászok, sem a székelyek, és nem támogatták sem a Habsburgok, sem a törökök.
1599
Itt választották fejedelemmé a lemondott Báthory Zsigmond helyett Báthory Andrást.
1602
A medgyesi országgyűlés Basta rémuralma ellen emelte fel a szavát.
1603. május-július
Székely Mózes serege pusztította. Székely Mózes török és székely hadak segítségével Basta távollétében 1603-ban felszabadította Erdélyt a császári hatalom alól. Május 9-én az erdélyi országgyűlés fejedelemmé választotta, ő volt erdély egyetlen székely fejedelme. A Habsburgok által felbujtott IX. Radu havasalföldi fejedelem Brassónál éjjel a táborára támadva gyilkolta meg július 17-én. Basta ezután visszatért Erdélybe.
1604-1606
Bocskai-felkelés
Több...
1604-1606
1601-ben a háborúban tönkrement Erdélyi Fejedelemségben a császáriak Basta vezetésével rémuralmat vezettek be. A terror, a zsoldosok garázdálkodása és az erőszakos ellenreformáció miatt elégedetlen nemesség és városi polgárság élére Bocskai István állt, amiért a császár meg akarta fosztani birtokaitól. Bocskai maga mellé állította a hajdú harcosokat is. Hamarosan elfoglalta az egész Magyarország törökök által el nem foglalt részét, és 1605-ben a törököktől kapott koronával Magyarország királyává koronázták.
1605. augusztus 27.
Bocskai István ünnepélyesen bevonult Medgyesre. Szeptember 4-én itt választották erdélyi fejedelemnek Bocskai Istvánt. Marosszerdán február 21-én már megválasztották, de akkor a szászok nem értettek vele egyet.
1606. június 23.
Bécsi béke
Több...
1606. június 23.
Bocskai István megállapodott Rudolf császárral, mely biztosította a magyar rendi jogokat és a vallásszabadságot, valamint Szatmár, Bereg és Ugocsa vármegyéket az Erdélyi Fejedelemséghez csatolta. Bocskai még ebben az évben betegségben elhunyt, utódaira Magyarország Erdélyből kiindulva megvalósítandó egyesítésének ideáját hagyta.
1610. decembere
Báthory Gábor hadat indított Havasalföld ellen, hogy megszerezze fejedelemségét. Radul Serban vajda elmenekült, így Báthory ellenállás nélkül vette be a fővárosát Targovistét. A törököknek ezt követően azt adta elő, hogy ezzel akarta előkészíteni Lengyelország meghódítását, azonban azok abba nem mentek bele.
1611
Brassó elöljárója, Weiss Mihály bíró megtagadta a belépést Báthory Gábor fejedelemnek a városukba, helyette Radul Serban volt havasalföldi fejedelemhez fordult, aki zsoldosaival a havasokon átkelve meglepte Báthoryt és megfutamította a fejdelemet, aki Szebenbe vonult vissza. Radul Serban megostromolta Szebent, és Forgách Zsigmond kassai főkapitány a nádor engedélye ellenére Erdélybe betörve a segítségére sietett. Báthoryt Omer boszniai pasa serege mentette meg, ami elől Radul Serban és Forgách Zsigmond is elmenekültek.
1611
Forgách Zsigmond vezetésével a császáriak foglalták el Medgyest, akiket ugyanazon évben Báthory Gábor fejedelem hadai űztek ki, aki a várostól 12.000 forint hadisarcot követelt.
1612
Báthory Gábor a rendeket a Habsburgokhoz való csatlakozásra próbálta rábírni, azonban az erdélyi rendek ebbe nem akartak belemenni. Ghéczy András megszerezte a Porta támogatását Báthoryval szemben, azonban őt október 15-én Báthory legyőzte. A csatában elesett Weiss Mihály brassói bíró is.
1613
Az erőszakosan kormányzó és erkölcstelen életmódot élő Báthory Gábor helyett a török által támogatott Bethlen Gábort választották meg fejedelemnek az erdélyi rendek. A bukott fejedelem ekkor Váradon tartózkodott, és hatalmának megtartása érdekében hajlandó lett volna azt átadni a törököknek, mire a Ghéczy András által felbérelt hajdúk 1613. október 27-én meggyilkolták.
1614. március 5.
Az országgyűlésen itt fogták el és végezték ki Báthory Gábor fejedelem gyilkosait, Szilasi Jánost és Nadányi Gergelyt.
1616
Először említették meg a városi tanácsházát.
1619
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadjárata a harmincéves háborúban
Több...
1619
A harmincéves háború (1618-1648) elején a Habsburgok ellen lázadó cseh-morva-osztrák rendek szövetségeseként Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadba indult. Az egész Magyar Királyság csatlakozott hozzá, egyedül Pozsony osztrák védőit kellett kardélre hánynia. Szövetségeseivel ostrom alá vette Bécset. Homonnai Drugeth György azonban lengyel zsoldosokkal a hátországára támadt, így kénytelen volt az ostromot feladni. 1620. augusztus 25-én a Besztercebányai országgyűlés magyar királlyá választotta, a török hűbéreseként. A csehek 1620. november 8-ai fehérhegyi veresége után is folytatta a harcot, de a döntő győzelem reménye híján megegyezésre kényszerült II. Ferdinánd császárral.
1621. december 31.
Nikolsburgi béke
Több...
1621. december 31.
A békefeltételek biztosították a magyar rendi jogokat, és később a vallásszabadság biztosításával egészítették ki. Bethlen Gábor lemondott királyi címéről, cserébe megakapta élete végéig a 7 felső-tiszai vármegyét (Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ugocsa, Zemplén, Borsod, Abaúj), saját birtokul egyéb magyarországi birtokokat, valamint a birodalmi hercegi címet Oppeln-Ratibor sziléziai hercegségekkel. Bethlen 1623-ban és 1626-ban is hadba indult a Habsburgok ellen, de előnyösebb feltételeket nem tudott kialkudni.
1637 után
Evangélikus iskolája gimnáziummá bővült. 1762 után építették ki filozófiai és teológiai osztályát.
1639
Felépült a fahíd a Nagy-Küküllő felett.
1644-1645
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem hadjárata a harmincéves háborúban
Több...
1644-1645
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem a harmincéves háborúban szövetségre lépett a svédekkel és a franciákkal és hadba vonult a Habsburgok ellen. 1645. július 18-án serege egyesült Torstenson svéd hadával Brünn (Morvaország) alatt. A kiváló erdélyi tüzérség lőni kezdte a város falát. Rákóczi azonban, miután értesült arról, hogy a török büntető hadjáratra készül Erdély ellen, amiért ő a törökök tiltása ellenére indult hadba III. Ferdinánd Habsburg császár ellen, kénytelen volt feladni a hadjárat folytatását.
1645. december 16.
Linzi béke
Több...
1645. december 16.
Megerősítette a protestánsok szabad vallásgyakorlását és a jobbágyokra is kiterjesztette. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem megkapta a Bethlen Gábor fejedelem birtokában volt hét vármegyét (Abauj, Zemplén, Borsod, Bereg, Ugocsa, Szabolcs, Szatmár) haláláig, Szabolcs és Szatmár vármegyét fiai is örökölhették. Ezen kívül a Rákóczi család birtokai is jelentősen gyarapodtak.
1657
II. Rákóczi György erdélyi fejedelem X. Károly Gusztáv svéd királlyal szövetkezve hadjáratot indított Lengyelország ellen. A célja a lengyel korona megszerzése volt annak érdekében, hogy egyesítse a lengyel, magyar és román erőket a török ellen. A harcok eleinte magyar sikereket hoztak, II. Rákóczi György Krakkót, majd Varsót is elfoglalta. Ezután a svéd király magára hagyta. A bosszúálló lengyelek betörtek Észak-Erdélybe, felégették a védtelen falvakat, templomokat, kastélyokat romboltak le. Hamarosan török és tatár hadak bosszúhadjárata súlytott le Erdélyre, mivel a fejedelem a szultán tiltása ellenére indította el lengyel hadjáratát.
1658. január 9.
Az országgyűlés itt fosztotta meg II. Rákóczi Györgyöt fejedelmi trónigényétől, majd január 24-én ismét fejedelemnek ismerte el.
1683
Török vereség Bécs alatt és a Szent Liga megalakulása
Több...
1683
A Bécset ostromló török seregre vereséget mért a Habsburg Birodalom és a Lengyel Királyság egyesített serege. I. Lipót császár békét akart kötni a törökökkel, de azt IV. Mehmed szultán elutasította. 1684-ben XI. Ince pápa unszolására létrejött a Szent Liga, azaz a Lengyel Királyság, a Habsburg Birodalom, a Velencei Köztársaság és a Pápai állam szövetsége a török Magyarországról való kiűzésére. A törökökkel szövetséges Thököly Imre fokozatosan kiszorult Észak-Magyarországról.
1686
Buda visszafoglalása és Magyarország felszabadítása
Több...
1686
A Szent Liga serege visszafoglalta Budát a törököktől. 1687-ben a császári sereg megszállta az Erdélyi Fejedelemséget. 1699-re (karlócai béke) a Temesköz kivételével egész Magyarország és Horvátország felszabadult az Oszmán Birodalom alól. A felszabadítást hátráltatta, hogy a franciák 1688-ban megszegték a békére tett ígéretüket, és a Habsburg Birodalomra támadtak. A Temesköz csak 1718-ban a pozsareváci békében tért vissza Magyarországhoz. A több mint 150 évig tartó folyamatos háború a török megszállók és a Habsburg önkényuralom ellen azonban a magyar lakosságot, amely az előtt az ország lakosságának 80%-át tette ki, nagy területeken pusztította ki és helyükre románok, szerbek és más szláv telepesek illetve németek költöztek. Ezen idegen népek betelepítését a Habsburgok is előnyben részesítették a "rebellis" magyarokkal szemben.
1690
Erdély egyesülése a Magyar Királysággal és autonómiája
Több...
1690
Az I. Lipót császár által kiadott Diploma Leopoldinum szerint Erdély újra a Magyar Királyság része lett és érvényben maradt a magyar jog is. A magyar, székely és szász nemzet a belügyeit önállóan igazgatta, és a vallásszabadság is megmaradt. Erdély Habsburg Birodalomba való beolvasztását az akadályozta meg, hogy 1690-ben török segítséggel Thököly Imrét átmenetileg erdélyi fejedelemmé választották.
18. század elejétől
A háborúkban kipusztult szász falvakat Havasalföld felől érkező román betelepülők népesítették be. A szász városokban is megjelentek a román elemek. Megindult a folyamat, amelynek végére Erdélyben a románok többségbe kerültek.
1703-1711
Rákóczi-szabadságharc
Több...
1703-1711
A török kiűzése után a Habsburgok Magyarországot újonnan meghódított tartományként kezelték, és nem tartották tiszteletben az alkotmányos jogokat. A jobbágyság a háború szenvedései és a súlyos terhek miatt fellázadt a Habsburg uralkodó ellen, II. Rákóczi Ferencet hívták meg vezetőjüknek, aki XIV. Lajos francia király által ígért segítségben bízva elvállalta. Rákóczi maga mellé állította a nemességet is, így csakhamar az ország nagy része irányítása alá került. A felkelőket kurucoknak hívták. 1704-ban a franciák és bajorok vereséget szenvedtek a höchstadti csatában, ami megfosztotta a magyarokat a nemzetközi szövetségesiektől. A ruszin, szlovák és román parasztok és a szepességi szászok a szabadságharcot támogatták, de pénz hiányában erős reguláris sereget Rákóczi nem tudott kiállítani, és a délvidéki szerbek és az erdélyi szászok is a Habsburgokat szolgálták. 1710-ben súlyos pestisjárvány is sújtotta Magyarországot. Rákóczi Nagy Páter orosz cárral próbált eredménytelenül szövetséget kötni. Távollétében tudta nélkül főparancsnoka, Károlyi Sándor elfogadta József császár békeajánlatát. A szatmári béke formálisan visszaállította a magyar alkotmányt és a vallásszabadságot, valamint amnesztiát biztosított, a jobbágyság terhein azonban nem enyhített. Rákóczi nem fogadta el a kegyelmet, száműzetésbe vonult. A törökországi Rodostóban halt meg.
1705. április 7.
Gróf Forgách Simon kuruc serege ostromolni kezdte, majd 10 hét után elfoglalta a császáriaktól. Még az év vége előtt, novemberben visszafoglalták a császáriak. Rövidesen ismét kuruc kézre került; és ekkor Pekry Lőrinc részben megrongálta illetve lebontatta a városfalak egy részét, melyeket később gyengébb téglafallal pótoltak.
1706. október 27.
II. Rákóczi Ferenc tartott benne országgyűlést.
1720
A ferencesek visszatérhettek régi, omladozó kolostorukba.
1722
Római katolikus iskolát alapítottak, mely 1948-ig működött.
1730-as évek
Még 19 torony védte, és négy kisebb, valamint három nagy kapu szolgált bejáratul.
1741 és 1789 között
A piaristák kis gimnáziumot működtettek.
1754
A Királyi Táblát, Erdély legfelsőbb törvényszékét, Mária Terézia Medgyesről Marosvásárhelyre költöztette.
1767 és 1810 között
Falai között üzemelt Johann Sifft nyomdája.
18. század
Szász és román lakossággal lassan létrejöttek a várfalakon kívüli városrészek.
1781
II. József bevezette a "koncivilitást", ami lehetővé tette nem szászoknak a betelepülést és birtokszerzést Szászföldön.
1781. július 4.
II. József császár ún. „koncivilitási rendeletének” értelmében a magyarok és a románok is engedélyt kaptak arra, hogy letelepedjenek a belvárosban. II. József célja az elnémetesítés volt, a német lett a hivatalos nyelv Magyarországon, és ennek érdekében a városba osztrák tisztviselőket és katonatiszteket telepített. Ekkor 4586-an lakták.
1783
II. József megszüntette a Szász Univerzitást és a szász székek betagozódtak az új megyerendszerbe. A kalapos király a német nyelvet tette államnyelvvé Magyarországon a latin helyett, ami ellen a szászok a magyar rendekkel együtt nyújtották be tiltakozásukat.
1790
II. József, a "felvilágosult" abszolutista uralkodó meghalt, Erdély-szerte örömtüzek gyúltak és a magyarok és szászok együtt ünnepelték a rendeletek visszavonását. A Szász Univerzitás helyreállt, de a "koncivilitást" nem vonták vissza.
1804–5
A várostól délre felépült a kaszárnyája, de már korábban jelentős katonai helyőrség állomásozott benne.
19. század eleje
Elsősorban a külső védőgyűrű építményeiből bontottak le sokat, és hordták el kőanyagát helyi építkezésekhez. A város központjában a szász evangélikus templomvár áll, amely szintén védőfallal övezett volt.
1826
Felépült a város első román temploma Ioan Bob balázsfalvi görög katolikus püspök tevékenysége folytán, aki román nyelvű iskolát is nyitott.
1840-es évek
A Szent Margit-napon (evangélikus templomának középkori védőszentje) tartott vására az egyik legjelentősebb volt Erdélyben.
1844
A német lett az oktatás nyelve és beindult a jogi képzés az evangélikus gimnáziumban.
1848-1849
Magyar forradalom és szabadságharc
Több...
1848-1849
1848. február 22-én kitört párizsi forradalom hírére a magyar liberális ellenzék Kossuth Lajos vezetésével jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független felelős nemzeti kormányt követelt. A március 15-én Pesten kitört forradalom 12 pontban fogalmazta meg követeléseit, a fentiek mellett sajtószabadságot, törvény előtti egyenlőséget és uniót követelt Erdéllyel. Batthyány Lajos vezetésével megalakult a magyar kormány és április 11-én V. Ferdinánd szentesítette a reformtörvényeket. Augusztus 31-én a császár már a törvények visszavonását követelte katonai támadással fenyegetve, szeptemberben pedig Jellasics horvát bánt Magyarországra uszította, aki azonban szeptember 29-én a pákozdi csatában vereséget szenvedett a magyaroktól. A Habsburgok a nemzetiségeket a magyarok ellen uszították, egyedül a ruszinok és a szlovének tartottak ki. Nyílt szabadságharc kezdődött és 1849. tavaszán Görgei Artúr vezetésével csaknem egész Magyarország felszabadult. Ferenc József császár 2019. május 1-én I. Miklós orosz cár segítségét kérte, aki 200.000 fős inváziós sereget küldött Magyarországra, a hatalmas túlerővel szemben ellehetetlenült ellenállás miatt 1849. augusztus 13-án Görgei Artúr Világosnál letette a fegyvert az oroszok előtt. Véres megtorlás következett, 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar forradalom 12 tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat. Ugyanezen a napon Pesten sortűzzel kivégezték Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt. A Habsburgok teljes önkényuralmat vezettek be Magyarországon, de nem teljesítették a magyarokat eláruló nemzetiségeknek tett ígéreteiket sem.
1848
Az erdélyi szászok is megszavazták az Uniót Magyarországgal. Azonban a magyar szabadságharc során a német nemzeti tudatuk és császárhűségük okán a Habsburgokat támogatták.
1848 május 29.
A szék követei a kolozsvári országgyűlésen, utasításuktól eltérően Erdély és Magyarország uniója mellett szavaztak, és a haragos polgárok nem is választották meg őket a pesti országgyűlésre. Nyáron a városban állomásozott Gedeon tábornok négyezer katonája.
1848. augusztus
A szász ifjúság nagygyűlése, Stephan Ludwig Roth vezetésével levélben üdvözölte a frankfurti birodalmi gyűlést.
1849. január 18.
Bevonult Bem főserege.
1849. február 9.
A császáriak ellentámadása után Zsurmay Lipót őrnagy visszafoglalta.
1849. február 15.
Itt csatlakozott Bemhez Gál Sándor székely hadereje.
1849. március 2.
Czetz verte vissza Puchnernek a város felé törő seregét.
1849. március 3.
Bem szuronycsatát követően hagyta el a várost. A magyarok Bem vezetésével Segesvár felé visszavonultak.
1849 után
A szabadságharc bukása után a szászok árulásának jutalma az lett, hogy a habsburgok megszüntették autonómiájukat, Királyföldet betagozták a Bécsből irányított közigazgatási rendszerbe. A szász grófot leváltották, az igazságszolgáltatás kikerült a szászok ellenőrzése alól és a helyi elöljárók helyére központilag kirendelt hivatalnokok kerültek.
1861
Az abszolutizmust enyhítő Októberi Diploma helyreállította a szászok autonómiáját.
1861
Ekkor alapították magyar kaszinóját.
1863
Bevezették az utcai világítást petróleum lámpák segítségével.
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása
Több...
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása. A Habsburg Birodalmat az olasz és német egység megvalósítása során elszenvedett vereségei meggyengítették. A magyarok a 48-as törvényekhez akartak visszatérni, de erre nem volt meg az erejük. Ferenc József császár és a Deák Ferenc vezette magyar ellenzék megegyezett a Birodalom átalakításáról és az abszolutizmus felszámolásáról. Magyarország belügyeiben önállóságot kapott, saját kormánnyal és parlamenttel, ami elengedhetetlen volt a gazdaság és kultúra fejlődésének beindulásához. A külügy és a hadügy, valamint az ezek finanszírozásához szükséges pénzügyek azonban a Habsburgok kezében maradtak, és azok nagyhatalmi törekvéseit szolgálták. A többség Magyarország függetlenségét akarta, de a politikai hatalomból ki voltak zárva.
1871
Itt létesült a három szász mezőgazdasági iskola (Ackerbauschule), 1873-ban pedig az öt tanonciskola (Gewerbeschule) egyike.
1872
Medgyes több jelentős szász politikai gyűlés színhelyéül szolgált. 1872-ben itt tartották az ún. „első Sachsentag”-ot. Az ezen megfogalmazott medgyesi program elfogadta a dualizmus alkotmányos keretét, de a Szászföld törvényhatósági szintű önkormányzatának fenntartását és a kisebbségi jogok kiterjesztését követelte.
1872. május 6.
A Magyar Keleti Vasút (Nagyvárad-Kolozsvár-Tövis-Brassó vonalon) elérte a várost.
1872. október 11.
Átadták a Kiskapus-Nagyszeben szárnyvonalat.
1876
Magyarországon megtörtént a közigazgatás modernizációja és a középkori formációk felszámolása. A szászok autonómiája is megszűnt (csakúgy, mint a magyar székelyeké), és a székeket betagozták a vármegyerendszerbe. Szászföld akkorra már rég elvesztette szász etnikai homogenitását.
1876
A Királyföld megszüntetésével létrehozott Nagy-Küküllő vármegyéhez csatolták. Járási székhely, rendezett tanácsú város lett.
1876 után
A Szász Egyetem (Univerzitás) alapítványként tovább működhetett a kultúra és az oktatás területén.
1881
Samuel Karres tímárműhelyt (bőrcserző műhelyt) alapított, ami 1914 után bővült komoly bőrgyárrá.
1885
Megalakult a medgyesi magyar tannyelvű állami népiskola.
1887-től
A filoxérajárvány jelentős károkat okozott a vidék hagyományos szőlőművelésében.
1888
Megalakult a Stürzer féle posztógyár.
1890-től
Több szász mészáros hozott létre kisebb szalámi- és felvágottgyártó üzemet. Ezek közül Josef Theil 1895-ben alapított és 1898-ban 28 munkást foglalkoztató kis gyára, a mai Salconserv elődje vált a legjelentősebbé.
1893. október 20.
Itt bontott zászlót a zöldszász mozgalom, amely a magyar kormányzattal együttműködő feketeszászokkal szemben a radikálisabb kisebbségvédelem, a szász–sváb összefogás és a Németországgal való kapcsolatok fenntartása mellett foglalt állást.
1902
Megépült a 32 ágyas városi kórház.
1910-1912
Megépült a Stephan Ludwig Roth középiskola épülete.
1912
Megalapították Ambrosi és Czell a borüzemét, 1918-tól működött a Rosenauer-féle csavargyár, 1921-től Peter Westen zománcozottedény-gyára, 1922-ben Josef Klinger műselyemgyára. 1936-tól a Schembra/Ideal kerékpár- és gyermekkocsigyár. Minden jelentősebb ipari üzeme szászok vagy magyarok tulajdonában volt, de a munkások többségét már 1913-ban is románok alkották. Egy 1943-as statisztika szerint a medgyesi ipari munkások közül 2337 volt román, 1158 szász, 889 magyar, 70 zsidó és 201 más nemzetiségű.
1914
Létrejött Citron és társa bőrgyára.
1914-1918
Első világháború
Több...
1914-1918
Az Osztrák-Magyar Monarchia részeként Magyarország a Központi Hatalmak oldalán vett részt a háborúban.
1916
Románia augusztus 27-én hadat üzent az Osztrák-Magyar Monarchiának és támadást indított Magyarország ellen ellen. Ez hatalmas menekült hullámot indított el Erdélyből, mivel a lakosság félt az 1848-49-es román etnikai tisztogatások megismétlődésétől. Erdély védelmét a szász Arthur Arz von Straussenberg irányította a német erősítés beérkezéséig. Az osztrák-magyar és német erők október közepére kiszorították a megszállókat az országból és december 6-án elfoglalták Bukarestet. Románia megadta magát és 1918. május 7-én különbékét kötött a központi hatalmakkal.
1917
Megépült a báznai földgázmezőt a várossal összekötő, 5,5 kilométeres gázvezeték. Az első világháború után a földgáz mint helyi energiaforrás ipari fellendüléshez vezetett. 1923-ban ide helyezték át az 1915-ben Budapesten alakult Magyar Földgáz Rt. központját, melynek irodaháza 1925-ben, a vasútállomás mellett épült föl. Hamarosan román tulajdonba került.
1918
November 3-án az Osztrák-Magyar Monarchia aláírta a fegyverszünetet. Románia ezután november 10-én hadat üzent Németországnak, mindössze egy nappal az előtt, hogy a németek aláírták volna a fegyverszünetet Compiègne mellett. Ezután a románok támadást indítottak az ellen a Magyarország ellen, amely már korábban feltétel nélkül beszüntette a harcot az Antant követelésére. Az Antant csak utólag ismerte el Romániát a győztesek között.
1918. november - 1919. január
Magyarország cseh, román és szerb megszállása
Több...
1918. november - 1919. január
Magyarországon a szabadkőműves felforgatás az Antant-barát Károlyi Mihályt juttatta hatalomra. Az új kormány naiv módon bízva az Antant hatalmakban, azok minden követelését teljesítette, és feloszlatta a hadsereget. Francia és olasz vezénylettel cseh, román és szerb csapatok szállták meg Magyarország jelentős részét, ahol azonnal megkezdték a hatalomátvételt. Kirúgták a magyar vasúti dolgozókat, hivatalnokokat, tanárokat, betiltották a magyar nyelv használatát és a magyar oktatást, igyekeztek eltüntetni a magyar emlékeket. Több százezer magyart üldöztek el szülőföldjéről, a megmaradók erőszakos beolvasztását pedig megkezdték.
1918. december 16.
Román megszállás.
1919. január 8.
A román megszállás árnyékában Medgyesen a szász küldöttek gyűlése elfogadta a Romániához való csatlakozást az autonómia helyreállításának ígérete mellett. 1910-ben 231 ezer szász élt Erdélyben. A medgyesi szász küldöttgyűlés is elfogadta a szászok lakta területek Romániához csatolását, a gyulafehérvári román nagygyűlés határozatainak szellemében.
1920. június 4.
Trianoni békediktátum
Több...
1920. június 4.
A béketárgyalásokra meg sem hívott Magyarországgal aláíratták a békefeltételeket, melyek szerint Magyarország elvesztette ezeréves törzsterületeinek kétharmadát, a magyar lakosság egyharmada idegen uralom alá került. A nemzeti elvre hivatkozva még az egykori Magyarországnál is vegyesebb összetételű és rosszabb etnikai arányú országokat hoztak létre, úgy mint Csehszlovákiát és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot (a későbbi Jugoszláviát). Például míg a Csehszlovákiához csatolt területrész lakosságának mindössze 48%-a volt szlovák és 30%-a magyar, addig az egykori Magyarország lakosságának 54%-a volt magyar és 10,6%-a szlovák. A mai Szerbiához csatolt területrészen pedig a magyarság lélekszáma meghaladta a szerbét. A Romániának Magyarországból juttatott területrész nagyobb volt, mint Magyarország megmaradt területe, annak ellenére, hogy az egykori Magyarországon 10 millió magyar és kevesebb, mint 3 millió román élt. Míg korábban Magyarország rendelkezett a legliberálisabb nemzetiségi politikávak Európában, addig az utódállamok egyáltalán nem tisztelték az őslakos magyarság nemzetiségi és kulturális jogait, és erőszakos asszimilációba kezdtek. A trianoni diktátum tönkretette a régió szerves gazdasági egységét. Az első világháború előtt Magyarország dinamikusan fejlődő gazdasággal rendelkezett, amely fejlettebb volt, mint Spanyolországé. Az utódállamok 1920 után megalakították az úgynevezett "Kisantantot", Magyarországot gazdasági blokád alá vették, és szabotálták a nemzetközi színtéren.
1922
A Csáki testvérek Budapestről Medgyesre telepítették a Vitrometan üveggyárat, amelyhez csehországi német munkásokat toboroztak. A gyár mellett munkáslakótelepet hoztak létre. 1930-as években Délkelet-Európa legnagyobb üveggyára volt, termékei jelentős részét külföldre exportálta. A tulajdonos testvérpárt 1949-ben letartóztatták. A gyár utódja az 1970-es években a romániai termelés egyharmadát adta.
1923
A román hatalom a szászok maradék önkormányzatát is megszüntette. Elkobozták a Szász Egyetem hatalmas birtokait, csakúgy, mint a magyar nemesek és egyházak földjeit. Az erdélyi szászok ezzel újfent megkapták árulásuk jutalmát.
1941-re
A román betelepülések hatására a szászok minden városban elvesztették számbeli többségüket. Az elkeseredés hatására a szászok tömegesen léptek be az SS-be.
1944
A német felsővezetés elrendelte Szászföld kitelepítését Kelet-Poroszországhoz hasonlóan, de a többség helyben maradt. Románia Szovjetunióhoz való átállása után a szászok között is kényszersorozást rendeltek el, így az erdélyi szászok saját honfitársaik ellen voltak kénytelenek harcolni.
1944
A szászok elveszítették politikai jogaikat, nagy részüket 1945-ben Szovjetunióba hurcolták kényszermunkára, majd az 1960-as–90-es években döntő többségük Németországba vándorolt ki (a román kommunista kormány komoly fejpénz és vagyonuk hátrahagyása fejében engedte meg).
1950-es évek
Illegális kivándorlás vette kezdetét Németország felé az állami alkalmazottak megvesztegetésével. A folyamatra felfigyelt a Securitate és a Külügyi Hírszerző Igazgatóság (DIE), és saját hasznukra akarták fordítani a folyamatokat.
1962-től
Beindult Romániában a német nemzetiségűek államilag koordinált eladása. A "termékeket" négy kategóriába sorolták. NSZK-nak egy magasan képzett emberért 11.000 márkát kellett fizetnie, míg egy diákért csak 1.800 márkát.
1970-től
Innentől az NSZK-nak minden németért egységesen 8.000 márkát kellett fizetnie. Ennyi volt a csak oda útra szóló vízum ára.
1982-től
Az NSZK-nak ki kellett fizetnie a lelépők képzési költségét is, ami tovább növelte az árat, a kivándorlóknak pedig alá kellett írniuk egy nyilatkozatot, miszerint vagyontárgyaikat az államra hagyják. A németek természetben is fizethettek. Például, amikor a németek közölték, hogy csak Volkswagen gépkocsit tudnak szállítani, a románok közölték, hogy inkább Mercedest kérnének, de hajlandók várni.
1990-ig
A bánsági svábokkal együtt összesen 250-400 ezer főre teszik az eladott németek számát. A sikeres üzlet láttán a románok zsidókat is kezdtek árulni Izraelnek, majd a végén már bárkit eladtak, ha volt, aki fizetett értük (vagyis kifizette a váltságdíjat).
1991-1992
A határok megnyílásával a megmaradt 95.000 erdélyi szászból 75.000 ember vándorolt ki önként, szellemfalvakat hagyva maguk után. A kevés megmarad szász többsége mára már románabb lett a románnál, ahogyan Klaus Iohannis példája is mutatja.
2002
Erdély lakossága 7,2 millió fő volt, melyből 1,42 millió magyar (1910-ben 5,2 millióból 1,65 millió magyar volt). A románok aránya 53,78%-ról 74,69%-ra nőtt, a magyarok aránya 31,64%-ról 19,6%-ra csökkent, a németek aránya 10,75%-ról 1% alá esett.
Látnivalók
Mind
Templomok, vallási épületek
Középületek
Kulturális létesítmények
Kereskedelem, ipar, vendéglátás
Városi infrastruktúra
Magánlakhelyek
Múzeumok és Galériák
Templomok, vallási épületek
Antiochiai Szent Margit evangélikus templom
Biserica Evanghelică Sfânta Margareta
Ansamblul bisericii evanghelice fortificate
Dora Domsa, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
evangélikus
Felkeres
Antiochiai Szent Margit evangélikus templom
Története

Az erdélyi gótika egyik jelentős alkotása. A medgyesi plébániáról szóló első adat 1283-ból származik, ekkor Ádám plébánost említik. Következő említése 1414-ből származik, ekkor Antiochiai Szent Margitnak volt szentelve a templom. 1446-ban IV. Jenő pápa búcsúengedélyt adott a templomnak. A 16. században vált evangélikussá. Több ízben tartottak benne országgyűléseket, és 1576-ban Báthory István erdélyi fejedelem itt fogadta a lengyel követséget, amely Lengyelország koronáját ajánlotta fel neki.

Az ásatások szerint a templom a 13. században épült, a 14. században egy nagyobb szentélyrészt építettek hozzá. Az északi mellékhajó a 14. században, a déli a 15. század végén épült. A mai szentély 1430 körül épült. A templomban a Kárpát-medence egyik legnagyobb felületű középkori falképciklusa található. Gótikus szószékkel és szárnyasoltárral, 14. századi bronz keresztelőmedencével rendelkezik. A szentély falaiban 16-17. századi síírkövek láthatók. Orgonája 1678-ból származik, 1732-ben bővítették mai alakjára.

Ferde tornya a város jelképe. 1495 és 1498 között a tornyot három emelettel megemelték, hogy 68,5 méteres magasságával meghaladja a bécsi Szent István torony magasságát. Ám a nem megfelelő talajszerkezet hatására a torony megdőlt. 2,28 méterrel tér el a függőlegestől, ezzel a 12. helyen áll a világ ferde tornyainak ranglistáján. tetejéről egykor a város trombitása kémlelte a láthatárt, innen kapta a Tramiterturm, vagyis Trombitástorony elnevezést.

A templomot öt toronnyal erődített falgyűrű veszi körül, melynek építése valószínűleg a 15. századra nyúlik vissza.

Állítólag ebbe a toronyba záratta be 1476-ban Mátyás király Vlad Tepest.

Szent Erzsébet volt ferences templom
Biserica Romano-Catolică - Manastirea Franciscana
Medias Biserica romano catolica (1)
Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent Erzsébet volt ferences templom
Története

A hagyomány szerint 1444-ben telepedtek meg a ferencesek a városban. A várfal közvetlen közelében építették fel Szent Erzsébet tiszteletére szentelt templomukat és kolostorukat. 1485-ben már említették a templom tornyát. A mai templom a 16. század elején épülhetett gótikus stílusban. A templomban temették el 1534-ben a medgyesi polgárok tiltakozása ellenére a velencei kalandort, Magyarország rosszemlékű kormányzóját, Lodovico Grittit. 1557-ben a protestánsok felszámolták a kolostort és a szerzeteseket elűzték. Ezután üresen állt, illetve istállóként használták. 1613-ban a templom tornyából lökték le Báthory Gábor erdélyi fejedelem gyilkosait, Nadányi Gergelyt és Szilasy Jánost. 1721-ben a városi tanács Hugo Damain de Virdmont császári parancsnok nyomására visszaadta a templomot és kolostort a ferenceseknek. Az elhanyagolt épületet az erdélyi magyar katolikus arisztokrácia és császári tisztek támogatásával barokk stílusban újították meg. A munkálatok az 1740-es évek elején is folytak, amikor Haller János erdély kormányzója, és felesége Daniel Zsófia bőkezű támogatásával a templomhajót és a déli mellékkápolnát újították fel (A karzat mellvédjén az ő címerük látható). A templom barokk oltárai is a 18. században készültek, orgonája 1750-ben Johann Hahn szebeni orgonakészítő műhelyében készült Baló József és Monos Tamás támogatásával. 1865-ben Sperha Mátyás kőművespallér építette tégla portikuszát. 1911-13 között végzett átalakítás során kapta Richard Schlein grottaui műhelyében készített színes üvegablakait, míg 1929-ben Herczeg Ferenc marosvásárhelyi festő elkészítette a ma is látható beső díszítőfestést és figurális részleteket.

Református templom
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
református
Felkeres
Református templom
Története

A reformátusok 1869-ben kapták meg a várostól az Új bástyát, amelynek helyén 1888-ban építették fel mai templomukat. Gyülekezetük 1885 óta alkot önálló egyházközséget.

Görög katolikus Bob-templom
Biserica Bob din Mediaș
Biserica Bob din Medias
Mihai Andrei, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
görög katolikus
Felkeres
Görög katolikus Bob-templom
Története

1826-ban, klasszicista stílusban épült. Belső festése 1934-ből való.

Szent Mihály és Gábriel Arkangyalok ortodox templom
Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
ortodox
Felkeres
Szent Mihály és Gábriel Arkangyalok ortodox templom
Története

1929–35-ben épült neobizánci stílusban. Tervezője George Plăcintaru Liteanu volt. A város ortodox lakói 1787-ben építették fel első templomukat fából, amely 1849-ben elpusztult. Helyette 1850-ben kőtemplomot emeltek a Muzsnai-patak partján. Az 1920-as években a szász magisztrátus megakadályozta, hogy az új ortodox templomot a főtéren építsék fel, de kompromisszumként az egyháznak ajándékozta a mai templom helyét az akkori Fapiacon.

Evangélikus plébánia
Eredetileg:
plébánia
Jelenleg:
plébánia
Felekezet:
evangélikus
Megjegyzés:
A Marienturmhoz csatlakozik.
Felkeres
Evangélikus plébánia
Története

A Marienturmhoz csatlakozik. A 15. századból származik, emelete a 16. században épült. 1793-ban újjépítették.

Stephan Ludwig Roth-emlékház
Casa Memoriala Stephan Ludwig Roth
RO SB Medias Johannes Honterus 10 (8)
Țetcu Mircea Rareș, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
plébánia
Jelenleg:
múzeum
Felekezet:
evangélikus
Felkeres
Stephan Ludwig Roth-emlékház
Története

Ebben a 15. századi alapokon nyugvó, 1713-ban épült egykori lelkészlakban született 1796-ban Stephan Ludwig Roth. Roth az 1848-49-es magyar szabadságharc idején a Habsburg elnyomók, és az őket támoható román felkelők oldalára állt, ezért az árulásáért kivégezték. A kiállításon láthatóak Roth bútorai, puskája és a köpeny, amelyet a kivégzésekor viselt.

Volt ferences kolostor, Városi Múzeum
Muzeul Municipal - Muzeul de Istorie
Medias Muzeul
Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
kolostor / zárda / kanonokház / prépostlak
Jelenleg:
múzeum
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Volt ferences kolostor, Városi Múzeum
Története

A hagyomány szerint 1444-ben telepedtek meg a ferencesek a városban. A várfal közvetlen közelében építették fel Szent Erzsébet tiszteletére szentelt templomukat és kolostorukat. 1485-ben már említették a templom tornyát. A mai templom a 16. század elején épülhetett gótikus stílusban. 1557-ben a protestánsok felszámolták a kolostort és a szerzeteseket elűzték. Ezután üresen állt, illetve istállóként használták. 1699-től a kolostor városi kórházként funkcionált. 1721-ben a városi tanács Hugo Damain de Virdmont császári parancsnok nyomására visszaadta a templomot és kolostort a ferenceseknek. Az elhanyagolt épületet az erdélyi magyar katolikus arisztokrácia és császári tisztek támogatásával barokk stílusban újították meg. 1747-ben, az építkezések befejezése után konventi rangra emelték a medgyesi rendházat, és ez után itt tartották a legtöbb erdélyi ferences rendi tartományi gyűlést. 1747-től a kolostor falai között elemi iskola is működött. 1970 óta a városi múzaum működik benne. A múzeum gyűjteményének alapja a két világháború között az akkori szász lelkész által összegyűjtött néprajzi anyag.

Zsinagóga
Sinagoga
Synagogue in Mediaş (Mediasch, Medgyes)
Pudelek (Marcin Szala), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
zsinagóga
Jelenleg:
elhagyatott
Felekezet:
zsidó
Felkeres
Zsinagóga
Története

1893-94 között épült.

Középületek
Régi városháza
Centrul Istoric Medias IMG 3078 02
CristianChirita, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
városháza, iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
nincs adat
Felkeres
Régi városháza
Története

1583-ban már létezett. Kétszintes pincéjét egykor börtönnek használták. 1803-ban újították fel. Az új városháza megépülésével a város új gimnáziuma költözött bele.

Egykori magyar királyi járásbíróság
Judecătoria
Eredetileg:
bíróság
Jelenleg:
bíróság
Felkeres
Egykori magyar királyi járásbíróság
Története

1907-ben épült Simon Norbert tervei alapján. Ő tervezte a megyei kórházat is.

Egykori huszárkaszárnya
Eredetileg:
laktanya
Jelenleg:
nincs adat
Felkeres
Egykori huszárkaszárnya
Története

1804–05-ben a város építtette. A huszárok városból való távozása után, 1908-tól az evangélikus gimnázium internátusa, ma a Gázipari Országos Iskolaközpont műhelyei működnek benne.

Városi kórház
Spital municipal medias
Eredetileg:
kórház / klinka / szanatórium / rendelő
Jelenleg:
kórház / klinka / szanatórium / rendelő
Felkeres
Városi kórház
Története

1900–1909-ben, Dobrovits Mihály tervei szerint épült föl.

Kulturális létesítmények
Volt szász evangélikus gimnázium
Liceul Teoretic Stephan Ludwig Roth
Medias - Stephan Ludwig Roth Highschool - panoramio
jeffwarder, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Felkeres
Volt szász evangélikus gimnázium
Története

Volt szász evangélikus gimnázium épülete. Szecessziós stíusban épült 1910–12 között. Fritz Balthes építészmérnök tervei alapján, a magyar állam 534.000 korona összegű támogatásával épült. Dísztermét Hans Hermann falfestményei díszítik.

Egykori Magyar Királyi Állami Elemi Iskola
Şcoala Mihai Eminescu
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Felkeres
Egykori Magyar Királyi Állami Elemi Iskola
Története

1894-95 között épült a Tiszti Kaszinó épülete mellett. Ma román tannyelvű Eminescu Általános Iskola.

Volt piarista gimnázium
Scoala Piaristilor
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
nincs adat
Felkeres
Volt piarista gimnázium
Története

1736-ban épült barokk stílusban. 1790-ig a piarista rend iskolája (kisgimnáziuma) működött benne. II. József császár szerzetesrendeket támadó intézkedései miatt szűnt meg. 1794-ben Guggenberger nevű vállalkozó vásárolta meg.

Az evangélikus gimnázium egykori tornaterme, Turnhalle
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
nincs adat
Felkeres
Az evangélikus gimnázium egykori tornaterme, Turnhalle
Története

Friedrich Mätz tervei alapján 1879-ben épült.

Egykori római katolikus felekezeti iskola, Báthory István magyar tannyelvű általános iskola
Şcoala Clasele I-VIII Istvan Bathory
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Egykori római katolikus felekezeti iskola, Báthory István magyar tannyelvű általános iskola
Története

1909-ben római katolikus felekezeti iskolának épül. 1990 és 2006 között Báthory István Általános Iskola néven a város egyetlen magyar iskolája. A régi, 1909-ben emelt épületet 2006 után lebontották. Ennek helyén ma a Báthory iskola új épületét találjuk, ünnepélyes átadása 2010. okt. 26-án volt. Az Állami Magyar Elemi Iskola épületét 1894-1895 között emelték, ma a román tannyelvű Eminescu Általános Iskola működik benne.

Kereskedelem, ipar, vendéglátás
Andreas Drotleff-ház
Eredetileg:
szálló / vendégfogadó, bíróság, laktanya, ház
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Felkeres
Andreas Drotleff-ház
Története

1860-ban Andreas Drotleff tímármester építtette szálloda céljára, de elkészülte után csak a földszintjén rendezett be fogadót. Emeletét 1872-től a járásbíróság bérelte, majd parkjával együtt a hadsereg vásárolta meg huszárlaktanyának. Miután a huszárokat 1902-ben Szászsebesre helyezték, az épületet új tulajdonosa, az evangélikus presbitérium jelentősen átalakíttatta, és földszintjén lakásokat alakított ki. Emeletét 1911 és 33 között ismét a bíróság bérelte.

Eegykori Goldene Traube fogadó
Hotel Traube
Medgyes Traube szálló
Csikigeza (Csíki Géza), CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
szálló / vendégfogadó
Jelenleg:
szálló / vendégfogadó
Felkeres
Eegykori Goldene Traube fogadó
Története

A 18–20. század között épült. iItt tartották a városi bálokat. 1849-ben itt szállt meg Petőfi Sándor.

Egykori Az íjászhoz címzett fogadó
Eredetileg:
szálló / vendégfogadó
Jelenleg:
ház
Felkeres
Egykori Az íjászhoz címzett fogadó
Története

1895 előtt épült.

Volt szász takarékpénztár
Centrul Istoric Medias IMG 3078 05
CristianChirita, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
bank
Jelenleg:
bank
Felkeres
Volt szász takarékpénztár
Története

Eredetileg 15. századi, a 19. század második felében jelentősen átépítették. 1862 óta működik benne bank.

Volt takarékpénztár, Spar- und Vorschussverein
Eredetileg:
bank
Jelenleg:
nincs adat
Felkeres
Volt takarékpénztár, Spar- und Vorschussverein
Története

Szecessziós épülete 1910-ben épült, Friedrich Balthes tervei alapján.

Volt Karres-bőrgyár
Eredetileg:
gyár
Jelenleg:
nincs adat
Felkeres
Volt Karres-bőrgyár
Története

Több ütemben, 1890 és 1914 között id. Samuel Karres építtette, miután 1881-ben megvásárolta Fritz Drotleff tímárműhelyét és elbontatta a telket szegélyező városfalszakaszt és tornyot. 1920–25-ben tovább bővíttette és három szintesre emeltette.

Városi infrastruktúra
Forkesch-kaputorony, Farkas utcai torony
Turnul Forkesch
Medgyes - belváros - Forkesch-kaputorony - panoramio
h_laca, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
Forkesch-kaputorony, Farkas utcai torony
Története

1494 és 1534 között épült három emeletes torony. Egykor a város déli kaputornya volt. Neve az egykori Furkeschdorfról (Farkastelkéről) való. Mai alakját 1635-ben kapta. 1800-ig toronyórája is volt. A védelmi rendszer három fő tornyának egyike volt. Előtte barbakán volt, amit 1912-ben lebontottak.

Marienturm (Mária-torony)
Turnul Mariei
Medias Biserica fortificata (4)
Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
városerődítés, kápolna
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
Marienturm (Mária-torony)
Története

Egy pince fölé építették, ezért a bejárathoz lépcső vezet. A leprajárvány idején kápolnaként használták, belsejében freskók láthatók. Állítólag a reformáció során kínzókamraként működött.

Glockenturm (Harangok tornya, Kaputorony)
Medgyes - erődtemplom - a Trombitás és a harangtorony - panoramio
h_laca, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
városerődítés, harangtorony
Jelenleg:
városerődítés, harangtorony
Felkeres
Glockenturm (Harangok tornya, Kaputorony)
Története

A vár kaputornya, első emeletén találhatók a templom harangjai, melyek közül a legrégebbit 1449-ben öntötték. A torony a 15. századbólvaló, 1695-ben és 1796-ban módosították.

Schneiderturm (Szabók tornya)
Medgyes - erődtemplom - Szabó-torony - panoramio
h_laca, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
Schneiderturm (Szabók tornya)
Története

A szabók céhe gondozta, felső emeletén egy sor öntőlyuk található, ahonnan az ostromlók nyakába zúdíthatták a forró vizet vagy olajat. 1616-ban egy részét bekebelezte a régi városháza.

Iskolatorony, Schulturm
School mediasch
h_laca, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
városerődítés, iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
Iskolatorony, Schulturm
Története

Az északnyugati torony eredetileg négyemeletes volt. 1713-ban belefoglalták az iskolába, majd 1888-ban az újonnan magasított iskola tetősíkjáig visszabontották.

Seilerturm (Kötélverők tornya), Speckturm (Szalonna-torony)
Seilerturm and Stephan Ludwig Roths birthplace Mediasch
h_laca, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
Seilerturm (Kötélverők tornya), Speckturm (Szalonna-torony)
Története

Öt szintes torony. Amikor a kötélverő céh tagjai a leprajárványban elhunytak, a szíjgyártók kérték a városi tanácstól a torony átvételét. A 19. században a Szalonnások tornya (Speckturm) nevet viselte, mivel a szászok itt tárolták a füstölt szalonnát. Ma a Szent Margit templom levéltára, amely több igen régi bibliát is őriz. Fala a Stephan Ludwig Roth emlékházhoz kapcsolódik. Ebben a 15. századi alapokon nyugvó, 1713-ban épült egykori lelkészlakban született 1796-ban Stephan Ludwig Roth. Roth az 1848-49-es magyar szabadságharc idején a Habsburg elnyomók, és az őket támoható román felkelők oldalára állt, ezért az árulásáért kivégezték.

Városfalak
Cetatea Mediaș
Medias Fortificatiile orasului (2)
Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
Városfalak
Története

Az 1485 méter hosszan megmaradt városfal, több tornya közül a legérdekesebbek a déli Forkesch-kaputorony és az északi Steingässer-torony.

Kürschnerbastei (Szűcsök bástyája)
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
Kürschnerbastei (Szűcsök bástyája)
Története

A 16. században vagy 1633-ban épült.

Goldschmiedgässerturm (Aranyművesek tornya)
Turnul Fierarilor
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
Goldschmiedgässerturm (Aranyművesek tornya)
Története

A 16. században barokk stílusban épült a Malom csatorna fölé, ami a Mosna vizét hozta a városba. 1641-ben újították. 1800 körül nyitottak mellette kaput a falban.

Wagnerturm (Kerékgyártók tornya)
Turnul rotarilor
Medias fortificatiile (1)
Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
Wagnerturm (Kerékgyártók tornya)
Története

1480-1534 között épült. A lőrések betömésével lakóházzá alakították át.

Steingässer-torony, Kövezett utca tornya
Turnul Steingasser
Mediaş (Mediasch, Medgyes) - wall tower
Pudelek (Marcin Szala), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
Steingässer-torony, Kövezett utca tornya
Története

1507 és 1534 között épült, eredetileg barbakán is védte. A Dicsőszentmárton felé vezető kapu tornya volt. A kőfaragók és a kőművesek gondozásában állt. 1705-ben a kurucok megrongálták. 1745-ben barokkosan felújították.

Messerschmiedturm (Késesek bástyája)
Bastionul Cuţitarilor
Medias fortificatiile (3)
Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
Messerschmiedturm (Késesek bástyája)
Története

A 16. század közepén épült rondella.

Fedett lépcső
Scara Acoperită
Eredetileg:
út
Jelenleg:
út
Felkeres
Fedett lépcső
Története

1803-ban a városháza javítási munkálatai alkalmával építették. Második bejáratot létesített a várba, összekapcsolva azt a mai Ferdinánd király térrel.

Magánlakhelyek
Schuller-ház
Casa Schuller
Centru Istoric, Mediaș, Romania - panoramio
Michal Gorski, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
palota, szálló / vendégfogadó, kocsma
Jelenleg:
székház
Felkeres
Schuller-ház
Története

A legjelentősebb reneszánsz polgárház Erdélyben. A források szerint 1588-ban épült, de ennek ellent mond, hogy Johannes Schuller főbíró 1586-ban elhunyt. Később fogadónak használták, és ebben az épületben szállt meg több erdélyi fejedelem is, amikor átutazóban volt Medgyesen. Többek között Báthori Zsigmond is lakott benne egy országgyűlés alkalmával. Később a Schuller család leszármazottai laktak benne, majd fogadó és söröző működött benne. Jelenleg a Romániai Német Demokrata Fórum városi székháza.

Hermann Oberth-emlékház
Casa Memorială Hermann Oberth
Hermann Oberth Museum Medias
Diether, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
villa
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Hermann Oberth-emlékház
Története

Egykori villájában rendezték be Hermann Oberth (1894-1989) emlékmúzeumát a fizikus születésének 100. évfordulóján, 1994-ben. A ház elé egy rakétát mintázó bronzszobrot emeltek. Oberth a rakétatudomány úttörője volt. 1941 és 1943 között a peenemündei bázison dolgozott, ahol részt vett a V–2 rakéta kifejlesztésében. 1954-től az Egyesült Államokban tevékenykedett, volt tanítványa, von Braun oldalán. 1962-ben vonult vissza. Nevéhez fűződik az általa kidolgozott Oberth-effektus, amelynek lényege, hogy a rakéták és űrhajók nagy sebességnél nagyobb hatásfokkal működnek. Ezért a kilövésnél az ember által még elviselhető gyorsulást alkalmazzák üzemanyagtakarékosság céljából.

Gustav Schuster-Dutz ház
Casa Schuster Dutz
Mihai Andrei, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
ház, gyógyszertár
Jelenleg:
ház
Felkeres
Gustav Schuster-Dutz ház
Története

1690-ben épült az ismert szász költő háza. 1813-ban újították fel. Falán emléktáblát helyeztek el a költő számára. Egyik szobájában 1783 és 1900 között gyógyszertár működött.

Hann-ház
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Felkeres
Hann-ház
Története

1617-ben építették Peter Hann polgármester házát. A 18. századig volt a család birtokában. A 20. század elején egy részét lerombolták.

Rosenauer-ház
Casa Rosenauer
Medias Piata Centrala (2)
Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Felkeres
Rosenauer-ház
Története

1621-ben építették, a 18. században barokk stílusban jelentősen átalakították. A 19. században a borkereskedő Rosenauer család lakta. Alagutak kötötték össze a várral.

Binder-ház, Haller-ház
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Felkeres
Binder-ház, Haller-ház
Története

1860 körül von Spauer, a városi helyőrség parancsnoka építtette. Később az iparosegyleté, majd ismét magánszemélyeké lett.

Múzeumok és Galériák
Stephan Ludwig Roth-emlékház
Casa Memoriala Stephan Ludwig Roth
RO SB Medias Johannes Honterus 10 (8)
Țetcu Mircea Rareș, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
plébánia
Jelenleg:
múzeum
Felekezet:
evangélikus
Felkeres
Stephan Ludwig Roth-emlékház
Története

Ebben a 15. századi alapokon nyugvó, 1713-ban épült egykori lelkészlakban született 1796-ban Stephan Ludwig Roth. Roth az 1848-49-es magyar szabadságharc idején a Habsburg elnyomók, és az őket támoható román felkelők oldalára állt, ezért az árulásáért kivégezték. A kiállításon láthatóak Roth bútorai, puskája és a köpeny, amelyet a kivégzésekor viselt.

Volt ferences kolostor, Városi Múzeum
Muzeul Municipal - Muzeul de Istorie
Medias Muzeul
Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
kolostor / zárda / kanonokház / prépostlak
Jelenleg:
múzeum
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Volt ferences kolostor, Városi Múzeum
Története

A hagyomány szerint 1444-ben telepedtek meg a ferencesek a városban. A várfal közvetlen közelében építették fel Szent Erzsébet tiszteletére szentelt templomukat és kolostorukat. 1485-ben már említették a templom tornyát. A mai templom a 16. század elején épülhetett gótikus stílusban. 1557-ben a protestánsok felszámolták a kolostort és a szerzeteseket elűzték. Ezután üresen állt, illetve istállóként használták. 1699-től a kolostor városi kórházként funkcionált. 1721-ben a városi tanács Hugo Damain de Virdmont császári parancsnok nyomására visszaadta a templomot és kolostort a ferenceseknek. Az elhanyagolt épületet az erdélyi magyar katolikus arisztokrácia és császári tisztek támogatásával barokk stílusban újították meg. 1747-ben, az építkezések befejezése után konventi rangra emelték a medgyesi rendházat, és ez után itt tartották a legtöbb erdélyi ferences rendi tartományi gyűlést. 1747-től a kolostor falai között elemi iskola is működött. 1970 óta a városi múzaum működik benne. A múzeum gyűjteményének alapja a két világháború között az akkori szász lelkész által összegyűjtött néprajzi anyag.

Hermann Oberth-emlékház
Casa Memorială Hermann Oberth
Hermann Oberth Museum Medias
Diether, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
villa
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Hermann Oberth-emlékház
Története

Egykori villájában rendezték be Hermann Oberth (1894-1989) emlékmúzeumát a fizikus születésének 100. évfordulóján, 1994-ben. A ház elé egy rakétát mintázó bronzszobrot emeltek. Oberth a rakétatudomány úttörője volt. 1941 és 1943 között a peenemündei bázison dolgozott, ahol részt vett a V–2 rakéta kifejlesztésében. 1954-től az Egyesült Államokban tevékenykedett, volt tanítványa, von Braun oldalán. 1962-ben vonult vissza. Nevéhez fűződik az általa kidolgozott Oberth-effektus, amelynek lényege, hogy a rakéták és űrhajók nagy sebességnél nagyobb hatásfokkal működnek. Ezért a kilövésnél az ember által még elviselhető gyorsulást alkalmazzák üzemanyagtakarékosság céljából.

{"item":"town","set":{"mapcenter":{"lat":"46.1644080000","long":"24.3505130000"},"townlink":"medgyes-medias","town":{"townId":76,"active":1,"name_HU":"Medgyes","name_LO":"Media\u0219","name_GE":"Mediasch","name_LT":"","seolink":"medgyes-medias","listorder":13,"oldcounty":38,"country":4,"division":21,"altitude":"330","gps_lat":"46.1644080000","gps_long":"24.3505130000","population":46,"hungarian_2011":9.89,"population_1910":8626,"hungarian_1910":19.88,"german_1910":44.82,"slovak_1910":0,"romanian_1910":31.64,"rusin_1910":0,"serbian_1910":0,"croatian_1910":0,"slovenian_1910":0,"coatofarms":"","coatofarms_ref":"","picture":"\u003Ca title=\u0022The original uploader was Csikigeza at Hungarian Wikipedia., CC BY-SA 2.5 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Medgyes-1.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Medgyes-1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/42\/Medgyes-1.JPG\/512px-Medgyes-1.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Medgyes-1.JPG\u0022\u003EThe original uploader was Csikigeza at Hungarian Wikipedia.\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u0022\u003ECC BY-SA 2.5\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","georegion":"Erd\u00e9lyi-medence","river":"Nagy-K\u00fck\u00fcll\u0151","description":"A Nagy-K\u00fck\u00fcll\u0151 mellett a sz\u00e9kelyek alap\u00edtottak falut, \u00e9s t\u0151l\u00fck kapta a nev\u00e9t, amely a meggy sz\u00f3b\u00f3l sz\u00e1rmazik. II. G\u00e9za kir\u00e1ly a 12. sz\u00e1zadban a sz\u00e9kelyeket a mai Sz\u00e9kelyf\u00f6ld ter\u00fclet\u00e9re k\u00f6lt\u00f6ztette, \u00e9s hely\u00fckre n\u00e9meteket telep\u00edtett, akiket k\u00e9s\u0151bb sz\u00e1szoknak neveztek. Az erd\u00e9lyi sz\u00e1szok sz\u00e9lesk\u00f6r\u0171 szabads\u00e1gjogaikat \u00e9s auton\u00f3mi\u00e1jukat II. Andr\u00e1s kir\u00e1lynak k\u00f6sz\u00f6ngett\u00e9k. A v\u00e1ros kiv\u00e1lts\u00e1gait K\u00e1roly R\u00f3bertt\u0151l kapta, amelyeket a magyar kir\u00e1lyok k\u00e9s\u0151bb tov\u00e1bb b\u0151v\u00edtettek. V\u00e1ra a Szent Margit templom er\u0151d\u00edt\u00e9s\u00e9vel j\u00f6tt l\u00e9tre, amelyre a t\u00f6r\u00f6k vesz\u00e9ly miatt volt sz\u00fcks\u00e9g. A v\u00e1ros v\u00e9d\u0151falai M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly utas\u00edt\u00e1s\u00e1ra \u00e9p\u00fcltek, aki meger\u0151s\u00edtette a sz\u00e1szok auton\u00f3mi\u00e1j\u00e1t is. 1552-ben I. Ferdin\u00e1ndt\u00f3l szabad kir\u00e1lyi v\u00e1rosi kiv\u00e1lts\u00e1got kapott, egyben a K\u00e9tsz\u00e9k n\u00e9ven egyes\u00edtett Medgyes- \u00e9s Nagyselyksz\u00e9k sz\u00e9khelye lett. Egy\u00e9rtelm\u0171en a K\u00fck\u00fcll\u0151 vid\u00e9ki, sz\u00e1szok lakta ter\u00fcletek, egyben a K\u00fck\u00fcll\u0151 menti borvid\u00e9k k\u00f6zpontj\u00e1v\u00e1 v\u00e1lt. A sz\u00e1szok a reform\u00e1ci\u00f3 sor\u00e1n az evang\u00e9likus hitre t\u00e9rtek. Az itt tartott az orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9sen k\u00e9rt\u00e9k fel a lengyelek 1576-ban B\u00e1thory Istv\u00e1n erd\u00e9lyi fejedelmet kir\u00e1lyuknak. Sz\u00e1mos erd\u00e9lyi orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9st tartottak falai k\u00f6z\u00f6tt. A sz\u00e1szok a magyarok f\u00fcggetlened\u00e9si t\u00f6rekv\u00e9seivel szemben rendre a Habsburgokat t\u00e1mogatt\u00e1k. Az 1848-as szabads\u00e1gharc lever\u00e9se ut\u00e1n a Habsburg udvar megsz\u00fcntette az \u0151ket t\u00e1mogat\u00f3 erd\u00e9lyi sz\u00e1szok auton\u00f3mi\u00e1j\u00e1t. Ezt k\u00e9s\u0151bb helyre\u00e1ll\u00edtott\u00e1k, majd a k\u00f6zigazgat\u00e1s kiegyez\u00e9st k\u00f6vet\u0151 moderniz\u00e1ci\u00f3j\u00e1val v\u00e9gleg megsz\u0171nt. 1919. janu\u00e1r 8-\u00e1n, amikor Erd\u00e9ly m\u00e1r rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s alatt \u00e1llt, Medgyesen a sz\u00e1sz k\u00fcld\u00f6ttek gy\u0171l\u00e9se elfogadta a Rom\u00e1ni\u00e1hoz val\u00f3 csatlakoz\u00e1st az auton\u00f3mia helyre\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1nak \u00edg\u00e9rete mellett. Rom\u00e1nia amellett, hogy nem \u00e1ll\u00edtotta helyre a sz\u00e1sz auton\u00f3mi\u00e1t, elkobozt\u00e1k a sz\u00e1sz k\u00f6z\u00f6ss\u00e9g hatalmas birtokait is. A kil\u00e1t\u00e1stalan helyzetbe ker\u00fclt sz\u00e1szok t\u00f6bbs\u00e9ge a Ceau\u0219escu-\u00e9r\u00e1ban v\u00e1lts\u00e1gd\u00edj ellen\u00e9ben N\u00e9metorsz\u00e1gba v\u00e1ndorolt ki.","nameorigin":"","history":"#1|@#3|@1075|Szent L\u00e1szl\u00f3 sz\u00e9kelyeket telep\u00edtett a Nagy-K\u00fck\u00fcll\u0151 ment\u00e9re, \u0151k alap\u00edtottak falut a mai Medgyes ter\u00fclet\u00e9n, \u00e9s t\u0151l\u00fck kapta nev\u00e9t is. A falu a mai Bels\u0151v\u00e1rt\u00f3l \u00e9szakkeletre, a str. Petru Rare\u0219\/Langgasse, a str. Bisericii\/Pfarhofgasse \u00e9s a Mihai Viteazul\/Zekesch utca k\u00f6rny\u00e9k\u00e9n ter\u00fclt el. Temet\u0151j\u00e9t az evang\u00e9likus templom alatt t\u00e1rt\u00e1k fel.@1130 ut\u00e1n|II. G\u00e9za fokozatosan Erd\u00e9ly keleti gyep\u0171j\u00e9re telep\u00edtette \u00e1t a sz\u00e9kelyeket.@1141-1161|II. G\u00e9za uralkod\u00e1sa alatt teutonok (n\u00e9metek), falamandok \u00e9s kisebb r\u00e9szben vallonok leltek \u00faj haz\u00e1ra d\u00e9l-Erd\u00e9lyben, feltehet\u0151leg azut\u00e1n, hogy 1147-ben a II. keresztes hadj\u00e1rat \u00e1tvonult Magyarorsz\u00e1gon. A k\u00f6lni \u00e9s trieri \u00e9rseks\u00e9g ter\u00fclet\u00e9r\u0151l \u00e9rkeztek olyan szem\u00e9lyek, akik \u00f6r\u00f6kl\u00e9si rend szerint odahaza nem sz\u00e1m\u00edthattak birtokszerz\u00e9sre. lakatlan ter\u00fcletre \u00e9rkeztek, ahol nem sokkal kor\u00e1bban m\u00e9g sz\u00e9kely hat\u00e1r\u0151r\u00f6k \u00e9ltek, akiket kir\u00e1lyi parancsra H\u00e1romsz\u00e9k ter\u00fclet\u00e9re telep\u00edtettek \u00e1t. K\u00e9s\u0151bb ezen telepeseket kollekt\u00edven sz\u00e1szoknak kezdt\u00e9k nevezni, ami nem azt jelenti, hogy Sz\u00e1szorsz\u00e1gb\u00f3l sz\u00e1rmaztak.@1146|A hagyom\u00e1ny szerint ekkor alap\u00edtott\u00e1k, ezzel Erd\u00e9ly egyik legr\u00e9gebbi v\u00e1rosa. II. G\u00e9za telep\u00edtett le sz\u00e1szokat a sz\u00e9kelyek hely\u00e9re.@1224|II. Andr\u00e1s kir\u00e1ly kiadta az Andreanum-ot, az erd\u00e9lyi sz\u00e1szok arany szabads\u00e1glevel\u00e9t (goldener Freibrief). Ez a sz\u00e1szokat egys\u00e9ges jogi szem\u00e9lyk\u00e9nt kezelte, kivette a kir\u00e1lyi isp\u00e1nok fennhat\u00f3s\u00e1ga al\u00f3l, \u00e9s az \u00fajonnan alap\u00edtott szebeni isp\u00e1nt helyezte f\u00f6l\u00e9j\u00fck. A sz\u00e1szok \u00e1ltal lakott ter\u00fclet saj\u00e1t birtokukk\u00e1 v\u00e1lt, jogilag egyenl\u0151k voltak, a tulajdonos kihal\u00e1sa ut\u00e1n a birtokok a k\u00f6z\u00f6ss\u00e9gre sz\u00e1lltak vissza, azokat a kir\u00e1ly nem adom\u00e1nyozhatta el. El\u00f6lj\u00e1r\u00f3aikat, papjaikat maguk v\u00e1laszhatt\u00e1k. Vezet\u0151j\u00fck a kir\u00e1ly \u00e1ltal kinevezett sz\u00e1szok gr\u00f3fja volt, azonban 1486 ut\u00e1n a gr\u00f3fot is maguk v\u00e1laszthatt\u00e1k. Szabadon tarthattak v\u00e1s\u00e1rokat \u00e9s kereskedhettek. A sz\u00e1szok f\u00f6ldj\u00e9t Kir\u00e1lyf\u00f6ldnek (Fundus Regius, K\u00f6nigsboden) nevezt\u00e9k.@#5|@1267. j\u00falius 3.|M\u00e1r sz\u00e1szok lakt\u00e1k. Mediesy n\u00e9ven eml\u00edtett\u00e9k el\u0151sz\u00f6r. Neve a magyar meggy sz\u00f3b\u00f3l ered, n\u00e9met neve a magyarb\u00f3l sz\u00e1rmazik.@1283|K\u00e1ptalan (D\u00e9kan\u00e1tus) sz\u00e9khelye volt. Villa Medjes n\u00e9ven eml\u00edtett\u00e9k.@#6|@1315|K\u00e1roly R\u00f3bert Medgyes, Selyk \u00e9s Berethalom lak\u00f3it a szebeni isp\u00e1ns\u00e1ghoz csatolta.@1317|V\u00e1s\u00e1ros helyk\u00e9nt el\u0151sz\u00f6r eml\u00edtett\u00e9k.@1318|Ekkor eml\u00edtett\u00e9k el\u0151sz\u00f6r Medgyessz\u00e9ket, melynek a sz\u00e9khelye volt. K\u00e1roly R\u00f3bert Medgyes \u00e9s Nagyselyk lak\u00f3inak kiv\u00e1lts\u00e1gokat adom\u00e1nyozott, \u00e9s felmentette a lak\u00f3kat a kir\u00e1lyi seregben val\u00f3 k\u00f6telez\u0151 szolg\u00e1lat al\u00f3l. Az ad\u00f3z\u00e1s \u00e9s jogszolg\u00e1ltat\u00e1s a szebeni szok\u00e1sok szerint t\u00f6rt\u00e9nt. Pl\u00e9b\u00e1niai iskol\u00e1ja a 14. sz\u00e1zadt\u00f3l m\u0171k\u00f6d\u00f6tt. Ekkoriban s\u00e1nc \u00e9s \u00e1rok v\u00e9dte a v\u00e1rost.@14. sz\u00e1zad eleje|A Szent Margit templom k\u00f6r\u00fcl falakat \u00e9s k\u00e9t tornyot emeltek v\u00e9delem gyan\u00e1nt. A 15. sz\u00e1zadban a t\u00f6r\u00f6k vesz\u00e9ly miatt a falakat megemelt\u00e9k, h\u00e1rom b\u00e1sty\u00e1val \u00e9s vizes\u00e1rokkal er\u0151s\u00edtett\u00e9k meg. Az \u00edgy l\u00e9trej\u00f6tt v\u00e1rat el\u0151sz\u00f6r 1450-ben eml\u00edtett\u00e9k meg.@1359|Civitas Megyes n\u00e9ven v\u00e1rosk\u00e9nt eml\u00edtett\u00e9k. K\u00e9s\u0151bb visszat\u00e9rt a mez\u0151v\u00e1ros megnevez\u00e9s.@1402|Zsigmond felmentette a Medgyes \u00e9s Selyk sz\u00e9kbeli sz\u00e1szokat a sz\u00e9kely isp\u00e1n joghat\u00f3s\u00e1ga al\u00f3l, \u00edgy a k\u00e9t sz\u00e9k \u00f6n\u00e1ll\u00f3sodott.@1411|Els\u0151 alkalommal haszn\u00e1lt\u00e1k a \u0022K\u00e9t sz\u00e9k\u0022 kifejez\u00e9st.@16. sz\u00e1zadig|F\u0151k\u00e9nt oppidumk\u00e9nt (mez\u0151v\u00e1ros) eml\u00edtett\u00e9k, \u00e9s 1552-ig Nagyselykkel \u00e9s Berethalommal versengett.@1414|Fel\u00e9p\u00fclt a telep\u00fcl\u00e9s els\u0151 temploma, a Szent Margit templom.@1424|K\u00e9t orsz\u00e1gos v\u00e1s\u00e1r tart\u00e1s\u00e1ra kapott szabadalmat Zsigmondt\u00f3l.@1437|A K\u00e1polnai Uni\u00f3ban a h\u00e1rom erd\u00e9lyi nemzet, a magyar, a sz\u00e9kely \u00e9s a sz\u00e1sz sz\u00f6vets\u00e9get k\u00f6t\u00f6tt. A rom\u00e1nok ekkor m\u00e9g eleny\u00e9sz\u0151 kisebbs\u00e9get alkottak, nagyobb sz\u00e1mban k\u00e9s\u0151bb \u00e9rkeztek gazdas\u00e1gi bev\u00e1ndorl\u00f3k\u00e9nt. Az egyezs\u00e9g \u00e9rtelm\u00e9ben a sz\u00e1sz er\u0151dtemplomokba beengedt\u00e9k a k\u00f6rny\u00e9kbeli nem sz\u00e1sz lakoss\u00e1got is vesz\u00e9ly eset\u00e9n. Ez \u00f3ri\u00e1si engedm\u00e9ny volt, mert akkor nem sz\u00e1sz (m\u00e9g magyar nemes sem) nem szerezhetett birtokot, nem v\u00e1s\u00e1rolhatott h\u00e1zat Sz\u00e1szf\u00f6ld\u00f6n. A rendh\u00e1zakban is csak sz\u00e1sz szerzetesek \u00e9lhettek, \u00e9s a sz\u00e1sz pl\u00e9b\u00e1nosok a magyar szok\u00e1sok, viselet \u00e9s frizura \u00e1tv\u00e9tel\u00e9t is szigor\u00faan tiltott\u00e1k. Az erd\u00e9lyi sz\u00e1szok soha nem integr\u00e1l\u00f3dtak az \u0151ket befogad\u00f3 \u00e9s nekik annyi el\u0151jogot biztos\u00edt\u00f3 Magyarorsz\u00e1g test\u00e9be, \u00e9s erre soha nem is volt semmi hajland\u00f3s\u00e1guk.@1438|Magyarorsz\u00e1gra bet\u00f6r\u0151 porty\u00e1z\u00f3 t\u00f6r\u00f6k sereg d\u00falta fel, melynek k\u00f6vetkezt\u00e9ben a n\u00e9pess\u00e9ge megfogyatkozott. II. Mur\u00e1d porty\u00e1z\u00f3 hadat k\u00fcld\u00f6tt Magyarorsz\u00e1gra Ali b\u00e9g vezet\u00e9s\u00e9vel, amelyet Vlad Drakul ol\u00e1h vajda serege seg\u00edtett. Sz\u00f6r\u00e9nyv\u00e1rn\u00e1l \u00e1tkeltek a Dun\u00e1n. Rohammal bevett\u00e9k Medgyest, Szebent azonban hi\u00e1ba ostromolt\u00e1k. V\u00e9g\u00fcl Brass\u00f3 k\u00fclv\u00e1ros\u00e1t fel\u00e9getve a T\u00f6rcsv\u00e1ri szoroson \u00e1t kitakarodtak az orsz\u00e1gb\u00f3l.@1444|Ferencesek telepedtek le a v\u00e1rosban. Kolostort \u00e9p\u00edtettek, templomuk 1500 ut\u00e1n \u00e9p\u00fclt.@1450|Ekkor eml\u00edtett\u00e9k el\u0151sz\u00f6r templomer\u0151dj\u00e9nek v\u00e1rnagy\u00e1t.@1457|El\u0151sz\u00f6r eml\u00edtett\u00e9k a medgyesi szab\u00f3k \u00e9s poszt\u00f3 k\u00e9sz\u00edt\u0151k c\u00e9heit.@1459|El\u0151sz\u00f6r tartottak Medgyesen orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9st.@1462, 1467|M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly Medgyesen vend\u00e9geskedett. Medgyes ekkor mez\u0151v\u00e1ros volt.@1476|M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly parancs\u00e1ra Medgyesen, a M\u00e1ria toronyban tartott\u00e1k fogva Vlad Tepest. 1476-ban Vlad Tepes B\u00e1thory Istv\u00e1n erd\u00e9lyi vajda sereg\u00e9nek seg\u00edts\u00e9g\u00e9vel visszaszerezte Havasalf\u00f6ld tr\u00f3nj\u00e1t, azonban a magyar sereg t\u00e1vozt\u00e1val, nem siker\u00fclve nagyobb t\u00e1mogat\u00e1st szereznie haz\u00e1j\u00e1ban, a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k meg\u00f6lt\u00e9k.@1477|M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly hadi\u00e1llapot eset\u00e9n 32 katona ki\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1ra k\u00f6telezte a v\u00e1rost.@1486|M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly utas\u00edtotta a v\u00e1rost v\u00e9d\u0151falak \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9re. 1490 \u00e9s 1534 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fcltek fel falai 2360 m\u00e9ter hosszan.@1486|M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly meger\u0151s\u00edtette a sz\u00e1szok auton\u00f3mi\u00e1j\u00e1t. L\u00e9trej\u00f6tt az Erd\u00e9lyi Sz\u00e1sz Univerzit\u00e1s, az erd\u00e9lyi sz\u00e1szok \u00f6nkorm\u00e1nyzati szerve. Ennek k\u00f6zigazgat\u00e1si, t\u00f6rv\u00e9nyhoz\u00f3i, b\u00edr\u00e1skod\u00e1si jogk\u00f6re volt \u00e9s egyed\u00fcl a kir\u00e1lynak volt al\u00e1rendelve. Sz\u00e1szok f\u00f6l\u00f6tt kiz\u00e1r\u00f3lag a sz\u00e1sz egyetem \u00edt\u00e9lkezhetett. A Sz\u00e1sz Univerzit\u00e1s v\u00e1lasztotta a sz\u00e1szok gr\u00f3fj\u00e1t is a 12 f\u0151s nagyszebeni v\u00e1rosi tan\u00e1cs tagjai k\u00f6z\u00fcl. Az Univeztit\u00e1s hivatalos nyelve a n\u00e9met volt, m\u00edg Magyarorsz\u00e1g\u00e9 a latin.@1487|El\u0151sz\u00f6r eml\u00edtett\u00e9k ispot\u00e1ly\u00e1t.@1490 \u00e9s 1532 k\u00f6z\u00f6tt|Fel\u00e9p\u00fclt a v\u00e1rosfal, amely a 18. sz\u00e1zadig a v\u00e1ros ter\u00fcleti fejl\u0151d\u00e9s\u00e9nek is hat\u00e1rt szabott.@1495-t\u0151l|Egyre t\u00f6bbsz\u00f6r eml\u00edtett\u00e9k civitask\u00e9nt.@1507-t\u0151l|J\u00falius 13-\u00e1n (Margit napj\u00e1n) \u00e9ves v\u00e1s\u00e1rt is tartott.@1510|H\u00e1romsz\u00e1z sz\u00e1sz hospes, 38 zsell\u00e9r, k\u00e9t p\u00e1sztor \u00e9s n\u00e9gy szeg\u00e9ny csal\u00e1df\u0151 lakta csal\u00e1dostul.@#8|@1528|A m\u00e1rcius 20-ai szinai csat\u00e1ban Szapolyai d\u00f6nt\u0151 veres\u00e9get szenvedett \u00e9s Lengyelorsz\u00e1gba menek\u00fclt. Ferdin\u00e1ndot kir\u00e1lly\u00e1 koron\u00e1zt\u00e1k \u00e9s Erd\u00e9ly is a hatalm\u00e1ba ker\u00fclt. Miut\u00e1n Szapolyait a francia \u00e9s lengyel sz\u00f6vets\u00e9gesei cserben hagyt\u00e1k a szult\u00e1nhoz fordult. 1529-ben a szult\u00e1n hadat ind\u00edtott, visszafoglalta Bud\u00e1t \u00e9s \u00e1tadta Szapolyainak, akit elismert magyar kir\u00e1lynak.@1529|J\u00e1nos kir\u00e1ly sz\u00e1m\u00e1ra Kun Kocs\u00e1rd, a sz\u00e9kely hadak vez\u00e9re ostromolta, v\u00e9g\u00fcl 1530. augusztus\u00e1ban hosszas ostrom ut\u00e1n kapitul\u00e1lt a Ferdin\u00e1nd p\u00e1rti v\u00e1ros.@1534|Szapolyai J\u00e1nos privil\u00e9giuma szerint Medgyesen az \u00e9ves v\u00e1r\u00e1rok kiv\u00e9tel\u00e9vel idegen \u00e1ruk ad\u00e1s-v\u00e9tele tilos.@1534. szeptember|Ide menek\u00fclt Lodovico Gritti Magyarorsz\u00e1g korm\u00e1nyz\u00f3ja Majl\u00e1th Istv\u00e1n erd\u00e9lyi vajda, Szapolyai \u00e9s a havasalf\u00f6ldi vajda serege el\u0151l. A felment\u00e9s\u00e9re k\u00fcld\u00f6tt a P\u00e9ter moldvai vajda is az ostroml\u00f3khoz csatlakozott. A v\u00e1rba az ostroml\u00f3 serege a falakon r\u00e9st l\u0151ve bet\u00f6rt. Gritti a moldvai t\u00e1borba sz\u00f6k\u00f6tt, de innen kiadt\u00e1k a magyaroknak \u00e9s Majl\u00e1th Istv\u00e1n parancs\u00e1ra Medgyes v\u00e1r\u00e1ban szeptember 29-\u00e9n lefejezt\u00e9k. A t\u00f6r\u00f6k\u00f6k kegyencek\u00e9nt \u00e9rkezett Magyarorsz\u00e1gra 1529-ben a velencei szerencselovag Lodovico Gritti, aki hamarosan el\u00e9rte, hogy Szapolyai Magyarorsz\u00e1g korm\u00e1nyz\u00f3j\u00e1v\u00e1 nevezze ki. Gritti har\u00e1csol\u00e1s\u00e1val, a kir\u00e1ly\u00e9t is elhom\u00e1lyos\u00edt\u00f3 udvartart\u00e1s\u00e1val, fosztogat\u00e1saival \u00e9s azzal, hogy m\u00e9g Ferdin\u00e1nddal is meg pr\u00f3b\u00e1lt lepakt\u00e1lni v\u00e9g\u00fcl mindenkit maga ellen ford\u00edtott. Az utols\u00f3 csepp az volt, amikor Gritti utas\u00edt\u00e1s\u00e1ra D\u00f3czi Orb\u00e1n meggyilkolta a Szapolyai-p\u00e1rt egyik oszlopos tagj\u00e1t, Czibak Imre v\u00e1radi p\u00fcsp\u00f6k\u00f6t, ekkor kelt fel ellene az erd\u00e9lyi nemess\u00e9g Majl\u00e1th Istv\u00e1n vajda vezet\u00e9s\u00e9vel.@1537|Szapolyai maga el\u00e9 id\u00e9zte polg\u00e1rait, mert akad\u00e1lyozt\u00e1k a brass\u00f3iak \u00fczleteit.@1539|Szapolyai meger\u0151s\u00edtette a medgyesi keresked\u0151k szabad ad\u00e1s-v\u00e9teli jog\u00e1t Magyarorsz\u00e1g teljes ter\u00fclet\u00e9n.@#9|@1545. m\u00e1jus 17.|Medgyesen mondt\u00e1k ki az erd\u00e9lyi sz\u00e1sz lelk\u00e9szek szin\u00f3dus\u00e1n az \u00e1gostai hitvall\u00e1shoz (evang\u00e9likusok) val\u00f3 csatlakoz\u00e1sukat. A sz\u00e1zad k\u00f6zep\u00e9re kor\u00e1bbi pl\u00e9b\u00e1niai iskol\u00e1ja szint\u00e9n evang\u00e9likuss\u00e1 lett. A templom olt\u00e1r\u00e1t \u00e9s festm\u00e9nyeit elt\u00e1vol\u00edtott\u00e1k.@1551|A gyermek J\u00e1nos Zsigmond gy\u00e1mja, Fr\u00e1ter Gy\u00f6rgy Castaldo cs\u00e1sz\u00e1ri sereg\u00e9vel r\u00e1k\u00e9nyszer\u00edtette Izabella kir\u00e1lyn\u00e9t, hogy adja \u00e1t az orsz\u00e1g\u00e1t (a keleti magyar kir\u00e1lys\u00e1got) Ferdin\u00e1ndnak. Izabella Lengyelorsz\u00e1gba t\u00e1vozott gyermek\u00e9vel, a tr\u00f3n\u00f6r\u00f6k\u00f6ssel. Ezut\u00e1n a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k b\u00fcntet\u0151 hadj\u00e1ratot ind\u00edtottak Magyarorsz\u00e1g ellen.@1552|I. Ferdin\u00e1ndt\u00f3l szabad kir\u00e1lyi v\u00e1rosi kiv\u00e1lts\u00e1got kapott, egyben a K\u00e9tsz\u00e9k n\u00e9ven egyes\u00edtett Medgyes- \u00e9s Nagyselyksz\u00e9k v\u00e9gleges sz\u00e9khelye lett. Lez\u00e1rult teh\u00e1t a k\u00f6rny\u00e9kbeli mez\u0151v\u00e1rosokkal v\u00edvott gazdas\u00e1gi \u00e9s preszt\u00edzsharca, \u00e9s egy\u00e9rtelm\u0171en a K\u00fck\u00fcll\u0151 vid\u00e9ki, sz\u00e1szok lakta ter\u00fcletek, egyben a K\u00fck\u00fcll\u0151 menti borvid\u00e9k k\u00f6zpontj\u00e1v\u00e1 v\u00e1lt.@1556|A Habsburg uralommal el\u00e9gedetlen erd\u00e9lyi rendek visszah\u00edvt\u00e1k Izabella kir\u00e1lyn\u0151t a tr\u00f3nra, amihez a szult\u00e1n is hozz\u00e1j\u00e1rult. Visszat\u00e9rve visszavette a hatalmat kelet-magyarorsz\u00e1g felett.@1556 k\u00f6r\u00fcl|Ki\u0171zt\u00e9k a v\u00e1rosb\u00f3l a ferences szerzeteseket, elvett\u00e9k templomukat, a kolostort ist\u00e1ll\u00f3nak haszn\u00e1lt\u00e1k.@1557|Lepra k\u00f3rh\u00e1z\u00e1r\u00f3l tettek eml\u00edt\u00e9st. A pestis t\u00f6bbsz\u00f6r s\u00fajtotta, a k\u00f6vetkez\u0151 \u00e9vekben: 1586, 1601\u20131604, 1633, 1646, 1653, 1656\u20131658, 1660\u20131661 \u00e9s 1717\u20131718.@1561|Az evang\u00e9likus szin\u00f3dus elfogadta az Augsburgi Hitvall\u00e1shoz val\u00f3 csatlakoz\u00e1st.@1564|Nagy t\u0171zv\u00e9sz puszt\u00edtotta.@1566|Egy pestisj\u00e1rv\u00e1ny puszt\u00edt\u00e1sai ut\u00e1n j\u00e1rt itt Giovanandrea Gromo, J\u00e1nos Zsigmond test\u0151rkapit\u00e1nya. A h\u00e1zak t\u00f6bbs\u00e9ge ekkor romosan \u00e1llt. A legt\u00f6bb h\u00e1z k\u0151b\u0151l \u00e9p\u00fclt, de m\u00e9g sok volt a fa\u00e9p\u00fclet is.@#10|@A 16\u201317. sz\u00e1zad|T\u00f6bbsz\u00f6r volt erd\u00e9lyi orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9sek sz\u00ednhelye.@1571. m\u00e1jus 25.|II. J\u00e1nos magyar kir\u00e1ly hal\u00e1l\u00e1t k\u00f6vet\u0151en az erd\u00e9lyi \u2013 t\u00f6bbs\u00e9g\u00e9ben protest\u00e1ns rendek- B\u00e1thory Istv\u00e1n r\u00f3mai katolikus f\u0151urat v\u00e1lasztott\u00e1k meg Erd\u00e9ly fejedelm\u00e9nek. I. Habsburg Miksa azonban nem nyugodott bele abba, hogy az erd\u00e9lyi rendek szabadon v\u00e1lasztj\u00e1k meg az orsz\u00e1g fejedelm\u00e9t, ez\u00e9rt \u00edg\u00e9rget\u00e9ssel r\u00e1vette Bekes G\u00e1sp\u00e1r unit\u00e1rius vall\u00e1s\u00fa f\u0151urat, hogy l\u00e1zadjon fel B\u00e1thory ellen.@1573|A medgyesi orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s felhatalmazta B\u00e1thory Istv\u00e1nt a Bekes G\u00e1sp\u00e1r-f\u00e9le p\u00e1rt felsz\u00e1mol\u00e1s\u00e1ra.@1575. j\u00falius 9.|A kerel\u0151szentp\u00e1li csat\u00e1ban a Habsburgok \u00e1ltal t\u00e1mogatott Bekes G\u00e1sp\u00e1r v\u00e9gs\u0151 veres\u00e9get szenvedett B\u00e1thory Istv\u00e1n fefedelemt\u0151l, amely biztos\u00edtotta az Erd\u00e9lyi Fejedelems\u00e9g f\u00fcggetlens\u00e9g\u00e9t a Habsburg Birodalomt\u00f3l.@1576. janu\u00e1r 28.|Itt, az orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9sen k\u00e9rt\u00e9k fel a lengyelek B\u00e1thory Istv\u00e1nt kir\u00e1lyuknak. Az orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s meger\u0151s\u00edtette B\u00e1thory Istv\u00e1n fejedelems\u00e9g\u00e9t, aki helytart\u00f3k\u00e9nt \u00f6ccs\u00e9t, Krist\u00f3fot hagyta Erd\u00e9lyben.@1586|El\u0151sz\u00f6r eml\u00edtett\u00e9k a v\u00e1rosi iskol\u00e1t (Schola civitatis)@1588|Az itteni orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s hat\u00e1rozta el a jezsuit\u00e1k sz\u00e1m\u0171z\u00e9s\u00e9t Erd\u00e9lyb\u0151l \u00e9s nagykor\u00fas\u00edtotta B\u00e1thory Zsigmondot, B\u00e1thory Krist\u00f3f fi\u00e1t, aki \u00e1tvette a korm\u00e1nyz\u00e1st.@#12|@1599|B\u00e1thory Zsigmond ism\u00e9t lemondott a fejedelems\u00e9gr\u0151l, \u00e9s ez alkalommal B\u00e1thory Andr\u00e1s b\u00edborost, Boldizs\u00e1r testv\u00e9r\u00e9t h\u00edvta meg lengyel f\u00f6ldr\u0151l. B\u00e1thory Andr\u00e1s vissza akarta t\u00e9r\u00edteni Erd\u00e9lyt a t\u00f6r\u00f6k h\u0171s\u00e9g\u00e9re, de nem fogadt\u00e1k el sem a sz\u00e1szok, sem a sz\u00e9kelyek, \u00e9s nem t\u00e1mogatt\u00e1k sem a Habsburgok, sem a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k.@1599|Itt v\u00e1lasztott\u00e1k fejedelemm\u00e9 a lemondott B\u00e1thory Zsigmond helyett B\u00e1thory Andr\u00e1st.@1602|A medgyesi orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s Basta r\u00e9muralma ellen emelte fel a szav\u00e1t.@1603. m\u00e1jus-j\u00falius|Sz\u00e9kely M\u00f3zes serege puszt\u00edtotta. Sz\u00e9kely M\u00f3zes t\u00f6r\u00f6k \u00e9s sz\u00e9kely hadak seg\u00edts\u00e9g\u00e9vel Basta t\u00e1voll\u00e9t\u00e9ben 1603-ban felszabad\u00edtotta Erd\u00e9lyt a cs\u00e1sz\u00e1ri hatalom al\u00f3l. M\u00e1jus 9-\u00e9n az erd\u00e9lyi orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s fejedelemm\u00e9 v\u00e1lasztotta, \u0151 volt erd\u00e9ly egyetlen sz\u00e9kely fejedelme. A Habsburgok \u00e1ltal felbujtott IX. Radu havasalf\u00f6ldi fejedelem Brass\u00f3n\u00e1l \u00e9jjel a t\u00e1bor\u00e1ra t\u00e1madva gyilkolta meg j\u00falius 17-\u00e9n. Basta ezut\u00e1n visszat\u00e9rt Erd\u00e9lybe.@#13|@1605. augusztus 27.|Bocskai Istv\u00e1n \u00fcnnep\u00e9lyesen bevonult Medgyesre. Szeptember 4-\u00e9n itt v\u00e1lasztott\u00e1k erd\u00e9lyi fejedelemnek Bocskai Istv\u00e1nt. Marosszerd\u00e1n febru\u00e1r 21-\u00e9n m\u00e1r megv\u00e1lasztott\u00e1k, de akkor a sz\u00e1szok nem \u00e9rtettek vele egyet.@#14|@1610. decembere|B\u00e1thory G\u00e1bor hadat ind\u00edtott Havasalf\u00f6ld ellen, hogy megszerezze fejedelems\u00e9g\u00e9t. Radul Serban vajda elmenek\u00fclt, \u00edgy B\u00e1thory ellen\u00e1ll\u00e1s n\u00e9lk\u00fcl vette be a f\u0151v\u00e1ros\u00e1t Targovist\u00e9t. A t\u00f6r\u00f6k\u00f6knek ezt k\u00f6vet\u0151en azt adta el\u0151, hogy ezzel akarta el\u0151k\u00e9sz\u00edteni Lengyelorsz\u00e1g megh\u00f3d\u00edt\u00e1s\u00e1t, azonban azok abba nem mentek bele.@1611|Brass\u00f3 el\u00f6lj\u00e1r\u00f3ja, Weiss Mih\u00e1ly b\u00edr\u00f3 megtagadta a bel\u00e9p\u00e9st B\u00e1thory G\u00e1bor fejedelemnek a v\u00e1rosukba, helyette Radul Serban volt havasalf\u00f6ldi fejedelemhez fordult, aki zsoldosaival a havasokon \u00e1tkelve meglepte B\u00e1thoryt \u00e9s megfutam\u00edtotta a fejdelemet, aki Szebenbe vonult vissza. Radul Serban megostromolta Szebent, \u00e9s Forg\u00e1ch Zsigmond kassai f\u0151kapit\u00e1ny a n\u00e1dor enged\u00e9lye ellen\u00e9re Erd\u00e9lybe bet\u00f6rve a seg\u00edts\u00e9g\u00e9re sietett. B\u00e1thoryt Omer boszniai pasa serege mentette meg, ami el\u0151l Radul Serban \u00e9s Forg\u00e1ch Zsigmond is elmenek\u00fcltek.@1611|Forg\u00e1ch Zsigmond vezet\u00e9s\u00e9vel a cs\u00e1sz\u00e1riak foglalt\u00e1k el Medgyest, akiket ugyanazon \u00e9vben B\u00e1thory G\u00e1bor fejedelem hadai \u0171ztek ki, aki a v\u00e1rost\u00f3l 12.000 forint hadisarcot k\u00f6vetelt.@1612|B\u00e1thory G\u00e1bor a rendeket a Habsburgokhoz val\u00f3 csatlakoz\u00e1sra pr\u00f3b\u00e1lta r\u00e1b\u00edrni, azonban az erd\u00e9lyi rendek ebbe nem akartak belemenni. Gh\u00e9czy Andr\u00e1s megszerezte a Porta t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1t B\u00e1thoryval szemben, azonban \u0151t okt\u00f3ber 15-\u00e9n B\u00e1thory legy\u0151zte. A csat\u00e1ban elesett Weiss Mih\u00e1ly brass\u00f3i b\u00edr\u00f3 is.@1613|Az er\u0151szakosan korm\u00e1nyz\u00f3 \u00e9s erk\u00f6lcstelen \u00e9letm\u00f3dot \u00e9l\u0151 B\u00e1thory G\u00e1bor helyett a t\u00f6r\u00f6k \u00e1ltal t\u00e1mogatott Bethlen G\u00e1bort v\u00e1lasztott\u00e1k meg fejedelemnek az erd\u00e9lyi rendek. A bukott fejedelem ekkor V\u00e1radon tart\u00f3zkodott, \u00e9s hatalm\u00e1nak megtart\u00e1sa \u00e9rdek\u00e9ben hajland\u00f3 lett volna azt \u00e1tadni a t\u00f6r\u00f6k\u00f6knek, mire a Gh\u00e9czy Andr\u00e1s \u00e1ltal felb\u00e9relt hajd\u00fak 1613. okt\u00f3ber 27-\u00e9n meggyilkolt\u00e1k.@1614. m\u00e1rcius 5.|Az orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9sen itt fogt\u00e1k el \u00e9s v\u00e9gezt\u00e9k ki B\u00e1thory G\u00e1bor fejedelem gyilkosait, Szilasi J\u00e1nost \u00e9s Nad\u00e1nyi Gergelyt.@1616|El\u0151sz\u00f6r eml\u00edtett\u00e9k meg a v\u00e1rosi tan\u00e1csh\u00e1z\u00e1t.@#15|@#16|@1637 ut\u00e1n|Evang\u00e9likus iskol\u00e1ja gimn\u00e1ziumm\u00e1 b\u0151v\u00fclt. 1762 ut\u00e1n \u00e9p\u00edtett\u00e9k ki filoz\u00f3fiai \u00e9s teol\u00f3giai oszt\u00e1ly\u00e1t.@1639|Fel\u00e9p\u00fclt a fah\u00edd a Nagy-K\u00fck\u00fcll\u0151 felett.@#17|@#18|@1657|II. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy erd\u00e9lyi fejedelem X. K\u00e1roly Guszt\u00e1v sv\u00e9d kir\u00e1llyal sz\u00f6vetkezve hadj\u00e1ratot ind\u00edtott Lengyelorsz\u00e1g ellen. A c\u00e9lja a lengyel korona megszerz\u00e9se volt annak \u00e9rdek\u00e9ben, hogy egyes\u00edtse a lengyel, magyar \u00e9s rom\u00e1n er\u0151ket a t\u00f6r\u00f6k ellen. A harcok eleinte magyar sikereket hoztak, II. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy Krakk\u00f3t, majd Vars\u00f3t is elfoglalta. Ezut\u00e1n a sv\u00e9d kir\u00e1ly mag\u00e1ra hagyta. A bossz\u00fa\u00e1ll\u00f3 lengyelek bet\u00f6rtek \u00c9szak-Erd\u00e9lybe, fel\u00e9gett\u00e9k a v\u00e9dtelen falvakat, templomokat, kast\u00e9lyokat romboltak le. Hamarosan t\u00f6r\u00f6k \u00e9s tat\u00e1r hadak bossz\u00fahadj\u00e1rata s\u00falytott le Erd\u00e9lyre, mivel a fejedelem a szult\u00e1n tilt\u00e1sa ellen\u00e9re ind\u00edtotta el lengyel hadj\u00e1rat\u00e1t.@1658. janu\u00e1r 9.|Az orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s itt fosztotta meg II. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy\u00f6t fejedelmi tr\u00f3nig\u00e9ny\u00e9t\u0151l, majd janu\u00e1r 24-\u00e9n ism\u00e9t fejedelemnek ismerte el.@#23|@#25|@#26|@18. sz\u00e1zad elej\u00e9t\u0151l|A h\u00e1bor\u00fakban kipusztult sz\u00e1sz falvakat Havasalf\u00f6ld fel\u0151l \u00e9rkez\u0151 rom\u00e1n betelep\u00fcl\u0151k n\u00e9pes\u00edtett\u00e9k be. A sz\u00e1sz v\u00e1rosokban is megjelentek a rom\u00e1n elemek. Megindult a folyamat, amelynek v\u00e9g\u00e9re Erd\u00e9lyben a rom\u00e1nok t\u00f6bbs\u00e9gbe ker\u00fcltek.@#27|@1705. \u00e1prilis 7.|Gr\u00f3f Forg\u00e1ch Simon kuruc serege ostromolni kezdte, majd 10 h\u00e9t ut\u00e1n elfoglalta a cs\u00e1sz\u00e1riakt\u00f3l. M\u00e9g az \u00e9v v\u00e9ge el\u0151tt, novemberben visszafoglalt\u00e1k a cs\u00e1sz\u00e1riak. R\u00f6videsen ism\u00e9t kuruc k\u00e9zre ker\u00fclt; \u00e9s ekkor Pekry L\u0151rinc r\u00e9szben megrong\u00e1lta illetve lebontatta a v\u00e1rosfalak egy r\u00e9sz\u00e9t, melyeket k\u00e9s\u0151bb gyeng\u00e9bb t\u00e9glafallal p\u00f3toltak.@1706. okt\u00f3ber 27.|II. R\u00e1k\u00f3czi Ferenc tartott benne orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9st.@1720|A ferencesek visszat\u00e9rhettek r\u00e9gi, omladoz\u00f3 kolostorukba.@1722|R\u00f3mai katolikus iskol\u00e1t alap\u00edtottak, mely 1948-ig m\u0171k\u00f6d\u00f6tt.@1730-as \u00e9vek|M\u00e9g 19 torony v\u00e9dte, \u00e9s n\u00e9gy kisebb, valamint h\u00e1rom nagy kapu szolg\u00e1lt bej\u00e1ratul.@1741 \u00e9s 1789 k\u00f6z\u00f6tt|A piarist\u00e1k kis gimn\u00e1ziumot m\u0171k\u00f6dtettek.@1754|A Kir\u00e1lyi T\u00e1bl\u00e1t, Erd\u00e9ly legfels\u0151bb t\u00f6rv\u00e9nysz\u00e9k\u00e9t, M\u00e1ria Ter\u00e9zia Medgyesr\u0151l Marosv\u00e1s\u00e1rhelyre k\u00f6lt\u00f6ztette.@1767 \u00e9s 1810 k\u00f6z\u00f6tt|Falai k\u00f6z\u00f6tt \u00fczemelt Johann Sifft nyomd\u00e1ja.@18. sz\u00e1zad|Sz\u00e1sz \u00e9s rom\u00e1n lakoss\u00e1ggal lassan l\u00e9trej\u00f6ttek a v\u00e1rfalakon k\u00edv\u00fcli v\u00e1rosr\u00e9szek.@1781|II. J\u00f3zsef bevezette a \u0022koncivilit\u00e1st\u0022, ami lehet\u0151v\u00e9 tette nem sz\u00e1szoknak a betelep\u00fcl\u00e9st \u00e9s birtokszerz\u00e9st Sz\u00e1szf\u00f6ld\u00f6n.@1781. j\u00falius 4.|II. J\u00f3zsef cs\u00e1sz\u00e1r \u00fan. \u201ekoncivilit\u00e1si rendelet\u00e9nek\u201d \u00e9rtelm\u00e9ben a magyarok \u00e9s a rom\u00e1nok is enged\u00e9lyt kaptak arra, hogy letelepedjenek a belv\u00e1rosban. II. J\u00f3zsef c\u00e9lja az eln\u00e9metes\u00edt\u00e9s volt, a n\u00e9met lett a hivatalos nyelv Magyarorsz\u00e1gon, \u00e9s ennek \u00e9rdek\u00e9ben a v\u00e1rosba osztr\u00e1k tisztvisel\u0151ket \u00e9s katonatiszteket telep\u00edtett. Ekkor 4586-an lakt\u00e1k.@1783|II. J\u00f3zsef megsz\u00fcntette a Sz\u00e1sz Univerzit\u00e1st \u00e9s a sz\u00e1sz sz\u00e9kek betagoz\u00f3dtak az \u00faj megyerendszerbe. A kalapos kir\u00e1ly a n\u00e9met nyelvet tette \u00e1llamnyelvv\u00e9 Magyarorsz\u00e1gon a latin helyett, ami ellen a sz\u00e1szok a magyar rendekkel egy\u00fctt ny\u00fajtott\u00e1k be tiltakoz\u00e1sukat.@1790|II. J\u00f3zsef, a \u0022felvil\u00e1gosult\u0022 abszolutista uralkod\u00f3 meghalt, Erd\u00e9ly-szerte \u00f6r\u00f6mt\u00fczek gy\u00faltak \u00e9s a magyarok \u00e9s sz\u00e1szok egy\u00fctt \u00fcnnepelt\u00e9k a rendeletek visszavon\u00e1s\u00e1t. A Sz\u00e1sz Univerzit\u00e1s helyre\u00e1llt, de a \u0022koncivilit\u00e1st\u0022 nem vont\u00e1k vissza.@1804\u20135|A v\u00e1rost\u00f3l d\u00e9lre fel\u00e9p\u00fclt a kasz\u00e1rny\u00e1ja, de m\u00e1r kor\u00e1bban jelent\u0151s katonai hely\u0151rs\u00e9g \u00e1llom\u00e1sozott benne.@19. sz\u00e1zad eleje|Els\u0151sorban a k\u00fcls\u0151 v\u00e9d\u0151gy\u0171r\u0171 \u00e9p\u00edtm\u00e9nyeib\u0151l bontottak le sokat, \u00e9s hordt\u00e1k el k\u0151anyag\u00e1t helyi \u00e9p\u00edtkez\u00e9sekhez. A v\u00e1ros k\u00f6zpontj\u00e1ban a sz\u00e1sz evang\u00e9likus templomv\u00e1r \u00e1ll, amely szint\u00e9n v\u00e9d\u0151fallal \u00f6vezett volt.@1826|Fel\u00e9p\u00fclt a v\u00e1ros els\u0151 rom\u00e1n temploma Ioan Bob bal\u00e1zsfalvi g\u00f6r\u00f6g katolikus p\u00fcsp\u00f6k tev\u00e9kenys\u00e9ge folyt\u00e1n, aki rom\u00e1n nyelv\u0171 iskol\u00e1t is nyitott.@1840-es \u00e9vek|A Szent Margit-napon (evang\u00e9likus templom\u00e1nak k\u00f6z\u00e9pkori v\u00e9d\u0151szentje) tartott v\u00e1s\u00e1ra az egyik legjelent\u0151sebb volt Erd\u00e9lyben.@1844|A n\u00e9met lett az oktat\u00e1s nyelve \u00e9s beindult a jogi k\u00e9pz\u00e9s az evang\u00e9likus gimn\u00e1ziumban.@#28|@1848|Az erd\u00e9lyi sz\u00e1szok is megszavazt\u00e1k az Uni\u00f3t Magyarorsz\u00e1ggal. Azonban a magyar szabads\u00e1gharc sor\u00e1n a n\u00e9met nemzeti tudatuk \u00e9s cs\u00e1sz\u00e1rh\u0171s\u00e9g\u00fck ok\u00e1n a Habsburgokat t\u00e1mogatt\u00e1k.@1848 m\u00e1jus 29.|A sz\u00e9k k\u00f6vetei a kolozsv\u00e1ri orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9sen, utas\u00edt\u00e1sukt\u00f3l elt\u00e9r\u0151en Erd\u00e9ly \u00e9s Magyarorsz\u00e1g uni\u00f3ja mellett szavaztak, \u00e9s a haragos polg\u00e1rok nem is v\u00e1lasztott\u00e1k meg \u0151ket a pesti orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9sre. Ny\u00e1ron a v\u00e1rosban \u00e1llom\u00e1sozott Gedeon t\u00e1bornok n\u00e9gyezer katon\u00e1ja.@1848. augusztus|A sz\u00e1sz ifj\u00fas\u00e1g nagygy\u0171l\u00e9se, Stephan Ludwig Roth vezet\u00e9s\u00e9vel lev\u00e9lben \u00fcdv\u00f6z\u00f6lte a frankfurti birodalmi gy\u0171l\u00e9st.@1849. janu\u00e1r 18.|Bevonult Bem f\u0151serege.@1849. febru\u00e1r 9.|A cs\u00e1sz\u00e1riak ellent\u00e1mad\u00e1sa ut\u00e1n Zsurmay Lip\u00f3t \u0151rnagy visszafoglalta.@1849. febru\u00e1r 15.|Itt csatlakozott Bemhez G\u00e1l S\u00e1ndor sz\u00e9kely hadereje.@1849. m\u00e1rcius 2.|Czetz verte vissza Puchnernek a v\u00e1ros fel\u00e9 t\u00f6r\u0151 sereg\u00e9t.@1849. m\u00e1rcius 3.|Bem szuronycsat\u00e1t k\u00f6vet\u0151en hagyta el a v\u00e1rost. A magyarok Bem vezet\u00e9s\u00e9vel Segesv\u00e1r fel\u00e9 visszavonultak.@1849 ut\u00e1n|A szabads\u00e1gharc buk\u00e1sa ut\u00e1n a sz\u00e1szok \u00e1rul\u00e1s\u00e1nak jutalma az lett, hogy a habsburgok megsz\u00fcntett\u00e9k auton\u00f3mi\u00e1jukat, Kir\u00e1lyf\u00f6ldet betagozt\u00e1k a B\u00e9csb\u0151l ir\u00e1ny\u00edtott k\u00f6zigazgat\u00e1si rendszerbe. A sz\u00e1sz gr\u00f3fot lev\u00e1ltott\u00e1k, az igazs\u00e1gszolg\u00e1ltat\u00e1s kiker\u00fclt a sz\u00e1szok ellen\u0151rz\u00e9se al\u00f3l \u00e9s a helyi el\u00f6lj\u00e1r\u00f3k hely\u00e9re k\u00f6zpontilag kirendelt hivatalnokok ker\u00fcltek.@1861|Az abszolutizmust enyh\u00edt\u0151 Okt\u00f3beri Diploma helyre\u00e1ll\u00edtotta a sz\u00e1szok auton\u00f3mi\u00e1j\u00e1t.@1861|Ekkor alap\u00edtott\u00e1k magyar kaszin\u00f3j\u00e1t.@1863|Bevezett\u00e9k az utcai vil\u00e1g\u00edt\u00e1st petr\u00f3leum l\u00e1mp\u00e1k seg\u00edts\u00e9g\u00e9vel.@#30|@1871|Itt l\u00e9tes\u00fclt a h\u00e1rom sz\u00e1sz mez\u0151gazdas\u00e1gi iskola (Ackerbauschule), 1873-ban pedig az \u00f6t tanonciskola (Gewerbeschule) egyike.@1872|Medgyes t\u00f6bb jelent\u0151s sz\u00e1sz politikai gy\u0171l\u00e9s sz\u00ednhely\u00e9\u00fcl szolg\u00e1lt. 1872-ben itt tartott\u00e1k az \u00fan. \u201eels\u0151 Sachsentag\u201d-ot. Az ezen megfogalmazott medgyesi program elfogadta a dualizmus alkotm\u00e1nyos keret\u00e9t, de a Sz\u00e1szf\u00f6ld t\u00f6rv\u00e9nyhat\u00f3s\u00e1gi szint\u0171 \u00f6nkorm\u00e1nyzat\u00e1nak fenntart\u00e1s\u00e1t \u00e9s a kisebbs\u00e9gi jogok kiterjeszt\u00e9s\u00e9t k\u00f6vetelte.@1872. m\u00e1jus 6.|A Magyar Keleti Vas\u00fat (Nagyv\u00e1rad-Kolozsv\u00e1r-T\u00f6vis-Brass\u00f3 vonalon) el\u00e9rte a v\u00e1rost.@1872. okt\u00f3ber 11.|\u00c1tadt\u00e1k a Kiskapus-Nagyszeben sz\u00e1rnyvonalat.@1876|Magyarorsz\u00e1gon megt\u00f6rt\u00e9nt a k\u00f6zigazgat\u00e1s moderniz\u00e1ci\u00f3ja \u00e9s a k\u00f6z\u00e9pkori form\u00e1ci\u00f3k felsz\u00e1mol\u00e1sa. A sz\u00e1szok auton\u00f3mi\u00e1ja is megsz\u0171nt (csak\u00fagy, mint a magyar sz\u00e9kelyek\u00e9), \u00e9s a sz\u00e9keket betagozt\u00e1k a v\u00e1rmegyerendszerbe. Sz\u00e1szf\u00f6ld akkorra m\u00e1r r\u00e9g elvesztette sz\u00e1sz etnikai homogenit\u00e1s\u00e1t.@1876|A Kir\u00e1lyf\u00f6ld megsz\u00fcntet\u00e9s\u00e9vel l\u00e9trehozott Nagy-K\u00fck\u00fcll\u0151 v\u00e1rmegy\u00e9hez csatolt\u00e1k. J\u00e1r\u00e1si sz\u00e9khely, rendezett tan\u00e1cs\u00fa v\u00e1ros lett.@1876 ut\u00e1n|A Sz\u00e1sz Egyetem (Univerzit\u00e1s) alap\u00edtv\u00e1nyk\u00e9nt tov\u00e1bb m\u0171k\u00f6dhetett a kult\u00fara \u00e9s az oktat\u00e1s ter\u00fclet\u00e9n.@1881|Samuel Karres t\u00edm\u00e1rm\u0171helyt (b\u0151rcserz\u0151 m\u0171helyt) alap\u00edtott, ami 1914 ut\u00e1n b\u0151v\u00fclt komoly b\u0151rgy\u00e1rr\u00e1.@1885|Megalakult a medgyesi magyar tannyelv\u0171 \u00e1llami n\u00e9piskola.@1887-t\u0151l|A filox\u00e9raj\u00e1rv\u00e1ny jelent\u0151s k\u00e1rokat okozott a vid\u00e9k hagyom\u00e1nyos sz\u0151l\u0151m\u0171vel\u00e9s\u00e9ben.@1888|Megalakult a St\u00fcrzer f\u00e9le poszt\u00f3gy\u00e1r.@1890-t\u0151l|T\u00f6bb sz\u00e1sz m\u00e9sz\u00e1ros hozott l\u00e9tre kisebb szal\u00e1mi- \u00e9s felv\u00e1gottgy\u00e1rt\u00f3 \u00fczemet. Ezek k\u00f6z\u00fcl Josef Theil 1895-ben alap\u00edtott \u00e9s 1898-ban 28 munk\u00e1st foglalkoztat\u00f3 kis gy\u00e1ra, a mai Salconserv el\u0151dje v\u00e1lt a legjelent\u0151sebb\u00e9.@1893. okt\u00f3ber 20.|Itt bontott z\u00e1szl\u00f3t a z\u00f6ldsz\u00e1sz mozgalom, amely a magyar korm\u00e1nyzattal egy\u00fcttm\u0171k\u00f6d\u0151 feketesz\u00e1szokkal szemben a radik\u00e1lisabb kisebbs\u00e9gv\u00e9delem, a sz\u00e1sz\u2013sv\u00e1b \u00f6sszefog\u00e1s \u00e9s a N\u00e9metorsz\u00e1ggal val\u00f3 kapcsolatok fenntart\u00e1sa mellett foglalt \u00e1ll\u00e1st.@1902|Meg\u00e9p\u00fclt a 32 \u00e1gyas v\u00e1rosi k\u00f3rh\u00e1z.@1910-1912|Meg\u00e9p\u00fclt a Stephan Ludwig Roth k\u00f6z\u00e9piskola \u00e9p\u00fclete.@1912|Megalap\u00edtott\u00e1k Ambrosi \u00e9s Czell a bor\u00fczem\u00e9t, 1918-t\u00f3l m\u0171k\u00f6d\u00f6tt a Rosenauer-f\u00e9le csavargy\u00e1r, 1921-t\u0151l Peter Westen zom\u00e1ncozotted\u00e9ny-gy\u00e1ra, 1922-ben Josef Klinger m\u0171selyemgy\u00e1ra. 1936-t\u00f3l a Schembra\/Ideal ker\u00e9kp\u00e1r- \u00e9s gyermekkocsigy\u00e1r. Minden jelent\u0151sebb ipari \u00fczeme sz\u00e1szok vagy magyarok tulajdon\u00e1ban volt, de a munk\u00e1sok t\u00f6bbs\u00e9g\u00e9t m\u00e1r 1913-ban is rom\u00e1nok alkott\u00e1k. Egy 1943-as statisztika szerint a medgyesi ipari munk\u00e1sok k\u00f6z\u00fcl 2337 volt rom\u00e1n, 1158 sz\u00e1sz, 889 magyar, 70 zsid\u00f3 \u00e9s 201 m\u00e1s nemzetis\u00e9g\u0171.@1914|L\u00e9trej\u00f6tt Citron \u00e9s t\u00e1rsa b\u0151rgy\u00e1ra.@#31|@1916|Rom\u00e1nia augusztus 27-\u00e9n hadat \u00fczent az Osztr\u00e1k-Magyar Monarchi\u00e1nak \u00e9s t\u00e1mad\u00e1st ind\u00edtott Magyarorsz\u00e1g ellen ellen. Ez hatalmas menek\u00fclt hull\u00e1mot ind\u00edtott el Erd\u00e9lyb\u0151l, mivel a lakoss\u00e1g f\u00e9lt az 1848-49-es rom\u00e1n etnikai tisztogat\u00e1sok megism\u00e9tl\u0151d\u00e9s\u00e9t\u0151l. Erd\u00e9ly v\u00e9delm\u00e9t a sz\u00e1sz Arthur Arz von Straussenberg ir\u00e1ny\u00edtotta a n\u00e9met er\u0151s\u00edt\u00e9s be\u00e9rkez\u00e9s\u00e9ig. Az osztr\u00e1k-magyar \u00e9s n\u00e9met er\u0151k okt\u00f3ber k\u00f6zep\u00e9re kiszor\u00edtott\u00e1k a megsz\u00e1ll\u00f3kat az orsz\u00e1gb\u00f3l \u00e9s december 6-\u00e1n elfoglalt\u00e1k Bukarestet. Rom\u00e1nia megadta mag\u00e1t \u00e9s 1918. m\u00e1jus 7-\u00e9n k\u00fcl\u00f6nb\u00e9k\u00e9t k\u00f6t\u00f6tt a k\u00f6zponti hatalmakkal.@1917|Meg\u00e9p\u00fclt a b\u00e1znai f\u00f6ldg\u00e1zmez\u0151t a v\u00e1rossal \u00f6sszek\u00f6t\u0151, 5,5 kilom\u00e9teres g\u00e1zvezet\u00e9k. Az els\u0151 vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa ut\u00e1n a f\u00f6ldg\u00e1z mint helyi energiaforr\u00e1s ipari fellend\u00fcl\u00e9shez vezetett. 1923-ban ide helyezt\u00e9k \u00e1t az 1915-ben Budapesten alakult Magyar F\u00f6ldg\u00e1z Rt. k\u00f6zpontj\u00e1t, melynek irodah\u00e1za 1925-ben, a vas\u00fat\u00e1llom\u00e1s mellett \u00e9p\u00fclt f\u00f6l. Hamarosan rom\u00e1n tulajdonba ker\u00fclt.@1918|November 3-\u00e1n az Osztr\u00e1k-Magyar Monarchia al\u00e1\u00edrta a fegyversz\u00fcnetet. Rom\u00e1nia ezut\u00e1n november 10-\u00e9n hadat \u00fczent N\u00e9metorsz\u00e1gnak, mind\u00f6ssze egy nappal az el\u0151tt, hogy a n\u00e9metek al\u00e1\u00edrt\u00e1k volna a fegyversz\u00fcnetet Compi\u00e8gne mellett. Ezut\u00e1n a rom\u00e1nok t\u00e1mad\u00e1st ind\u00edtottak az ellen a Magyarorsz\u00e1g ellen, amely m\u00e1r kor\u00e1bban felt\u00e9tel n\u00e9lk\u00fcl besz\u00fcntette a harcot az Antant k\u00f6vetel\u00e9s\u00e9re. Az Antant csak ut\u00f3lag ismerte el Rom\u00e1ni\u00e1t a gy\u0151ztesek k\u00f6z\u00f6tt.@#32|@1918. december 16.|Rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s.@1919. janu\u00e1r 8.|A rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s \u00e1rny\u00e9k\u00e1ban Medgyesen a sz\u00e1sz k\u00fcld\u00f6ttek gy\u0171l\u00e9se elfogadta a Rom\u00e1ni\u00e1hoz val\u00f3 csatlakoz\u00e1st az auton\u00f3mia helyre\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1nak \u00edg\u00e9rete mellett. 1910-ben 231 ezer sz\u00e1sz \u00e9lt Erd\u00e9lyben. A medgyesi sz\u00e1sz k\u00fcld\u00f6ttgy\u0171l\u00e9s is elfogadta a sz\u00e1szok lakta ter\u00fcletek Rom\u00e1ni\u00e1hoz csatol\u00e1s\u00e1t, a gyulafeh\u00e9rv\u00e1ri rom\u00e1n nagygy\u0171l\u00e9s hat\u00e1rozatainak szellem\u00e9ben.@#36|@1922|A Cs\u00e1ki testv\u00e9rek Budapestr\u0151l Medgyesre telep\u00edtett\u00e9k a Vitrometan \u00fcveggy\u00e1rat, amelyhez csehorsz\u00e1gi n\u00e9met munk\u00e1sokat toboroztak. A gy\u00e1r mellett munk\u00e1slak\u00f3telepet hoztak l\u00e9tre. 1930-as \u00e9vekben D\u00e9lkelet-Eur\u00f3pa legnagyobb \u00fcveggy\u00e1ra volt, term\u00e9kei jelent\u0151s r\u00e9sz\u00e9t k\u00fclf\u00f6ldre export\u00e1lta. A tulajdonos testv\u00e9rp\u00e1rt 1949-ben letart\u00f3ztatt\u00e1k. A gy\u00e1r ut\u00f3dja az 1970-es \u00e9vekben a rom\u00e1niai termel\u00e9s egyharmad\u00e1t adta.@1923|A rom\u00e1n hatalom a sz\u00e1szok marad\u00e9k \u00f6nkorm\u00e1nyzat\u00e1t is megsz\u00fcntette. Elkobozt\u00e1k a Sz\u00e1sz Egyetem hatalmas birtokait, csak\u00fagy, mint a magyar nemesek \u00e9s egyh\u00e1zak f\u00f6ldjeit. Az erd\u00e9lyi sz\u00e1szok ezzel \u00fajfent megkapt\u00e1k \u00e1rul\u00e1suk jutalm\u00e1t.@1941-re|A rom\u00e1n betelep\u00fcl\u00e9sek hat\u00e1s\u00e1ra a sz\u00e1szok minden v\u00e1rosban elvesztett\u00e9k sz\u00e1mbeli t\u00f6bbs\u00e9g\u00fcket. Az elkesered\u00e9s hat\u00e1s\u00e1ra a sz\u00e1szok t\u00f6megesen l\u00e9ptek be az SS-be.@1944|A n\u00e9met fels\u0151vezet\u00e9s elrendelte Sz\u00e1szf\u00f6ld kitelep\u00edt\u00e9s\u00e9t Kelet-Poroszorsz\u00e1ghoz hasonl\u00f3an, de a t\u00f6bbs\u00e9g helyben maradt. Rom\u00e1nia Szovjetuni\u00f3hoz val\u00f3 \u00e1t\u00e1ll\u00e1sa ut\u00e1n a sz\u00e1szok k\u00f6z\u00f6tt is k\u00e9nyszersoroz\u00e1st rendeltek el, \u00edgy az erd\u00e9lyi sz\u00e1szok saj\u00e1t honfit\u00e1rsaik ellen voltak k\u00e9nytelenek harcolni.@1944|A sz\u00e1szok elvesz\u00edtett\u00e9k politikai jogaikat, nagy r\u00e9sz\u00fcket 1945-ben Szovjetuni\u00f3ba hurcolt\u00e1k k\u00e9nyszermunk\u00e1ra, majd az 1960-as\u201390-es \u00e9vekben d\u00f6nt\u0151 t\u00f6bbs\u00e9g\u00fck N\u00e9metorsz\u00e1gba v\u00e1ndorolt ki (a rom\u00e1n kommunista korm\u00e1ny komoly fejp\u00e9nz \u00e9s vagyonuk h\u00e1trahagy\u00e1sa fej\u00e9ben engedte meg).@1950-es \u00e9vek|Illeg\u00e1lis kiv\u00e1ndorl\u00e1s vette kezdet\u00e9t N\u00e9metorsz\u00e1g fel\u00e9 az \u00e1llami alkalmazottak megveszteget\u00e9s\u00e9vel. A folyamatra felfigyelt a Securitate \u00e9s a K\u00fcl\u00fcgyi H\u00edrszerz\u0151 Igazgat\u00f3s\u00e1g (DIE), \u00e9s saj\u00e1t hasznukra akart\u00e1k ford\u00edtani a folyamatokat.@1962-t\u0151l|Beindult Rom\u00e1ni\u00e1ban a n\u00e9met nemzetis\u00e9g\u0171ek \u00e1llamilag koordin\u00e1lt elad\u00e1sa. A \u0022term\u00e9keket\u0022 n\u00e9gy kateg\u00f3ri\u00e1ba sorolt\u00e1k. NSZK-nak egy magasan k\u00e9pzett ember\u00e9rt 11.000 m\u00e1rk\u00e1t kellett fizetnie, m\u00edg egy di\u00e1k\u00e9rt csak 1.800 m\u00e1rk\u00e1t.@1970-t\u0151l|Innent\u0151l az NSZK-nak minden n\u00e9met\u00e9rt egys\u00e9gesen 8.000 m\u00e1rk\u00e1t kellett fizetnie. Ennyi volt a csak oda \u00fatra sz\u00f3l\u00f3 v\u00edzum \u00e1ra.@1982-t\u0151l|Az NSZK-nak ki kellett fizetnie a lel\u00e9p\u0151k k\u00e9pz\u00e9si k\u00f6lts\u00e9g\u00e9t is, ami tov\u00e1bb n\u00f6velte az \u00e1rat, a kiv\u00e1ndorl\u00f3knak pedig al\u00e1 kellett \u00edrniuk egy nyilatkozatot, miszerint vagyont\u00e1rgyaikat az \u00e1llamra hagyj\u00e1k. A n\u00e9metek term\u00e9szetben is fizethettek. P\u00e9ld\u00e1ul, amikor a n\u00e9metek k\u00f6z\u00f6lt\u00e9k, hogy csak Volkswagen g\u00e9pkocsit tudnak sz\u00e1ll\u00edtani, a rom\u00e1nok k\u00f6z\u00f6lt\u00e9k, hogy ink\u00e1bb Mercedest k\u00e9rn\u00e9nek, de hajland\u00f3k v\u00e1rni.@1990-ig|A b\u00e1ns\u00e1gi sv\u00e1bokkal egy\u00fctt \u00f6sszesen 250-400 ezer f\u0151re teszik az eladott n\u00e9metek sz\u00e1m\u00e1t. A sikeres \u00fczlet l\u00e1tt\u00e1n a rom\u00e1nok zsid\u00f3kat is kezdtek \u00e1rulni Izraelnek, majd a v\u00e9g\u00e9n m\u00e1r b\u00e1rkit eladtak, ha volt, aki fizetett \u00e9rt\u00fck (vagyis kifizette a v\u00e1lts\u00e1gd\u00edjat).@1991-1992|A hat\u00e1rok megny\u00edl\u00e1s\u00e1val a megmaradt 95.000 erd\u00e9lyi sz\u00e1szb\u00f3l 75.000 ember v\u00e1ndorolt ki \u00f6nk\u00e9nt, szellemfalvakat hagyva maguk ut\u00e1n. A kev\u00e9s megmarad sz\u00e1sz t\u00f6bbs\u00e9ge m\u00e1ra m\u00e1r rom\u00e1nabb lett a rom\u00e1nn\u00e1l, ahogyan Klaus Iohannis p\u00e9ld\u00e1ja is mutatja.@2002|Erd\u00e9ly lakoss\u00e1ga 7,2 milli\u00f3 f\u0151 volt, melyb\u0151l 1,42 milli\u00f3 magyar (1910-ben 5,2 milli\u00f3b\u00f3l 1,65 milli\u00f3 magyar volt). A rom\u00e1nok ar\u00e1nya 53,78%-r\u00f3l 74,69%-ra n\u0151tt, a magyarok ar\u00e1nya 31,64%-r\u00f3l 19,6%-ra cs\u00f6kkent, a n\u00e9metek ar\u00e1nya 10,75%-r\u00f3l 1% al\u00e1 esett.&medgyes.ro: Medgyes t\u00f6rt\u00e9neti kronol\u00f3gi\u00e1ja|https:\/\/medgyes.ro\/node\/95\nerdelyinaplo.ro: Ellenfelei letasz\u00edtott\u00e1k a tr\u00f3nr\u00f3l B\u00e1thory G\u00e1bort|https:\/\/erdelyinaplo.ro\/elo-emlekezet\/ellenfelei-letaszitottak-a-tronrol-bathory-gabort\npangea.blog.hu: Az erd\u00e9lyi sz\u00e1sz etnikai t\u00e9rszerkezet kialakul\u00e1sa|https:\/\/pangea.blog.hu\/2014\/12\/03\/erdelyi_szasz_etnikai_terszerkezet_kialakulasa\npangea.blog.hu: Az erd\u00e9lyi sz\u00e1sz etnikai t\u00e9rszerkezet megsemmis\u00fcl\u00e9se|https:\/\/pangea.blog.hu\/2014\/12\/31\/az_erdelyi_szasz_etnikai_terszerkezet_megsemmisulese"},"sights":[{"sightId":1957,"townId":76,"active":2,"name_LO":"Biserica Evanghelic\u0103 Sf\u00e2nta Margareta","address":"Pia\u0163a Castelului 1","mapdata":"1|949|811","gps_lat":"46.1652160872","gps_long":"24.3510950849","religion":3,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Evangelikus-templom-Medgyes-1443","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=383","picture":"\u003Ca title=\u0022Dora Domsa, CC BY-SA 3.0 RO \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ansamblul_bisericii_evanghelice_fortificate.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ansamblul bisericii evanghelice fortificate\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/19\/Ansamblul_bisericii_evanghelice_fortificate.JPG\/512px-Ansamblul_bisericii_evanghelice_fortificate.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ansamblul_bisericii_evanghelice_fortificate.JPG\u0022\u003EDora Domsa\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Antiochiai Szent Margit evang\u00e9likus templom","seolink":"antiochiai-szent-margit-evangelikus-templom","note":"","history":"Az erd\u00e9lyi g\u00f3tika egyik jelent\u0151s alkot\u00e1sa. A medgyesi pl\u00e9b\u00e1ni\u00e1r\u00f3l sz\u00f3l\u00f3 els\u0151 adat 1283-b\u00f3l sz\u00e1rmazik, ekkor \u00c1d\u00e1m pl\u00e9b\u00e1nost eml\u00edtik. K\u00f6vetkez\u0151 eml\u00edt\u00e9se 1414-b\u0151l sz\u00e1rmazik, ekkor Antiochiai Szent Margitnak volt szentelve a templom. 1446-ban IV. Jen\u0151 p\u00e1pa b\u00facs\u00faenged\u00e9lyt adott a templomnak. A 16. sz\u00e1zadban v\u00e1lt evang\u00e9likuss\u00e1. T\u00f6bb \u00edzben tartottak benne orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9seket, \u00e9s 1576-ban B\u00e1thory Istv\u00e1n erd\u00e9lyi fejedelem itt fogadta a lengyel k\u00f6vets\u00e9get, amely Lengyelorsz\u00e1g koron\u00e1j\u00e1t aj\u00e1nlotta fel neki.@\nAz \u00e1sat\u00e1sok szerint a templom a 13. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00fclt, a 14. sz\u00e1zadban egy nagyobb szent\u00e9lyr\u00e9szt \u00e9p\u00edtettek hozz\u00e1. Az \u00e9szaki mell\u00e9khaj\u00f3 a 14. sz\u00e1zadban, a d\u00e9li a 15. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n \u00e9p\u00fclt. A mai szent\u00e9ly 1430 k\u00f6r\u00fcl \u00e9p\u00fclt. A templomban a K\u00e1rp\u00e1t-medence egyik legnagyobb fel\u00fclet\u0171 k\u00f6z\u00e9pkori falk\u00e9pciklusa tal\u00e1lhat\u00f3. G\u00f3tikus sz\u00f3sz\u00e9kkel \u00e9s sz\u00e1rnyasolt\u00e1rral, 14. sz\u00e1zadi bronz keresztel\u0151medenc\u00e9vel rendelkezik. A szent\u00e9ly falaiban 16-17. sz\u00e1zadi s\u00ed\u00edrk\u00f6vek l\u00e1that\u00f3k. Orgon\u00e1ja 1678-b\u00f3l sz\u00e1rmazik, 1732-ben b\u0151v\u00edtett\u00e9k mai alakj\u00e1ra.@\nFerde tornya a v\u00e1ros jelk\u00e9pe. 1495 \u00e9s 1498 k\u00f6z\u00f6tt a tornyot h\u00e1rom emelettel megemelt\u00e9k, hogy 68,5 m\u00e9teres magass\u00e1g\u00e1val meghaladja a b\u00e9csi Szent Istv\u00e1n torony magass\u00e1g\u00e1t. \u00c1m a nem megfelel\u0151 talajszerkezet hat\u00e1s\u00e1ra a torony megd\u0151lt. 2,28 m\u00e9terrel t\u00e9r el a f\u00fcgg\u0151legest\u0151l, ezzel a 12. helyen \u00e1ll a vil\u00e1g ferde tornyainak ranglist\u00e1j\u00e1n. tetej\u00e9r\u0151l egykor a v\u00e1ros trombit\u00e1sa k\u00e9mlelte a l\u00e1that\u00e1rt, innen kapta a Tramiterturm, vagyis Trombit\u00e1storony elnevez\u00e9st.@\nA templomot \u00f6t toronnyal er\u0151d\u00edtett falgy\u0171r\u0171 veszi k\u00f6r\u00fcl, melynek \u00e9p\u00edt\u00e9se val\u00f3sz\u00edn\u0171leg a 15. sz\u00e1zadra ny\u00falik vissza.@\n\u00c1ll\u00edt\u00f3lag ebbe a toronyba z\u00e1ratta be 1476-ban M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly Vlad Tepest.\n&\nwikipedia: Medgyes \u00e9p\u00edt\u00e9szeti eml\u00e9kei|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Medgyes_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szeti_eml%C3%A9kei"},{"sightId":1958,"townId":76,"active":1,"name_LO":"Biserica Romano-Catolic\u0103 - Manastirea Franciscana","address":"Strada Mihai Viteazul 44-46","mapdata":"1|1130|229","gps_lat":"46.1685413406","gps_long":"24.3527125037","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/ersekseg.ro\/hu\/templom\/674","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=327","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Medias_Biserica_romano_catolica_(1).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Medias Biserica romano catolica (1)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/1e\/Medias_Biserica_romano_catolica_%281%29.jpg\/256px-Medias_Biserica_romano_catolica_%281%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Medias_Biserica_romano_catolica_(1).jpg\u0022\u003EAndrei kokelburg\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szent Erzs\u00e9bet volt ferences templom","seolink":"szent-erzsebet-volt-ferences-templom","note":"","history":"A hagyom\u00e1ny szerint 1444-ben telepedtek meg a ferencesek a v\u00e1rosban. A v\u00e1rfal k\u00f6zvetlen k\u00f6zel\u00e9ben \u00e9p\u00edtett\u00e9k fel Szent Erzs\u00e9bet tisztelet\u00e9re szentelt templomukat \u00e9s kolostorukat. 1485-ben m\u00e1r eml\u00edtett\u00e9k a templom torny\u00e1t. A mai templom a 16. sz\u00e1zad elej\u00e9n \u00e9p\u00fclhetett g\u00f3tikus st\u00edlusban. A templomban temett\u00e9k el 1534-ben a medgyesi polg\u00e1rok tiltakoz\u00e1sa ellen\u00e9re a velencei kalandort, Magyarorsz\u00e1g rosszeml\u00e9k\u0171 korm\u00e1nyz\u00f3j\u00e1t, Lodovico Grittit. 1557-ben a protest\u00e1nsok felsz\u00e1molt\u00e1k a kolostort \u00e9s a szerzeteseket el\u0171zt\u00e9k. Ezut\u00e1n \u00fcresen \u00e1llt, illetve ist\u00e1ll\u00f3k\u00e9nt haszn\u00e1lt\u00e1k. 1613-ban a templom torny\u00e1b\u00f3l l\u00f6kt\u00e9k le B\u00e1thory G\u00e1bor erd\u00e9lyi fejedelem gyilkosait, Nad\u00e1nyi Gergelyt \u00e9s Szilasy J\u00e1nost. 1721-ben a v\u00e1rosi tan\u00e1cs Hugo Damain de Virdmont cs\u00e1sz\u00e1ri parancsnok nyom\u00e1s\u00e1ra visszaadta a templomot \u00e9s kolostort a ferenceseknek. Az elhanyagolt \u00e9p\u00fcletet az erd\u00e9lyi magyar katolikus arisztokr\u00e1cia \u00e9s cs\u00e1sz\u00e1ri tisztek t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1val barokk st\u00edlusban \u00faj\u00edtott\u00e1k meg. A munk\u00e1latok az 1740-es \u00e9vek elej\u00e9n is folytak, amikor Haller J\u00e1nos erd\u00e9ly korm\u00e1nyz\u00f3ja, \u00e9s feles\u00e9ge Daniel Zs\u00f3fia b\u0151kez\u0171 t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1val a templomhaj\u00f3t \u00e9s a d\u00e9li mell\u00e9kk\u00e1poln\u00e1t \u00faj\u00edtott\u00e1k fel (A karzat mellv\u00e9dj\u00e9n az \u0151 c\u00edmer\u00fck l\u00e1that\u00f3). A templom barokk olt\u00e1rai is a 18. sz\u00e1zadban k\u00e9sz\u00fcltek, orgon\u00e1ja 1750-ben Johann Hahn szebeni orgonak\u00e9sz\u00edt\u0151 m\u0171hely\u00e9ben k\u00e9sz\u00fclt Bal\u00f3 J\u00f3zsef \u00e9s Monos Tam\u00e1s t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1val. 1865-ben Sperha M\u00e1ty\u00e1s k\u0151m\u0171vespall\u00e9r \u00e9p\u00edtette t\u00e9gla portikusz\u00e1t. 1911-13 k\u00f6z\u00f6tt v\u00e9gzett \u00e1talak\u00edt\u00e1s sor\u00e1n kapta Richard Schlein grottaui m\u0171hely\u00e9ben k\u00e9sz\u00edtett sz\u00ednes \u00fcvegablakait, m\u00edg 1929-ben Herczeg Ferenc marosv\u00e1s\u00e1rhelyi fest\u0151 elk\u00e9sz\u00edtette a ma is l\u00e1that\u00f3 bes\u0151 d\u00edsz\u00edt\u0151fest\u00e9st \u00e9s figur\u00e1lis r\u00e9szleteket.\n&\nwikipedia: Medgyes \u00e9p\u00edt\u00e9szeti eml\u00e9kei|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Medgyes_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szeti_eml%C3%A9kei"},{"sightId":1959,"townId":76,"active":1,"name_LO":"Muzeul Municipal - Muzeul de Istorie","address":"Strada Mihai Viteazul 46","mapdata":"1|1102|197","gps_lat":"46.1687999969","gps_long":"24.3525684860","religion":1,"oldtype":"5","newtype":"98","homepage":"https:\/\/muzeulmedias.wordpress.com\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=327","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Medias_Muzeul.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Medias Muzeul\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b1\/Medias_Muzeul.jpg\/512px-Medias_Muzeul.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Medias_Muzeul.jpg\u0022\u003EAndrei kokelburg\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Volt ferences kolostor, V\u00e1rosi M\u00fazeum","seolink":"volt-ferences-kolostor-varosi-muzeum","note":"","history":"A hagyom\u00e1ny szerint 1444-ben telepedtek meg a ferencesek a v\u00e1rosban. A v\u00e1rfal k\u00f6zvetlen k\u00f6zel\u00e9ben \u00e9p\u00edtett\u00e9k fel Szent Erzs\u00e9bet tisztelet\u00e9re szentelt templomukat \u00e9s kolostorukat. 1485-ben m\u00e1r eml\u00edtett\u00e9k a templom torny\u00e1t. A mai templom a 16. sz\u00e1zad elej\u00e9n \u00e9p\u00fclhetett g\u00f3tikus st\u00edlusban. 1557-ben a protest\u00e1nsok felsz\u00e1molt\u00e1k a kolostort \u00e9s a szerzeteseket el\u0171zt\u00e9k. Ezut\u00e1n \u00fcresen \u00e1llt, illetve ist\u00e1ll\u00f3k\u00e9nt haszn\u00e1lt\u00e1k. 1699-t\u0151l a kolostor v\u00e1rosi k\u00f3rh\u00e1zk\u00e9nt funkcion\u00e1lt. 1721-ben a v\u00e1rosi tan\u00e1cs Hugo Damain de Virdmont cs\u00e1sz\u00e1ri parancsnok nyom\u00e1s\u00e1ra visszaadta a templomot \u00e9s kolostort a ferenceseknek. Az elhanyagolt \u00e9p\u00fcletet az erd\u00e9lyi magyar katolikus arisztokr\u00e1cia \u00e9s cs\u00e1sz\u00e1ri tisztek t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1val barokk st\u00edlusban \u00faj\u00edtott\u00e1k meg. 1747-ben, az \u00e9p\u00edtkez\u00e9sek befejez\u00e9se ut\u00e1n konventi rangra emelt\u00e9k a medgyesi rendh\u00e1zat, \u00e9s ez ut\u00e1n itt tartott\u00e1k a legt\u00f6bb erd\u00e9lyi ferences rendi tartom\u00e1nyi gy\u0171l\u00e9st. 1747-t\u0151l a kolostor falai k\u00f6z\u00f6tt elemi iskola is m\u0171k\u00f6d\u00f6tt. 1970 \u00f3ta a v\u00e1rosi m\u00fazaum m\u0171k\u00f6dik benne. A m\u00fazeum gy\u0171jtem\u00e9ny\u00e9nek alapja a k\u00e9t vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa k\u00f6z\u00f6tt az akkori sz\u00e1sz lelk\u00e9sz \u00e1ltal \u00f6sszegy\u0171jt\u00f6tt n\u00e9prajzi anyag."},{"sightId":1960,"townId":76,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Unirii 11","mapdata":"1|1081|1436","gps_lat":"46.1613187316","gps_long":"24.3523542851","religion":2,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Reform\u00e1tus templom","seolink":"reformatus-templom","note":"","history":"A reform\u00e1tusok 1869-ben kapt\u00e1k meg a v\u00e1rost\u00f3l az \u00daj b\u00e1sty\u00e1t, amelynek hely\u00e9n 1888-ban \u00e9p\u00edtett\u00e9k fel mai templomukat. Gy\u00fclekezet\u00fck 1885 \u00f3ta alkot \u00f6n\u00e1ll\u00f3 egyh\u00e1zk\u00f6zs\u00e9get."},{"sightId":1961,"townId":76,"active":1,"name_LO":"Biserica Bob din Media\u0219","address":"Str. Card. I.Hossu","mapdata":"1|1316|629","gps_lat":"46.1661801868","gps_long":"24.3542961553","religion":4,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Mihai Andrei, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_Bob_din_Medias.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Biserica Bob din Medias\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/6d\/Biserica_Bob_din_Medias.jpg\/256px-Biserica_Bob_din_Medias.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_Bob_din_Medias.jpg\u0022\u003EMihai Andrei\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"G\u00f6r\u00f6g katolikus Bob-templom","seolink":"gorog-katolikus-bob-templom","note":"","history":"1826-ban, klasszicista st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt. Bels\u0151 fest\u00e9se 1934-b\u0151l val\u00f3. \n&\nwikipedia: Medgyes \u00e9p\u00edt\u00e9szeti eml\u00e9kei|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Medgyes_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szeti_eml%C3%A9kei"},{"sightId":1962,"townId":76,"active":1,"name_LO":"Biserica Sfin\u021bii Arhangheli Mihail \u0219i Gavriil","address":"Strada Clo\u015fca","mapdata":"1|1424|1365","gps_lat":"46.1618380770","gps_long":"24.3552840446","religion":5,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Krzysztof Dudzik (User:ToSter), CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Medias,_church.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Medias, church\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/0b\/Medias%2C_church.jpg\/512px-Medias%2C_church.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Medias,_church.jpg\u0022\u003EKrzysztof Dudzik (User:ToSter)\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szent Mih\u00e1ly \u00e9s G\u00e1briel Arkangyalok ortodox templom","seolink":"szent-mihaly-es-gabriel-arkangyalok-ortodox-templom","note":"","history":"1929\u201335-ben \u00e9p\u00fclt neobiz\u00e1nci st\u00edlusban. Tervez\u0151je George Pl\u0103cintaru Liteanu volt. A v\u00e1ros ortodox lak\u00f3i 1787-ben \u00e9p\u00edtett\u00e9k fel els\u0151 templomukat f\u00e1b\u00f3l, amely 1849-ben elpusztult. Helyette 1850-ben k\u0151templomot emeltek a Muzsnai-patak partj\u00e1n. Az 1920-as \u00e9vekben a sz\u00e1sz magisztr\u00e1tus megakad\u00e1lyozta, hogy az \u00faj ortodox templomot a f\u0151t\u00e9ren \u00e9p\u00edts\u00e9k fel, de kompromisszumk\u00e9nt az egyh\u00e1znak aj\u00e1nd\u00e9kozta a mai templom hely\u00e9t az akkori Fapiacon."},{"sightId":1963,"townId":76,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u0163a Castelului","mapdata":"1|933|761","gps_lat":"46.1655000210","gps_long":"24.3510789851","religion":0,"oldtype":"24,74","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022h_laca, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:School_mediasch.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022School mediasch\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/46\/School_mediasch.jpg\/256px-School_mediasch.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:School_mediasch.jpg\u0022\u003Eh_laca\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Iskolatorony, Schulturm","seolink":"iskolatorony-schulturm","note":"","history":"Az \u00e9szaknyugati torony eredetileg n\u00e9gyemeletes volt. 1713-ban belefoglalt\u00e1k az iskol\u00e1ba, majd 1888-ban az \u00fajonnan magas\u00edtott iskola tet\u0151s\u00edkj\u00e1ig visszabontott\u00e1k.\n&\nwikipedia: Medgyes \u00e9p\u00edt\u00e9szeti eml\u00e9kei|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Medgyes_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szeti_eml%C3%A9kei"},{"sightId":1964,"townId":76,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u0163a Castelului","mapdata":"1|983|769","gps_lat":"46.1653763070","gps_long":"24.3514624780","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022h_laca, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Seilerturm_and_Stephan_Ludwig_Roths_birthplace_Mediasch.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Seilerturm and Stephan Ludwig Roths birthplace Mediasch\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d9\/Seilerturm_and_Stephan_Ludwig_Roths_birthplace_Mediasch.jpg\/256px-Seilerturm_and_Stephan_Ludwig_Roths_birthplace_Mediasch.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Seilerturm_and_Stephan_Ludwig_Roths_birthplace_Mediasch.jpg\u0022\u003Eh_laca\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Seilerturm (K\u00f6t\u00e9lver\u0151k tornya), Speckturm (Szalonna-torony)","seolink":"seilerturm-kotelverok-tornya-speckturm-szalonna-torony","note":"","history":"\u00d6t szintes torony. Amikor a k\u00f6t\u00e9lver\u0151 c\u00e9h tagjai a lepraj\u00e1rv\u00e1nyban elhunytak, a sz\u00edjgy\u00e1rt\u00f3k k\u00e9rt\u00e9k a v\u00e1rosi tan\u00e1cst\u00f3l a torony \u00e1tv\u00e9tel\u00e9t. A 19. sz\u00e1zadban a Szalonn\u00e1sok tornya (Speckturm) nevet viselte, mivel a sz\u00e1szok itt t\u00e1rolt\u00e1k a f\u00fcst\u00f6lt szalonn\u00e1t. Ma a Szent Margit templom lev\u00e9lt\u00e1ra, amely t\u00f6bb igen r\u00e9gi bibli\u00e1t is \u0151riz. Fala a Stephan Ludwig Roth eml\u00e9kh\u00e1zhoz kapcsol\u00f3dik. Ebben a 15. sz\u00e1zadi alapokon nyugv\u00f3, 1713-ban \u00e9p\u00fclt egykori lelk\u00e9szlakban sz\u00fcletett 1796-ban Stephan Ludwig Roth. Roth az 1848-49-es magyar szabads\u00e1gharc idej\u00e9n a Habsburg elnyom\u00f3k, \u00e9s az \u0151ket t\u00e1mohat\u00f3 rom\u00e1n felkel\u0151k oldal\u00e1ra \u00e1llt, ez\u00e9rt az \u00e1rul\u00e1s\u00e1\u00e9rt kiv\u00e9gezt\u00e9k."},{"sightId":1965,"townId":76,"active":1,"name_LO":"Turnul Mariei","address":"Pia\u0163a Castelului","mapdata":"1|1017|826","gps_lat":"46.1650464262","gps_long":"24.3517876129","religion":0,"oldtype":"24,2","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Medias_Biserica_fortificata_(4).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Medias Biserica fortificata (4)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/54\/Medias_Biserica_fortificata_%284%29.jpg\/256px-Medias_Biserica_fortificata_%284%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Medias_Biserica_fortificata_(4).jpg\u0022\u003EAndrei kokelburg\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Marienturm (M\u00e1ria-torony)","seolink":"marienturm-maria-torony","note":"","history":"Egy pince f\u00f6l\u00e9 \u00e9p\u00edtett\u00e9k, ez\u00e9rt a bej\u00e1rathoz l\u00e9pcs\u0151 vezet. A lepraj\u00e1rv\u00e1ny idej\u00e9n k\u00e1polnak\u00e9nt haszn\u00e1lt\u00e1k, belsej\u00e9ben fresk\u00f3k l\u00e1that\u00f3k. \u00c1ll\u00edt\u00f3lag a reform\u00e1ci\u00f3 sor\u00e1n k\u00ednz\u00f3kamrak\u00e9nt m\u0171k\u00f6d\u00f6tt."},{"sightId":1966,"townId":76,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u0163a Castelului","mapdata":"1|1028|791","gps_lat":"46.1652066235","gps_long":"24.3519050522","religion":3,"oldtype":"4","newtype":"4","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Evang\u00e9likus pl\u00e9b\u00e1nia","seolink":"evangelikus-plebania","note":"A Marienturmhoz csatlakozik.","history":"A Marienturmhoz csatlakozik. A 15. sz\u00e1zadb\u00f3l sz\u00e1rmazik, emelete a 16. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00fclt. 1793-ban \u00fajj\u00e9p\u00edtett\u00e9k.\n&\nwikipedia: Medgyes \u00e9p\u00edt\u00e9szeti eml\u00e9kei|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Medgyes_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szeti_eml%C3%A9kei"},{"sightId":1967,"townId":76,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u0163a Castelului","mapdata":"1|932|840","gps_lat":"46.1649454563","gps_long":"24.3510751490","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022h_laca, CC BY 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Medgyes_-_er%C5%91dtemplom_-_Szab%C3%B3-torony_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Medgyes - er\u0151dtemplom - Szab\u00f3-torony - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/05\/Medgyes_-_er%C5%91dtemplom_-_Szab%C3%B3-torony_-_panoramio.jpg\/256px-Medgyes_-_er%C5%91dtemplom_-_Szab%C3%B3-torony_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Medgyes_-_er%C5%91dtemplom_-_Szab%C3%B3-torony_-_panoramio.jpg\u0022\u003Eh_laca\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Schneiderturm (Szab\u00f3k tornya)","seolink":"schneiderturm-szabok-tornya","note":"","history":"A szab\u00f3k c\u00e9he gondozta, fels\u0151 emelet\u00e9n egy sor \u00f6nt\u0151lyuk tal\u00e1lhat\u00f3, ahonnan az ostroml\u00f3k nyak\u00e1ba z\u00fad\u00edthatt\u00e1k a forr\u00f3 vizet vagy olajat. 1616-ban egy r\u00e9sz\u00e9t bekebelezte a r\u00e9gi v\u00e1rosh\u00e1za."},{"sightId":1968,"townId":76,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u0163a Castelului","mapdata":"1|906|793","gps_lat":"46.1652470291","gps_long":"24.3508397352","religion":0,"oldtype":"24,13","newtype":"24, 13","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022h_laca, CC BY 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Medgyes_-_er%C5%91dtemplom_-_a_Trombit%C3%A1s_%C3%A9s_a_harangtorony_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Medgyes - er\u0151dtemplom - a Trombit\u00e1s \u00e9s a harangtorony - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/de\/Medgyes_-_er%C5%91dtemplom_-_a_Trombit%C3%A1s_%C3%A9s_a_harangtorony_-_panoramio.jpg\/256px-Medgyes_-_er%C5%91dtemplom_-_a_Trombit%C3%A1s_%C3%A9s_a_harangtorony_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Medgyes_-_er%C5%91dtemplom_-_a_Trombit%C3%A1s_%C3%A9s_a_harangtorony_-_panoramio.jpg\u0022\u003Eh_laca\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Glockenturm (Harangok tornya, Kaputorony)","seolink":"glockenturm-harangok-tornya-kaputorony","note":"","history":"A v\u00e1r kaputornya, els\u0151 emelet\u00e9n tal\u00e1lhat\u00f3k a templom harangjai, melyek k\u00f6z\u00fcl a legr\u00e9gebbit 1449-ben \u00f6nt\u00f6tt\u00e9k. A torony a 15. sz\u00e1zadb\u00f3lval\u00f3, 1695-ben \u00e9s 1796-ban m\u00f3dos\u00edtott\u00e1k.\n&\nwikipedia: Medgyes \u00e9p\u00edt\u00e9szeti eml\u00e9kei|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Medgyes_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szeti_eml%C3%A9kei"},{"sightId":1969,"townId":76,"active":1,"name_LO":"Turnul Steingasser","address":"Strada Johannes Honterus","mapdata":"1|808|225","gps_lat":"46.1686189217","gps_long":"24.3500361492","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Pudelek (Marcin Szala), CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Media%C5%9F_(Mediasch,_Medgyes)_-_wall_tower.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Media\u015f (Mediasch, Medgyes) - wall tower\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/62\/Media%C5%9F_%28Mediasch%2C_Medgyes%29_-_wall_tower.jpg\/256px-Media%C5%9F_%28Mediasch%2C_Medgyes%29_-_wall_tower.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Media%C5%9F_(Mediasch,_Medgyes)_-_wall_tower.jpg\u0022\u003EPudelek (Marcin Szala)\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Steing\u00e4sser-torony, K\u00f6vezett utca tornya","seolink":"steingasser-torony-kovezett-utca-tornya","note":"","history":"1507 \u00e9s 1534 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt, eredetileg barbak\u00e1n is v\u00e9dte. A Dics\u0151szentm\u00e1rton fel\u00e9 vezet\u0151 kapu tornya volt. A k\u0151farag\u00f3k \u00e9s a k\u0151m\u0171vesek gondoz\u00e1s\u00e1ban \u00e1llt. 1705-ben a kurucok megrong\u00e1lt\u00e1k. 1745-ben barokkosan fel\u00faj\u00edtott\u00e1k.\n&\nwikipedia: Medgyes \u00e9p\u00edt\u00e9szeti eml\u00e9kei|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Medgyes_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szeti_eml%C3%A9kei"},{"sightId":1970,"townId":76,"active":1,"name_LO":"Bastionul Cu\u0163itarilor","address":"Strada Dup\u0103 Zid","mapdata":"1|1068|69","gps_lat":"46.1695558744","gps_long":"24.3522324717","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Medias_fortificatiile_(3).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Medias fortificatiile (3)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/1c\/Medias_fortificatiile_%283%29.jpg\/512px-Medias_fortificatiile_%283%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Medias_fortificatiile_(3).jpg\u0022\u003EAndrei kokelburg\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Messerschmiedturm (K\u00e9sesek b\u00e1sty\u00e1ja)","seolink":"messerschmiedturm-kesesek-bastyaja","note":"","history":"A 16. sz\u00e1zad k\u00f6zep\u00e9n \u00e9p\u00fclt rondella.\n&\nwikipedia: Medgyes \u00e9p\u00edt\u00e9szeti eml\u00e9kei|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Medgyes_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szeti_eml%C3%A9kei"},{"sightId":1971,"townId":76,"active":1,"name_LO":"Turnul rotarilor","address":"Strada Dup\u0103 Zid","mapdata":"1|1267|335","gps_lat":"46.1679410321","gps_long":"24.3539909255","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Medias_fortificatiile_(1).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Medias fortificatiile (1)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/44\/Medias_fortificatiile_%281%29.jpg\/512px-Medias_fortificatiile_%281%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Medias_fortificatiile_(1).jpg\u0022\u003EAndrei kokelburg\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Wagnerturm (Ker\u00e9kgy\u00e1rt\u00f3k tornya)","seolink":"wagnerturm-kerekgyartok-tornya","note":"","history":"1480-1534 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt. A l\u0151r\u00e9sek bet\u00f6m\u00e9s\u00e9vel lak\u00f3h\u00e1zz\u00e1 alak\u00edtott\u00e1k \u00e1t."},{"sightId":1972,"townId":76,"active":1,"name_LO":"Turnul Fierarilor","address":"Strada Ghe\u0163ii 1","mapdata":"1|1499|988","gps_lat":"46.1640936884","gps_long":"24.3559791695","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Goldschmiedg\u00e4sserturm (Aranym\u0171vesek tornya)","seolink":"goldschmiedgasserturm-aranymuvesek-tornya","note":"","history":"A 16. sz\u00e1zadban barokk st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt a Malom csatorna f\u00f6l\u00e9, ami a Mosna viz\u00e9t hozta a v\u00e1rosba. 1641-ben \u00faj\u00edtott\u00e1k. 1800 k\u00f6r\u00fcl nyitottak mellette kaput a falban.\n&\nwikipedia: Medgyes \u00e9p\u00edt\u00e9szeti eml\u00e9kei|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Medgyes_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szeti_eml%C3%A9kei"},{"sightId":1973,"townId":76,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|1502|1190","gps_lat":"46.1628988703","gps_long":"24.3559400698","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"K\u00fcrschnerbastei (Sz\u0171cs\u00f6k b\u00e1sty\u00e1ja)","seolink":"kurschnerbastei-szucsok-bastyaja","note":"","history":"A 16. sz\u00e1zadban vagy 1633-ban \u00e9p\u00fclt.\n&\nwikipedia: Medgyes \u00e9p\u00edt\u00e9szeti eml\u00e9kei|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Medgyes_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szeti_eml%C3%A9kei"},{"sightId":1974,"townId":76,"active":2,"name_LO":"Turnul Forkesch","address":"Strada Nicolae Iorga 15","mapdata":"1|1373|1288","gps_lat":"46.1622067986","gps_long":"24.3547679229","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022h_laca, CC BY 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Medgyes_-_belv%C3%A1ros_-_Forkesch-kaputorony_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Medgyes - belv\u00e1ros - Forkesch-kaputorony - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c3\/Medgyes_-_belv%C3%A1ros_-_Forkesch-kaputorony_-_panoramio.jpg\/512px-Medgyes_-_belv%C3%A1ros_-_Forkesch-kaputorony_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Medgyes_-_belv%C3%A1ros_-_Forkesch-kaputorony_-_panoramio.jpg\u0022\u003Eh_laca\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Forkesch-kaputorony, Farkas utcai torony","seolink":"forkesch-kaputorony-farkas-utcai-torony","note":"","history":"1494 \u00e9s 1534 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt h\u00e1rom emeletes torony. Egykor a v\u00e1ros d\u00e9li kaputornya volt. Neve az egykori Furkeschdorfr\u00f3l (Farkastelk\u00e9r\u0151l) val\u00f3. Mai alakj\u00e1t 1635-ben kapta. 1800-ig torony\u00f3r\u00e1ja is volt. A v\u00e9delmi rendszer h\u00e1rom f\u0151 torny\u00e1nak egyike volt. El\u0151tte barbak\u00e1n volt, amit 1912-ben lebontottak. \n&\nwikipedia: Medgyes \u00e9p\u00edt\u00e9szeti eml\u00e9kei|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Medgyes_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szeti_eml%C3%A9kei"},{"sightId":1975,"townId":76,"active":1,"name_LO":"Cetatea Media\u0219","address":"","mapdata":"1|1436|1238","gps_lat":"46.1626665877","gps_long":"24.3554862551","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Medias_Fortificatiile_orasului_(2).JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Medias Fortificatiile orasului (2)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/bc\/Medias_Fortificatiile_orasului_%282%29.JPG\/256px-Medias_Fortificatiile_orasului_%282%29.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Medias_Fortificatiile_orasului_(2).JPG\u0022\u003EAndrei kokelburg\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"V\u00e1rosfalak","seolink":"varosfalak","note":"","history":"Az 1485 m\u00e9ter hosszan megmaradt v\u00e1rosfal, t\u00f6bb tornya k\u00f6z\u00fcl a leg\u00e9rdekesebbek a d\u00e9li Forkesch-kaputorony \u00e9s az \u00e9szaki Steing\u00e4sser-torony."},{"sightId":1976,"townId":76,"active":1,"name_LO":"Scoala Piaristilor","address":"Pia\u0163a Regele Ferdinand I Piata Regele Ferdinand 13","mapdata":"1|830|1093","gps_lat":"46.1634454762","gps_long":"24.3501498475","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Volt piarista gimn\u00e1zium","seolink":"volt-piarista-gimnazium","note":"","history":"1736-ban \u00e9p\u00fclt barokk st\u00edlusban. 1790-ig a piarista rend iskol\u00e1ja (kisgimn\u00e1ziuma) m\u0171k\u00f6d\u00f6tt benne. II. J\u00f3zsef cs\u00e1sz\u00e1r szerzetesrendeket t\u00e1mad\u00f3 int\u00e9zked\u00e9sei miatt sz\u0171nt meg. 1794-ben Guggenberger nev\u0171 v\u00e1llalkoz\u00f3 v\u00e1s\u00e1rolta meg."},{"sightId":1977,"townId":76,"active":1,"name_LO":"Casa Memoriala Stephan Ludwig Roth","address":"Strada Johannes Honterus 10","mapdata":"1|879|545","gps_lat":"46.1666375756","gps_long":"24.3506147732","religion":3,"oldtype":"4","newtype":"98","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022\u021aetcu Mircea Rare\u0219, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_SB_Medias_Johannes_Honterus_10_(8).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022RO SB Medias Johannes Honterus 10 (8)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/2d\/RO_SB_Medias_Johannes_Honterus_10_%288%29.jpg\/512px-RO_SB_Medias_Johannes_Honterus_10_%288%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_SB_Medias_Johannes_Honterus_10_(8).jpg\u0022\u003E\u021aetcu Mircea Rare\u0219\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Stephan Ludwig Roth-eml\u00e9kh\u00e1z","seolink":"stephan-ludwig-roth-emlekhaz","note":"","history":"Ebben a 15. sz\u00e1zadi alapokon nyugv\u00f3, 1713-ban \u00e9p\u00fclt egykori lelk\u00e9szlakban sz\u00fcletett 1796-ban Stephan Ludwig Roth. Roth az 1848-49-es magyar szabads\u00e1gharc idej\u00e9n a Habsburg elnyom\u00f3k, \u00e9s az \u0151ket t\u00e1mohat\u00f3 rom\u00e1n felkel\u0151k oldal\u00e1ra \u00e1llt, ez\u00e9rt az \u00e1rul\u00e1s\u00e1\u00e9rt kiv\u00e9gezt\u00e9k. A ki\u00e1ll\u00edt\u00e1son l\u00e1that\u00f3ak Roth b\u00fatorai, pusk\u00e1ja \u00e9s a k\u00f6peny, amelyet a kiv\u00e9gz\u00e9sekor viselt.\n&\nwikipedia: Medgyes \u00e9p\u00edt\u00e9szeti eml\u00e9kei|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Medgyes_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szeti_eml%C3%A9kei"},{"sightId":1978,"townId":76,"active":1,"name_LO":"Casa Memorial\u0103 Hermann Oberth","address":"Strada Hermann Oberth 23","mapdata":"1|387|1961","gps_lat":"46.1583593352","gps_long":"24.3463257133","religion":0,"oldtype":"52","newtype":"98","homepage":"http:\/\/www.sibiu-turism.ro\/Ce-vedem-Cultura-si-patrimoniu-Muzee-si-expozitii-Casa-memoriala-Hermann-Oberth.aspx","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Diether, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Hermann_Oberth_Museum_Medias.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Hermann Oberth Museum Medias\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/2b\/Hermann_Oberth_Museum_Medias.jpg\/512px-Hermann_Oberth_Museum_Medias.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Hermann_Oberth_Museum_Medias.jpg\u0022\u003EDiether\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Hermann Oberth-eml\u00e9kh\u00e1z","seolink":"hermann-oberth-emlekhaz","note":"","history":"Egykori vill\u00e1j\u00e1ban rendezt\u00e9k be Hermann Oberth (1894-1989) eml\u00e9km\u00fazeum\u00e1t a fizikus sz\u00fclet\u00e9s\u00e9nek 100. \u00e9vfordul\u00f3j\u00e1n, 1994-ben. A h\u00e1z el\u00e9 egy rak\u00e9t\u00e1t mint\u00e1z\u00f3 bronzszobrot emeltek. Oberth a rak\u00e9tatudom\u00e1ny \u00fatt\u00f6r\u0151je volt. 1941 \u00e9s 1943 k\u00f6z\u00f6tt a peenem\u00fcndei b\u00e1zison dolgozott, ahol r\u00e9szt vett a V\u20132 rak\u00e9ta kifejleszt\u00e9s\u00e9ben. 1954-t\u0151l az Egyes\u00fclt \u00c1llamokban tev\u00e9kenykedett, volt tan\u00edtv\u00e1nya, von Braun oldal\u00e1n. 1962-ben vonult vissza. Nev\u00e9hez f\u0171z\u0151dik az \u00e1ltala kidolgozott Oberth-effektus, amelynek l\u00e9nyege, hogy a rak\u00e9t\u00e1k \u00e9s \u0171rhaj\u00f3k nagy sebess\u00e9gn\u00e9l nagyobb hat\u00e1sfokkal m\u0171k\u00f6dnek. Ez\u00e9rt a kil\u00f6v\u00e9sn\u00e9l az ember \u00e1ltal m\u00e9g elviselhet\u0151 gyorsul\u00e1st alkalmazz\u00e1k \u00fczemanyagtakar\u00e9koss\u00e1g c\u00e9lj\u00e1b\u00f3l."},{"sightId":1979,"townId":76,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|1258|1385","gps_lat":"46.1618366544","gps_long":"24.3540200135","religion":0,"oldtype":"21","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Egykori husz\u00e1rkasz\u00e1rnya","seolink":"egykori-huszarkaszarnya","note":"","history":"1804\u201305-ben a v\u00e1ros \u00e9p\u00edttette. A husz\u00e1rok v\u00e1rosb\u00f3l val\u00f3 t\u00e1voz\u00e1sa ut\u00e1n, 1908-t\u00f3l az evang\u00e9likus gimn\u00e1zium intern\u00e1tusa, ma a G\u00e1zipari Orsz\u00e1gos Iskolak\u00f6zpont m\u0171helyei m\u0171k\u00f6dnek benne. \n&\nwikipedia: Medgyes \u00e9p\u00edt\u00e9szeti eml\u00e9kei|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Medgyes_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szeti_eml%C3%A9kei"},{"sightId":1980,"townId":76,"active":1,"name_LO":"\u015ecoala Mihai Eminescu","address":"Strada Mihai Viteazul 10","mapdata":"1|1290|503","gps_lat":"46.1669569764","gps_long":"24.3540603828","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"http:\/\/www.scoalaeminescumedias.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Egykori Magyar Kir\u00e1lyi \u00c1llami Elemi Iskola","seolink":"egykori-magyar-kiralyi-allami-elemi-iskola","note":"","history":"1894-95 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt a Tiszti Kaszin\u00f3 \u00e9p\u00fclete mellett. Ma rom\u00e1n tannyelv\u0171 Eminescu \u00c1ltal\u00e1nos Iskola.\n&\nwikipedia: Medgyes \u00e9p\u00edt\u00e9szeti eml\u00e9kei|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Medgyes_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szeti_eml%C3%A9kei"},{"sightId":1981,"townId":76,"active":1,"name_LO":"Casa Schuller","address":"Pia\u0163a Regele Ferdinand I 25","mapdata":"1|1024|918","gps_lat":"46.1644846695","gps_long":"24.3518440216","religion":0,"oldtype":"50,80,82","newtype":"16","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Michal Gorski, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Centru_Istoric,_Media%C8%99,_Romania_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Centru Istoric, Media\u0219, Romania - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/67\/Centru_Istoric%2C_Media%C8%99%2C_Romania_-_panoramio.jpg\/512px-Centru_Istoric%2C_Media%C8%99%2C_Romania_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Centru_Istoric,_Media%C8%99,_Romania_-_panoramio.jpg\u0022\u003EMichal Gorski\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Schuller-h\u00e1z","seolink":"schuller-haz","note":"","history":"A legjelent\u0151sebb renesz\u00e1nsz polg\u00e1rh\u00e1z Erd\u00e9lyben. A forr\u00e1sok szerint 1588-ban \u00e9p\u00fclt, de ennek ellent mond, hogy Johannes Schuller f\u0151b\u00edr\u00f3 1586-ban elhunyt. K\u00e9s\u0151bb fogad\u00f3nak haszn\u00e1lt\u00e1k, \u00e9s ebben az \u00e9p\u00fcletben sz\u00e1llt meg t\u00f6bb erd\u00e9lyi fejedelem is, amikor \u00e1tutaz\u00f3ban volt Medgyesen. T\u00f6bbek k\u00f6z\u00f6tt B\u00e1thori Zsigmond is lakott benne egy orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s alkalm\u00e1val. K\u00e9s\u0151bb a Schuller csal\u00e1d lesz\u00e1rmazottai laktak benne, majd fogad\u00f3 \u00e9s s\u00f6r\u00f6z\u0151 m\u0171k\u00f6d\u00f6tt benne. Jelenleg a Rom\u00e1niai N\u00e9met Demokrata F\u00f3rum v\u00e1rosi sz\u00e9kh\u00e1za.\n&\nwikipedia: Medgyes \u00e9p\u00edt\u00e9szeti eml\u00e9kei|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Medgyes_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szeti_eml%C3%A9kei"},{"sightId":1982,"townId":76,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|964|856","gps_lat":"46.1648801847","gps_long":"24.3513725142","religion":0,"oldtype":"12,74","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022CristianChirita, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Centrul_Istoric_Medias_IMG_3078_02.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Centrul Istoric Medias IMG 3078 02\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/2b\/Centrul_Istoric_Medias_IMG_3078_02.JPG\/512px-Centrul_Istoric_Medias_IMG_3078_02.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Centrul_Istoric_Medias_IMG_3078_02.JPG\u0022\u003ECristianChirita\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"R\u00e9gi v\u00e1rosh\u00e1za","seolink":"regi-varoshaza","note":"","history":"1583-ban m\u00e1r l\u00e9tezett. K\u00e9tszintes pinc\u00e9j\u00e9t egykor b\u00f6rt\u00f6nnek haszn\u00e1lt\u00e1k. 1803-ban \u00faj\u00edtott\u00e1k fel. Az \u00faj v\u00e1rosh\u00e1za meg\u00e9p\u00fcl\u00e9s\u00e9vel a v\u00e1ros \u00faj gimn\u00e1ziuma k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt bele.\n&\nwwelcometoromania.eu: Medgyes, R\u00e9gi v\u00e1rosh\u00e1za|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Medias\/Medias_Vechea_Primarie_m.htm"},{"sightId":1983,"townId":76,"active":1,"name_LO":"Liceul Teoretic Stephan Ludwig Roth","address":"Pia\u021ba George Enescu 7","mapdata":"1|929|689","gps_lat":"46.1658704216","gps_long":"24.3508860859","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"https:\/\/www.liceulroth.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022jeffwarder, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Medias_-_Stephan_Ludwig_Roth_Highschool_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Medias - Stephan Ludwig Roth Highschool - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/c\/c0\/Medias_-_Stephan_Ludwig_Roth_Highschool_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Medias_-_Stephan_Ludwig_Roth_Highschool_-_panoramio.jpg\u0022\u003Ejeffwarder\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Volt sz\u00e1sz evang\u00e9likus gimn\u00e1zium","seolink":"volt-szasz-evangelikus-gimnazium","note":"","history":"Volt sz\u00e1sz evang\u00e9likus gimn\u00e1zium \u00e9p\u00fclete. Szecesszi\u00f3s st\u00edusban \u00e9p\u00fclt 1910\u201312 k\u00f6z\u00f6tt. Fritz Balthes \u00e9p\u00edt\u00e9szm\u00e9rn\u00f6k tervei alapj\u00e1n, a magyar \u00e1llam 534.000 korona \u00f6sszeg\u0171 t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1val \u00e9p\u00fclt. D\u00edszterm\u00e9t Hans Hermann falfestm\u00e9nyei d\u00edsz\u00edtik.\n&\nwikipedia: Medgyes \u00e9p\u00edt\u00e9szeti eml\u00e9kei|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Medgyes_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szeti_eml%C3%A9kei"},{"sightId":1984,"townId":76,"active":1,"name_LO":"Judec\u0103toria ","address":"","mapdata":"1|1215|1491","gps_lat":"46.1610120646","gps_long":"24.3533939388","religion":0,"oldtype":"17","newtype":"17","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Egykori magyar kir\u00e1lyi j\u00e1r\u00e1sb\u00edr\u00f3s\u00e1g","seolink":"egykori-magyar-kiralyi-jarasbirosag","note":"","history":"1907-ben \u00e9p\u00fclt Simon Norbert tervei alapj\u00e1n. \u0150 tervezte a megyei k\u00f3rh\u00e1zat is.\n&\nwikipedia: Medgyes \u00e9p\u00edt\u00e9szeti eml\u00e9kei|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Medgyes_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szeti_eml%C3%A9kei"},{"sightId":1985,"townId":76,"active":1,"name_LO":"\u015ecoala Clasele I-VIII Istvan Bathory","address":"Strada Mihai Viteazul 48","mapdata":"1|1020|159","gps_lat":"46.1690243432","gps_long":"24.3517849812","religion":1,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Egykori r\u00f3mai katolikus felekezeti iskola, B\u00e1thory Istv\u00e1n magyar tannyelv\u0171 \u00e1ltal\u00e1nos iskola","seolink":"egykori-romai-katolikus-felekezeti-iskola-bathory-istvan-magyar-tannyelvu-altalanos-iskola","note":"","history":"1909-ben r\u00f3mai katolikus felekezeti iskol\u00e1nak \u00e9p\u00fcl. 1990 \u00e9s 2006 k\u00f6z\u00f6tt B\u00e1thory Istv\u00e1n \u00c1ltal\u00e1nos Iskola n\u00e9ven a v\u00e1ros egyetlen magyar iskol\u00e1ja. A r\u00e9gi, 1909-ben emelt \u00e9p\u00fcletet 2006 ut\u00e1n lebontott\u00e1k. Ennek hely\u00e9n ma a B\u00e1thory iskola \u00faj \u00e9p\u00fclet\u00e9t tal\u00e1ljuk, \u00fcnnep\u00e9lyes \u00e1tad\u00e1sa 2010. okt. 26-\u00e1n volt. Az \u00c1llami Magyar Elemi Iskola \u00e9p\u00fclet\u00e9t 1894-1895 k\u00f6z\u00f6tt emelt\u00e9k, ma a rom\u00e1n tannyelv\u0171 Eminescu \u00c1ltal\u00e1nos Iskola m\u0171k\u00f6dik benne.\n&\nwikipedia: Medgyes \u00e9p\u00edt\u00e9szeti eml\u00e9kei|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Medgyes_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szeti_eml%C3%A9kei"},{"sightId":1986,"townId":76,"active":1,"name_LO":"Sinagoga","address":"Strada Mihail Kog\u0103lniceanu 43","mapdata":"1|951|1477","gps_lat":"46.1612626710","gps_long":"24.3512155072","religion":6,"oldtype":"8","newtype":"121","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Pudelek (Marcin Szala), CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Synagogue_in_Media%C5%9F_(Mediasch,_Medgyes).JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Synagogue in Media\u015f (Mediasch, Medgyes)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a1\/Synagogue_in_Media%C5%9F_%28Mediasch%2C_Medgyes%29.JPG\/512px-Synagogue_in_Media%C5%9F_%28Mediasch%2C_Medgyes%29.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Synagogue_in_Media%C5%9F_(Mediasch,_Medgyes).JPG\u0022\u003EPudelek (Marcin Szala)\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Zsinag\u00f3ga","seolink":"zsinagoga","note":"","history":"1893-94 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":1987,"townId":76,"active":1,"name_LO":"Scara Acoperit\u0103","address":"","mapdata":"1|977|874","gps_lat":"46.1648059566","gps_long":"24.3514998607","religion":0,"oldtype":"27","newtype":"27","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Fedett l\u00e9pcs\u0151","seolink":"fedett-lepcso","note":"","history":"1803-ban a v\u00e1rosh\u00e1za jav\u00edt\u00e1si munk\u00e1latai alkalm\u00e1val \u00e9p\u00edtett\u00e9k. M\u00e1sodik bej\u00e1ratot l\u00e9tes\u00edtett a v\u00e1rba, \u00f6sszekapcsolva azt a mai Ferdin\u00e1nd kir\u00e1ly t\u00e9rrel.\n&\nwwelcometoromania.eu: Medgyes, Fedett l\u00e9pcs\u0151|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Medias\/Medias_Scara_acoperita_m.htm"},{"sightId":1988,"townId":76,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u0163a Regele Ferdinand I 14","mapdata":"1|812|1065","gps_lat":"46.1636026768","gps_long":"24.3500186254","religion":0,"oldtype":"53,72","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Mihai Andrei, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Casa_Schuster_Dutz.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Casa Schuster Dutz\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/63\/Casa_Schuster_Dutz.jpg\/256px-Casa_Schuster_Dutz.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Casa_Schuster_Dutz.jpg\u0022\u003EMihai Andrei\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Gustav Schuster-Dutz h\u00e1z","seolink":"gustav-schuster-dutz-haz","note":"","history":"1690-ben \u00e9p\u00fclt az ismert sz\u00e1sz k\u00f6lt\u0151 h\u00e1za. 1813-ban \u00faj\u00edtott\u00e1k fel. Fal\u00e1n eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1t helyeztek el a k\u00f6lt\u0151 sz\u00e1m\u00e1ra. Egyik szob\u00e1j\u00e1ban 1783 \u00e9s 1900 k\u00f6z\u00f6tt gy\u00f3gyszert\u00e1r m\u0171k\u00f6d\u00f6tt.\n&\nwwelcometoromania.eu: Medgyes, Gustav Schuster - Dutz h\u00e1z|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Medias\/Medias_Schuster_Dutz_m.htm"},{"sightId":1989,"townId":76,"active":1,"name_LO":"","address":"Str. Turnului 2","mapdata":"1|795|823","gps_lat":"46.1650713724","gps_long":"24.3499001101","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Hann-h\u00e1z","seolink":"hann-haz","note":"","history":"1617-ben \u00e9p\u00edtett\u00e9k Peter Hann polg\u00e1rmester h\u00e1z\u00e1t. A 18. sz\u00e1zadig volt a csal\u00e1d birtok\u00e1ban. A 20. sz\u00e1zad elej\u00e9n egy r\u00e9sz\u00e9t lerombolt\u00e1k.\n&\nwwelcometoromania.eu: Medgyes, Hann-h\u00e1z|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Medias\/Medias_Casa_Hann_m.htm"},{"sightId":1990,"townId":76,"active":1,"name_LO":"Casa Rosenauer","address":"Pia\u0163a Regele Ferdinand I 22","mapdata":"1|944|908","gps_lat":"46.1645962011","gps_long":"24.3511341633","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Medias_Piata_Centrala_(2).JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Medias Piata Centrala (2)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/79\/Medias_Piata_Centrala_%282%29.JPG\/512px-Medias_Piata_Centrala_%282%29.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Medias_Piata_Centrala_(2).JPG\u0022\u003EAndrei kokelburg\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Rosenauer-h\u00e1z","seolink":"rosenauer-haz","note":"","history":"1621-ben \u00e9p\u00edtett\u00e9k, a 18. sz\u00e1zadban barokk st\u00edlusban jelent\u0151sen \u00e1talak\u00edtott\u00e1k. A 19. sz\u00e1zadban a borkeresked\u0151 Rosenauer csal\u00e1d lakta. Alagutak k\u00f6t\u00f6tt\u00e9k \u00f6ssze a v\u00e1rral.\n&\nwwelcometoromania.eu: Medgyes, Rosenauer-h\u00e1z|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Medias\/Medias_Casa_Rosenauer_m.htm"},{"sightId":1991,"townId":76,"active":1,"name_LO":"Hotel Traube","address":"Pia\u0163a Regele Ferdinand I 16","mapdata":"1|821|986","gps_lat":"46.1641054846","gps_long":"24.3501050866","religion":0,"oldtype":"80","newtype":"80","homepage":"http:\/\/hoteltraube.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Csikigeza (Cs\u00edki G\u00e9za), CC BY-SA 2.5 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Medgyes_Traube_sz%C3%A1ll%C3%B3.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Medgyes Traube sz\u00e1ll\u00f3\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d2\/Medgyes_Traube_sz%C3%A1ll%C3%B3.jpg\/512px-Medgyes_Traube_sz%C3%A1ll%C3%B3.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Medgyes_Traube_sz%C3%A1ll%C3%B3.jpg\u0022\u003ECsikigeza (Cs\u00edki G\u00e9za)\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u0022\u003ECC BY-SA 2.5\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Eegykori Goldene Traube fogad\u00f3","seolink":"eegykori-goldene-traube-fogado","note":"","history":"A 18\u201320. sz\u00e1zad k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt. iItt tartott\u00e1k a v\u00e1rosi b\u00e1lokat. 1849-ben itt sz\u00e1llt meg Pet\u0151fi S\u00e1ndor.\n&\nwikipedia: Medgyes \u00e9p\u00edt\u00e9szeti eml\u00e9kei|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Medgyes_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szeti_eml%C3%A9kei"},{"sightId":1992,"townId":76,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u0163a Regele Ferdinand I 27","mapdata":"1|1070|960","gps_lat":"46.1642664802","gps_long":"24.3523108717","religion":0,"oldtype":"84","newtype":"84","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022CristianChirita, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Centrul_Istoric_Medias_IMG_3078_05.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Centrul Istoric Medias IMG 3078 05\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/8b\/Centrul_Istoric_Medias_IMG_3078_05.JPG\/512px-Centrul_Istoric_Medias_IMG_3078_05.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Centrul_Istoric_Medias_IMG_3078_05.JPG\u0022\u003ECristianChirita\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Volt sz\u00e1sz takar\u00e9kp\u00e9nzt\u00e1r","seolink":"volt-szasz-takarekpenztar","note":"","history":"Eredetileg 15. sz\u00e1zadi, a 19. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben jelent\u0151sen \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k. 1862 \u00f3ta m\u0171k\u00f6dik benne bank.\n&\nwikipedia: Medgyes \u00e9p\u00edt\u00e9szeti eml\u00e9kei|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Medgyes_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szeti_eml%C3%A9kei"},{"sightId":1993,"townId":76,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Nicolae Iorga 2","mapdata":"1|1120|990","gps_lat":"46.1640465523","gps_long":"24.3526751427","religion":0,"oldtype":"84","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Volt takar\u00e9kp\u00e9nzt\u00e1r, Spar- und Vorschussverein","seolink":"volt-takarekpenztar-spar--und-vorschussverein","note":"","history":"Szecesszi\u00f3s \u00e9p\u00fclete 1910-ben \u00e9p\u00fclt, Friedrich Balthes tervei alapj\u00e1n.\n&\nwikipedia: Medgyes \u00e9p\u00edt\u00e9szeti eml\u00e9kei|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Medgyes_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szeti_eml%C3%A9kei"},{"sightId":1994,"townId":76,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Stephan Ludwig Roth 1","mapdata":"1|880|1190","gps_lat":"46.1628291658","gps_long":"24.3506106637","religion":0,"oldtype":"80","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Egykori Az \u00edj\u00e1szhoz c\u00edmzett fogad\u00f3","seolink":"egykori-az-ijaszhoz-cimzett-fogado","note":"","history":"1895 el\u0151tt \u00e9p\u00fclt.\n&\nwikipedia: Medgyes \u00e9p\u00edt\u00e9szeti eml\u00e9kei|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Medgyes_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szeti_eml%C3%A9kei"},{"sightId":1995,"townId":76,"active":1,"name_LO":"Spital municipal medias","address":"Strada Clo\u015fca nr. 2","mapdata":"1|1585|1029","gps_lat":"46.1638393466","gps_long":"24.3566747775","religion":0,"oldtype":"71","newtype":"71","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"V\u00e1rosi k\u00f3rh\u00e1z","seolink":"varosi-korhaz","note":"","history":"1900\u20131909-ben, Dobrovits Mih\u00e1ly tervei szerint \u00e9p\u00fclt f\u00f6l.\n&\nwikipedia: Medgyes \u00e9p\u00edt\u00e9szeti eml\u00e9kei|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Medgyes_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szeti_eml%C3%A9kei"},{"sightId":1996,"townId":76,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Stephan Ludwig Roth 14","mapdata":"1|680|1323","gps_lat":"46.1621046951","gps_long":"24.3488083419","religion":0,"oldtype":"111","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Volt Karres-b\u0151rgy\u00e1r","seolink":"volt-karres-borgyar","note":"","history":"T\u00f6bb \u00fctemben, 1890 \u00e9s 1914 k\u00f6z\u00f6tt id. Samuel Karres \u00e9p\u00edttette, miut\u00e1n 1881-ben megv\u00e1s\u00e1rolta Fritz Drotleff t\u00edm\u00e1rm\u0171hely\u00e9t \u00e9s elbontatta a telket szeg\u00e9lyez\u0151 v\u00e1rosfalszakaszt \u00e9s tornyot. 1920\u201325-ben tov\u00e1bb b\u0151v\u00edttette \u00e9s h\u00e1rom szintesre emeltette.\n&\nwikipedia: Medgyes \u00e9p\u00edt\u00e9szeti eml\u00e9kei|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Medgyes_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szeti_eml%C3%A9kei"},{"sightId":1997,"townId":76,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Stephan Ludwig Roth 21","mapdata":"1|715|1349","gps_lat":"46.1619506302","gps_long":"24.3491958113","religion":0,"oldtype":"80,17,21,53","newtype":"74","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Andreas Drotleff-h\u00e1z","seolink":"andreas-drotleff-haz","note":"","history":"1860-ban Andreas Drotleff t\u00edm\u00e1rmester \u00e9p\u00edttette sz\u00e1lloda c\u00e9lj\u00e1ra, de elk\u00e9sz\u00fclte ut\u00e1n csak a f\u00f6ldszintj\u00e9n rendezett be fogad\u00f3t. Emelet\u00e9t 1872-t\u0151l a j\u00e1r\u00e1sb\u00edr\u00f3s\u00e1g b\u00e9relte, majd parkj\u00e1val egy\u00fctt a hadsereg v\u00e1s\u00e1rolta meg husz\u00e1rlaktany\u00e1nak. Miut\u00e1n a husz\u00e1rokat 1902-ben Sz\u00e1szsebesre helyezt\u00e9k, az \u00e9p\u00fcletet \u00faj tulajdonosa, az evang\u00e9likus presbit\u00e9rium jelent\u0151sen \u00e1talak\u00edttatta, \u00e9s f\u00f6ldszintj\u00e9n lak\u00e1sokat alak\u00edtott ki. Emelet\u00e9t 1911 \u00e9s 33 k\u00f6z\u00f6tt ism\u00e9t a b\u00edr\u00f3s\u00e1g b\u00e9relte.\n&\nwikipedia: Medgyes \u00e9p\u00edt\u00e9szeti eml\u00e9kei|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Medgyes_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szeti_eml%C3%A9kei"},{"sightId":1998,"townId":76,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Constantin Br\u00e2ncoveanu 2","mapdata":"1|753|451","gps_lat":"46.1673142086","gps_long":"24.3495477845","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Binder-h\u00e1z, Haller-h\u00e1z","seolink":"binder-haz-haller-haz","note":"","history":"1860 k\u00f6r\u00fcl von Spauer, a v\u00e1rosi hely\u0151rs\u00e9g parancsnoka \u00e9p\u00edttette. K\u00e9s\u0151bb az iparosegylet\u00e9, majd ism\u00e9t mag\u00e1nszem\u00e9lyek\u00e9 lett.\n&\nwikipedia: Medgyes \u00e9p\u00edt\u00e9szeti eml\u00e9kei|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Medgyes_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szeti_eml%C3%A9kei"},{"sightId":1999,"townId":76,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|1479|1318","gps_lat":"46.1620995010","gps_long":"24.3557552457","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Az evang\u00e9likus gimn\u00e1zium egykori tornaterme, Turnhalle","seolink":"az-evangelikus-gimnazium-egykori-tornaterme-turnhalle","note":"","history":"Friedrich M\u00e4tz tervei alapj\u00e1n 1879-ben \u00e9p\u00fclt.\n&\nwikipedia: Medgyes \u00e9p\u00edt\u00e9szeti eml\u00e9kei|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Medgyes_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szeti_eml%C3%A9kei"}]},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}