exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Unitárius templom

Biserica Unitariană
Unitárius templom
Biserica Unitariană
Unitárius templom Bolyai tér
Aakmaros, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
unitárius
Cím:
Strada Bolyai 11 (egykori Gecse Dániel utca)
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5432509633, 24.5646793829
Google térkép:

Története

Az 1557-es tordai országgyűlés a világon először kimondta a vallásszabadságot. Ezután az unitárius felekezet annyira megerősödött, hogy a város lakosságának több, mint fele hozzájuk tartozott. Ekkor már templomuk állt ezen a helyen, amit a 17. század fordulóján Basta császári generális és Mihály havasalföldi vajda (akinek a románok szobrot emeltek a városban) dúlásai során pusztult el. A hívek száma később megfogyatkozott, a 19. század elején már templomuk sem volt a városban.

Csak 1849-ben vásárolta meg az egyház azt a telket, amelyre 1869-ben egy házat épített. Abban volt egy imaház és a Mátyás Király, vagy későbbi nevén az Oroszlán fogadó. E mellett a ház mellett épült fel a templom. A Bolyai-téri unitárius templom építését 1929. június 28-án kezdték meg az alapkő letételi ünnepéllyel. A tervrajzot Patrovits Kálmán készítette, az építési munkálatokat Bustya Lajos építőmester vezette. Az ünnepélyes felszentelésre 1930-ban került sor Dr. Boros György püspök jelenlétében. A neogótikus jellegű templom építését részint a marosvásárhelyi hívek adományából, nagyobb részben pedig telkek értékesítéséből és a marosszentkirályi birtok eladásából fedezték. Az orgona Bustya János adománya.

Korábban a mellette lévő imaház szolgált a hívek gyülekezési helyéül, amely 1869-70-es években épült.

A XX. század végére a környező falvakból városra költözött unitáriusok révén a Marosvásárhelyi Unitárius Egyházközség kinőtte kereteit. 1999. november 21-én a Kövesdombon új templom építésébe kezdtek. Az alapkövet dr. Szabó Árpád püspök és Szabó László egyházközségi gondnok tette le. A kövesdombi unitárius templomot 2006. december 2-án szentelték fel.

{"item":"sight","set":{"sightId":2292,"townId":85,"active":1,"name_LO":"Biserica Unitarian\u0103","address":"Strada Bolyai 11 (egykori Gecse D\u00e1niel utca)","mapdata":"1|2675|2871","gps_lat":"46.5432509633","gps_long":"24.5646793829","religion":8,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/unitarius.org\/szerkezet\/marosi-egyhazkor\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Unitarius-imahaz-Marosvasarhely-1933","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Aakmaros, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Unit%C3%A1rius_templom_Bolyai_t%C3%A9r.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Unit\u00e1rius templom Bolyai t\u00e9r\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/2d\/Unit%C3%A1rius_templom_Bolyai_t%C3%A9r.JPG\/512px-Unit%C3%A1rius_templom_Bolyai_t%C3%A9r.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Unit%C3%A1rius_templom_Bolyai_t%C3%A9r.JPG\u0022\u003EAakmaros\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Unit\u00e1rius templom","note":"","history":"Az 1557-es tordai orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s a vil\u00e1gon el\u0151sz\u00f6r kimondta a vall\u00e1sszabads\u00e1got. Ezut\u00e1n az unit\u00e1rius felekezet annyira meger\u0151s\u00f6d\u00f6tt, hogy a v\u00e1ros lakoss\u00e1g\u00e1nak t\u00f6bb, mint fele hozz\u00e1juk tartozott. Ekkor m\u00e1r templomuk \u00e1llt ezen a helyen, amit a 17. sz\u00e1zad fordul\u00f3j\u00e1n Basta cs\u00e1sz\u00e1ri gener\u00e1lis \u00e9s Mih\u00e1ly havasalf\u00f6ldi vajda (akinek a rom\u00e1nok szobrot emeltek a v\u00e1rosban) d\u00fal\u00e1sai sor\u00e1n pusztult el. A h\u00edvek sz\u00e1ma k\u00e9s\u0151bb megfogyatkozott, a 19. sz\u00e1zad elej\u00e9n m\u00e1r templomuk sem volt a v\u00e1rosban.@\nCsak 1849-ben v\u00e1s\u00e1rolta meg az egyh\u00e1z azt a telket, amelyre 1869-ben egy h\u00e1zat \u00e9p\u00edtett. Abban volt egy imah\u00e1z \u00e9s a M\u00e1ty\u00e1s Kir\u00e1ly, vagy k\u00e9s\u0151bbi nev\u00e9n az Oroszl\u00e1n fogad\u00f3. E mellett a h\u00e1z mellett \u00e9p\u00fclt fel a templom. A Bolyai-t\u00e9ri unit\u00e1rius templom \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t 1929. j\u00fanius 28-\u00e1n kezdt\u00e9k meg az alapk\u0151 let\u00e9teli \u00fcnnep\u00e9llyel. A tervrajzot Patrovits K\u00e1lm\u00e1n k\u00e9sz\u00edtette, az \u00e9p\u00edt\u00e9si munk\u00e1latokat Bustya Lajos \u00e9p\u00edt\u0151mester vezette. Az \u00fcnnep\u00e9lyes felszentel\u00e9sre 1930-ban ker\u00fclt sor Dr. Boros Gy\u00f6rgy p\u00fcsp\u00f6k jelenl\u00e9t\u00e9ben. A neog\u00f3tikus jelleg\u0171 templom \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t r\u00e9szint a marosv\u00e1s\u00e1rhelyi h\u00edvek adom\u00e1ny\u00e1b\u00f3l, nagyobb r\u00e9szben pedig telkek \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9s\u00e9b\u0151l \u00e9s a marosszentkir\u00e1lyi birtok elad\u00e1s\u00e1b\u00f3l fedezt\u00e9k. Az orgona Bustya J\u00e1nos adom\u00e1nya.@\nKor\u00e1bban a mellette l\u00e9v\u0151 imah\u00e1z szolg\u00e1lt a h\u00edvek gy\u00fclekez\u00e9si hely\u00e9\u00fcl, amely 1869-70-es \u00e9vekben \u00e9p\u00fclt.@\nA XX. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9re a k\u00f6rnyez\u0151 falvakb\u00f3l v\u00e1rosra k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt unit\u00e1riusok r\u00e9v\u00e9n a Marosv\u00e1s\u00e1rhelyi Unit\u00e1rius Egyh\u00e1zk\u00f6zs\u00e9g kin\u0151tte kereteit. 1999. november 21-\u00e9n a K\u00f6vesdombon \u00faj templom \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9be kezdtek. Az alapk\u00f6vet dr. Szab\u00f3 \u00c1rp\u00e1d p\u00fcsp\u00f6k \u00e9s Szab\u00f3 L\u00e1szl\u00f3 egyh\u00e1zk\u00f6zs\u00e9gi gondnok tette le. A k\u00f6vesdombi unit\u00e1rius templomot 2006. december 2-\u00e1n szentelt\u00e9k fel.\n&\nwikipedia: Marosv\u00e1s\u00e1rhelyi unit\u00e1rius templom|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Marosv%C3%A1s%C3%A1rhelyi_unit%C3%A1rius_templom","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}