exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Teleki Téka, Teleki-Bolyai Könyvtár

Biblioteca Teleki-Bolyai
Teleki Téka, Teleki-Bolyai Könyvtár
Biblioteca Teleki-Bolyai
Marosvásárhely - 2013.07.12 (33)
Derzsi Elekes Andor, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
könyvtár
Jelenleg:
könyvtár
Cím:
Bolyai utca 17.
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5427571535, 24.5653876918
Google térkép:

Története

A Teleki–Bolyai Könyvtár vagy közismert nevén Teleki Téka Marosvásárhely egyik legjelentősebb kulturális öröksége. A könyvtárat 1797-ben létesítette gróf Teleki Sámuel, Erdély kancellárja, aki nemcsak gazdag, hanem rendkívül művelt ember is volt, több európai egyetemen tanult. Vagyona nagy részét a több mint 40 000 kötet megvásárlására fordította, amellyel létrehozta a ma nevét viselő közkönyvtárat. A könyvtár több ősnyomtatványt, sok régi könyvet, kéziratot és könyvritkaságot őriz. Érdekesség, hogy Pesten később, az év november 25-én alapította gróf Széchényi Ferenc is a magáét (Országos Széchényi Könyvtár), amely a Magyar Nemzeti Múzeum őse is lett.

Teleki Sámuel 1759. november 7-től 1763. november 17-ig Svájcban, Hollandiában és Franciaországban tett tanulmányutat, ennek során a bázeli, utrechti és leideni egyetemen tanult. A könyvgyűjtés megkezdésében Jakob Christoph Beck teológia- és történelemprofesszor, a bázeli közkönyvtár őre látta el hasznos tanácsokkal. Az utazás során érintett városokban felkereste a tudósokat, könyvkereskedőket és könyvtárosokat; mire hazaért, már szakértő bibliofillá képezte magát és kilenc ládányi könyvet hozott magával, huszonhat és fél mázsa súlyban. Sáromberki birtokán letelepedve, levelezés útján tartotta a kapcsolatot kora hazai és külföldi tudósaival, megszervezte könyvbeszerző hálózatát, és könyveket kölcsönzött.

Teleki 1778-ban Nagyszebenbe költözött, ahova a könyveit is magával vitte, és folytatta a kölcsönzést. 1785-ben Nagyváradra, 1787-ben Bécsbe tette át lakását, de a könyveket Szebenben raktároztatta el. Bécsben ismerkedett meg Johannes von Müllerrel, a kor neves könyvszakértőjével, aki sokat segített neki a könyvek azonosításában és felbecsülésében. 1788-ban az Erdélyben folyó osztrák-török hadműveletek miatt Teleki igen aggódott a könyvtára épségéért, ezért sógorát, Jósika Antalt kérte meg, hogy a könyveket Marosvásárhelyre költöztesse. Az 1790-es évek elején (a pontos dátum nem ismert) Teleki a könyvtárat Bécsbe vitette, de 1797 áprilisában a franciákkal folytatott háború miatt ismét Marosvásárhelyre menekítette. Itt abban Wesselényi-házban raktároztatta a könyveket, amelyet felesége, iktári Bethlen Zsuzsanna örökölt nagynénjétől, báró Wesselényi Katától (Rhédey Zsigmond özvegyétől).

Az 1770-es években épült épületet Teleki 1799–1802 között Ernst Koch bécsi építész tervei szerint kibővítette, és a megnyitás előtt, 1802 őszén személyesen irányította a könyvek elrendezését. Az épület hagyományos főúri palota volt, melynek csaknem felét nyilvános könyvtár foglalta el. Ekkor vette szolgálatába az első marosvásárhelyi könyvtárost, Szász Józsefet, aki nagyon korszerű katalógusrendszert állított föl. Végrendeletében gondoskodott a gyűjtemény sorsáról: hitbizományként örököseire hagyta, kötelezve őket a könyvtár továbbműködtetésére, ugyanakkor felügyeletével az erdélyi református főkonzisztóriumot bízta meg. A saját gyűjteményéhez csatolta 1799-ben elhunyt felesége, mintegy 2000 kötetes, kizárólag magyar nyelvű gyűjteményét is, amelyet még annak nagyanyja, Rhédei Zsuzsanna alapozott meg, majd Wesselényi Kata tovább gyarapított.

Teleki Sámuel halála után a Téka rendszeres gyarapodása akadozni kezdett, majdnem megszűnt.

1864-ben megvették a Téka számára Récsi Emil 800 műből álló jogi könyvtárát. Az 1880-as évektől kezdve az intézmény könyvtárból könyv-múzeummá alakult át, beszerzései nem tartottak lépést a kor tudományos igényeivel.

A Teleki nemzetségi levéltárat 1916-ban Budapestre menekítették, ma az Országos Levéltárban található. A második világháborút követő években a Teleki Könyvtár állami kezelésbe került. 1955-ben a Téka épületébe költözött a marosvásárhelyi Református Kollégium Nagykönyvtára (Bolyai Könyvtár), majd 1962-ben Teleki–Bolyai Könyvtár néven a két gyűjteményt egyesítették. Ebben fedezte fel dr. Farczády Elek a marosvásárhelyi sorok illetve marosvásárhelyi glosszák néven ismert 14. századi magyar nyelvemléket.

Szintén ide került az államosítás után a feloszlatott mikházi ferences kolostor gyűjteménye, az egykori székelykeresztúri Unitárius Gimnázium könyvtára, a máramarosszigeti Református Kollégium könyvtára, illetve a marosvásárhelyi Katolikus Főgimnázium tanári könyvtára.

1993-ban a Teleki család külföldön élő tagjai Bázelben létrehoztak egy alapítványt Förderstiftung Teleki Téka néven a Teleki–Bolyai Könyvtár támogatására. 1999-ben ennek a bázeli alapítványnak a segítségével létrejött a marosvásárhelyi székhelyű Teleki Téka Alapítvány is, ugyanezzel a céllal.

Az épület barokk stílusban épült a 17-18. században. Teleki Sámuel 1799 és 1802 között kibővítette a nyugati szárnnyal, ahol megnyitotta közkönyvtárát, és amely ma is őrzi az egykori Teleki-könyvtár állományát.

{"item":"sight","set":{"sightId":2303,"townId":85,"active":2,"name_LO":"Biblioteca Teleki-Bolyai","address":"Bolyai utca 17.","mapdata":"1|2750|2953","gps_lat":"46.5427571535","gps_long":"24.5653876918","religion":0,"oldtype":"76","newtype":"76","homepage":"http:\/\/www.telekiteka.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Teleki-Teka-Marosvasarhely-1411","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=179","picture":"\u003Ca title=\u0022Derzsi Elekes Andor, CC BY-SA 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_-_2013.07.12_(33).JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Marosv\u00e1s\u00e1rhely - 2013.07.12 (33)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/9b\/Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_-_2013.07.12_%2833%29.JPG\/512px-Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_-_2013.07.12_%2833%29.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_-_2013.07.12_(33).JPG\u0022\u003EDerzsi Elekes Andor\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Teleki T\u00e9ka, Teleki-Bolyai K\u00f6nyvt\u00e1r","note":"","history":"A Teleki\u2013Bolyai K\u00f6nyvt\u00e1r vagy k\u00f6zismert nev\u00e9n Teleki T\u00e9ka Marosv\u00e1s\u00e1rhely egyik legjelent\u0151sebb kultur\u00e1lis \u00f6r\u00f6ks\u00e9ge. A k\u00f6nyvt\u00e1rat 1797-ben l\u00e9tes\u00edtette gr\u00f3f Teleki S\u00e1muel, Erd\u00e9ly kancell\u00e1rja, aki nemcsak gazdag, hanem rendk\u00edv\u00fcl m\u0171velt ember is volt, t\u00f6bb eur\u00f3pai egyetemen tanult. Vagyona nagy r\u00e9sz\u00e9t a t\u00f6bb mint 40 000 k\u00f6tet megv\u00e1s\u00e1rl\u00e1s\u00e1ra ford\u00edtotta, amellyel l\u00e9trehozta a ma nev\u00e9t visel\u0151 k\u00f6zk\u00f6nyvt\u00e1rat. A k\u00f6nyvt\u00e1r t\u00f6bb \u0151snyomtatv\u00e1nyt, sok r\u00e9gi k\u00f6nyvet, k\u00e9ziratot \u00e9s k\u00f6nyvritkas\u00e1got \u0151riz. \u00c9rdekess\u00e9g, hogy Pesten k\u00e9s\u0151bb, az \u00e9v november 25-\u00e9n alap\u00edtotta gr\u00f3f Sz\u00e9ch\u00e9nyi Ferenc is a mag\u00e1\u00e9t (Orsz\u00e1gos Sz\u00e9ch\u00e9nyi K\u00f6nyvt\u00e1r), amely a Magyar Nemzeti M\u00fazeum \u0151se is lett.@\nTeleki S\u00e1muel 1759. november 7-t\u0151l 1763. november 17-ig Sv\u00e1jcban, Hollandi\u00e1ban \u00e9s Franciaorsz\u00e1gban tett tanulm\u00e1nyutat, ennek sor\u00e1n a b\u00e1zeli, utrechti \u00e9s leideni egyetemen tanult. A k\u00f6nyvgy\u0171jt\u00e9s megkezd\u00e9s\u00e9ben Jakob Christoph Beck teol\u00f3gia- \u00e9s t\u00f6rt\u00e9nelemprofesszor, a b\u00e1zeli k\u00f6zk\u00f6nyvt\u00e1r \u0151re l\u00e1tta el hasznos tan\u00e1csokkal. Az utaz\u00e1s sor\u00e1n \u00e9rintett v\u00e1rosokban felkereste a tud\u00f3sokat, k\u00f6nyvkeresked\u0151ket \u00e9s k\u00f6nyvt\u00e1rosokat; mire haza\u00e9rt, m\u00e1r szak\u00e9rt\u0151 bibliofill\u00e1 k\u00e9pezte mag\u00e1t \u00e9s kilenc l\u00e1d\u00e1nyi k\u00f6nyvet hozott mag\u00e1val, huszonhat \u00e9s f\u00e9l m\u00e1zsa s\u00falyban. S\u00e1romberki birtok\u00e1n letelepedve, levelez\u00e9s \u00fatj\u00e1n tartotta a kapcsolatot kora hazai \u00e9s k\u00fclf\u00f6ldi tud\u00f3saival, megszervezte k\u00f6nyvbeszerz\u0151 h\u00e1l\u00f3zat\u00e1t, \u00e9s k\u00f6nyveket k\u00f6lcs\u00f6nz\u00f6tt.@\nTeleki 1778-ban Nagyszebenbe k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt, ahova a k\u00f6nyveit is mag\u00e1val vitte, \u00e9s folytatta a k\u00f6lcs\u00f6nz\u00e9st. 1785-ben Nagyv\u00e1radra, 1787-ben B\u00e9csbe tette \u00e1t lak\u00e1s\u00e1t, de a k\u00f6nyveket Szebenben rakt\u00e1roztatta el. B\u00e9csben ismerkedett meg Johannes von M\u00fcllerrel, a kor neves k\u00f6nyvszak\u00e9rt\u0151j\u00e9vel, aki sokat seg\u00edtett neki a k\u00f6nyvek azonos\u00edt\u00e1s\u00e1ban \u00e9s felbecs\u00fcl\u00e9s\u00e9ben. 1788-ban az Erd\u00e9lyben foly\u00f3 osztr\u00e1k-t\u00f6r\u00f6k hadm\u0171veletek miatt Teleki igen agg\u00f3dott a k\u00f6nyvt\u00e1ra \u00e9ps\u00e9g\u00e9\u00e9rt, ez\u00e9rt s\u00f3gor\u00e1t, J\u00f3sika Antalt k\u00e9rte meg, hogy a k\u00f6nyveket Marosv\u00e1s\u00e1rhelyre k\u00f6lt\u00f6ztesse. Az 1790-es \u00e9vek elej\u00e9n (a pontos d\u00e1tum nem ismert) Teleki a k\u00f6nyvt\u00e1rat B\u00e9csbe vitette, de 1797 \u00e1prilis\u00e1ban a franci\u00e1kkal folytatott h\u00e1bor\u00fa miatt ism\u00e9t Marosv\u00e1s\u00e1rhelyre menek\u00edtette. Itt abban Wessel\u00e9nyi-h\u00e1zban rakt\u00e1roztatta a k\u00f6nyveket, amelyet feles\u00e9ge, ikt\u00e1ri Bethlen Zsuzsanna \u00f6r\u00f6k\u00f6lt nagyn\u00e9nj\u00e9t\u0151l, b\u00e1r\u00f3 Wessel\u00e9nyi Kat\u00e1t\u00f3l (Rh\u00e9dey Zsigmond \u00f6zvegy\u00e9t\u0151l).@\nAz 1770-es \u00e9vekben \u00e9p\u00fclt \u00e9p\u00fcletet Teleki 1799\u20131802 k\u00f6z\u00f6tt Ernst Koch b\u00e9csi \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei szerint kib\u0151v\u00edtette, \u00e9s a megnyit\u00e1s el\u0151tt, 1802 \u0151sz\u00e9n szem\u00e9lyesen ir\u00e1ny\u00edtotta a k\u00f6nyvek elrendez\u00e9s\u00e9t. Az \u00e9p\u00fclet hagyom\u00e1nyos f\u0151\u00fari palota volt, melynek csaknem fel\u00e9t nyilv\u00e1nos k\u00f6nyvt\u00e1r foglalta el. Ekkor vette szolg\u00e1lat\u00e1ba az els\u0151 marosv\u00e1s\u00e1rhelyi k\u00f6nyvt\u00e1rost, Sz\u00e1sz J\u00f3zsefet, aki nagyon korszer\u0171 katal\u00f3gusrendszert \u00e1ll\u00edtott f\u00f6l. V\u00e9grendelet\u00e9ben gondoskodott a gy\u0171jtem\u00e9ny sors\u00e1r\u00f3l: hitbizom\u00e1nyk\u00e9nt \u00f6r\u00f6k\u00f6seire hagyta, k\u00f6telezve \u0151ket a k\u00f6nyvt\u00e1r tov\u00e1bbm\u0171k\u00f6dtet\u00e9s\u00e9re, ugyanakkor fel\u00fcgyelet\u00e9vel az erd\u00e9lyi reform\u00e1tus f\u0151konziszt\u00f3riumot b\u00edzta meg. A saj\u00e1t gy\u0171jtem\u00e9ny\u00e9hez csatolta 1799-ben elhunyt feles\u00e9ge, mintegy 2000 k\u00f6tetes, kiz\u00e1r\u00f3lag magyar nyelv\u0171 gy\u0171jtem\u00e9ny\u00e9t is, amelyet m\u00e9g annak nagyanyja, Rh\u00e9dei Zsuzsanna alapozott meg, majd Wessel\u00e9nyi Kata tov\u00e1bb gyarap\u00edtott.@\nTeleki S\u00e1muel hal\u00e1la ut\u00e1n a T\u00e9ka rendszeres gyarapod\u00e1sa akadozni kezdett, majdnem megsz\u0171nt.@\n1864-ben megvett\u00e9k a T\u00e9ka sz\u00e1m\u00e1ra R\u00e9csi Emil 800 m\u0171b\u0151l \u00e1ll\u00f3 jogi k\u00f6nyvt\u00e1r\u00e1t. Az 1880-as \u00e9vekt\u0151l kezdve az int\u00e9zm\u00e9ny k\u00f6nyvt\u00e1rb\u00f3l k\u00f6nyv-m\u00fazeumm\u00e1 alakult \u00e1t, beszerz\u00e9sei nem tartottak l\u00e9p\u00e9st a kor tudom\u00e1nyos ig\u00e9nyeivel.@\nA Teleki nemzets\u00e9gi lev\u00e9lt\u00e1rat 1916-ban Budapestre menek\u00edtett\u00e9k, ma az Orsz\u00e1gos Lev\u00e9lt\u00e1rban tal\u00e1lhat\u00f3. A m\u00e1sodik vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fat k\u00f6vet\u0151 \u00e9vekben a Teleki K\u00f6nyvt\u00e1r \u00e1llami kezel\u00e9sbe ker\u00fclt.\n1955-ben a T\u00e9ka \u00e9p\u00fclet\u00e9be k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt a marosv\u00e1s\u00e1rhelyi Reform\u00e1tus Koll\u00e9gium Nagyk\u00f6nyvt\u00e1ra (Bolyai K\u00f6nyvt\u00e1r), majd 1962-ben Teleki\u2013Bolyai K\u00f6nyvt\u00e1r n\u00e9ven a k\u00e9t gy\u0171jtem\u00e9nyt egyes\u00edtett\u00e9k. Ebben fedezte fel dr. Farcz\u00e1dy Elek a marosv\u00e1s\u00e1rhelyi sorok illetve marosv\u00e1s\u00e1rhelyi glossz\u00e1k n\u00e9ven ismert 14. sz\u00e1zadi magyar nyelveml\u00e9ket.@\nSzint\u00e9n ide ker\u00fclt az \u00e1llamos\u00edt\u00e1s ut\u00e1n a feloszlatott mikh\u00e1zi ferences kolostor gy\u0171jtem\u00e9nye, az egykori sz\u00e9kelykereszt\u00fari Unit\u00e1rius Gimn\u00e1zium k\u00f6nyvt\u00e1ra, a m\u00e1ramarosszigeti Reform\u00e1tus Koll\u00e9gium k\u00f6nyvt\u00e1ra, illetve a marosv\u00e1s\u00e1rhelyi Katolikus F\u0151gimn\u00e1zium tan\u00e1ri k\u00f6nyvt\u00e1ra.@\n1993-ban a Teleki csal\u00e1d k\u00fclf\u00f6ld\u00f6n \u00e9l\u0151 tagjai B\u00e1zelben l\u00e9trehoztak egy alap\u00edtv\u00e1nyt F\u00f6rderstiftung Teleki T\u00e9ka n\u00e9ven a Teleki\u2013Bolyai K\u00f6nyvt\u00e1r t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1ra. 1999-ben ennek a b\u00e1zeli alap\u00edtv\u00e1nynak a seg\u00edts\u00e9g\u00e9vel l\u00e9trej\u00f6tt a marosv\u00e1s\u00e1rhelyi sz\u00e9khely\u0171 Teleki T\u00e9ka Alap\u00edtv\u00e1ny is, ugyanezzel a c\u00e9llal.@\nAz \u00e9p\u00fclet barokk st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt a 17-18. sz\u00e1zadban. Teleki S\u00e1muel 1799 \u00e9s 1802 k\u00f6z\u00f6tt kib\u0151v\u00edtette a nyugati sz\u00e1rnnyal, ahol megnyitotta k\u00f6zk\u00f6nyvt\u00e1r\u00e1t, \u00e9s amely ma is \u0151rzi az egykori Teleki-k\u00f6nyvt\u00e1r \u00e1llom\u00e1ny\u00e1t.\n&\nwikipedia: Teleki\u2013Bolyai K\u00f6nyvt\u00e1r|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Teleki%E2%80%93Bolyai_K%C3%B6nyvt%C3%A1r","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}