exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Református vártemplom

Biserica Reformată din Cetate
Református vártemplom
Biserica Reformată din Cetate
Reformed City Fortress church of Targu Mures
lacihobo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
református
Cím:
Piața Bernády György 3
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5465315266, 24.5663767529
Google térkép:

Története

A templomot a 14. században a ferencesek építették. 1332 körül telepedtek meg a ferencesek a városban. Az egykori rendház legkorábbi fennmaradt része az egykor kápolnaként működő, ma könyvtárnak használt épületrész, mely a 14. századi kolostor temploma, egyetlen kőből épült része volt. A ma is álló templom és a kolostorépületek jelentős része a 14. és 15. század fordulóján épült. A szentélyt 1400 őszén szentelték fel, de a teljes templomot csak 1490-ben. 1442-ben, Hunyadi János támogatásával épült a torony, illetve több belső átalakításra is sor került. Az 1480-as években Báthory István erdélyi vajda támogatásával a kolostort fallal vették körbe, amiből mára a déli fal mentén álló Lakatosok bástyája maradt fenn.

A 16. században Marosvásárhely a reformáció oldalára állt. 1556-ban Székelyfalvi Polyák Boldizsár és Koronkai Mihályfi Tamás nemesemberek megtámadták a kolostort, elkergették az utolsó szerzeteseket és beiktatták Káli Balázs evangélikus papot. Az egykori sekrestyében és a kápolnában kapott helyet az 1557-ben országgyűlési rendeletre alapított református iskola, a Schola Particula. A protestánsok a Veit Stoss által készített feszületet eltávolították. A szájhagyomány szerint a Nyárád folyóba dobták és úgy került Nyárádremetére.

1601-ben Basta csapatai nagy pusztítást végeztek, felégették a várost és a templomot. A kolostorépületeket a város lakói nem javították ki, hanem elbontották az új városfal építéséhez. Mindössze a torony, a sekrestye és a káptalanterem szentélyrésze maradt meg, amelyekben az iskola működött.

1658-ban a II. Rákóczi György ellen támadó törökök támadásakor a templomhajó mennyezete beomlott, az ablakok üvegfestményei és az orgona is elpusztult. A templom éveken át fedetlenül állt, míg gróf Teleki Mihály adományából 1685–1693 között részben helyreállították. Dendrokronológiai kutatások ugyanakkor kimutatták, hogy a szentély régi részeinek tetőszerkezetéhez használt fákat 1479–1480-ban vágták ki, a szerkezet zöme középkori; ugyanakkor valóban tartalmaz 1602–1603-ban kivágott fákból készült elemeket, tehát a pusztítás után végeztek javításokat.

1790-91 között Türk Antal építész vezetésével a hajónak új mennyezetet építettek. A hajó ekkor kapta barokk díszítését is. Ekkor épült a nyugati karzat, amelyre az 1789-ben Johannes Prause brassói mester által készített barokk orgona került. 1841-ben Bertók György díszes úrasztalával és Erdélyi József szószékével gyarapodott. A 16 mázsás nagyharang Kolozsvárott öntötte Andrássofszki János és Dániel, míg a 603 kilogrammos kisharangot 1972-ben öntötte Zlotaru János Sárkmányban.

A Vártemplom falai között 37 országgyűlést tartottak, megfordult itt Nagy Lajos király, Hunyadi János, János Zsigmond is. 1559. november 1-jén itt tartotta ülését az első egyetemes magyar református zsinat. 1571. január 6-án itt erősítette meg János Zsigmond a tordai országgyűlésen meghirdetett vallásszabadságot. 1707. április 8-án itt választották fejedelemmé II. Rákóczi Ferencet.

{"item":"sight","set":{"sightId":2288,"townId":85,"active":2,"name_LO":"Biserica Reformat\u0103 din Cetate","address":"Pia\u021ba Bern\u00e1dy Gy\u00f6rgy 3","mapdata":"1|2880|2303","gps_lat":"46.5465315266","gps_long":"24.5663767529","religion":2,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=260","picture":"\u003Ca title=\u0022lacihobo, CC BY-SA 4.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Reformed_City_Fortress_church_of_Targu_Mures.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Reformed City Fortress church of Targu Mures\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b5\/Reformed_City_Fortress_church_of_Targu_Mures.jpg\/512px-Reformed_City_Fortress_church_of_Targu_Mures.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Reformed_City_Fortress_church_of_Targu_Mures.jpg\u0022\u003Elacihobo\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Reform\u00e1tus v\u00e1rtemplom","note":"","history":"A templomot a 14. sz\u00e1zadban a ferencesek \u00e9p\u00edtett\u00e9k. 1332 k\u00f6r\u00fcl telepedtek meg a ferencesek a v\u00e1rosban. Az egykori rendh\u00e1z legkor\u00e1bbi fennmaradt r\u00e9sze az egykor k\u00e1polnak\u00e9nt m\u0171k\u00f6d\u0151, ma k\u00f6nyvt\u00e1rnak haszn\u00e1lt \u00e9p\u00fcletr\u00e9sz, mely a 14. sz\u00e1zadi kolostor temploma, egyetlen k\u0151b\u0151l \u00e9p\u00fclt r\u00e9sze volt. A ma is \u00e1ll\u00f3 templom \u00e9s a kolostor\u00e9p\u00fcletek jelent\u0151s r\u00e9sze a 14. \u00e9s 15. sz\u00e1zad fordul\u00f3j\u00e1n \u00e9p\u00fclt. A szent\u00e9lyt 1400 \u0151sz\u00e9n szentelt\u00e9k fel, de a teljes templomot csak 1490-ben. 1442-ben, Hunyadi J\u00e1nos t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1val \u00e9p\u00fclt a torony, illetve t\u00f6bb bels\u0151 \u00e1talak\u00edt\u00e1sra is sor ker\u00fclt. Az 1480-as \u00e9vekben B\u00e1thory Istv\u00e1n erd\u00e9lyi vajda t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1val a kolostort fallal vett\u00e9k k\u00f6rbe, amib\u0151l m\u00e1ra a d\u00e9li fal ment\u00e9n \u00e1ll\u00f3 Lakatosok b\u00e1sty\u00e1ja maradt fenn.@\nA 16. sz\u00e1zadban Marosv\u00e1s\u00e1rhely a reform\u00e1ci\u00f3 oldal\u00e1ra \u00e1llt. 1556-ban Sz\u00e9kelyfalvi Poly\u00e1k Boldizs\u00e1r \u00e9s Koronkai Mih\u00e1lyfi Tam\u00e1s nemesemberek megt\u00e1madt\u00e1k a kolostort, elkergett\u00e9k az utols\u00f3 szerzeteseket \u00e9s beiktatt\u00e1k K\u00e1li Bal\u00e1zs evang\u00e9likus papot. Az egykori sekresty\u00e9ben \u00e9s a k\u00e1poln\u00e1ban kapott helyet az 1557-ben orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9si rendeletre alap\u00edtott reform\u00e1tus iskola, a Schola Particula. A protest\u00e1nsok a Veit Stoss \u00e1ltal k\u00e9sz\u00edtett fesz\u00fcletet elt\u00e1vol\u00edtott\u00e1k. A sz\u00e1jhagyom\u00e1ny szerint a Ny\u00e1r\u00e1d foly\u00f3ba dobt\u00e1k \u00e9s \u00fagy ker\u00fclt Ny\u00e1r\u00e1dremet\u00e9re.@\n1601-ben Basta csapatai nagy puszt\u00edt\u00e1st v\u00e9geztek, fel\u00e9gett\u00e9k a v\u00e1rost \u00e9s a templomot. A kolostor\u00e9p\u00fcleteket a v\u00e1ros lak\u00f3i nem jav\u00edtott\u00e1k ki, hanem elbontott\u00e1k az \u00faj v\u00e1rosfal \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9hez. Mind\u00f6ssze a torony, a sekrestye \u00e9s a k\u00e1ptalanterem szent\u00e9lyr\u00e9sze maradt meg, amelyekben az iskola m\u0171k\u00f6d\u00f6tt.@\n1658-ban a II. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy ellen t\u00e1mad\u00f3 t\u00f6r\u00f6k\u00f6k t\u00e1mad\u00e1sakor a templomhaj\u00f3 mennyezete beomlott, az ablakok \u00fcvegfestm\u00e9nyei \u00e9s az orgona is elpusztult. A templom \u00e9veken \u00e1t fedetlen\u00fcl \u00e1llt, m\u00edg gr\u00f3f Teleki Mih\u00e1ly adom\u00e1ny\u00e1b\u00f3l 1685\u20131693 k\u00f6z\u00f6tt r\u00e9szben helyre\u00e1ll\u00edtott\u00e1k. Dendrokronol\u00f3giai kutat\u00e1sok ugyanakkor kimutatt\u00e1k, hogy a szent\u00e9ly r\u00e9gi r\u00e9szeinek tet\u0151szerkezet\u00e9hez haszn\u00e1lt f\u00e1kat 1479\u20131480-ban v\u00e1gt\u00e1k ki, a szerkezet z\u00f6me k\u00f6z\u00e9pkori; ugyanakkor val\u00f3ban tartalmaz 1602\u20131603-ban kiv\u00e1gott f\u00e1kb\u00f3l k\u00e9sz\u00fclt elemeket, teh\u00e1t a puszt\u00edt\u00e1s ut\u00e1n v\u00e9geztek jav\u00edt\u00e1sokat.@\n1790-91 k\u00f6z\u00f6tt T\u00fcrk Antal \u00e9p\u00edt\u00e9sz vezet\u00e9s\u00e9vel a haj\u00f3nak \u00faj mennyezetet \u00e9p\u00edtettek. A haj\u00f3 ekkor kapta barokk d\u00edsz\u00edt\u00e9s\u00e9t is. Ekkor \u00e9p\u00fclt a nyugati karzat, amelyre az 1789-ben Johannes Prause brass\u00f3i mester \u00e1ltal k\u00e9sz\u00edtett barokk orgona ker\u00fclt. 1841-ben Bert\u00f3k Gy\u00f6rgy d\u00edszes \u00farasztal\u00e1val \u00e9s Erd\u00e9lyi J\u00f3zsef sz\u00f3sz\u00e9k\u00e9vel gyarapodott. A 16 m\u00e1zs\u00e1s nagyharang Kolozsv\u00e1rott \u00f6nt\u00f6tte Andr\u00e1ssofszki J\u00e1nos \u00e9s D\u00e1niel, m\u00edg a 603 kilogrammos kisharangot 1972-ben \u00f6nt\u00f6tte Zlotaru J\u00e1nos S\u00e1rkm\u00e1nyban.@\nA V\u00e1rtemplom falai k\u00f6z\u00f6tt 37 orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9st tartottak, megfordult itt Nagy Lajos kir\u00e1ly, Hunyadi J\u00e1nos, J\u00e1nos Zsigmond is. 1559. november 1-j\u00e9n itt tartotta \u00fcl\u00e9s\u00e9t az els\u0151 egyetemes magyar reform\u00e1tus zsinat. 1571. janu\u00e1r 6-\u00e1n itt er\u0151s\u00edtette meg J\u00e1nos Zsigmond a tordai orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9sen meghirdetett vall\u00e1sszabads\u00e1got. 1707. \u00e1prilis 8-\u00e1n itt v\u00e1lasztott\u00e1k fejedelemm\u00e9 II. R\u00e1k\u00f3czi Ferencet.\n&\nwikipedia: V\u00e1rtemplom (Marosv\u00e1s\u00e1rhely)|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/V%C3%A1rtemplom_(Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely)","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}