exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Református Kollégium (régi épület)

Colegiul Reformat
Református Kollégium (régi épület)
Colegiul Reformat
Bolyai Farkas Liceum, Marosvásárhely - 2013.07.12 (23)
Derzsi Elekes Andor, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Felekezet:
református
Cím:
Strada Bolyai 3
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5441510207, 24.5637626342
Google térkép:

Története

Az 1556-os kolozsvári országgyűlésen elhangzott több új református tanintézet létrehozása. Az iskola első név szerint ismert tanára a wittenbergi egyetemen végzett Tordai Ádám volt (1569). A következő év februárjában, Gyulafehérváron Jagelló Izabella magyar királyné a ferenc-rendiek egykori kolostorát jelölte ki az intézmény számára, ami a Schola Particula nevet kapta. 1601–1602-ben Basta hadai feldúlták a Vártemplomot, és ekkor költözött át a tanintézmény arra a helyre, ahol ma is áll a líceum.

Az 1671-ben elűzött sárospataki kollégium diákságát a gyulafehérvári kollégium fogadta be. Innen 1716-ban utasította ki őket az osztrák katonaság a helyi erődítmény védelmi szempontjaira hivatkozva. 1718-ban a marosvásárhelyi Schola Particula fogadta be az intérményt és diákságát, amelynek köszönhetően kollégiumi rangra emelkedett, az enyedi és kolozsvári kollégium mellett Erdélyben harmadikként. Első állandó építménye Hadik András gubernátor engedélyével az 1760-as években épülhetett fel. 1777 és 1779 között Teleki József kurátor segítségével megépült a könyvtárnak és auditóriumnak otthont adó új épület. 1801 és 1804 között bővítették az átalakítva ugyan, de ma is álló északi szárnnyal Ugrai László tervei alapján.

1794-ben a felsőbb osztályokban megkezdik a jog tanítását, három évvel később a természetrajzét. 1802. szeptember 27-én a kollégium birtokába kerül Marosvásárhely első nyomdája.

Bolyai Farkas 1804 májusában megtartotta székfoglaló beszédét, ezzel megkezdődött az intézet felvirágzása. Bolyai Farkas az oktatás korszerűsítését szorgalmazta. Az ismert matematikus fia, Bolyai János is itt tanult. Az intézmény falain belül fedezte fel relativitás-elméletének alapjait.

A 20. század elején az épület régi szárnyát elbontották, és helyén megépítették a mai szecessziós épületet. Az új épület 1908 és 1909 között Baumgartner Sándor tervei alapján épült meg. A román megszállás után a románok elkobozták és állami iskolát működtettek benne.

1957-ben, az intézmény fennállásának 400. évfordulóján felvette az intézmény a Bolyai Farkas nevét. Az 1960-as év gyászos volt a középiskola életében, ugyan is az akkori nacionalista román hatalom vegyes tannyelvű intézménnyé alakította át. Az iskola teljesen magyarrá tétele már 1990-ben felmerült, az volt az egyik kiváltó oka a fekete március néven elhíresült etnikai zavargásoknak. A 2005–2006-os tanévtől kezdődően beszüntették a román osztályokat és újra teljesen magyar tanintézménnyé vált.

2007 nyarán, a Bolyais Öregdiákok Világtalálkozóján ünnepélyes keretek között visszahelyezték a Református Kollégium címerét (kék alapon fehér angyal) az iskola homlokzatára.

Jelenleg az Erdélyi Református Egyházkerület visszakapott épületében két iskola, a Bolyai Farkas Líceum és a Református Kollégium működik.

{"item":"sight","set":{"sightId":2302,"townId":85,"active":1,"name_LO":"Colegiul Reformat","address":"Strada Bolyai 3","mapdata":"1|2552|2738","gps_lat":"46.5441510207","gps_long":"24.5637626342","religion":2,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"https:\/\/www.refkoll.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Reformatus-kollegium-Marosvasarhely-1368","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=173","picture":"\u003Ca title=\u0022Derzsi Elekes Andor, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bolyai_Farkas_Liceum,_Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_-_2013.07.12_(23).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bolyai Farkas Liceum, Marosv\u00e1s\u00e1rhely - 2013.07.12 (23)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/22\/Bolyai_Farkas_Liceum%2C_Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_-_2013.07.12_%2823%29.jpg\/512px-Bolyai_Farkas_Liceum%2C_Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_-_2013.07.12_%2823%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bolyai_Farkas_Liceum,_Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_-_2013.07.12_(23).jpg\u0022\u003EDerzsi Elekes Andor\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Reform\u00e1tus Koll\u00e9gium (r\u00e9gi \u00e9p\u00fclet)","note":"","history":"Az 1556-os kolozsv\u00e1ri orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9sen elhangzott t\u00f6bb \u00faj reform\u00e1tus tanint\u00e9zet l\u00e9trehoz\u00e1sa. Az iskola els\u0151 n\u00e9v szerint ismert tan\u00e1ra a wittenbergi egyetemen v\u00e9gzett Tordai \u00c1d\u00e1m volt (1569). A k\u00f6vetkez\u0151 \u00e9v febru\u00e1rj\u00e1ban, Gyulafeh\u00e9rv\u00e1ron Jagell\u00f3 Izabella magyar kir\u00e1lyn\u00e9 a ferenc-rendiek egykori kolostor\u00e1t jel\u00f6lte ki az int\u00e9zm\u00e9ny sz\u00e1m\u00e1ra, ami a Schola Particula nevet kapta. 1601\u20131602-ben Basta hadai feld\u00falt\u00e1k a V\u00e1rtemplomot, \u00e9s ekkor k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt \u00e1t a tanint\u00e9zm\u00e9ny arra a helyre, ahol ma is \u00e1ll a l\u00edceum.@\nAz 1671-ben el\u0171z\u00f6tt s\u00e1rospataki koll\u00e9gium di\u00e1ks\u00e1g\u00e1t a gyulafeh\u00e9rv\u00e1ri koll\u00e9gium fogadta be. Innen 1716-ban utas\u00edtotta ki \u0151ket az osztr\u00e1k katonas\u00e1g a helyi er\u0151d\u00edtm\u00e9ny v\u00e9delmi szempontjaira hivatkozva. 1718-ban a marosv\u00e1s\u00e1rhelyi Schola Particula fogadta be az int\u00e9rm\u00e9nyt \u00e9s di\u00e1ks\u00e1g\u00e1t, amelynek k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151en koll\u00e9giumi rangra emelkedett, az enyedi \u00e9s kolozsv\u00e1ri koll\u00e9gium mellett Erd\u00e9lyben harmadikk\u00e9nt. Els\u0151 \u00e1lland\u00f3 \u00e9p\u00edtm\u00e9nye Hadik Andr\u00e1s gubern\u00e1tor enged\u00e9ly\u00e9vel az 1760-as \u00e9vekben \u00e9p\u00fclhetett fel. 1777 \u00e9s 1779 k\u00f6z\u00f6tt Teleki J\u00f3zsef kur\u00e1tor seg\u00edts\u00e9g\u00e9vel meg\u00e9p\u00fclt a k\u00f6nyvt\u00e1rnak \u00e9s audit\u00f3riumnak otthont ad\u00f3 \u00faj \u00e9p\u00fclet. 1801 \u00e9s 1804 k\u00f6z\u00f6tt b\u0151v\u00edtett\u00e9k az \u00e1talak\u00edtva ugyan, de ma is \u00e1ll\u00f3 \u00e9szaki sz\u00e1rnnyal Ugrai L\u00e1szl\u00f3 tervei alapj\u00e1n.@\n1794-ben a fels\u0151bb oszt\u00e1lyokban megkezdik a jog tan\u00edt\u00e1s\u00e1t, h\u00e1rom \u00e9vvel k\u00e9s\u0151bb a term\u00e9szetrajz\u00e9t. 1802. szeptember 27-\u00e9n a koll\u00e9gium birtok\u00e1ba ker\u00fcl Marosv\u00e1s\u00e1rhely els\u0151 nyomd\u00e1ja.@\nBolyai Farkas 1804 m\u00e1jus\u00e1ban megtartotta sz\u00e9kfoglal\u00f3 besz\u00e9d\u00e9t, ezzel megkezd\u0151d\u00f6tt az int\u00e9zet felvir\u00e1gz\u00e1sa. Bolyai Farkas az oktat\u00e1s korszer\u0171s\u00edt\u00e9s\u00e9t szorgalmazta. Az ismert matematikus fia, Bolyai J\u00e1nos is itt tanult. Az int\u00e9zm\u00e9ny falain bel\u00fcl fedezte fel relativit\u00e1s-elm\u00e9let\u00e9nek alapjait.@\nA 20. sz\u00e1zad elej\u00e9n az \u00e9p\u00fclet r\u00e9gi sz\u00e1rny\u00e1t elbontott\u00e1k, \u00e9s hely\u00e9n meg\u00e9p\u00edtett\u00e9k a mai szecesszi\u00f3s \u00e9p\u00fcletet. Az \u00faj \u00e9p\u00fclet 1908 \u00e9s 1909 k\u00f6z\u00f6tt Baumgartner S\u00e1ndor tervei alapj\u00e1n \u00e9p\u00fclt meg. A rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n a rom\u00e1nok elkobozt\u00e1k \u00e9s \u00e1llami iskol\u00e1t m\u0171k\u00f6dtettek benne.@\n1957-ben, az int\u00e9zm\u00e9ny fenn\u00e1ll\u00e1s\u00e1nak 400. \u00e9vfordul\u00f3j\u00e1n felvette az int\u00e9zm\u00e9ny a Bolyai Farkas nev\u00e9t. Az 1960-as \u00e9v gy\u00e1szos volt a k\u00f6z\u00e9piskola \u00e9let\u00e9ben, ugyan is az akkori nacionalista rom\u00e1n hatalom vegyes tannyelv\u0171 int\u00e9zm\u00e9nny\u00e9 alak\u00edtotta \u00e1t. Az iskola teljesen magyarr\u00e1 t\u00e9tele m\u00e1r 1990-ben felmer\u00fclt, az volt az egyik kiv\u00e1lt\u00f3 oka a fekete m\u00e1rcius n\u00e9ven elh\u00edres\u00fclt etnikai zavarg\u00e1soknak. A 2005\u20132006-os tan\u00e9vt\u0151l kezd\u0151d\u0151en besz\u00fcntett\u00e9k a rom\u00e1n oszt\u00e1lyokat \u00e9s \u00fajra teljesen magyar tanint\u00e9zm\u00e9nny\u00e9 v\u00e1lt.@\n2007 nyar\u00e1n, a Bolyais \u00d6regdi\u00e1kok Vil\u00e1gtal\u00e1lkoz\u00f3j\u00e1n \u00fcnnep\u00e9lyes keretek k\u00f6z\u00f6tt visszahelyezt\u00e9k a Reform\u00e1tus Koll\u00e9gium c\u00edmer\u00e9t (k\u00e9k alapon feh\u00e9r angyal) az iskola homlokzat\u00e1ra.@\nJelenleg az Erd\u00e9lyi Reform\u00e1tus Egyh\u00e1zker\u00fclet visszakapott \u00e9p\u00fclet\u00e9ben k\u00e9t iskola, a Bolyai Farkas L\u00edceum \u00e9s a Reform\u00e1tus Koll\u00e9gium m\u0171k\u00f6dik.\n&\nwikipedia: Bolyai Farkas L\u00edceum|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Bolyai_Farkas_L%C3%ADceum","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}