exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Református kistemplom

Biserica Reformată Mică
Református kistemplom
Biserica Reformată Mică
RO Tg Mures Calvinist church
Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
református
Cím:
Strada Ștefan cel Mare 22 (egykori Gecse Dániel utca)
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.539770127, 24.5667070606
Google térkép:

Története

A város második református temploma. A Kis templom helyén 1628-tól egészen a templom felépítéséig, a Református Egyháznak az ispotálya, a szegények és rászorulók befogadására és ápolására szánt épület állt. Mellette a 18. század elején Kolozsvári Szőts Dániel városbíró támogatásával egy református fatemplomot emeltek, melyet a helybeliek Külsőtemplomként vagy Ispotály-templomként ismertek.

1815-ben lebontották az ispotályt és nekikezdtek az új későbarokk illetve empír stílusú templom felépítésének Sófalvi József tervei alapján, amit 1818-ra be is fejeztek. Azonban pénzhiány miatt, csak 1827-ben kapott újabb lendületet az építkezés, amikor is elvégezték a belső munkálatokat. Az első istentiszteletre 1827. december 2-án került sor. 1828-ban folytatták a torony építését és 1829-ben fejezték be. Nevét a Vártemploménál valamivel kisebb méretéről kapta, de így is hétszáz férőhellyel rendelkezik.

1854 augusztusában, a szabadságharc után kisajátította az osztrák katonai parancsnokság és katonai kórházként, majd gabonaraktárként használták. A reformátusok 1856 márciusában kapták vissza az épületet (addig a régi fatemplomot használták, melyet aztán 1857-ben le is bontottak), újbóli felszentelése Bodola Sámuel püspök vezetésével történt.

A templomhoz református fiúiskola, majd vegyes iskola is tartozott, mely kezdetben a rektor lakásában működött. 1848-ban már 175 tanulója volt, így az 1850-es években külön iskolaépületet emeltek a templom közelében, melyet 1891-ben átvett a város. A 20. század elején, Bernády György polgármesteri szolgálata alatt több új iskolaépületet emeltek a város tanulói számára, az egykori református iskolát pedig lakóházzá alakították át.

Orgonáját 1867-ben készítette Takácsy Ignác, az úrasztalát 1868-ban adományozta Szenkovitsné Rákosi Katalin. 1875-ben felújították az épületet, ekkor állították fel a nyolcszögű szószéket és koronáját Szöllősi Sámuel és Rozália adományából. 1927–1930 között ismét felújítási munkálatokat végeztek, ekkor nyerte el a templom klasszicizáló neobarokk arculatát, özvegy Páll Domokosné pedig egy tízmázsás harangot ajándékozott az egyházközségnek férje és fiai emlékére.

20. századi jeles lelkipásztorai voltak Csiha Kálmán (1929–2007) és Varga László (1929–2017). A kommunizmus alatt koncepciós perekben elítélték, majd hosszú időre börtönbe zárták őket.

A lépcső mellett látható egy 1902-ben kihelyezett fémlap, melyre a tengerszint feletti magasságot jegyezték: Marosvásárhely sz. kir. város 332,376 méter.

{"item":"sight","set":{"sightId":2293,"townId":85,"active":1,"name_LO":"Biserica Reformat\u0103 Mic\u0103","address":"Strada \u0218tefan cel Mare 22 (egykori Gecse D\u00e1niel utca)","mapdata":"1|2889|3470","gps_lat":"46.5397701270","gps_long":"24.5667070606","religion":2,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/kistemplom.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Reformatus-kistemplom-Marosvasarhely-1803","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=418","picture":"\u003Ca title=\u0022Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_Tg_Mures_Calvinist_church.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022RO Tg Mures Calvinist church\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/60\/RO_Tg_Mures_Calvinist_church.jpg\/256px-RO_Tg_Mures_Calvinist_church.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_Tg_Mures_Calvinist_church.jpg\u0022\u003EWhitepixels\u003C\/a\u003E, CC0, via Wikimedia Commons","name":"Reform\u00e1tus kistemplom","note":"","history":"A v\u00e1ros m\u00e1sodik reform\u00e1tus temploma. A Kis templom hely\u00e9n 1628-t\u00f3l eg\u00e9szen a templom fel\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9ig, a Reform\u00e1tus Egyh\u00e1znak az ispot\u00e1lya, a szeg\u00e9nyek \u00e9s r\u00e1szorul\u00f3k befogad\u00e1s\u00e1ra \u00e9s \u00e1pol\u00e1s\u00e1ra sz\u00e1nt \u00e9p\u00fclet \u00e1llt. Mellette a 18. sz\u00e1zad elej\u00e9n Kolozsv\u00e1ri Sz\u0151ts D\u00e1niel v\u00e1rosb\u00edr\u00f3 t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1val egy reform\u00e1tus fatemplomot emeltek, melyet a helybeliek K\u00fcls\u0151templomk\u00e9nt vagy Ispot\u00e1ly-templomk\u00e9nt ismertek.@\n1815-ben lebontott\u00e1k az ispot\u00e1lyt \u00e9s nekikezdtek az \u00faj k\u00e9s\u0151barokk illetve emp\u00edr st\u00edlus\u00fa templom fel\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9nek S\u00f3falvi J\u00f3zsef tervei alapj\u00e1n, amit 1818-ra be is fejeztek. Azonban p\u00e9nzhi\u00e1ny miatt, csak 1827-ben kapott \u00fajabb lend\u00fcletet az \u00e9p\u00edtkez\u00e9s, amikor is elv\u00e9gezt\u00e9k a bels\u0151 munk\u00e1latokat. Az els\u0151 istentiszteletre 1827. december 2-\u00e1n ker\u00fclt sor. 1828-ban folytatt\u00e1k a torony \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t \u00e9s 1829-ben fejezt\u00e9k be. Nev\u00e9t a V\u00e1rtemplom\u00e9n\u00e1l valamivel kisebb m\u00e9ret\u00e9r\u0151l kapta, de \u00edgy is h\u00e9tsz\u00e1z f\u00e9r\u0151hellyel rendelkezik.@\n1854 augusztus\u00e1ban, a szabads\u00e1gharc ut\u00e1n kisaj\u00e1t\u00edtotta az osztr\u00e1k katonai parancsnoks\u00e1g \u00e9s katonai k\u00f3rh\u00e1zk\u00e9nt, majd gabonarakt\u00e1rk\u00e9nt haszn\u00e1lt\u00e1k. A reform\u00e1tusok 1856 m\u00e1rcius\u00e1ban kapt\u00e1k vissza az \u00e9p\u00fcletet (addig a r\u00e9gi fatemplomot haszn\u00e1lt\u00e1k, melyet azt\u00e1n 1857-ben le is bontottak), \u00fajb\u00f3li felszentel\u00e9se Bodola S\u00e1muel p\u00fcsp\u00f6k vezet\u00e9s\u00e9vel t\u00f6rt\u00e9nt.@\nA templomhoz reform\u00e1tus fi\u00faiskola, majd vegyes iskola is tartozott, mely kezdetben a rektor lak\u00e1s\u00e1ban m\u0171k\u00f6d\u00f6tt. 1848-ban m\u00e1r 175 tanul\u00f3ja volt, \u00edgy az 1850-es \u00e9vekben k\u00fcl\u00f6n iskola\u00e9p\u00fcletet emeltek a templom k\u00f6zel\u00e9ben, melyet 1891-ben \u00e1tvett a v\u00e1ros. A 20. sz\u00e1zad elej\u00e9n, Bern\u00e1dy Gy\u00f6rgy polg\u00e1rmesteri szolg\u00e1lata alatt t\u00f6bb \u00faj iskola\u00e9p\u00fcletet emeltek a v\u00e1ros tanul\u00f3i sz\u00e1m\u00e1ra, az egykori reform\u00e1tus iskol\u00e1t pedig lak\u00f3h\u00e1zz\u00e1 alak\u00edtott\u00e1k \u00e1t.@\nOrgon\u00e1j\u00e1t 1867-ben k\u00e9sz\u00edtette Tak\u00e1csy Ign\u00e1c, az \u00farasztal\u00e1t 1868-ban adom\u00e1nyozta Szenkovitsn\u00e9 R\u00e1kosi Katalin. 1875-ben fel\u00faj\u00edtott\u00e1k az \u00e9p\u00fcletet, ekkor \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel a nyolcsz\u00f6g\u0171 sz\u00f3sz\u00e9ket \u00e9s koron\u00e1j\u00e1t Sz\u00f6ll\u0151si S\u00e1muel \u00e9s Roz\u00e1lia adom\u00e1ny\u00e1b\u00f3l. 1927\u20131930 k\u00f6z\u00f6tt ism\u00e9t fel\u00faj\u00edt\u00e1si munk\u00e1latokat v\u00e9geztek, ekkor nyerte el a templom klassziciz\u00e1l\u00f3 neobarokk arculat\u00e1t, \u00f6zvegy P\u00e1ll Domokosn\u00e9 pedig egy t\u00edzm\u00e1zs\u00e1s harangot aj\u00e1nd\u00e9kozott az egyh\u00e1zk\u00f6zs\u00e9gnek f\u00e9rje \u00e9s fiai eml\u00e9k\u00e9re.@\n20. sz\u00e1zadi jeles lelkip\u00e1sztorai voltak Csiha K\u00e1lm\u00e1n (1929\u20132007) \u00e9s Varga L\u00e1szl\u00f3 (1929\u20132017). A kommunizmus alatt koncepci\u00f3s perekben el\u00edt\u00e9lt\u00e9k, majd hossz\u00fa id\u0151re b\u00f6rt\u00f6nbe z\u00e1rt\u00e1k \u0151ket.@\nA l\u00e9pcs\u0151 mellett l\u00e1that\u00f3 egy 1902-ben kihelyezett f\u00e9mlap, melyre a tengerszint feletti magass\u00e1got jegyezt\u00e9k: Marosv\u00e1s\u00e1rhely sz. kir. v\u00e1ros 332,376 m\u00e9ter.\n&\nwikipedia: Kistemplom (Marosv\u00e1s\u00e1rhely)|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Kistemplom_(Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely)","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}