exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Papiu Ilarian mellszobra

Bustul lui Al. Papiu Ilarian
Papiu Ilarian mellszobra
Bustul lui Al. Papiu Ilarian
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Cím:
Piața Bernády György
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5462270775, 24.5683154478
Google térkép:

Története

Alexandru Papiu Ilarian szintén az 1848-49-ben teljes magyar falvakat kiirtó román csürhe vezére volt. A román megszállás után, 1919-ben megalakult a Papiuról elnevezett iskola, amelyhez természetesen egy magyar iskola, az egykori leánygimnázium, épületét lopták el. Az iskolaépület előtt 1930 decemberében leplezték le Papiu mellszobrát, amelyet Ion Schmidt-Faur készített. A második bécsi döntést követően az oláh megszállók a szobrot Nagyenyedre menekítették, ahol egyébként 1849. januárjában a román csürhe ezer magyar civilt mészárolt le különösen embertelen módon, és további ezer fagyott halálra a barbárok elől menekülve. Sajnos a vörös pestissel együtt az oláh hatalom is visszatért Erdélybe, és a szobrot 1957-ben visszahozták Marosvásárhelyre.

{"item":"sight","set":{"sightId":2376,"townId":85,"active":1,"name_LO":"Bustul lui Al. Papiu Ilarian","address":"Pia\u021ba Bern\u00e1dy Gy\u00f6rgy","mapdata":"1|3088|2377","gps_lat":"46.5462270775","gps_long":"24.5683154478","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Papiu Ilarian mellszobra","note":"","history":"Alexandru Papiu Ilarian szint\u00e9n az 1848-49-ben teljes magyar falvakat kiirt\u00f3 rom\u00e1n cs\u00fcrhe vez\u00e9re volt. A rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n, 1919-ben megalakult a Papiur\u00f3l elnevezett iskola, amelyhez term\u00e9szetesen egy magyar iskola, az egykori le\u00e1nygimn\u00e1zium, \u00e9p\u00fclet\u00e9t lopt\u00e1k el. Az iskola\u00e9p\u00fclet el\u0151tt 1930 december\u00e9ben leplezt\u00e9k le Papiu mellszobr\u00e1t, amelyet Ion Schmidt-Faur k\u00e9sz\u00edtett. A m\u00e1sodik b\u00e9csi d\u00f6nt\u00e9st k\u00f6vet\u0151en az ol\u00e1h megsz\u00e1ll\u00f3k a szobrot Nagyenyedre menek\u00edtett\u00e9k, ahol egy\u00e9bk\u00e9nt 1849. janu\u00e1rj\u00e1ban a rom\u00e1n cs\u00fcrhe ezer magyar civilt m\u00e9sz\u00e1rolt le k\u00fcl\u00f6n\u00f6sen embertelen m\u00f3don, \u00e9s tov\u00e1bbi ezer fagyott hal\u00e1lra a barb\u00e1rok el\u0151l menek\u00fclve. Sajnos a v\u00f6r\u00f6s pestissel egy\u00fctt az ol\u00e1h hatalom is visszat\u00e9rt Erd\u00e9lybe, \u00e9s a szobrot 1957-ben visszahozt\u00e1k Marosv\u00e1s\u00e1rhelyre.","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}