exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Kultúrpalota

Kultúrpalota
Palatul Culturii (Targu Mures)
Rsocol, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
múzeum
könyvtár
vigadó / koncertterem
Jelenleg:
múzeum, könyvtár, vigadó / koncertterem
Cím:
Piaţa Victoriei (Győzelem tér) 1
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5432243909, 24.5579715415
Google térkép:

Története

1907-ben egy törvényjavaslat indítványozta a vidéki városokban művelődési házak létesítését Ferenc József koronázásának negyvenedik évfordulója alkalmából. Bernády György polgármester munkássága idején épült a kultúrpalota 1911 és 1913 között magyar szecessziós stílusban. A Kultúrpalota a magyaros szecesszió Lechner Ödön által elindított építészeti mozgalom egyik jelentős példája. A Kultúrpalotára kiírt pályázatot Komor Marcell és Jakab Dezső egy kétemeletes épülettervvel nyerte meg, csak később, Bernády György polgármester kérésére alakították három emeletesre. 1911-ben kezdődött meg az építkezés és 1913-ra már a belső díszítések is befejeződtek. Koncerttermet, zeneiskolát, múzeumot és könyvtárat foglalt magában. A földszinten üzleteket és kávézót helyeztek el.

Az ablakokon magyar mondák jelenetei elevenednek meg. A tetőt kék, vörös és fehér cserepek fedik, melyeket a híres Zsolnay gyár készített. A harmadik emeleten a külső homlokzatot, Körösfői-Kriesch Aladár "Hódolat Hungáriának" című mozaikja díszítik. Középen Hungária allegorikus nőalakja ül a trónon, fején a magyar korona és kezében kard található. A mozaik két oldalán sisakos Pallasz Athéné áll. A bal oldali angyal kezében Marosvásárhely címerét, a jobb oldali meg Mátyás királyét tartja. A főhomlokzaton a szobrok és reliefek kőből és bronzból készültek, ezt még nemzeti pantheonnak is nevezik. Az első emeleten elhelyezkedő Tükörterem négy rézdomborítású félkupolákkal díszített, íves ablakok mellvédjén magyar írók arcképei tűnnek fel (Kazinczy Ferenc, Tompa Mihály, Kemény Zsigmond stb.). A második emeleti ablakok mellvédjében kőből faragott portrék vannak, melyek a magyar irodalom, tudomány és művészet nagyjait örökítik meg (köztük: Teleki Sámuelt, Bolyai Farkast, Bolyai Jánost, Mentovich Ferencet). A négyeskapu felett lévő négy bronzrelief Szent Erzsébetet, Bolyai Jánost és Farkast, Aranka Györgyöt és Erkel Ferenc Bánk bánját eleveníti meg.

A földszinti nagyterem, a hangversenyterem 800 személy befogadására alkalmas. Az előcsarnok 45 méter hosszú. 12 ólomüveg-kompozíció fedi a falakat, amelyeket Thorozkai-Wigand Ede és Nagy Sándor az 1914-es San Francisco-i világkiállításra terveztek, de közbeszólt a történelem: kitört az első világháború. A két végén velencei tükrök találhatók. A tükörterem, a palota legkisebb terme, valóságos gyöngyszem. A harmadik emeleten található több mint ezer alkotással a képzőművészeti múzeum. A könyvtárban több mint 1 millió kötet található.

{"item":"sight","set":{"sightId":2312,"townId":85,"active":2,"name_LO":"","address":"Pia\u0163a Victoriei (Gy\u0151zelem t\u00e9r) 1","mapdata":"1|1889|2876","gps_lat":"46.5432243909","gps_long":"24.5579715415","religion":0,"oldtype":"98,76,92","newtype":"98,76,92","homepage":"http:\/\/palatul-culturii.ro\/hu\/","openinghours":"http:\/\/palatul-culturii.ro\/hu\/vizita\/orar\/","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Kulturpalota-Marosvasarhely-1367","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=238","picture":"\u003Ca title=\u0022Rsocol, CC BY-SA 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Culturii_(Targu_Mures).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Palatul Culturii (Targu Mures)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/89\/Palatul_Culturii_%28Targu_Mures%29.jpg\/512px-Palatul_Culturii_%28Targu_Mures%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Culturii_(Targu_Mures).jpg\u0022\u003ERsocol\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Kult\u00farpalota","note":"","history":"1907-ben egy t\u00f6rv\u00e9nyjavaslat ind\u00edtv\u00e1nyozta a vid\u00e9ki v\u00e1rosokban m\u0171vel\u0151d\u00e9si h\u00e1zak l\u00e9tes\u00edt\u00e9s\u00e9t Ferenc J\u00f3zsef koron\u00e1z\u00e1s\u00e1nak negyvenedik \u00e9vfordul\u00f3ja alkalm\u00e1b\u00f3l. Bern\u00e1dy Gy\u00f6rgy polg\u00e1rmester munk\u00e1ss\u00e1ga idej\u00e9n \u00e9p\u00fclt a kult\u00farpalota 1911 \u00e9s 1913 k\u00f6z\u00f6tt magyar szecesszi\u00f3s st\u00edlusban. A Kult\u00farpalota a magyaros szecesszi\u00f3 Lechner \u00d6d\u00f6n \u00e1ltal elind\u00edtott \u00e9p\u00edt\u00e9szeti mozgalom egyik jelent\u0151s p\u00e9ld\u00e1ja. A Kult\u00farpalot\u00e1ra ki\u00edrt p\u00e1ly\u00e1zatot Komor Marcell \u00e9s Jakab Dezs\u0151 egy k\u00e9temeletes \u00e9p\u00fclettervvel nyerte meg, csak k\u00e9s\u0151bb, Bern\u00e1dy Gy\u00f6rgy polg\u00e1rmester k\u00e9r\u00e9s\u00e9re alak\u00edtott\u00e1k h\u00e1rom emeletesre. 1911-ben kezd\u0151d\u00f6tt meg az \u00e9p\u00edtkez\u00e9s \u00e9s 1913-ra m\u00e1r a bels\u0151 d\u00edsz\u00edt\u00e9sek is befejez\u0151dtek. Koncerttermet, zeneiskol\u00e1t, m\u00fazeumot \u00e9s k\u00f6nyvt\u00e1rat foglalt mag\u00e1ban. A f\u00f6ldszinten \u00fczleteket \u00e9s k\u00e1v\u00e9z\u00f3t helyeztek el.@\nAz ablakokon magyar mond\u00e1k jelenetei elevenednek meg. A tet\u0151t k\u00e9k, v\u00f6r\u00f6s \u00e9s feh\u00e9r cserepek fedik, melyeket a h\u00edres Zsolnay gy\u00e1r k\u00e9sz\u00edtett. A harmadik emeleten a k\u00fcls\u0151 homlokzatot, K\u00f6r\u00f6sf\u0151i-Kriesch Alad\u00e1r \u0022H\u00f3dolat Hung\u00e1ri\u00e1nak\u0022 c\u00edm\u0171 mozaikja d\u00edsz\u00edtik. K\u00f6z\u00e9pen Hung\u00e1ria allegorikus n\u0151alakja \u00fcl a tr\u00f3non, fej\u00e9n a magyar korona \u00e9s kez\u00e9ben kard tal\u00e1lhat\u00f3. A mozaik k\u00e9t oldal\u00e1n sisakos Pallasz Ath\u00e9n\u00e9 \u00e1ll. A bal oldali angyal kez\u00e9ben Marosv\u00e1s\u00e1rhely c\u00edmer\u00e9t, a jobb oldali meg M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly\u00e9t tartja. A f\u0151homlokzaton a szobrok \u00e9s reliefek k\u0151b\u0151l \u00e9s bronzb\u00f3l k\u00e9sz\u00fcltek, ezt m\u00e9g nemzeti pantheonnak is nevezik. Az els\u0151 emeleten elhelyezked\u0151 T\u00fck\u00f6rterem n\u00e9gy r\u00e9zdombor\u00edt\u00e1s\u00fa f\u00e9lkupol\u00e1kkal d\u00edsz\u00edtett, \u00edves ablakok mellv\u00e9dj\u00e9n magyar \u00edr\u00f3k arck\u00e9pei t\u0171nnek fel (Kazinczy Ferenc, Tompa Mih\u00e1ly, Kem\u00e9ny Zsigmond stb.). A m\u00e1sodik emeleti ablakok mellv\u00e9dj\u00e9ben k\u0151b\u0151l faragott portr\u00e9k vannak, melyek a magyar irodalom, tudom\u00e1ny \u00e9s m\u0171v\u00e9szet nagyjait \u00f6r\u00f6k\u00edtik meg (k\u00f6zt\u00fck: Teleki S\u00e1muelt, Bolyai Farkast, Bolyai J\u00e1nost, Mentovich Ferencet). A n\u00e9gyeskapu felett l\u00e9v\u0151 n\u00e9gy bronzrelief Szent Erzs\u00e9betet, Bolyai J\u00e1nost \u00e9s Farkast, Aranka Gy\u00f6rgy\u00f6t \u00e9s Erkel Ferenc B\u00e1nk b\u00e1nj\u00e1t eleven\u00edti meg.@\nA f\u00f6ldszinti nagyterem, a hangversenyterem 800 szem\u00e9ly befogad\u00e1s\u00e1ra alkalmas. Az el\u0151csarnok 45 m\u00e9ter hossz\u00fa. 12 \u00f3lom\u00fcveg-kompoz\u00edci\u00f3 fedi a falakat, amelyeket Thorozkai-Wigand Ede \u00e9s Nagy S\u00e1ndor az 1914-es San Francisco-i vil\u00e1gki\u00e1ll\u00edt\u00e1sra terveztek, de k\u00f6zbesz\u00f3lt a t\u00f6rt\u00e9nelem: kit\u00f6rt az els\u0151 vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa. A k\u00e9t v\u00e9g\u00e9n velencei t\u00fckr\u00f6k tal\u00e1lhat\u00f3k. A t\u00fck\u00f6rterem, a palota legkisebb terme, val\u00f3s\u00e1gos gy\u00f6ngyszem. A harmadik emeleten tal\u00e1lhat\u00f3 t\u00f6bb mint ezer alkot\u00e1ssal a k\u00e9pz\u0151m\u0171v\u00e9szeti m\u00fazeum. A k\u00f6nyvt\u00e1rban t\u00f6bb mint 1 milli\u00f3 k\u00f6tet tal\u00e1lhat\u00f3.","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}