exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Köpeczi–Teleki-ház

Köpeczi–Teleki-ház
RO MS Köpeczi-Teleki house
Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
ház
iskola / gimnázium / konviktus
könyvtár
múzeum
kaszinó
Jelenleg:
ház
Cím:
Strada Revoluției 1 (egykori Szent György út)
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5467334179, 24.5633580671
Google térkép:

Története

16. századi erdélyi patriciusház, Marosvásárhely legrégebbről fennmaradt lakóháza, egykoron a város legnagyobb épülete. 1554-ben építtette Köpeczi Nagy Tamás reneszánsz stílusban. Az építtető városbíróként, és Izabella királyné alatt az erdélyi kincstári jövedelmek bérlőjeként szolgált.

1636-ban a város vásárolta meg, hogy itt szállásolja el a Marosvásárhelyre érkező fejedelmeket és egyéb magas rangú vendégeket. Itt szállt meg többek között I. Rákóczi György egy görgényi vadászat után.

A 18. század elején a városba visszaköltöző jezsuiták birtokolták, majd 1717-ben a Gyulafehérvárról kiűzött református diákoknak otthont adó tanintézményként szolgált (ez 1718-ban egyesült a városi református iskolával Református Kollégium néven). 1756-ban Teleki László gróf vette meg az épületet a Borbély családtól, majd Paul Schmidt német építészmester vezetésével 1763–1768 között barokk stílusban felújították. 1808–1812 között ismét átépítették, a földszinti árkádos lábazatot befalazták, az emeleti homlokzatot klasszicizáló formákkal látták el. Ekkor nyerte el a ház mai kinézetét.

A ház új tulajdonosa, gróf Teleki József 1808-ban könyvtárat és múzeumot (természetrajzi és ásványtani gyűjteményt) rendezett be az épületben, melynek külföldi kiválóságok is csodájára jártak. 1845-től itt működött a Magyar Úri Kaszinó, ahol nagyszabású bálokat, táncestélyeket rendeztek.

{"item":"sight","set":{"sightId":2326,"townId":85,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Revolu\u021biei 1 (egykori Szent Gy\u00f6rgy \u00fat)","mapdata":"1|2512|2282","gps_lat":"46.5467334179","gps_long":"24.5633580671","religion":0,"oldtype":"53,74,76,98,93","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_MS_K%C3%B6peczi-Teleki_house.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022RO MS K\u00f6peczi-Teleki house\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/ba\/RO_MS_K%C3%B6peczi-Teleki_house.jpg\/512px-RO_MS_K%C3%B6peczi-Teleki_house.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_MS_K%C3%B6peczi-Teleki_house.jpg\u0022\u003EWhitepixels\u003C\/a\u003E, CC0, via Wikimedia Commons","name":"K\u00f6peczi\u2013Teleki-h\u00e1z","note":"","history":"16. sz\u00e1zadi erd\u00e9lyi patriciush\u00e1z, Marosv\u00e1s\u00e1rhely legr\u00e9gebbr\u0151l fennmaradt lak\u00f3h\u00e1za, egykoron a v\u00e1ros legnagyobb \u00e9p\u00fclete. 1554-ben \u00e9p\u00edttette K\u00f6peczi Nagy Tam\u00e1s renesz\u00e1nsz st\u00edlusban. Az \u00e9p\u00edttet\u0151 v\u00e1rosb\u00edr\u00f3k\u00e9nt, \u00e9s Izabella kir\u00e1lyn\u00e9 alatt az erd\u00e9lyi kincst\u00e1ri j\u00f6vedelmek b\u00e9rl\u0151jek\u00e9nt szolg\u00e1lt.@\n1636-ban a v\u00e1ros v\u00e1s\u00e1rolta meg, hogy itt sz\u00e1ll\u00e1solja el a Marosv\u00e1s\u00e1rhelyre \u00e9rkez\u0151 fejedelmeket \u00e9s egy\u00e9b magas rang\u00fa vend\u00e9geket. Itt sz\u00e1llt meg t\u00f6bbek k\u00f6z\u00f6tt I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy egy g\u00f6rg\u00e9nyi vad\u00e1szat ut\u00e1n.@\nA 18. sz\u00e1zad elej\u00e9n a v\u00e1rosba visszak\u00f6lt\u00f6z\u0151 jezsuit\u00e1k birtokolt\u00e1k, majd 1717-ben a Gyulafeh\u00e9rv\u00e1rr\u00f3l ki\u0171z\u00f6tt reform\u00e1tus di\u00e1koknak otthont ad\u00f3 tanint\u00e9zm\u00e9nyk\u00e9nt szolg\u00e1lt (ez 1718-ban egyes\u00fclt a v\u00e1rosi reform\u00e1tus iskol\u00e1val Reform\u00e1tus Koll\u00e9gium n\u00e9ven). 1756-ban Teleki L\u00e1szl\u00f3 gr\u00f3f vette meg az \u00e9p\u00fcletet a Borb\u00e9ly csal\u00e1dt\u00f3l, majd Paul Schmidt n\u00e9met \u00e9p\u00edt\u00e9szmester vezet\u00e9s\u00e9vel 1763\u20131768 k\u00f6z\u00f6tt barokk st\u00edlusban fel\u00faj\u00edtott\u00e1k. 1808\u20131812 k\u00f6z\u00f6tt ism\u00e9t \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k, a f\u00f6ldszinti \u00e1rk\u00e1dos l\u00e1bazatot befalazt\u00e1k, az emeleti homlokzatot klassziciz\u00e1l\u00f3 form\u00e1kkal l\u00e1tt\u00e1k el. Ekkor nyerte el a h\u00e1z mai kin\u00e9zet\u00e9t.@\nA h\u00e1z \u00faj tulajdonosa, gr\u00f3f Teleki J\u00f3zsef 1808-ban k\u00f6nyvt\u00e1rat \u00e9s m\u00fazeumot (term\u00e9szetrajzi \u00e9s \u00e1sv\u00e1nytani gy\u0171jtem\u00e9nyt) rendezett be az \u00e9p\u00fcletben, melynek k\u00fclf\u00f6ldi kiv\u00e1l\u00f3s\u00e1gok is csod\u00e1j\u00e1ra j\u00e1rtak. 1845-t\u0151l itt m\u0171k\u00f6d\u00f6tt a Magyar \u00dari Kaszin\u00f3, ahol nagyszab\u00e1s\u00fa b\u00e1lokat, t\u00e1ncest\u00e9lyeket rendeztek. \n&\nwikipedia: K\u00f6peczi\u2013Teleki-h\u00e1z|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/K%C3%B6peczi%E2%80%93Teleki-h%C3%A1z","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}