exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Keresztelő Szent János római katolikus plébániatemplom

Keresztelő Szent János római katolikus plébániatemplom
Katolikus templom, Marosvásárhely - 2013.07.11
Derzsi Elekes Andor, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Piața Trandafirilor (Rózsák tere) 61
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5458490384, 24.5639301603
Google térkép:

Története

1690-ben Erdély függetlensége megszűnt és Habsburg-tartománnyá vált. A Habsburgok rekatolizációba kezdtek. Ennek keretében előírták azt is, hogy a marosvásárhelyi tanácsosok fele református, másik fele katolikus legyen és a Bírói hivatal élén két évig református, másik két évben katolikus álljon.

Az addig száműzött katolikus élet 1702-ben indult újjá, ugyanis ekkor kezdtek újra misézni, kezdetben templom hiányában magánházaknál. Jelentős összefogással sikerül felépíteniük 1705-re egy fakápolnát, ahol 1707. április 5–7. között II. Rákóczi Ferenc letette fejedelmi esküjét. Ezt követően nemsokára a frissen Marosvásárhelyre települt jezsuiták Montecuccoli generális segítségével visszaszerezték a Vártemplom üresen álló kápolnáját, ahol már 1709 karácsonyán szentmisét celebráltak a jezsuiták. Az udvar azonban visszaszolgáltatta a templomot a református egyházközségnek.

A jezsuiták 1719-ben megvásárolták a Nagy Szabó Ferenc által 1623-ban épített házat, amit kolostorrá alakítottak át.

A Keresztelő Szent János plébániatemplom építése 1728-ban kezdődött Scherzer Bálint jezsuita szerzetes tervei szerint, és 1750-ben szentelte fel Sztoyka Zsigmond Antal püspök. A munkálatokat megnehezítette a száz férőhelyes kriptasor kiépítése a templom alatt, ahova 1732-ben Baranyai Máriát és férjét, Orbán Simont temették, akik szállást adtak a Marosvásárhelyre települt jezsuitáknak. 1733-ban a plébánia befejezése előtt a jezsuiták elhagyják Marosvásárhelyt, így a további munkálatok terhei a katolikus papokra nehezedtek.

A főoltárt 1755-ben készítette a 18. század két legtehetségesebb művésze, Anton Schuchbauer és Johannes Nachtigall, Haller Gábor és felesége, Daniel Zsófia megrendelésére. A két faragott faszobor, amely az Ószövetséget és Újszövetséget jeleníti meg, a templom védőszentjéről, Keresztelő Szent Jánosról készített nagyméretű olajfestmény és a kisebb méretű Mária-ikon két felén vannak elhelyezve. Az ikon Máriát a kis Jézussal ábrázolja, amint a Megváltó egy lándzsával leszúrja a Gonoszt, miközben Szűz Mária liliomot tart a kezében. A főoltárkép Keresztelő János életéből Jézus megkeresztelésének jelenetét eleveníti meg.

Az északkeleti kápolnában Szent László vízfakasztását ábrázoló festmény látható. Az északi kápolnasor középső kápolnájában Szent József tiszteletére szentelt oltár található. A délnyugati kápolnát Nepomuki Szent János tiszteletére szentelték. A déli középső kápolna oltárképén Mária Magdolnát lálhatjuk a kereszt alatt. Az északnyugati kápolnát Páduai Szent Antal tiszteletére szentelték fel. A délkeleti kápolna oltárába Benczúr Gyula Vajk megkereszteése című festményének másolata került.

A templom barokk szószéke 1757-ben készült Bethlen Miklós és neje, Csáky Krisztina megrendelésére.

Az oldalkápolnák nyílásaiban elhelyezett festett üvegablakokat a grottaui Türcke cég készítette 1898-ban. Az ablakok Szent László vízfakasztását, Magna Domina Hungarorumot, az örmény király megkeresztelését ábrázolják. Az oratórium felett is találhatóak ilyen díszes üvegek, ezek Szent Pétert és Szent Pált elevenítik meg.

{"item":"sight","set":{"sightId":2289,"townId":85,"active":2,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Trandafirilor (R\u00f3zs\u00e1k tere) 61","mapdata":"1|2595|2437","gps_lat":"46.5458490384","gps_long":"24.5639301603","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/ersekseg.ro\/hu\/templom\/1022","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Keresztelo-Szent-Janos-templom-Marosvasarhely-367","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=229","picture":"\u003Ca title=\u0022Derzsi Elekes Andor, CC BY-SA 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Katolikus_templom,_Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_-_2013.07.11.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Katolikus templom, Marosv\u00e1s\u00e1rhely - 2013.07.11\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e5\/Katolikus_templom%2C_Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_-_2013.07.11.JPG\/512px-Katolikus_templom%2C_Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_-_2013.07.11.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Katolikus_templom,_Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_-_2013.07.11.JPG\u0022\u003EDerzsi Elekes Andor\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Keresztel\u0151 Szent J\u00e1nos r\u00f3mai katolikus pl\u00e9b\u00e1niatemplom","note":"","history":"1690-ben Erd\u00e9ly f\u00fcggetlens\u00e9ge megsz\u0171nt \u00e9s Habsburg-tartom\u00e1nny\u00e1 v\u00e1lt. A Habsburgok rekatoliz\u00e1ci\u00f3ba kezdtek. Ennek keret\u00e9ben el\u0151\u00edrt\u00e1k azt is, hogy a marosv\u00e1s\u00e1rhelyi tan\u00e1csosok fele reform\u00e1tus, m\u00e1sik fele katolikus legyen \u00e9s a B\u00edr\u00f3i hivatal \u00e9l\u00e9n k\u00e9t \u00e9vig reform\u00e1tus, m\u00e1sik k\u00e9t \u00e9vben katolikus \u00e1lljon.@\nAz addig sz\u00e1m\u0171z\u00f6tt katolikus \u00e9let 1702-ben indult \u00fajj\u00e1, ugyanis ekkor kezdtek \u00fajra mis\u00e9zni, kezdetben templom hi\u00e1ny\u00e1ban mag\u00e1nh\u00e1zakn\u00e1l. Jelent\u0151s \u00f6sszefog\u00e1ssal siker\u00fcl fel\u00e9p\u00edteni\u00fck 1705-re egy fak\u00e1poln\u00e1t, ahol 1707. \u00e1prilis 5\u20137. k\u00f6z\u00f6tt II. R\u00e1k\u00f3czi Ferenc letette fejedelmi esk\u00fcj\u00e9t. Ezt k\u00f6vet\u0151en nemsok\u00e1ra a frissen Marosv\u00e1s\u00e1rhelyre telep\u00fclt jezsuit\u00e1k Montecuccoli gener\u00e1lis seg\u00edts\u00e9g\u00e9vel visszaszerezt\u00e9k a V\u00e1rtemplom \u00fcresen \u00e1ll\u00f3 k\u00e1poln\u00e1j\u00e1t, ahol m\u00e1r 1709 kar\u00e1csony\u00e1n szentmis\u00e9t celebr\u00e1ltak a jezsuit\u00e1k. Az udvar azonban visszaszolg\u00e1ltatta a templomot a reform\u00e1tus egyh\u00e1zk\u00f6zs\u00e9gnek.@\nA jezsuit\u00e1k 1719-ben megv\u00e1s\u00e1rolt\u00e1k a Nagy Szab\u00f3 Ferenc \u00e1ltal 1623-ban \u00e9p\u00edtett h\u00e1zat, amit kolostorr\u00e1 alak\u00edtottak \u00e1t.@\nA Keresztel\u0151 Szent J\u00e1nos pl\u00e9b\u00e1niatemplom \u00e9p\u00edt\u00e9se 1728-ban kezd\u0151d\u00f6tt Scherzer B\u00e1lint jezsuita szerzetes tervei szerint, \u00e9s 1750-ben szentelte fel Sztoyka Zsigmond Antal p\u00fcsp\u00f6k. A munk\u00e1latokat megnehez\u00edtette a sz\u00e1z f\u00e9r\u0151helyes kriptasor ki\u00e9p\u00edt\u00e9se a templom alatt, ahova 1732-ben Baranyai M\u00e1ri\u00e1t \u00e9s f\u00e9rj\u00e9t, Orb\u00e1n Simont temett\u00e9k, akik sz\u00e1ll\u00e1st adtak a Marosv\u00e1s\u00e1rhelyre telep\u00fclt jezsuit\u00e1knak. 1733-ban a pl\u00e9b\u00e1nia befejez\u00e9se el\u0151tt a jezsuit\u00e1k elhagyj\u00e1k Marosv\u00e1s\u00e1rhelyt, \u00edgy a tov\u00e1bbi munk\u00e1latok terhei a katolikus papokra nehezedtek.@\nA f\u0151olt\u00e1rt 1755-ben k\u00e9sz\u00edtette a 18. sz\u00e1zad k\u00e9t legtehets\u00e9gesebb m\u0171v\u00e9sze, Anton Schuchbauer \u00e9s Johannes Nachtigall, Haller G\u00e1bor \u00e9s feles\u00e9ge, Daniel Zs\u00f3fia megrendel\u00e9s\u00e9re. A k\u00e9t faragott faszobor, amely az \u00d3sz\u00f6vets\u00e9get \u00e9s \u00dajsz\u00f6vets\u00e9get jelen\u00edti meg, a templom v\u00e9d\u0151szentj\u00e9r\u0151l, Keresztel\u0151 Szent J\u00e1nosr\u00f3l k\u00e9sz\u00edtett nagym\u00e9ret\u0171 olajfestm\u00e9ny \u00e9s a kisebb m\u00e9ret\u0171 M\u00e1ria-ikon k\u00e9t fel\u00e9n vannak elhelyezve. Az ikon M\u00e1ri\u00e1t a kis J\u00e9zussal \u00e1br\u00e1zolja, amint a Megv\u00e1lt\u00f3 egy l\u00e1ndzs\u00e1val lesz\u00farja a Gonoszt, mik\u00f6zben Sz\u0171z M\u00e1ria liliomot tart a kez\u00e9ben. A f\u0151olt\u00e1rk\u00e9p Keresztel\u0151 J\u00e1nos \u00e9let\u00e9b\u0151l J\u00e9zus megkeresztel\u00e9s\u00e9nek jelenet\u00e9t eleven\u00edti meg.@\nAz \u00e9szakkeleti k\u00e1poln\u00e1ban Szent L\u00e1szl\u00f3 v\u00edzfakaszt\u00e1s\u00e1t \u00e1br\u00e1zol\u00f3 festm\u00e9ny l\u00e1that\u00f3. Az \u00e9szaki k\u00e1polnasor k\u00f6z\u00e9ps\u0151 k\u00e1poln\u00e1j\u00e1ban Szent J\u00f3zsef tisztelet\u00e9re szentelt olt\u00e1r tal\u00e1lhat\u00f3. A d\u00e9lnyugati k\u00e1poln\u00e1t Nepomuki Szent J\u00e1nos tisztelet\u00e9re szentelt\u00e9k. A d\u00e9li k\u00f6z\u00e9ps\u0151 k\u00e1polna olt\u00e1rk\u00e9p\u00e9n M\u00e1ria Magdoln\u00e1t l\u00e1lhatjuk a kereszt alatt. Az \u00e9szaknyugati k\u00e1poln\u00e1t P\u00e1duai Szent Antal tisztelet\u00e9re szentelt\u00e9k fel. A d\u00e9lkeleti k\u00e1polna olt\u00e1r\u00e1ba Bencz\u00far Gyula Vajk megkereszte\u00e9se c\u00edm\u0171 festm\u00e9ny\u00e9nek m\u00e1solata ker\u00fclt.@\nA templom barokk sz\u00f3sz\u00e9ke 1757-ben k\u00e9sz\u00fclt Bethlen Mikl\u00f3s \u00e9s neje, Cs\u00e1ky Krisztina megrendel\u00e9s\u00e9re.@\nAz oldalk\u00e1poln\u00e1k ny\u00edl\u00e1saiban elhelyezett festett \u00fcvegablakokat a grottaui T\u00fcrcke c\u00e9g k\u00e9sz\u00edtette 1898-ban. Az ablakok Szent L\u00e1szl\u00f3 v\u00edzfakaszt\u00e1s\u00e1t, Magna Domina Hungarorumot, az \u00f6rm\u00e9ny kir\u00e1ly megkeresztel\u00e9s\u00e9t \u00e1br\u00e1zolj\u00e1k. Az orat\u00f3rium felett is tal\u00e1lhat\u00f3ak ilyen d\u00edszes \u00fcvegek, ezek Szent P\u00e9tert \u00e9s Szent P\u00e1lt eleven\u00edtik meg.\n&\nwikipedia: Keresztel\u0151 Szent J\u00e1nos-templom (Marosv\u00e1s\u00e1rhely)|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Keresztel%C5%91_Szent_J%C3%A1nos-templom_(Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely)","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}