exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum

II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum
RO MS Unirea school
Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Strada Mihai Viteazul 15
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5472275962, 24.5704282311
Google térkép:

Története

A 13. században letelepedett domonkos szerzeteseket követően a ferencesek 1316-ban érkeztek Marosvásárhelyre. Egy 1525-ös feljegyzés szerint a ferencesek kolostori iskolát is működtettek. A reformáció során a város lakosságának jelentős része reformátussá vált, így csak az 1702-ben letelepedő jezsuita atyák tevékenységével indult újra a katolikus oktatás, Endes István atya vezetésével.

1708-tól beindult a gimnáziumi oktatás is. Többszöri helyszíncsere után az Erdélyi Római Katolikus Státus beruházásával, miután Körősi Albert-Kálmán építész tervei a kiírt pályázatot elnyerték, a szerényebb költségvetéssel Pápai Sándor által készített tervek alapján Csiszár Lajos építész kivitelezésével felépült 1903-1905 között a Főgimnázium iskolája, amely 1908-ban egy kollégiummal is bővült.

A Klastrom utcai épületegyüttest, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Főgimnáziumot a kommunista államhatalom 1948-ben államosította. Az épületegyüttes 2004-es visszaszolgáltatásakor az újrainduló katolikus oktatásnak a Bolyai Farkas Elméleti Líceum adott otthont. A Státus-ingatlanba 2015-ben költözött haza a katolikus oktatási intézmény. Az egykori kollégiumi épületben 2018 szeptemberétől az újraindult II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum elemi, gimnáziumi és líceumi szinten iskolázza be a diákokat.

Forrás:  rakoczi.ro
{"item":"sight","set":{"sightId":2516,"townId":85,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Mihai Viteazul 15","mapdata":"1|3335|2210","gps_lat":"46.5472275962","gps_long":"24.5704282311","religion":1,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"http:\/\/www.rakoczi.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_MS_Unirea_school.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022RO MS Unirea school\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/6e\/RO_MS_Unirea_school.jpg\/512px-RO_MS_Unirea_school.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_MS_Unirea_school.jpg\u0022\u003EWhitepixels\u003C\/a\u003E, CC0, via Wikimedia Commons","name":"II. R\u00e1k\u00f3czi Ferenc R\u00f3mai Katolikus Teol\u00f3giai L\u00edceum","note":"","history":"A 13. sz\u00e1zadban letelepedett domonkos szerzeteseket k\u00f6vet\u0151en a ferencesek 1316-ban \u00e9rkeztek Marosv\u00e1s\u00e1rhelyre. Egy 1525-\u00f6s feljegyz\u00e9s szerint a ferencesek kolostori iskol\u00e1t is m\u0171k\u00f6dtettek. A reform\u00e1ci\u00f3 sor\u00e1n a v\u00e1ros lakoss\u00e1g\u00e1nak jelent\u0151s r\u00e9sze reform\u00e1tuss\u00e1 v\u00e1lt, \u00edgy csak az 1702-ben leteleped\u0151 jezsuita aty\u00e1k tev\u00e9kenys\u00e9g\u00e9vel indult \u00fajra a katolikus oktat\u00e1s, Endes Istv\u00e1n atya vezet\u00e9s\u00e9vel.@\n1708-t\u00f3l beindult a gimn\u00e1ziumi oktat\u00e1s is. T\u00f6bbsz\u00f6ri helysz\u00edncsere ut\u00e1n az Erd\u00e9lyi R\u00f3mai Katolikus St\u00e1tus beruh\u00e1z\u00e1s\u00e1val, miut\u00e1n K\u00f6r\u0151si Albert-K\u00e1lm\u00e1n \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei a ki\u00edrt p\u00e1ly\u00e1zatot elnyert\u00e9k, a szer\u00e9nyebb k\u00f6lts\u00e9gvet\u00e9ssel P\u00e1pai S\u00e1ndor \u00e1ltal k\u00e9sz\u00edtett tervek alapj\u00e1n Csisz\u00e1r Lajos \u00e9p\u00edt\u00e9sz kivitelez\u00e9s\u00e9vel fel\u00e9p\u00fclt 1903-1905 k\u00f6z\u00f6tt a F\u0151gimn\u00e1zium iskol\u00e1ja, amely 1908-ban egy koll\u00e9giummal is b\u0151v\u00fclt.@\nA Klastrom utcai \u00e9p\u00fcletegy\u00fcttest, a II. R\u00e1k\u00f3czi Ferenc R\u00f3mai Katolikus F\u0151gimn\u00e1ziumot a kommunista \u00e1llamhatalom 1948-ben \u00e1llamos\u00edtotta. Az \u00e9p\u00fcletegy\u00fcttes 2004-es visszaszolg\u00e1ltat\u00e1sakor az \u00fajraindul\u00f3 katolikus oktat\u00e1snak a Bolyai Farkas Elm\u00e9leti L\u00edceum adott otthont. A St\u00e1tus-ingatlanba 2015-ben k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt haza a katolikus oktat\u00e1si int\u00e9zm\u00e9ny. Az egykori koll\u00e9giumi \u00e9p\u00fcletben 2018 szeptember\u00e9t\u0151l az \u00fajraindult II. R\u00e1k\u00f3czi Ferenc R\u00f3mai Katolikus Teol\u00f3giai L\u00edceum elemi, gimn\u00e1ziumi \u00e9s l\u00edceumi szinten iskol\u00e1zza be a di\u00e1kokat.\n&\nrakoczi.ro|http:\/\/www.rakoczi.ro\/tortenet.php","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}