exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Görög-ház

Cercul Militar
Görög-ház
Cercul Militar
Marosvásárhely (6)
Elekes Andor, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
palota
városháza
bank
Jelenleg:
katonai főparancsnokság / igazgatás
Cím:
Piața Trandafirilor 2
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5464590125, 24.5638713366
Google térkép:

Története

Mai formáját az 1830-as években nyerte el. 1849-ben Petőfi innen indult a segesvári csatába; ezt az épületen emléktábla is jelzi. Jelenleg a Hadsereg Háza (Cercul Militar).

A 18. század végén földszintesnek épült, barokk stílusjegyeket viselő sarokházat Görög József tulajdonos (valószínűleg elmagyarosodott görög kereskedő) 1827–1828 között két emelettel toldotta meg. A kereskedő halálakor az épület Szentgyörgy utcai része még befejezetlen volt, ezt a családfő özvegye és leszármazottjai fejezték be 1838-ban. A 19. század közepén ez volt a város egyik legmagasabb épülete; az emeleteken hivatalnokok laktak, a földszinten pedig üzletek működtek.

A ház sok bálnak, főúri rendezvénynek adott otthont. 1848–1849 között a Városi Tanács használta az épületet, mivel a régi Tanácsházat az 1848-as forradalom idején az osztrák Gedeon tábornok megrongáltatta, majd felgyújtatta. 1849 július 30-án Bem József tábornok vezérkara Marosvásárhelyen állomásozott és ekkor itt szállt meg Petőfi Sándor a Görög család vendégeként, mielőtt a végzetes segesvári csatába indult volna. 1852-ben itt szállt meg I. Ferenc József is. 1868-tól a Marosvásárhelyi Takarékpénztár székhelye volt, ezt jelképezi a homlokzatot díszítő méhkaptár dombormű, mint a takarékosság jelképe. Az 1868-ban alakult Takarékpénztár a város legrégibb és legtekintélyesebb magyar pénzintézete volt.

1884-ben Petőfi emlékére emléktáblát helyeztek el a ház homlokzatán: Itt még ember volt; innét indult ki nagy útra, Hogy csillag legyen ő, fénye örökre ragyog. 1912-ben az épület előtti téren állították fel a Petőfi-emlékoszlopot, ám ezt a román hatalomátvétel után megrongálták, később román katonai emlékművé alakították át, majd a második bécsi döntés alkalmából elmenekítették a városból.

Az 1948-as kommunista államosítás után a Görög-ház először gabonabegyűjtő központ lett, majd a Román Hadsereg tulajdonába került. Egy ideig az alagsorban működött a Fehér Ló vendéglő (nem összetévesztendő a Kossuth utcai Fehér ló fogadóval).

{"item":"sight","set":{"sightId":2330,"townId":85,"active":1,"name_LO":"Cercul Militar","address":"Pia\u021ba Trandafirilor 2","mapdata":"1|2569|2321","gps_lat":"46.5464590125","gps_long":"24.5638713366","religion":0,"oldtype":"50,12,84","newtype":"20","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Gorog-haz-Marosvasarhely-1944","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Elekes Andor, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_(6).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Marosv\u00e1s\u00e1rhely (6)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/26\/Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_%286%29.jpg\/512px-Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_%286%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_(6).jpg\u0022\u003EElekes Andor\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"G\u00f6r\u00f6g-h\u00e1z","note":"","history":"Mai form\u00e1j\u00e1t az 1830-as \u00e9vekben nyerte el. 1849-ben Pet\u0151fi innen indult a segesv\u00e1ri csat\u00e1ba; ezt az \u00e9p\u00fcleten eml\u00e9kt\u00e1bla is jelzi. Jelenleg a Hadsereg H\u00e1za (Cercul Militar).@\nA 18. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n f\u00f6ldszintesnek \u00e9p\u00fclt, barokk st\u00edlusjegyeket visel\u0151 sarokh\u00e1zat G\u00f6r\u00f6g J\u00f3zsef tulajdonos (val\u00f3sz\u00edn\u0171leg elmagyarosodott g\u00f6r\u00f6g keresked\u0151) 1827\u20131828 k\u00f6z\u00f6tt k\u00e9t emelettel toldotta meg. A keresked\u0151 hal\u00e1lakor az \u00e9p\u00fclet Szentgy\u00f6rgy utcai r\u00e9sze m\u00e9g befejezetlen volt, ezt a csal\u00e1df\u0151 \u00f6zvegye \u00e9s lesz\u00e1rmazottjai fejezt\u00e9k be 1838-ban. A 19. sz\u00e1zad k\u00f6zep\u00e9n ez volt a v\u00e1ros egyik legmagasabb \u00e9p\u00fclete; az emeleteken hivatalnokok laktak, a f\u00f6ldszinten pedig \u00fczletek m\u0171k\u00f6dtek.@\nA h\u00e1z sok b\u00e1lnak, f\u0151\u00fari rendezv\u00e9nynek adott otthont. 1848\u20131849 k\u00f6z\u00f6tt a V\u00e1rosi Tan\u00e1cs haszn\u00e1lta az \u00e9p\u00fcletet, mivel a r\u00e9gi Tan\u00e1csh\u00e1zat az 1848-as forradalom idej\u00e9n az osztr\u00e1k Gedeon t\u00e1bornok megrong\u00e1ltatta, majd felgy\u00fajtatta. 1849 j\u00falius 30-\u00e1n Bem J\u00f3zsef t\u00e1bornok vez\u00e9rkara Marosv\u00e1s\u00e1rhelyen \u00e1llom\u00e1sozott \u00e9s ekkor itt sz\u00e1llt meg Pet\u0151fi S\u00e1ndor a G\u00f6r\u00f6g csal\u00e1d vend\u00e9gek\u00e9nt, miel\u0151tt a v\u00e9gzetes segesv\u00e1ri csat\u00e1ba indult volna. 1852-ben itt sz\u00e1llt meg I. Ferenc J\u00f3zsef is. 1868-t\u00f3l a Marosv\u00e1s\u00e1rhelyi Takar\u00e9kp\u00e9nzt\u00e1r sz\u00e9khelye volt, ezt jelk\u00e9pezi a homlokzatot d\u00edsz\u00edt\u0151 m\u00e9hkapt\u00e1r domborm\u0171, mint a takar\u00e9koss\u00e1g jelk\u00e9pe. Az 1868-ban alakult Takar\u00e9kp\u00e9nzt\u00e1r a v\u00e1ros legr\u00e9gibb \u00e9s legtekint\u00e9lyesebb magyar p\u00e9nzint\u00e9zete volt.@\n1884-ben Pet\u0151fi eml\u00e9k\u00e9re eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1t helyeztek el a h\u00e1z homlokzat\u00e1n: Itt m\u00e9g ember volt; inn\u00e9t indult ki nagy \u00fatra, Hogy csillag legyen \u0151, f\u00e9nye \u00f6r\u00f6kre ragyog. 1912-ben az \u00e9p\u00fclet el\u0151tti t\u00e9ren \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel a Pet\u0151fi-eml\u00e9koszlopot, \u00e1m ezt a rom\u00e1n hatalom\u00e1tv\u00e9tel ut\u00e1n megrong\u00e1lt\u00e1k, k\u00e9s\u0151bb rom\u00e1n katonai eml\u00e9km\u0171v\u00e9 alak\u00edtott\u00e1k \u00e1t, majd a m\u00e1sodik b\u00e9csi d\u00f6nt\u00e9s alkalm\u00e1b\u00f3l elmenek\u00edtett\u00e9k a v\u00e1rosb\u00f3l.@\nAz 1948-as kommunista \u00e1llamos\u00edt\u00e1s ut\u00e1n a G\u00f6r\u00f6g-h\u00e1z el\u0151sz\u00f6r gabonabegy\u0171jt\u0151 k\u00f6zpont lett, majd a Rom\u00e1n Hadsereg tulajdon\u00e1ba ker\u00fclt. Egy ideig az alagsorban m\u0171k\u00f6d\u00f6tt a Feh\u00e9r L\u00f3 vend\u00e9gl\u0151 (nem \u00f6sszet\u00e9vesztend\u0151 a Kossuth utcai Feh\u00e9r l\u00f3 fogad\u00f3val). \n&\nwikipedia: G\u00f6r\u00f6g-h\u00e1z|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/G%C3%B6r%C3%B6g-h%C3%A1z","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}