exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Ferences barátok templomának tornya

Turnul Bisericii Franciscane
Ferences barátok templomának tornya
Turnul Bisericii Franciscane
Erdély, Marosvásárhely, 13
Christo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Piața Trandafirilor (Rózsák tere)
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5454836537, 24.5616953763
Google térkép:

Története

Marosvásárhelyen a ferencesek a 14. században jelentek meg legelőször. Ekkor kezdtek neki a Vártemplom építésének, amit csak 1490-ben tudtak befejezni teljesen. Terjeszkedésüknek gátat szabott a reformáció eszméjének terjedése Erdélyben, mivel a város döntő többsége felvette a református hitet 1558 körül. Marosvásárhelyre csak 1740. július 2-án jöttek vissza. A vásárhelyi tanácsot Győrffy Pál szólította fel, hogy adjanak helyet a ferenceseknek a városban. Háta mögött Haller János gr. kormányzó állt.

Templom hiányában építkezni kezdtek az első páter, Bocskor János házfőnök vezetésével. A kolostor építése a főtér északnyugati oldalán vásárolt telken folyt, amit a Petky-család adományából vásároltak. Az 1745-ben kezdődött munkálatok 1777-re fejeződtek be, viszont a templom tornya csak 1802-ben épült fel. Mind a templom, mind a kolostor a barokk stílusjegyeit viselte magán.

A ferencesek az alsó fokú elemi iskolát a négy osztállyal a Lábas-házból a kolostor épületébe költöztették. Az iskola igazgatója a házfőnök lett, aki mellett két páter végzett oktatási munkát. Az iskola fenntartását a Keresztelő Szent János Plébánia vállalta.

A román szocialista városvezetés a Nemzeti Színház építésekor a Színház tér kialakításának indokával a templomot a kolostorral együtt 1971-ben lebontatta a kolostorkertet is megszüntetve. A főtéri ferences templom és kolostor 250 évig, 1972-ig állott. Ma már csak 35 m magas tornya látható. A torony csak kegyeleti okok miatt maradhatott fenn, ugyanis alatta kriptasor található, amelynek lejárata a toronyból indul. Az emléktábla elhelyezésének gondolata Sebestyén Péter plébánosban fogalmazódott meg és ő is helyeztette el 2009. november 28-án.

A torony bejárata felett látható a remek állapotban megmaradt Nepumuki Szent János szobra.

{"item":"sight","set":{"sightId":2291,"townId":85,"active":1,"name_LO":"Turnul Bisericii Franciscane","address":"Pia\u021ba Trandafirilor (R\u00f3zs\u00e1k tere)","mapdata":"1|2320|2491","gps_lat":"46.5454836537","gps_long":"24.5616953763","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Ferences-baratok-templomanak-tornya-Marosvasarhely-1810","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Christo, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Erd%C3%A9ly,_Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely,_13.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Erd\u00e9ly, Marosv\u00e1s\u00e1rhely, 13\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/0f\/Erd%C3%A9ly%2C_Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely%2C_13.jpg\/256px-Erd%C3%A9ly%2C_Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely%2C_13.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Erd%C3%A9ly,_Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely,_13.jpg\u0022\u003EChristo\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Ferences bar\u00e1tok templom\u00e1nak tornya","note":"","history":"Marosv\u00e1s\u00e1rhelyen a ferencesek a 14. sz\u00e1zadban jelentek meg legel\u0151sz\u00f6r. Ekkor kezdtek neki a V\u00e1rtemplom \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9nek, amit csak 1490-ben tudtak befejezni teljesen. Terjeszked\u00e9s\u00fcknek g\u00e1tat szabott a reform\u00e1ci\u00f3 eszm\u00e9j\u00e9nek terjed\u00e9se Erd\u00e9lyben, mivel a v\u00e1ros d\u00f6nt\u0151 t\u00f6bbs\u00e9ge felvette a reform\u00e1tus hitet 1558 k\u00f6r\u00fcl. Marosv\u00e1s\u00e1rhelyre csak 1740. j\u00falius 2-\u00e1n j\u00f6ttek vissza. A v\u00e1s\u00e1rhelyi tan\u00e1csot Gy\u0151rffy P\u00e1l sz\u00f3l\u00edtotta fel, hogy adjanak helyet a ferenceseknek a v\u00e1rosban. H\u00e1ta m\u00f6g\u00f6tt Haller J\u00e1nos gr. korm\u00e1nyz\u00f3 \u00e1llt.@\nTemplom hi\u00e1ny\u00e1ban \u00e9p\u00edtkezni kezdtek az els\u0151 p\u00e1ter, Bocskor J\u00e1nos h\u00e1zf\u0151n\u00f6k vezet\u00e9s\u00e9vel. A kolostor \u00e9p\u00edt\u00e9se a f\u0151t\u00e9r \u00e9szaknyugati oldal\u00e1n v\u00e1s\u00e1rolt telken folyt, amit a Petky-csal\u00e1d adom\u00e1ny\u00e1b\u00f3l v\u00e1s\u00e1roltak. Az 1745-ben kezd\u0151d\u00f6tt munk\u00e1latok 1777-re fejez\u0151dtek be, viszont a templom tornya csak 1802-ben \u00e9p\u00fclt fel. Mind a templom, mind a kolostor a barokk st\u00edlusjegyeit viselte mag\u00e1n.@\nA ferencesek az als\u00f3 fok\u00fa elemi iskol\u00e1t a n\u00e9gy oszt\u00e1llyal a L\u00e1bas-h\u00e1zb\u00f3l a kolostor \u00e9p\u00fclet\u00e9be k\u00f6lt\u00f6ztett\u00e9k. Az iskola igazgat\u00f3ja a h\u00e1zf\u0151n\u00f6k lett, aki mellett k\u00e9t p\u00e1ter v\u00e9gzett oktat\u00e1si munk\u00e1t. Az iskola fenntart\u00e1s\u00e1t a Keresztel\u0151 Szent J\u00e1nos Pl\u00e9b\u00e1nia v\u00e1llalta.@\nA rom\u00e1n szocialista v\u00e1rosvezet\u00e9s a Nemzeti Sz\u00ednh\u00e1z \u00e9p\u00edt\u00e9sekor a Sz\u00ednh\u00e1z t\u00e9r kialak\u00edt\u00e1s\u00e1nak indok\u00e1val a templomot a kolostorral egy\u00fctt 1971-ben lebontatta a kolostorkertet is megsz\u00fcntetve. A f\u0151t\u00e9ri ferences templom \u00e9s kolostor 250 \u00e9vig, 1972-ig \u00e1llott. Ma m\u00e1r csak 35 m magas tornya l\u00e1that\u00f3. A torony csak kegyeleti okok miatt maradhatott fenn, ugyanis alatta kriptasor tal\u00e1lhat\u00f3, amelynek lej\u00e1rata a toronyb\u00f3l indul. Az eml\u00e9kt\u00e1bla elhelyez\u00e9s\u00e9nek gondolata Sebesty\u00e9n P\u00e9ter pl\u00e9b\u00e1nosban fogalmaz\u00f3dott meg \u00e9s \u0151 is helyeztette el 2009. november 28-\u00e1n.@\nA torony bej\u00e1rata felett l\u00e1that\u00f3 a remek \u00e1llapotban megmaradt Nepumuki Szent J\u00e1nos szobra.\n&\nwikipedia: Bar\u00e1tok temploma (Marosv\u00e1s\u00e1rhely)|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Bar%C3%A1tok_temploma_(Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely)","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}