exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Egykori (román) megyehéza, Városháza

Primăria (Városháza)
Egykori (román) megyehéza, Városháza
Primăria (Városháza)
Tg. Mures Primaria actuala
Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
vármegyeháza
Jelenleg:
városháza
Cím:
Piața Victoriei 3
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5423575237, 24.5573745498
Google térkép:

Története

A román megszállás után épült. Stílusa nem illik a belvároséba.

A 20. század elején a városrendezés szükségessé tette az egységesen megtervezett főtér szecessziós stílusába illő új vármegyeháza megépítését. A versenypályázaton Kós Károly és Thoroczkai Wigand Ede terve nyert, de az építkezésre az első világháború kitörése miatt nem kerülhetett sor.

Az 1930-as években ismét felvetődött a tér befejezésének gondolata. 1936-ban Eugen Grosu építésznek a Havasalföldön és Moldvában elterjedt új-Brâncoveanu-stílusú tervei elnyerték a román megrendelők tetszését. Az építkezés Emil Dandea polgármester második mandátuma (1936–1940) idején, 1938-ban kezdődött. A második bécsi döntéskor, 1940-ben még félkész épületet végül Kotsis Iván műépítész fejezte be 1942-re. 1943-ban Marosszék közigazgatása átköltözött a régiből az új vármegyeházába.

1962-ben a Megyeháza átköltözött innen a régi városházába, helyét a Városháza hivatala foglalta el. (A korábbi városháza, a Közigazgatási Palota a Román Kommunista Párt helyi székháza lett.)

{"item":"sight","set":{"sightId":2324,"townId":85,"active":1,"name_LO":"Prim\u0103ria (V\u00e1rosh\u00e1za)","address":"Pia\u021ba Victoriei 3","mapdata":"1|1812|3022","gps_lat":"46.5423575237","gps_long":"24.5573745498","religion":0,"oldtype":"11","newtype":"12","homepage":"https:\/\/www.tirgumures.ro\/index.php?lang=hu","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Tg._Mures_Primaria_actuala.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Tg. Mures Primaria actuala\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/ba\/Tg._Mures_Primaria_actuala.jpg\/512px-Tg._Mures_Primaria_actuala.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Tg._Mures_Primaria_actuala.jpg\u0022\u003EAndrei kokelburg\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori (rom\u00e1n) megyeh\u00e9za, V\u00e1rosh\u00e1za","note":"","history":"A rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n \u00e9p\u00fclt. St\u00edlusa nem illik a belv\u00e1ros\u00e9ba.@\nA 20. sz\u00e1zad elej\u00e9n a v\u00e1rosrendez\u00e9s sz\u00fcks\u00e9gess\u00e9 tette az egys\u00e9gesen megtervezett f\u0151t\u00e9r szecesszi\u00f3s st\u00edlus\u00e1ba ill\u0151 \u00faj v\u00e1rmegyeh\u00e1za meg\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t. A versenyp\u00e1ly\u00e1zaton K\u00f3s K\u00e1roly \u00e9s Thoroczkai Wigand Ede terve nyert, de az \u00e9p\u00edtkez\u00e9sre az els\u0151 vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa kit\u00f6r\u00e9se miatt nem ker\u00fclhetett sor.@\nAz 1930-as \u00e9vekben ism\u00e9t felvet\u0151d\u00f6tt a t\u00e9r befejez\u00e9s\u00e9nek gondolata. 1936-ban Eugen Grosu \u00e9p\u00edt\u00e9sznek a Havasalf\u00f6ld\u00f6n \u00e9s Moldv\u00e1ban elterjedt \u00faj-Br\u00e2ncoveanu-st\u00edlus\u00fa tervei elnyert\u00e9k a rom\u00e1n megrendel\u0151k tetsz\u00e9s\u00e9t. Az \u00e9p\u00edtkez\u00e9s Emil Dandea polg\u00e1rmester m\u00e1sodik mand\u00e1tuma (1936\u20131940) idej\u00e9n, 1938-ban kezd\u0151d\u00f6tt. A m\u00e1sodik b\u00e9csi d\u00f6nt\u00e9skor, 1940-ben m\u00e9g f\u00e9lk\u00e9sz \u00e9p\u00fcletet v\u00e9g\u00fcl Kotsis Iv\u00e1n m\u0171\u00e9p\u00edt\u00e9sz fejezte be 1942-re. 1943-ban Marossz\u00e9k k\u00f6zigazgat\u00e1sa \u00e1tk\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt a r\u00e9gib\u0151l az \u00faj v\u00e1rmegyeh\u00e1z\u00e1ba.@\n1962-ben a Megyeh\u00e1za \u00e1tk\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt innen a r\u00e9gi v\u00e1rosh\u00e1z\u00e1ba, hely\u00e9t a V\u00e1rosh\u00e1za hivatala foglalta el. (A kor\u00e1bbi v\u00e1rosh\u00e1za, a K\u00f6zigazgat\u00e1si Palota a Rom\u00e1n Kommunista P\u00e1rt helyi sz\u00e9kh\u00e1za lett.)","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}