exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Egykori Petőfi-emlékoszlop

Egykori Petőfi-emlékoszlop
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
elpusztult
Cím:
Piața Trandafirilor (egykori Széchenyi tér)
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5462594864, 24.5639295366
Google térkép:

Története

Az emlékművet dr. Bernády György kezdeményezésére, a városi munkálatokat végző nagyvállalkozók adományaiból emelték 1912 november végén a Keresztelő Szent János Plébánia és a Takarékpénztár (volt Görög ház) előtti téren. A magas terméskő obeliszken Kallós Ede budapesti szobrász bronz plakettje Petőfi alakját Bem tábornok és a múzsa alakjai közt ábrázolta, amint kardjára ütve a harcba indul. Az emlékmű tetejére a városi tanács 1913-ban egy Turul madár elhelyezését tervezte. A szobrot ki is öntötték bronzból Budapesten és az árának egy részét ki is fizették, de az első világháború meghiúsította a terv kivitelét. Felirata Petőfi Sándor marosvásárhelyi tartózkodásának emlékét hirdette: „Azt a szomorúan dicsőséges emléket, Hogy a költő innen a székelység fővárosából indult el utolsó útjára, meghalni a szabadságért".

1919-ben a megszálló románok levették a bronztáblát, az obeliszk talapzatán 1923-ban Ion Schmidt-Faur bukaresti szobrász román katonát ábrázoló szobrát helyezték el. Az újdonsült katonai emlékmű 1940-ben eltűnt, sorsáról ellentmondó információk maradtak ránk – egyes források szerint elbontották, mások szerint a távozó román megszállók elszállították.

{"item":"sight","set":{"sightId":2364,"townId":85,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Trandafirilor (egykori Sz\u00e9chenyi t\u00e9r)","mapdata":"1|2578|2368","gps_lat":"46.5462594864","gps_long":"24.5639295366","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"123","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/23444\/petofi-emlek#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Egykori Pet\u0151fi-eml\u00e9koszlop","note":"","history":"Az eml\u00e9km\u0171vet dr. Bern\u00e1dy Gy\u00f6rgy kezdem\u00e9nyez\u00e9s\u00e9re, a v\u00e1rosi munk\u00e1latokat v\u00e9gz\u0151 nagyv\u00e1llalkoz\u00f3k adom\u00e1nyaib\u00f3l emelt\u00e9k 1912 november v\u00e9g\u00e9n a Keresztel\u0151 Szent J\u00e1nos Pl\u00e9b\u00e1nia \u00e9s a Takar\u00e9kp\u00e9nzt\u00e1r (volt G\u00f6r\u00f6g h\u00e1z) el\u0151tti t\u00e9ren. A magas term\u00e9sk\u0151 obeliszken Kall\u00f3s Ede budapesti szobr\u00e1sz bronz plakettje Pet\u0151fi alakj\u00e1t Bem t\u00e1bornok \u00e9s a m\u00fazsa alakjai k\u00f6zt \u00e1br\u00e1zolta, amint kardj\u00e1ra \u00fctve a harcba indul. Az eml\u00e9km\u0171 tetej\u00e9re a v\u00e1rosi tan\u00e1cs 1913-ban egy Turul mad\u00e1r elhelyez\u00e9s\u00e9t tervezte. A szobrot ki is \u00f6nt\u00f6tt\u00e9k bronzb\u00f3l Budapesten \u00e9s az \u00e1r\u00e1nak egy r\u00e9sz\u00e9t ki is fizett\u00e9k, de az els\u0151 vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa meghi\u00fas\u00edtotta a terv kivitel\u00e9t. Felirata Pet\u0151fi S\u00e1ndor marosv\u00e1s\u00e1rhelyi tart\u00f3zkod\u00e1s\u00e1nak eml\u00e9k\u00e9t hirdette: \u201eAzt a szomor\u00faan dics\u0151s\u00e9ges eml\u00e9ket, Hogy a k\u00f6lt\u0151 innen a sz\u00e9kelys\u00e9g f\u0151v\u00e1ros\u00e1b\u00f3l indult el utols\u00f3 \u00fatj\u00e1ra, meghalni a szabads\u00e1g\u00e9rt\u0022.@\n1919-ben a megsz\u00e1ll\u00f3 rom\u00e1nok levett\u00e9k a bronzt\u00e1bl\u00e1t, az obeliszk talapzat\u00e1n 1923-ban Ion Schmidt-Faur bukaresti szobr\u00e1sz rom\u00e1n katon\u00e1t \u00e1br\u00e1zol\u00f3 szobr\u00e1t helyezt\u00e9k el. Az \u00fajdons\u00fclt katonai eml\u00e9km\u0171 1940-ben elt\u0171nt, sors\u00e1r\u00f3l ellentmond\u00f3 inform\u00e1ci\u00f3k maradtak r\u00e1nk \u2013 egyes forr\u00e1sok szerint elbontott\u00e1k, m\u00e1sok szerint a t\u00e1voz\u00f3 rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00f3k elsz\u00e1ll\u00edtott\u00e1k.","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}