exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Avram Iancu lovasszobra

Avram Iancu lovasszobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Cím:
Piața Teatrului (egykori Széchenyi tér)
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5455140186, 24.5625055676
Google térkép:

Története

Avram Iancu Marosvásárhelyen kezdte 1848-as tevékenységét, majd a román felkelők katonai vezetője lett, akik ártatlan magyar civilek ezreit gyilkolták le bestiális módon falvak egész során néptelenítve el, alantas módon kihasználva, hogy a magyar karhatalom a megszálló osztrák császári seregek Erdélyből való kiűzésével volt elfoglalva. A román népirtó első, bronzból készült kétszeres életnagyságú szobrát Erdély román megszállása után Ion Dimitriu-Bârlad készítette, és 1930-ban leplezték le provokatív módon a magyarok lakta város főterének délnyugati végén. Ezt a második bécsi döntést követően az eltakarodó megszállók Topánfalvára menekítették, és ma is ott áll. Sajnos a vörös pestissel együtt az oláh hatalom is visszatért Erdélybe, és 1978-ban egy új, kőből készült Iancu-szobrot állítottak a Főtéren (Florin Codre bukaresti szobrász kreálmánya), ezúttal a tér északkeleti részén, az ortodox katedrális előtt. A helyválasztás ideális, hiszen a magyar szabadságharc idején román pópák is hergelték a csőcseléket a magyarok kiirtására. A helyén korábban egy békaszobrokkal díszített szökőkút volt.

{"item":"sight","set":{"sightId":2375,"townId":85,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Teatrului (egykori Sz\u00e9chenyi t\u00e9r)","mapdata":"1|2407|2493","gps_lat":"46.5455140186","gps_long":"24.5625055676","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Krzysztof Dudzik (User:ToSter), CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Targu_Mures,_Mihai_Viteazul_statue.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Targu Mures, Mihai Viteazul statue\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/cb\/Targu_Mures%2C_Mihai_Viteazul_statue.jpg\/512px-Targu_Mures%2C_Mihai_Viteazul_statue.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Targu_Mures,_Mihai_Viteazul_statue.jpg\u0022\u003EKrzysztof Dudzik (User:ToSter)\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Avram Iancu lovasszobra","note":"","history":"Avram Iancu Marosv\u00e1s\u00e1rhelyen kezdte 1848-as tev\u00e9kenys\u00e9g\u00e9t, majd a rom\u00e1n felkel\u0151k katonai vezet\u0151je lett, akik \u00e1rtatlan magyar civilek ezreit gyilkolt\u00e1k le besti\u00e1lis m\u00f3don falvak eg\u00e9sz sor\u00e1n n\u00e9ptelen\u00edtve el, alantas m\u00f3don kihaszn\u00e1lva, hogy a magyar karhatalom a megsz\u00e1ll\u00f3 osztr\u00e1k cs\u00e1sz\u00e1ri seregek Erd\u00e9lyb\u0151l val\u00f3 ki\u0171z\u00e9s\u00e9vel volt elfoglalva. \nA rom\u00e1n n\u00e9pirt\u00f3 els\u0151, bronzb\u00f3l k\u00e9sz\u00fclt k\u00e9tszeres \u00e9letnagys\u00e1g\u00fa szobr\u00e1t Erd\u00e9ly rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1sa ut\u00e1n Ion Dimitriu-B\u00e2rlad k\u00e9sz\u00edtette, \u00e9s 1930-ban leplezt\u00e9k le provokat\u00edv m\u00f3don a magyarok lakta v\u00e1ros f\u0151ter\u00e9nek d\u00e9lnyugati v\u00e9g\u00e9n. Ezt a m\u00e1sodik b\u00e9csi d\u00f6nt\u00e9st k\u00f6vet\u0151en az eltakarod\u00f3 megsz\u00e1ll\u00f3k Top\u00e1nfalv\u00e1ra menek\u00edtett\u00e9k, \u00e9s ma is ott \u00e1ll. Sajnos a v\u00f6r\u00f6s pestissel egy\u00fctt az ol\u00e1h hatalom is visszat\u00e9rt Erd\u00e9lybe, \u00e9s 1978-ban egy \u00faj, k\u0151b\u0151l k\u00e9sz\u00fclt Iancu-szobrot \u00e1ll\u00edtottak a F\u0151t\u00e9ren (Florin Codre bukaresti szobr\u00e1sz kre\u00e1lm\u00e1nya), ez\u00fattal a t\u00e9r \u00e9szakkeleti r\u00e9sz\u00e9n, az ortodox katedr\u00e1lis el\u0151tt. A helyv\u00e1laszt\u00e1s ide\u00e1lis, hiszen a magyar szabads\u00e1gharc idej\u00e9n rom\u00e1n p\u00f3p\u00e1k is hergelt\u00e9k a cs\u0151csel\u00e9ket a magyarok kiirt\u00e1s\u00e1ra. A hely\u00e9n kor\u00e1bban egy b\u00e9kaszobrokkal d\u00edsz\u00edtett sz\u00f6k\u0151k\u00fat volt.","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}