exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Apolló palota

Palatul Apollo
Apolló palota
Palatul Apollo
Tg.Mures Palatul Apollo (2)
Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
vigadó / koncertterem
színház / opera
ház
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Cím:
Piața Trandafirilor 5
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5461618617, 24.5624922989
Google térkép:

Története

Gróf Teleki Sámuel építtette 1804 és 1807 között azzal a céllal, hogy bevételét könyvtárának, a Teleki Tékának a fenntartására használják fel. A munkálatokat Johannes Sommer kolozsvári építőmester vezette. Klasszicizáló későbarokk stílusban épült. Az eredetileg kétemeletes épület földszintjén üzletek, első emeletén lakások, míg a másodikon bálterem volt, ahol színielőadásokat is tartottak. A nagyteremben bálokat, táncestélyeket tartottak; a 19. században ez volt a város előkelőségeinek fő találkozóhelye. Mivel Marosvásárhelynek egészen az 1970-es évekig nem volt kőszínháza, az 1820-as évektől kezdődően a színielőadásokat is az Apolló-palotában tartották: télen és kedvezőtlen időben a nagyteremben, nyáron pedig a kertben 1872-ben felállított színpadon (Apolló-kert).

A palotát Apollo római napistenről nevezték el, és a nagytermet is Apollót ábrázoló falfestmények díszítették.

A „szálát” 1891-ben tűzveszélyesség miatt bezárták, szerepét a régi Transzilvánia Szálló nagyterme vette át. A Teleki-örökösök nem tartották tiszteletben Teleki Sámuel végrendeletét, és 1923-ban eladták a palotát Bürger Albert sörgyárosnak, aki 1924-ben az épület belsejét kibontatta, és a második emelet belmagasságát kihasználva két emeletszintre osztatta, lakosztályokat hozva létre. Az átalakítást Radó Sándor tervei alapján végezték; ennek folytán az épület elveszítette eredeti barokk jellegét.

1923-tól a földszinten működött a Magyar Úrikaszinó. Az épületben tartották 1937. októberében 187 résztvevővel a Vásárhelyi találkozót, amelyen az erdélyi magyarság képviselői kimondták, hogy kisebbségi életük minden intézményét az egység gondolata és a jogaikért való küzdelem kell áthassa, de keresni kell a román és a magyar nép közti békés együttélés lehetőségét is. A gyűlés elnöke Tamási Áron író volt.

{"item":"sight","set":{"sightId":2329,"townId":85,"active":1,"name_LO":"Palatul Apollo","address":"Pia\u021ba Trandafirilor 5","mapdata":"1|2410|2378","gps_lat":"46.5461618617","gps_long":"24.5624922989","religion":0,"oldtype":"92,91,53","newtype":"74","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Apollo-palota-Marosvasarhely-1907","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=413","picture":"\u003Ca title=\u0022Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Tg.Mures_Palatul_Apollo_(2).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Tg.Mures Palatul Apollo (2)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/42\/Tg.Mures_Palatul_Apollo_%282%29.jpg\/512px-Tg.Mures_Palatul_Apollo_%282%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Tg.Mures_Palatul_Apollo_(2).jpg\u0022\u003EWhitepixels\u003C\/a\u003E, CC0, via Wikimedia Commons","name":"Apoll\u00f3 palota","note":"","history":"Gr\u00f3f Teleki S\u00e1muel \u00e9p\u00edttette 1804 \u00e9s 1807 k\u00f6z\u00f6tt azzal a c\u00e9llal, hogy bev\u00e9tel\u00e9t k\u00f6nyvt\u00e1r\u00e1nak, a Teleki T\u00e9k\u00e1nak a fenntart\u00e1s\u00e1ra haszn\u00e1lj\u00e1k fel. A munk\u00e1latokat Johannes Sommer kolozsv\u00e1ri \u00e9p\u00edt\u0151mester vezette. Klassziciz\u00e1l\u00f3 k\u00e9s\u0151barokk st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt. Az eredetileg k\u00e9temeletes \u00e9p\u00fclet f\u00f6ldszintj\u00e9n \u00fczletek, els\u0151 emelet\u00e9n lak\u00e1sok, m\u00edg a m\u00e1sodikon b\u00e1lterem volt, ahol sz\u00edniel\u0151ad\u00e1sokat is tartottak. A nagyteremben b\u00e1lokat, t\u00e1ncest\u00e9lyeket tartottak; a 19. sz\u00e1zadban ez volt a v\u00e1ros el\u0151kel\u0151s\u00e9geinek f\u0151 tal\u00e1lkoz\u00f3helye. Mivel Marosv\u00e1s\u00e1rhelynek eg\u00e9szen az 1970-es \u00e9vekig nem volt k\u0151sz\u00ednh\u00e1za, az 1820-as \u00e9vekt\u0151l kezd\u0151d\u0151en a sz\u00edniel\u0151ad\u00e1sokat is az Apoll\u00f3-palot\u00e1ban tartott\u00e1k: t\u00e9len \u00e9s kedvez\u0151tlen id\u0151ben a nagyteremben, ny\u00e1ron pedig a kertben 1872-ben fel\u00e1ll\u00edtott sz\u00ednpadon (Apoll\u00f3-kert).@\nA palot\u00e1t Apollo r\u00f3mai napistenr\u0151l nevezt\u00e9k el, \u00e9s a nagytermet is Apoll\u00f3t \u00e1br\u00e1zol\u00f3 falfestm\u00e9nyek d\u00edsz\u00edtett\u00e9k.@\nA \u201esz\u00e1l\u00e1t\u201d 1891-ben t\u0171zvesz\u00e9lyess\u00e9g miatt bez\u00e1rt\u00e1k, szerep\u00e9t a r\u00e9gi Transzilv\u00e1nia Sz\u00e1ll\u00f3 nagyterme vette \u00e1t. A Teleki-\u00f6r\u00f6k\u00f6s\u00f6k nem tartott\u00e1k tiszteletben Teleki S\u00e1muel v\u00e9grendelet\u00e9t, \u00e9s 1923-ban eladt\u00e1k a palot\u00e1t B\u00fcrger Albert s\u00f6rgy\u00e1rosnak, aki 1924-ben az \u00e9p\u00fclet belsej\u00e9t kibontatta, \u00e9s a m\u00e1sodik emelet belmagass\u00e1g\u00e1t kihaszn\u00e1lva k\u00e9t emeletszintre osztatta, lakoszt\u00e1lyokat hozva l\u00e9tre. Az \u00e1talak\u00edt\u00e1st Rad\u00f3 S\u00e1ndor tervei alapj\u00e1n v\u00e9gezt\u00e9k; ennek folyt\u00e1n az \u00e9p\u00fclet elvesz\u00edtette eredeti barokk jelleg\u00e9t.@\n1923-t\u00f3l a f\u00f6ldszinten m\u0171k\u00f6d\u00f6tt a Magyar \u00darikaszin\u00f3. Az \u00e9p\u00fcletben tartott\u00e1k 1937. okt\u00f3ber\u00e9ben 187 r\u00e9sztvev\u0151vel a V\u00e1s\u00e1rhelyi tal\u00e1lkoz\u00f3t, amelyen az erd\u00e9lyi magyars\u00e1g k\u00e9pvisel\u0151i kimondt\u00e1k, hogy kisebbs\u00e9gi \u00e9let\u00fck minden int\u00e9zm\u00e9ny\u00e9t az egys\u00e9g gondolata \u00e9s a jogaik\u00e9rt val\u00f3 k\u00fczdelem kell \u00e1thassa, de keresni kell a rom\u00e1n \u00e9s a magyar n\u00e9p k\u00f6zti b\u00e9k\u00e9s egy\u00fctt\u00e9l\u00e9s lehet\u0151s\u00e9g\u00e9t is. A gy\u0171l\u00e9s eln\u00f6ke Tam\u00e1si \u00c1ron \u00edr\u00f3 volt. \n&\nwikipedia: Apoll\u00f3-palota (Marosv\u00e1s\u00e1rhely)|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Apoll%C3%B3-palota_(Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely)","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}