exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Torony, Csonka torony, Egykori városi börtön

Torony, Csonka torony, Egykori városi börtön
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
ház
Cím:
Piața Unirii 25
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7708278335, 23.5894250968
Google térkép:
A ház udvarán található.

Története

A Torony a kolozsvári Fő tér (25. szám) északi oldalának egyik műemlék épülete, a város egykori tömlöce.

Az épület hátsó udvarán található a város egyik legrégebbi épületmaradványa, az Óvár 13. századi erődítésrendszerének délkeleti saroktornya, amit a városlakók egyszerűen csak Toronyként emlegettek. Ez volt a város egykori börtöne, erre utal a Kassai Miháy börtöntató 1821-ből származó emléktáblája a bejárat fölött.

A 19. század elején állaga jelentősen leromlott. A megrozzant falak miatt egyre gyakoribbakká váltak a szökések. 1820. október 13-án az épület részlegesen leégett, de a következő év őszére Alföldi Antal vezetésével újjáépítették. Az embertelen viszonyokat tükröző, középkori hangulatú tömlöc a 19. század közepéig üzemelt. Az 1900-as években a ház udvarán nyitotta meg Steinfeld Ernő vendéglős a Gambrinus étterem és sörcsarnokot. A 20. század második felében is hasonnevű étterem helyszíne lett. A kétszintes épületet az elmúlt évtizedek során teljesen átalakították és az emelet ablakkeretének könyöklőiig magasított modernkedő burkolattal látták el. A középen tört vonalú szemöldökpárkányok az ablakkeretek egyszerűsége alapján kora klasszicista stílusra utalnak.

{"item":"sight","set":{"sightId":1416,"townId":61,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Unirii 25","mapdata":"1|2000|891","gps_lat":"46.7708278335","gps_long":"23.5894250968","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"53","homepage":"https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Torony_(Kolozsv%C3%A1r)","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Keso-kozepkori-varoserodites-maradvanyai-Kolozsvar-1086","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=247","picture":"","picture_ref":"","name":"Torony, Csonka torony, Egykori v\u00e1rosi b\u00f6rt\u00f6n","note":"A h\u00e1z udvar\u00e1n tal\u00e1lhat\u00f3.","history":"A Torony a kolozsv\u00e1ri F\u0151 t\u00e9r (25. sz\u00e1m) \u00e9szaki oldal\u00e1nak egyik m\u0171eml\u00e9k \u00e9p\u00fclete, a v\u00e1ros egykori t\u00f6ml\u00f6ce.@\nAz \u00e9p\u00fclet h\u00e1ts\u00f3 udvar\u00e1n tal\u00e1lhat\u00f3 a v\u00e1ros egyik legr\u00e9gebbi \u00e9p\u00fcletmaradv\u00e1nya, az \u00d3v\u00e1r 13. sz\u00e1zadi er\u0151d\u00edt\u00e9srendszer\u00e9nek d\u00e9lkeleti saroktornya, amit a v\u00e1roslak\u00f3k egyszer\u0171en csak Toronyk\u00e9nt emlegettek. Ez volt a v\u00e1ros egykori b\u00f6rt\u00f6ne, erre utal a Kassai Mih\u00e1y b\u00f6rt\u00f6ntat\u00f3 1821-b\u0151l sz\u00e1rmaz\u00f3 eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1ja a bej\u00e1rat f\u00f6l\u00f6tt.@\nA 19. sz\u00e1zad elej\u00e9n \u00e1llaga jelent\u0151sen leromlott. A megrozzant falak miatt egyre gyakoribbakk\u00e1 v\u00e1ltak a sz\u00f6k\u00e9sek. 1820. okt\u00f3ber 13-\u00e1n az \u00e9p\u00fclet r\u00e9szlegesen le\u00e9gett, de a k\u00f6vetkez\u0151 \u00e9v \u0151sz\u00e9re Alf\u00f6ldi Antal vezet\u00e9s\u00e9vel \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtett\u00e9k. Az embertelen viszonyokat t\u00fckr\u00f6z\u0151, k\u00f6z\u00e9pkori hangulat\u00fa t\u00f6ml\u00f6c a 19. sz\u00e1zad k\u00f6zep\u00e9ig \u00fczemelt. Az 1900-as \u00e9vekben a h\u00e1z udvar\u00e1n nyitotta meg Steinfeld Ern\u0151 vend\u00e9gl\u0151s a Gambrinus \u00e9tterem \u00e9s s\u00f6rcsarnokot. A 20. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben is hasonnev\u0171 \u00e9tterem helysz\u00edne lett. A k\u00e9tszintes \u00e9p\u00fcletet az elm\u00falt \u00e9vtizedek sor\u00e1n teljesen \u00e1talak\u00edtott\u00e1k \u00e9s az emelet ablakkeret\u00e9nek k\u00f6ny\u00f6kl\u0151iig magas\u00edtott modernked\u0151 burkolattal l\u00e1tt\u00e1k el. A k\u00f6z\u00e9pen t\u00f6rt vonal\u00fa szem\u00f6ld\u00f6kp\u00e1rk\u00e1nyok az ablakkeretek egyszer\u0171s\u00e9ge alapj\u00e1n kora klasszicista st\u00edlusra utalnak.","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}