exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Szentháromság Piarista templom

Szentháromság Piarista templom
Eredetileg:
templom és kolostor
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Strada Universității 5
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7678168262, 23.590541924
Google térkép:

Története

Miután az 1690-ben kiadott Diploma Leopoldinum megengedte a korábban kiutasított szerzetesrendek visszatelepedését, és I. Lipót császár visszaadta a jezsuiták korábban elvett birtokait, az 1692-es nagyszebeni országgyűlés nekik adta az óvári templom és kolostor épületeit. Mivel ezeket az épületeket hamarosan kinőtték, 1700 körül megvásárolták a Farkas utca és Belső-Torda utca sarkán levő telket, ahol kialakították a hit és az oktatás céljait egyaránt használó épületegyüttesüket.

A templom építését 1718-ban kezdték el. Az építést az erdélyi katolikus hívek adományokkal támogatták, ezen kívül az erdélyi országgyűlés, a református Wesselényi István főispán hozzászólása alapján szintén megszavazta a templomépítés támogatását. A templomot 1724. augusztus 10-én nyitották meg, az ünnepélyes felszentelést Antalfi János püspök végezte 1725. május 13-án.

Miután 1773. július 21-én XIV. Kelemen pápa eltörölte a jezsuita rendet, Mária Terézia a piaristákat, vagyis a Kegyes Tanítórendet hívta be helyükre, ezért az épületet utóbb piarista templom illetve akadémiai templom néven emlegették.

Az orgonát Maywald Antal készítette 1849-ben, Ruzitska György tervei alapján.

1948-at követően, amikor a román állam felszámolta a görögkatolikus egyházat, itt tartottak anyanyelvű miséket a templom nélkül maradt román katolikus hívők számára.

A templom főoltárán őrzik a Szűzanya füzesmikolai kegyképét. A képet egy Lukács nevű ortodox pap festette, aki Nagyiklód községben működött. Egy Kopcsa János nevű hívő vásárolta meg és a mikolai román ortodox templomnak ajándékozta, ahol 1699. február 15-étől 26 napon át könnyezett. A csodás esemény hírére a kegyúr gróf Korniss Zsigmond saját kastélyába vitette, de a tulajdonjog körül vita alakult ki, végül Kollonich Lipót esztergomi érsek a kolozsmonostori templomnak ajándékozta. 1699 pünkösd előtt nagy ünnepséggel vitték át a kolozsmonostori kápolnába, majd néhány nap múlva a jezsuiták belvárosi templomába.

{"item":"sight","set":{"sightId":1380,"townId":61,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Universit\u0103\u021bii 5","mapdata":"1|2123|1402","gps_lat":"46.7678168262","gps_long":"23.5905419240","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"1","homepage":"https:\/\/szmk.ro\/piarista-templom\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022P\u00e1szt\u00f6rperc at Hungarian Wikipedia, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsv%C3%A1r_piarista_templom.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Kolozsv\u00e1r piarista templom\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/de\/Kolozsv%C3%A1r_piarista_templom.JPG\/256px-Kolozsv%C3%A1r_piarista_templom.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsv%C3%A1r_piarista_templom.JPG\u0022\u003EP\u00e1szt\u00f6rperc at Hungarian Wikipedia\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szenth\u00e1roms\u00e1g Piarista templom","note":"","history":"Miut\u00e1n az 1690-ben kiadott Diploma Leopoldinum megengedte a kor\u00e1bban kiutas\u00edtott szerzetesrendek visszateleped\u00e9s\u00e9t, \u00e9s I. Lip\u00f3t cs\u00e1sz\u00e1r visszaadta a jezsuit\u00e1k kor\u00e1bban elvett birtokait, az 1692-es nagyszebeni orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s nekik adta az \u00f3v\u00e1ri templom \u00e9s kolostor \u00e9p\u00fcleteit. Mivel ezeket az \u00e9p\u00fcleteket hamarosan kin\u0151tt\u00e9k, 1700 k\u00f6r\u00fcl megv\u00e1s\u00e1rolt\u00e1k a Farkas utca \u00e9s Bels\u0151-Torda utca sark\u00e1n lev\u0151 telket, ahol kialak\u00edtott\u00e1k a hit \u00e9s az oktat\u00e1s c\u00e9ljait egyar\u00e1nt haszn\u00e1l\u00f3 \u00e9p\u00fcletegy\u00fcttes\u00fcket.@\nA templom \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t 1718-ban kezdt\u00e9k el. Az \u00e9p\u00edt\u00e9st az erd\u00e9lyi katolikus h\u00edvek adom\u00e1nyokkal t\u00e1mogatt\u00e1k, ezen k\u00edv\u00fcl az erd\u00e9lyi orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s, a reform\u00e1tus Wessel\u00e9nyi Istv\u00e1n f\u0151isp\u00e1n hozz\u00e1sz\u00f3l\u00e1sa alapj\u00e1n szint\u00e9n megszavazta a templom\u00e9p\u00edt\u00e9s t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1t. A templomot 1724. augusztus 10-\u00e9n nyitott\u00e1k meg, az \u00fcnnep\u00e9lyes felszentel\u00e9st Antalfi J\u00e1nos p\u00fcsp\u00f6k v\u00e9gezte 1725. m\u00e1jus 13-\u00e1n.@\nMiut\u00e1n 1773. j\u00falius 21-\u00e9n XIV. Kelemen p\u00e1pa elt\u00f6r\u00f6lte a jezsuita rendet, M\u00e1ria Ter\u00e9zia a piarist\u00e1kat, vagyis a Kegyes Tan\u00edt\u00f3rendet h\u00edvta be hely\u00fckre, ez\u00e9rt az \u00e9p\u00fcletet ut\u00f3bb piarista templom illetve akad\u00e9miai templom n\u00e9ven emlegett\u00e9k.@\nAz orgon\u00e1t Maywald Antal k\u00e9sz\u00edtette 1849-ben, Ruzitska Gy\u00f6rgy tervei alapj\u00e1n.@\n1948-at k\u00f6vet\u0151en, amikor a rom\u00e1n \u00e1llam felsz\u00e1molta a g\u00f6r\u00f6gkatolikus egyh\u00e1zat, itt tartottak anyanyelv\u0171 mis\u00e9ket a templom n\u00e9lk\u00fcl maradt rom\u00e1n katolikus h\u00edv\u0151k sz\u00e1m\u00e1ra.@\nA templom f\u0151olt\u00e1r\u00e1n \u0151rzik a Sz\u0171zanya f\u00fczesmikolai kegyk\u00e9p\u00e9t. A k\u00e9pet egy Luk\u00e1cs nev\u0171 ortodox pap festette, aki Nagyikl\u00f3d k\u00f6zs\u00e9gben m\u0171k\u00f6d\u00f6tt. Egy Kopcsa J\u00e1nos nev\u0171 h\u00edv\u0151 v\u00e1s\u00e1rolta meg \u00e9s a mikolai rom\u00e1n ortodox templomnak aj\u00e1nd\u00e9kozta, ahol 1699. febru\u00e1r 15-\u00e9t\u0151l 26 napon \u00e1t k\u00f6nnyezett. A csod\u00e1s esem\u00e9ny h\u00edr\u00e9re a kegy\u00far gr\u00f3f Korniss Zsigmond saj\u00e1t kast\u00e9ly\u00e1ba vitette, de a tulajdonjog k\u00f6r\u00fcl vita alakult ki, v\u00e9g\u00fcl Kollonich Lip\u00f3t esztergomi \u00e9rsek a kolozsmonostori templomnak aj\u00e1nd\u00e9kozta. 1699 p\u00fcnk\u00f6sd el\u0151tt nagy \u00fcnneps\u00e9ggel vitt\u00e9k \u00e1t a kolozsmonostori k\u00e1poln\u00e1ba, majd n\u00e9h\u00e1ny nap m\u00falva a jezsuit\u00e1k belv\u00e1rosi templom\u00e1ba.\n&\nwikipedia: Piarista templom (Kolozsv\u00e1r)|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Piarista_templom_(Kolozsv%C3%A1r)","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}