exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Szent Mihály-templom

Biserica Romano-Catolică Sfântul Mihail
Szent Mihály-templom
Biserica Romano-Catolică Sfântul Mihail
Kolozsvár, Fő tér, 2
Christo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Piața Unirii
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7699279654, 23.5895428379
Google térkép:

Története

76 méteres tornya (a kereszttel együtt 80 méter) a legmagasabb erdélyi templomtorony. Hajója 50 m hosszú és 24 m széles; a szentély 20 méter hosszú és 10 méter széles.

Helyén már a 13. században is állt egy szintén Szent Mihálynak szentelt templom. Károly Róbert 1316. augusztus 19-ei oklevelével megerősítette a városnak V. István által adott kiváltságait, többek között a szabad plébános- és bíróválasztás jogát. A város megnövekedett lakossága számára pár éven belül új, tágas templom építését kezdték el. Több mint száz évig épült, az anyagiakat részben az adakozó polgárság, részben a búcsúk bevétele biztosította. A legrégebbi fennmaradt ezzel kapcsolatos irat 1349-ből származik, amelyben Avignon érseke és tizenöt püspök engedélyezte a búcsút azok számára, akik a Szent Mihály-templom és a Szent Jakab-kápolna világítására és felszerelésére adakoztak.

A 14. század végén a növekvő török veszély miatt a templomot és a temetőt védőfallal kerítették be. Az építkezés befejezése Zsigmond király uralkodása idejére, azaz 1419–1437 közöttre tehető, erre utal az uralkodónak a nyugati főkapu felett elhelyezett magyar királyi, német császári és cseh királyi címere.

1437-ben, büntetésképpen azért, hogy megnyitották a kapukat a parasztfelkelőknek, a város kiváltságait eltörölték, és csak 1444-ben Szent Mihály napján adták vissza. Erre utal a címer feletti Szent Mihály-szobor. A homlokzat befejezése és a torony építése még az 1450-es években is tartott.

A templomot 1489-ben tűzvész károsította, majd Mátyás király segítségével restaurálták. A szentély boltozatát 1498-ban újították meg. A torony építésének időpontját az 1511–1545 közötti időszakra teszik, a tervezett két torony közül csak az északi épült fel. A torony az 1697-es tűzvészben elpusztult és csak 1742-1744 között építették újjá, barokk stílusban. Ezt a tornyot 1763-ban villámcsapás és földrengés károsította, ezért le kellett bontani. A jelenleg is látható neogótikus torony alapkövét 1837-ben tették le és 1859-ben készült el. A torony alatt eredetileg átjáró volt, ezt a 20. század elején szüntették meg. Az 1738–1744-es nagy pestisjárvány után a főbejárat elé fogadalmi kapuzatot emeltek. A három bejáratú diadalkaput, amelyet Mihály arkangyal és a pestis ellen oltalmazó szentek (Keresztelő Szent János, Szent János evangélista, Szent Sebestyén, Szent Rókus, Nepomuki Szent János és Borromei Szent Károly) szobrai díszítettek, az 1899-es rendezési munkálatok során helyezték át a Szentpéteri templom elé.

Az orgonát 1763-ban Johannes Hahn szebeni mester építette, de többször átépítették.

A templomot 1545-től a protestánsok, 1566-tól 1716-ig két év megszakítással az unitáriusok használták. Ekkor számolták fel eredeti berendezéseit, falképei fehérre meszelték. 1604–1605-ben Giorgio Basta császári hadvezér a jezsuiták birtokába adta a lerombolt Farkas utcai templom helyett. 1716. március 30-án Stephan von Steinville császári főparancsnok utasítására katonai erővel elvették az unitáriusoktól és újra a katolikus egyházé lett. A protestánsok alatt a liturgiai berendezések elpusztultak, ezeket a 18. században pótolták. A barokk oltárt 1725-ben emelték.

1898-ra a templom körül kiaszfaltozott korzót létesítettek, a templom kertjét Pákey Lajos tervezte öntöttvas kerítéssel vették körül. 2009-ben a templom kertjében felállították Márton Áron püspök szobrát, Bocskay Vince alkotását.

A Szent Mihály-templom története során számos nevezetes történelmi esemény színhelye volt. Legtöbbször benne tartották a Kolozsvárra összehívott országgyűléseket, közel ötvenet. Az erdélyi fejedelmek közül itt iktatták be Báthory Zsigmondot harmadjára (1601. március 27.) és itt választották fejedelemmé Rákóczi Zsigmondot (1607. február 12.), Báthory Gábort (1608. március 7.) és Bethlen Gábort (1613. október 13.).

{"item":"sight","set":{"sightId":1378,"townId":61,"active":2,"name_LO":"Biserica Romano-Catolic\u0103 Sf\u00e2ntul Mihail","address":"Pia\u021ba Unirii","mapdata":"1|2014|1045","gps_lat":"46.7699279654","gps_long":"23.5895428379","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/szmk.ro\/szent-mihaly-templom\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Mihaly-plebaniatemplom-Kolozsvar-1216","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=307","picture":"\u003Ca title=\u0022Christo, CC BY-SA 4.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsv%C3%A1r,_F%C5%91_t%C3%A9r,_2.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kolozsv\u00e1r, F\u0151 t\u00e9r, 2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b1\/Kolozsv%C3%A1r%2C_F%C5%91_t%C3%A9r%2C_2.jpg\/512px-Kolozsv%C3%A1r%2C_F%C5%91_t%C3%A9r%2C_2.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsv%C3%A1r,_F%C5%91_t%C3%A9r,_2.jpg\u0022\u003EChristo\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szent Mih\u00e1ly-templom","note":"","history":"76 m\u00e9teres tornya (a kereszttel egy\u00fctt 80 m\u00e9ter) a legmagasabb erd\u00e9lyi templomtorony. Haj\u00f3ja 50 m hossz\u00fa \u00e9s 24 m sz\u00e9les; a szent\u00e9ly 20 m\u00e9ter hossz\u00fa \u00e9s 10 m\u00e9ter sz\u00e9les.@\nHely\u00e9n m\u00e1r a 13. sz\u00e1zadban is \u00e1llt egy szint\u00e9n Szent Mih\u00e1lynak szentelt templom. K\u00e1roly R\u00f3bert 1316. augusztus 19-ei oklevel\u00e9vel meger\u0151s\u00edtette a v\u00e1rosnak V. Istv\u00e1n \u00e1ltal adott kiv\u00e1lts\u00e1gait, t\u00f6bbek k\u00f6z\u00f6tt a szabad pl\u00e9b\u00e1nos- \u00e9s b\u00edr\u00f3v\u00e1laszt\u00e1s jog\u00e1t. A v\u00e1ros megn\u00f6vekedett lakoss\u00e1ga sz\u00e1m\u00e1ra p\u00e1r \u00e9ven bel\u00fcl \u00faj, t\u00e1gas templom \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t kezdt\u00e9k el. T\u00f6bb mint sz\u00e1z \u00e9vig \u00e9p\u00fclt, az anyagiakat r\u00e9szben az adakoz\u00f3 polg\u00e1rs\u00e1g, r\u00e9szben a b\u00facs\u00fak bev\u00e9tele biztos\u00edtotta. A legr\u00e9gebbi fennmaradt ezzel kapcsolatos irat 1349-b\u0151l sz\u00e1rmazik, amelyben Avignon \u00e9rseke \u00e9s tizen\u00f6t p\u00fcsp\u00f6k enged\u00e9lyezte a b\u00facs\u00fat azok sz\u00e1m\u00e1ra, akik a Szent Mih\u00e1ly-templom \u00e9s a Szent Jakab-k\u00e1polna vil\u00e1g\u00edt\u00e1s\u00e1ra \u00e9s felszerel\u00e9s\u00e9re adakoztak.@\nA 14. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n a n\u00f6vekv\u0151 t\u00f6r\u00f6k vesz\u00e9ly miatt a templomot \u00e9s a temet\u0151t v\u00e9d\u0151fallal ker\u00edtett\u00e9k be.\nAz \u00e9p\u00edtkez\u00e9s befejez\u00e9se Zsigmond kir\u00e1ly uralkod\u00e1sa idej\u00e9re, azaz 1419\u20131437 k\u00f6z\u00f6ttre tehet\u0151, erre utal az uralkod\u00f3nak a nyugati f\u0151kapu felett elhelyezett magyar kir\u00e1lyi, n\u00e9met cs\u00e1sz\u00e1ri \u00e9s cseh kir\u00e1lyi c\u00edmere.@\n1437-ben, b\u00fcntet\u00e9sk\u00e9ppen az\u00e9rt, hogy megnyitott\u00e1k a kapukat a parasztfelkel\u0151knek, a v\u00e1ros kiv\u00e1lts\u00e1gait elt\u00f6r\u00f6lt\u00e9k, \u00e9s csak 1444-ben Szent Mih\u00e1ly napj\u00e1n adt\u00e1k vissza. Erre utal a c\u00edmer feletti Szent Mih\u00e1ly-szobor. A homlokzat befejez\u00e9se \u00e9s a torony \u00e9p\u00edt\u00e9se m\u00e9g az 1450-es \u00e9vekben is tartott.@\nA templomot 1489-ben t\u0171zv\u00e9sz k\u00e1ros\u00edtotta, majd M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly seg\u00edts\u00e9g\u00e9vel restaur\u00e1lt\u00e1k. A szent\u00e9ly boltozat\u00e1t 1498-ban \u00faj\u00edtott\u00e1k meg. A torony \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9nek id\u0151pontj\u00e1t az 1511\u20131545 k\u00f6z\u00f6tti id\u0151szakra teszik, a tervezett k\u00e9t torony k\u00f6z\u00fcl csak az \u00e9szaki \u00e9p\u00fclt fel. A torony az 1697-es t\u0171zv\u00e9szben elpusztult \u00e9s csak 1742-1744 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00fajj\u00e1, barokk st\u00edlusban. Ezt a tornyot 1763-ban vill\u00e1mcsap\u00e1s \u00e9s f\u00f6ldreng\u00e9s k\u00e1ros\u00edtotta, ez\u00e9rt le kellett bontani. A jelenleg is l\u00e1that\u00f3 neog\u00f3tikus torony alapk\u00f6v\u00e9t 1837-ben tett\u00e9k le \u00e9s 1859-ben k\u00e9sz\u00fclt el. A torony alatt eredetileg \u00e1tj\u00e1r\u00f3 volt, ezt a 20. sz\u00e1zad elej\u00e9n sz\u00fcntett\u00e9k meg.\nAz 1738\u20131744-es nagy pestisj\u00e1rv\u00e1ny ut\u00e1n a f\u0151bej\u00e1rat el\u00e9 fogadalmi kapuzatot emeltek. A h\u00e1rom bej\u00e1rat\u00fa diadalkaput, amelyet Mih\u00e1ly arkangyal \u00e9s a pestis ellen oltalmaz\u00f3 szentek (Keresztel\u0151 Szent J\u00e1nos, Szent J\u00e1nos evang\u00e9lista, Szent Sebesty\u00e9n, Szent R\u00f3kus, Nepomuki Szent J\u00e1nos \u00e9s Borromei Szent K\u00e1roly) szobrai d\u00edsz\u00edtettek, az 1899-es rendez\u00e9si munk\u00e1latok sor\u00e1n helyezt\u00e9k \u00e1t a Szentp\u00e9teri templom el\u00e9.@\nAz orgon\u00e1t 1763-ban Johannes Hahn szebeni mester \u00e9p\u00edtette, de t\u00f6bbsz\u00f6r \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k.@\nA templomot 1545-t\u0151l a protest\u00e1nsok, 1566-t\u00f3l 1716-ig k\u00e9t \u00e9v megszak\u00edt\u00e1ssal az unit\u00e1riusok haszn\u00e1lt\u00e1k. Ekkor sz\u00e1molt\u00e1k fel eredeti berendez\u00e9seit, falk\u00e9pei feh\u00e9rre meszelt\u00e9k. 1604\u20131605-ben Giorgio Basta cs\u00e1sz\u00e1ri hadvez\u00e9r a jezsuit\u00e1k birtok\u00e1ba adta a lerombolt Farkas utcai templom helyett. 1716. m\u00e1rcius 30-\u00e1n Stephan von Steinville cs\u00e1sz\u00e1ri f\u0151parancsnok utas\u00edt\u00e1s\u00e1ra katonai er\u0151vel elvett\u00e9k az unit\u00e1riusokt\u00f3l \u00e9s \u00fajra a katolikus egyh\u00e1z\u00e9 lett. A protest\u00e1nsok alatt a liturgiai berendez\u00e9sek elpusztultak, ezeket a 18. sz\u00e1zadban p\u00f3tolt\u00e1k. A barokk olt\u00e1rt 1725-ben emelt\u00e9k.@\n1898-ra a templom k\u00f6r\u00fcl kiaszfaltozott korz\u00f3t l\u00e9tes\u00edtettek, a templom kertj\u00e9t P\u00e1key Lajos tervezte \u00f6nt\u00f6ttvas ker\u00edt\u00e9ssel vett\u00e9k k\u00f6r\u00fcl. 2009-ben a templom kertj\u00e9ben fel\u00e1ll\u00edtott\u00e1k M\u00e1rton \u00c1ron p\u00fcsp\u00f6k szobr\u00e1t, Bocskay Vince alkot\u00e1s\u00e1t.@\nA Szent Mih\u00e1ly-templom t\u00f6rt\u00e9nete sor\u00e1n sz\u00e1mos nevezetes t\u00f6rt\u00e9nelmi esem\u00e9ny sz\u00ednhelye volt. Legt\u00f6bbsz\u00f6r benne tartott\u00e1k a Kolozsv\u00e1rra \u00f6sszeh\u00edvott orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9seket, k\u00f6zel \u00f6tvenet. Az erd\u00e9lyi fejedelmek k\u00f6z\u00fcl itt iktatt\u00e1k be B\u00e1thory Zsigmondot harmadj\u00e1ra (1601. m\u00e1rcius 27.) \u00e9s itt v\u00e1lasztott\u00e1k fejedelemm\u00e9 R\u00e1k\u00f3czi Zsigmondot (1607. febru\u00e1r 12.), B\u00e1thory G\u00e1bort (1608. m\u00e1rcius 7.) \u00e9s Bethlen G\u00e1bort (1613. okt\u00f3ber 13.).@\n&\nwikipedia: Szent Mih\u00e1ly-templom (Kolozsv\u00e1r)|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Szent_Mih%C3%A1ly-templom_(Kolozsv%C3%A1r)","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}