exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Szabók bástyája

Bastionul Croitorilor
Szabók bástyája
Bastionul Croitorilor
Kolozsvár, Szabók bástyája, 3
Christo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Cím:
Strada Baba Novac 2
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7680328361, 23.5975154656
Google térkép:

Története

A bástya a 15. században épült vár délkeleti sarkán állt. Első említése 1475-ből való, eleinte a szabók és posztónyírók céhe látta el a védelmét, majd 1568-tól a szabók céhe különvált. A bástyát 1601-ben Báthory Zsigmond sikertelenül támadta, 1603-ban viszont Székely Mózes tíz napig tartó ostroma alatt súlyosan károsodott. 1627. augusztus 27-én villámcsapás érte, amelynek következtében felrobbant az itt tárolt 12 hordó puskapor; a robbanás teljesen lerombolta a bástyát. Az újjáépítés a város költségén 1627-1629 között, Bethlen Gábor idejében történt, ekkor nyerte el jelenlegi formáját. 1655-ben tűzesetben károsodott, de 1662-ben sikerrel állta a török ostromot. 1704 őszén a kuruc-labanc harcokban károsodott. 1707 novemberében a városból kivonuló Károlyi Sándor felrobbantatta a bástyának a város felőli oldalát, hogy a bevonuló németek ne tudják használni. 1709-ben a császári csapatok (Georg Kriechbaum tábornok) megjavíttatták, ezt követően hosszabb ideig katonai raktárként működött. Az 1920-as években lakásként használták.

2007 és 2009 között a bástyát felújították és városi művelődési központot létesítettek benne, ahol egy hetven férőhelyes helyiség mellett kiállítóterem, könyvtár és kávéház is található.

Zsidmond 1405-ben Kolozsvárt szabad királyi várossá nyilvánította, és engedélyezte, hogy fallal vegyék körül. Az építkezés nagyon lassan haladt, és a Mátyás uralkodása alatt megnőtt török veszély nyomása alatt fejeződhetett be. A 15. század végén a 45 hektár területen fekvő belvárost három kilométer hosszú fal övezte 18 toronnyal. 6 kautoronnyal, és két kiskapuval rendelkezett. 1660-ban várad elesett, ezzel Kolozsvár végvárrá vált. Őrséget helyeztek el benne, a települést alárendelték a vármegye főispánjának, aki egyben a városi főkapitányi tisztet is betöltötte. Ezzek Kolozsvár elvesztette szabad királyi városi státuszát. 1687-től német sereg szállta meg a várost. A falakat és a tornyokat jórészt a 19. században bontották le, anyagukat felhasználták a városi építkezésekhez.

{"item":"sight","set":{"sightId":1397,"townId":61,"active":1,"name_LO":"Bastionul Croitorilor","address":"Strada Baba Novac 2","mapdata":"1|2945|1360","gps_lat":"46.7680328361","gps_long":"23.5975154656","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Keso-kozepkori-varoserodites-maradvanyai-Kolozsvar-1086","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=306","picture":"\u003Ca title=\u0022Christo, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsv%C3%A1r,_Szab%C3%B3k_b%C3%A1sty%C3%A1ja,_3.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kolozsv\u00e1r, Szab\u00f3k b\u00e1sty\u00e1ja, 3\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/47\/Kolozsv%C3%A1r%2C_Szab%C3%B3k_b%C3%A1sty%C3%A1ja%2C_3.jpg\/512px-Kolozsv%C3%A1r%2C_Szab%C3%B3k_b%C3%A1sty%C3%A1ja%2C_3.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsv%C3%A1r,_Szab%C3%B3k_b%C3%A1sty%C3%A1ja,_3.jpg\u0022\u003EChristo\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szab\u00f3k b\u00e1sty\u00e1ja","note":"","history":"A b\u00e1stya a 15. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00fclt v\u00e1r d\u00e9lkeleti sark\u00e1n \u00e1llt. Els\u0151 eml\u00edt\u00e9se 1475-b\u0151l val\u00f3, eleinte a szab\u00f3k \u00e9s poszt\u00f3ny\u00edr\u00f3k c\u00e9he l\u00e1tta el a v\u00e9delm\u00e9t, majd 1568-t\u00f3l a szab\u00f3k c\u00e9he k\u00fcl\u00f6nv\u00e1lt. A b\u00e1sty\u00e1t 1601-ben B\u00e1thory Zsigmond sikertelen\u00fcl t\u00e1madta, 1603-ban viszont Sz\u00e9kely M\u00f3zes t\u00edz napig tart\u00f3 ostroma alatt s\u00falyosan k\u00e1rosodott. 1627. augusztus 27-\u00e9n vill\u00e1mcsap\u00e1s \u00e9rte, amelynek k\u00f6vetkezt\u00e9ben felrobbant az itt t\u00e1rolt 12 hord\u00f3 puskapor; a robban\u00e1s teljesen lerombolta a b\u00e1sty\u00e1t. Az \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edt\u00e9s a v\u00e1ros k\u00f6lts\u00e9g\u00e9n 1627-1629 k\u00f6z\u00f6tt, Bethlen G\u00e1bor idej\u00e9ben t\u00f6rt\u00e9nt, ekkor nyerte el jelenlegi form\u00e1j\u00e1t. 1655-ben t\u0171zesetben k\u00e1rosodott, de 1662-ben sikerrel \u00e1llta a t\u00f6r\u00f6k ostromot. 1704 \u0151sz\u00e9n a kuruc-labanc harcokban k\u00e1rosodott. 1707 november\u00e9ben a v\u00e1rosb\u00f3l kivonul\u00f3 K\u00e1rolyi S\u00e1ndor felrobbantatta a b\u00e1sty\u00e1nak a v\u00e1ros fel\u0151li oldal\u00e1t, hogy a bevonul\u00f3 n\u00e9metek ne tudj\u00e1k haszn\u00e1lni. 1709-ben a cs\u00e1sz\u00e1ri csapatok (Georg Kriechbaum t\u00e1bornok) megjav\u00edttatt\u00e1k, ezt k\u00f6vet\u0151en hosszabb ideig katonai rakt\u00e1rk\u00e9nt m\u0171k\u00f6d\u00f6tt. Az 1920-as \u00e9vekben lak\u00e1sk\u00e9nt haszn\u00e1lt\u00e1k.@\n2007 \u00e9s 2009 k\u00f6z\u00f6tt a b\u00e1sty\u00e1t fel\u00faj\u00edtott\u00e1k \u00e9s v\u00e1rosi m\u0171vel\u0151d\u00e9si k\u00f6zpontot l\u00e9tes\u00edtettek benne, ahol egy hetven f\u00e9r\u0151helyes helyis\u00e9g mellett ki\u00e1ll\u00edt\u00f3terem, k\u00f6nyvt\u00e1r \u00e9s k\u00e1v\u00e9h\u00e1z is tal\u00e1lhat\u00f3.@\nZsidmond 1405-ben Kolozsv\u00e1rt szabad kir\u00e1lyi v\u00e1ross\u00e1 nyilv\u00e1n\u00edtotta, \u00e9s enged\u00e9lyezte, hogy fallal vegy\u00e9k k\u00f6r\u00fcl. Az \u00e9p\u00edtkez\u00e9s nagyon lassan haladt, \u00e9s a M\u00e1ty\u00e1s uralkod\u00e1sa alatt megn\u0151tt t\u00f6r\u00f6k vesz\u00e9ly nyom\u00e1sa alatt fejez\u0151dhetett be. A 15. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n a 45 hekt\u00e1r ter\u00fcleten fekv\u0151 belv\u00e1rost h\u00e1rom kilom\u00e9ter hossz\u00fa fal \u00f6vezte 18 toronnyal. 6 kautoronnyal, \u00e9s k\u00e9t kiskapuval rendelkezett. 1660-ban v\u00e1rad elesett, ezzel Kolozsv\u00e1r v\u00e9gv\u00e1rr\u00e1 v\u00e1lt. \u0150rs\u00e9get helyeztek el benne, a telep\u00fcl\u00e9st al\u00e1rendelt\u00e9k a v\u00e1rmegye f\u0151isp\u00e1nj\u00e1nak, aki egyben a v\u00e1rosi f\u0151kapit\u00e1nyi tisztet is bet\u00f6lt\u00f6tte. Ezzek Kolozsv\u00e1r elvesztette szabad kir\u00e1lyi v\u00e1rosi st\u00e1tusz\u00e1t. 1687-t\u0151l n\u00e9met sereg sz\u00e1llta meg a v\u00e1rost. A falakat \u00e9s a tornyokat j\u00f3r\u00e9szt a 19. sz\u00e1zadban bontott\u00e1k le, anyagukat felhaszn\u00e1lt\u00e1k a v\u00e1rosi \u00e9p\u00edtkez\u00e9sekhez.\n&\nwikipedia: Szab\u00f3k b\u00e1sty\u00e1ja (Kolozsv\u00e1r)|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Szab%C3%B3k_b%C3%A1sty%C3%A1ja_(Kolozsv%C3%A1r)","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}