exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Rhédey-ház

Rhédey-ház
Rhedey Palace of Cluj-Napoca2
Roamata, Public domain, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
palota
vigadó / koncertterem
színház / opera
Jelenleg:
ház, vendéglő / cukrászda / kávéház
Cím:
Piaţa Unirii 9
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7687680038, 23.5894510545
Google térkép:

Története

Helyén álló egykori középkori ház első ismert tulajdonosa Steffen Münich, Dávid Ferenc unitárius püspök apósa volt a 16. század közepén. 1698-as bővítéséről a déli szárny udvari homlokzatán elhelyezett magyar nyelvű emléktábla tanuskodik. A 16-17. század fordulóján tulajodnosa, Vicei Máté jelentős építkezéseket hajtott végre rajta, melynek során értéke mintegy megháromszorozódott. 1775-1777 között építették át barokk palotává Rhédey Mihály vagy felesége, gróf Bánffy Terézia utasítására. 1777-1778 között Bánffy Terézia báltermet építtetett az emeletén, amely kétes erkölcsű rendezvényeknek adott helyet. A bálterem a vigadó 1808-as megnyitásáig egyedülálló volt Kolozsváron. 1792 és 1793 között az első magyar színtársulat, az Erdélyi Magyar Nemes Színjátszó Társaság bérelte.

A 19. század második felében Rhédey Mihály unokája, Rhédey János (1799-1782) átépíttette. Rhédey Johanna, báró Petrichevich-Horváth Ödönné 1892-ben 200 forinttal támogatta a háza falán emléktábla elhelyezését az első magyar színtársulat százéves évfordulóján. Végrendeletében az ingatlant a debreceni Református Kollégiumra hagyta. 1899-ben bérházzá alakították. Emeleti helyiségeiben 2002-től az Erdélyi Múzeum Egyesület működik.

{"item":"sight","set":{"sightId":1423,"townId":61,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u0163a Unirii 9","mapdata":"1|2007|1247","gps_lat":"46.7687680038","gps_long":"23.5894510545","religion":0,"oldtype":"50,92,91","newtype":"53,81","homepage":"http:\/\/rhedeycafe.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Rhedey-haz-Kolozsvar-1192","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=329","picture":"\u003Ca title=\u0022Roamata, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rhedey_Palace_of_Cluj-Napoca2.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Rhedey Palace of Cluj-Napoca2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/9e\/Rhedey_Palace_of_Cluj-Napoca2.jpg\/512px-Rhedey_Palace_of_Cluj-Napoca2.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rhedey_Palace_of_Cluj-Napoca2.jpg\u0022\u003ERoamata\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Rh\u00e9dey-h\u00e1z","note":"","history":"Hely\u00e9n \u00e1ll\u00f3 egykori k\u00f6z\u00e9pkori h\u00e1z els\u0151 ismert tulajdonosa Steffen M\u00fcnich, D\u00e1vid Ferenc unit\u00e1rius p\u00fcsp\u00f6k ap\u00f3sa volt a 16. sz\u00e1zad k\u00f6zep\u00e9n. 1698-as b\u0151v\u00edt\u00e9s\u00e9r\u0151l a d\u00e9li sz\u00e1rny udvari homlokzat\u00e1n elhelyezett magyar nyelv\u0171 eml\u00e9kt\u00e1bla tanuskodik. A 16-17. sz\u00e1zad fordul\u00f3j\u00e1n tulajodnosa, Vicei M\u00e1t\u00e9 jelent\u0151s \u00e9p\u00edtkez\u00e9seket hajtott v\u00e9gre rajta, melynek sor\u00e1n \u00e9rt\u00e9ke mintegy megh\u00e1romszoroz\u00f3dott. 1775-1777 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00e1t barokk palot\u00e1v\u00e1 Rh\u00e9dey Mih\u00e1ly vagy feles\u00e9ge, gr\u00f3f B\u00e1nffy Ter\u00e9zia utas\u00edt\u00e1s\u00e1ra. 1777-1778 k\u00f6z\u00f6tt B\u00e1nffy Ter\u00e9zia b\u00e1ltermet \u00e9p\u00edttetett az emelet\u00e9n, amely k\u00e9tes erk\u00f6lcs\u0171 rendezv\u00e9nyeknek adott helyet. A b\u00e1lterem a vigad\u00f3 1808-as megnyit\u00e1s\u00e1ig egyed\u00fcl\u00e1ll\u00f3 volt Kolozsv\u00e1ron. 1792 \u00e9s 1793 k\u00f6z\u00f6tt az els\u0151 magyar sz\u00ednt\u00e1rsulat, az Erd\u00e9lyi Magyar Nemes Sz\u00ednj\u00e1tsz\u00f3 T\u00e1rsas\u00e1g b\u00e9relte.@\nA 19. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben Rh\u00e9dey Mih\u00e1ly unok\u00e1ja, Rh\u00e9dey J\u00e1nos (1799-1782) \u00e1t\u00e9p\u00edttette. Rh\u00e9dey Johanna, b\u00e1r\u00f3 Petrichevich-Horv\u00e1th \u00d6d\u00f6nn\u00e9 1892-ben 200 forinttal t\u00e1mogatta a h\u00e1za fal\u00e1n eml\u00e9kt\u00e1bla elhelyez\u00e9s\u00e9t az els\u0151 magyar sz\u00ednt\u00e1rsulat sz\u00e1z\u00e9ves \u00e9vfordul\u00f3j\u00e1n. V\u00e9grendelet\u00e9ben az ingatlant a debreceni Reform\u00e1tus Koll\u00e9giumra hagyta. 1899-ben b\u00e9rh\u00e1zz\u00e1 alak\u00edtott\u00e1k. Emeleti helyis\u00e9geiben 2002-t\u0151l az Erd\u00e9lyi M\u00fazeum Egyes\u00fclet m\u0171k\u00f6dik.","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}