exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Református tanári lakások

Református tanári lakások
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Felekezet:
református
Cím:
Romá, Strada Mihail Kogălniceanu
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7681315717, 23.5947831954
Google térkép:

Története

A régi kollégiumépülettel szembeni első kolozsvári típusházsor ismert a református tanárok lakhelyeként. Itt a magot az egyik tanár, Szathmárnémeti Sámuel hagyatéka képezi: 1717-ben e telkek egyikén fekvő házát azzal a kikötéssel hagyja az eklézsiára, hogy az mindenkor szolgáljon tanári lakhelyként. Aztán rendre keletre és nyugatra is sikerült összevásárolni a házas telkeket tanárok otthonául. Az 1798-as tűzvész elpusztította őket. Az egyház a kollégiumépület tervezőjével, Leder Józseffel elkészíttette négy ide felhúzandó tanári ház tervét is. Ezek 1802 és 1827 között épültek, az elsőt még Leder, a továbbiakat az eredeti tervnek megfelelően Sommer János és Winkler György pallérok kivitelezték. Eredetileg négy tanárnak nyújtottak otthont, de a tanárok számának növekedése szükségessé tette, hogy 1923-ban a két középső ház kapualját beépítve a földszinten is lakásokat hozzanak létre. Ezekben a házakban lakott a kollégium híres tanárcsaládainak számos tagja, a tanítványok közül is sokan béreltek szállást náluk. Emléktábla áll a falán arról, hogy itt született Szilágyi Ferenc professzor fia, a történész, akadémikus Szilágyi Sándor (1827–1899), az erdélyi múlt egyik legkiemelkedőbb kutatója. 1948-ban a tanári lakásokat is államosították, majd 1996 után rendre magánszemélyeknek adták el őket.

{"item":"sight","set":{"sightId":2441,"townId":61,"active":1,"name_LO":"","address":"Rom\u00e1, Strada Mihail Kog\u0103lniceanu","mapdata":"1|2628|1340","gps_lat":"46.7681315717","gps_long":"23.5947831954","religion":2,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022The original uploader was Istv\u00e1nka at Hungarian Wikipedia., CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsvar_Tanari_lakasok.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kolozsvar Tanari lakasok\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/dc\/Kolozsvar_Tanari_lakasok.JPG\/512px-Kolozsvar_Tanari_lakasok.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsvar_Tanari_lakasok.JPG\u0022\u003EThe original uploader was Istv\u00e1nka at Hungarian Wikipedia.\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Reform\u00e1tus tan\u00e1ri lak\u00e1sok","note":"","history":"A r\u00e9gi koll\u00e9gium\u00e9p\u00fclettel szembeni els\u0151 kolozsv\u00e1ri t\u00edpush\u00e1zsor ismert a reform\u00e1tus tan\u00e1rok lakhelyek\u00e9nt. Itt a magot az egyik tan\u00e1r, Szathm\u00e1rn\u00e9meti S\u00e1muel hagyat\u00e9ka k\u00e9pezi: 1717-ben e telkek egyik\u00e9n fekv\u0151 h\u00e1z\u00e1t azzal a kik\u00f6t\u00e9ssel hagyja az ekl\u00e9zsi\u00e1ra, hogy az mindenkor szolg\u00e1ljon tan\u00e1ri lakhelyk\u00e9nt. Azt\u00e1n rendre keletre \u00e9s nyugatra is siker\u00fclt \u00f6sszev\u00e1s\u00e1rolni a h\u00e1zas telkeket tan\u00e1rok otthon\u00e1ul. Az 1798-as t\u0171zv\u00e9sz elpuszt\u00edtotta \u0151ket. Az egyh\u00e1z a koll\u00e9gium\u00e9p\u00fclet tervez\u0151j\u00e9vel, Leder J\u00f3zseffel elk\u00e9sz\u00edttette n\u00e9gy ide felh\u00fazand\u00f3 tan\u00e1ri h\u00e1z terv\u00e9t is. Ezek 1802 \u00e9s 1827 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fcltek, az els\u0151t m\u00e9g Leder, a tov\u00e1bbiakat az eredeti tervnek megfelel\u0151en Sommer J\u00e1nos \u00e9s Winkler Gy\u00f6rgy pall\u00e9rok kivitelezt\u00e9k. Eredetileg n\u00e9gy tan\u00e1rnak ny\u00fajtottak otthont, de a tan\u00e1rok sz\u00e1m\u00e1nak n\u00f6veked\u00e9se sz\u00fcks\u00e9gess\u00e9 tette, hogy 1923-ban a k\u00e9t k\u00f6z\u00e9ps\u0151 h\u00e1z kapualj\u00e1t be\u00e9p\u00edtve a f\u00f6ldszinten is lak\u00e1sokat hozzanak l\u00e9tre. Ezekben a h\u00e1zakban lakott a koll\u00e9gium h\u00edres tan\u00e1rcsal\u00e1dainak sz\u00e1mos tagja, a tan\u00edtv\u00e1nyok k\u00f6z\u00fcl is sokan b\u00e9reltek sz\u00e1ll\u00e1st n\u00e1luk. Eml\u00e9kt\u00e1bla \u00e1ll a fal\u00e1n arr\u00f3l, hogy itt sz\u00fcletett Szil\u00e1gyi Ferenc professzor fia, a t\u00f6rt\u00e9n\u00e9sz, akad\u00e9mikus Szil\u00e1gyi S\u00e1ndor (1827\u20131899), az erd\u00e9lyi m\u00falt egyik legkiemelked\u0151bb kutat\u00f3ja. 1948-ban a tan\u00e1ri lak\u00e1sokat is \u00e1llamos\u00edtott\u00e1k, majd 1996 ut\u00e1n rendre mag\u00e1nszem\u00e9lyeknek adt\u00e1k el \u0151ket.\n&\nmuvelodes.ro: Gaal Gy\u00f6rgy: H\u00e1zak \u00e9s emberek a Farkas utcai templom vonz\u00e1sk\u00f6r\u00e9ben|http:\/\/www.muvelodes.ro\/index.php\/Cikk?id=70","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}