exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Protestáns Teológiai Intézet

Protestáns Teológiai Intézet
Eredetileg:
szeminárium
Jelenleg:
szeminárium
Felekezet:
református
Cím:
Bocskai (Avram Iancu) tér 13
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.772794556, 23.5954370441
Google térkép:

Története

A teológia épületének helyén a 17. században a reformátusok első külső, azaz várfalakon kívüli temploma állt. 1672 táján épült valószínűleg egy korábbi kápolna alapjaira. 1690. december 16-án a Kajántó felől érkező tatárok felégették a Külső Magyar utcát, így a templomot is. Az új templom építése 1695-ben kezdődött meg a várfaltól távolabbi telken, a mai kétágú templom helyén.

Az elhagyatott telket Pataki István főbíró vásárolta meg a reformátusoktól azzal a feltétellel, hogy az ő és felesége halála után visszaszáll az egyházra. Előbb kertté alakította, majd fogadót épített Három liliom név alatt. 1781-ben meghalt Patakiné, a telek a fogadóval pedig visszaszállt az egyházra. Azonban a fogadó hamarosan a város egyik rossz hírnevű tivornyahelyévé vált.

A református teológia Nagyenyedről Kolozsvárra való telepítése már az 1870-es évektől napirenden volt. A teológia új épületére kiírt pályázatot 1894 januárjában Feszty Gyula budapesti építészmérnök terve nyerte meg. Az épületet 1895. szeptemberében adták át, a megnyitóünnepségre november 2-3-án került sor Bánffy Dezső miniszterelnök és Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter jelenlétében.

A minisztériummal kötött egyezség értelmében a teológusok egyben a kolozsvári egyetem diákjainak számítottak és egyes tárgyakat annak különböző karain hallgattak. Az új épületben nemcsak teológusok, de a református bölcsészhallgatók is szállást kaptak.

Falai között neves erdélyi püspökök, tudósok, írók, szerkesztők tanultak, akik közül sokan évtizedekig itt is laktak: a bibliafordító Kecskeméthy István, a történész Pokoly József és Révész Imre, a filozófus Ravasz László, Bartók György, Makkai Sándor és Tavaszy Sándor, stb.

Az 1948-ban életbe lépett új tanügyi törvény választás elé állította az erdélyi protestáns egyházakat: egyesítik a református és az unitárius teológiai akadémiákat vagy középiskolává minősülnek. Az öt protestáns püspök (Vásárhelyi János, Arday Aladár, Argay György, Kiss Elek és Friedrich Müller) az egyesítés mellett döntött.

{"item":"sight","set":{"sightId":2439,"townId":61,"active":1,"name_LO":"","address":"Bocskai (Avram Iancu) t\u00e9r 13","mapdata":"1|2704|555","gps_lat":"46.7727945560","gps_long":"23.5954370441","religion":2,"oldtype":"6","newtype":"6","homepage":"https:\/\/proteo.cj.edu.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Wikizoli at Hungarian Wikipedia, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Protest%C3%A1ns_Teol%C3%B3gia_(Kolozsv%C3%A1r).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Protest\u00e1ns Teol\u00f3gia (Kolozsv\u00e1r)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/ea\/Protest%C3%A1ns_Teol%C3%B3gia_%28Kolozsv%C3%A1r%29.jpg\/256px-Protest%C3%A1ns_Teol%C3%B3gia_%28Kolozsv%C3%A1r%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Protest%C3%A1ns_Teol%C3%B3gia_(Kolozsv%C3%A1r).jpg\u0022\u003EWikizoli at Hungarian Wikipedia\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Protest\u00e1ns Teol\u00f3giai Int\u00e9zet","note":"","history":"A teol\u00f3gia \u00e9p\u00fclet\u00e9nek hely\u00e9n a 17. sz\u00e1zadban a reform\u00e1tusok els\u0151 k\u00fcls\u0151, azaz v\u00e1rfalakon k\u00edv\u00fcli temploma \u00e1llt. 1672 t\u00e1j\u00e1n \u00e9p\u00fclt val\u00f3sz\u00edn\u0171leg egy kor\u00e1bbi k\u00e1polna alapjaira. 1690. december 16-\u00e1n a Kaj\u00e1nt\u00f3 fel\u0151l \u00e9rkez\u0151 tat\u00e1rok fel\u00e9gett\u00e9k a K\u00fcls\u0151 Magyar utc\u00e1t, \u00edgy a templomot is. Az \u00faj templom \u00e9p\u00edt\u00e9se 1695-ben kezd\u0151d\u00f6tt meg a v\u00e1rfalt\u00f3l t\u00e1volabbi telken, a mai k\u00e9t\u00e1g\u00fa templom hely\u00e9n.@\nAz elhagyatott telket Pataki Istv\u00e1n f\u0151b\u00edr\u00f3 v\u00e1s\u00e1rolta meg a reform\u00e1tusokt\u00f3l azzal a felt\u00e9tellel, hogy az \u0151 \u00e9s feles\u00e9ge hal\u00e1la ut\u00e1n visszasz\u00e1ll az egyh\u00e1zra. El\u0151bb kertt\u00e9 alak\u00edtotta, majd fogad\u00f3t \u00e9p\u00edtett H\u00e1rom liliom n\u00e9v alatt. 1781-ben meghalt Patakin\u00e9, a telek a fogad\u00f3val pedig visszasz\u00e1llt az egyh\u00e1zra. Azonban a fogad\u00f3 hamarosan a v\u00e1ros egyik rossz h\u00edrnev\u0171 tivornyahely\u00e9v\u00e9 v\u00e1lt.@\nA reform\u00e1tus teol\u00f3gia Nagyenyedr\u0151l Kolozsv\u00e1rra val\u00f3 telep\u00edt\u00e9se m\u00e1r az 1870-es \u00e9vekt\u0151l napirenden volt. A teol\u00f3gia \u00faj \u00e9p\u00fclet\u00e9re ki\u00edrt p\u00e1ly\u00e1zatot 1894 janu\u00e1rj\u00e1ban Feszty Gyula budapesti \u00e9p\u00edt\u00e9szm\u00e9rn\u00f6k terve nyerte meg. Az \u00e9p\u00fcletet 1895. szeptember\u00e9ben adt\u00e1k \u00e1t, a megnyit\u00f3\u00fcnneps\u00e9gre november 2-3-\u00e1n ker\u00fclt sor B\u00e1nffy Dezs\u0151 minisztereln\u00f6k \u00e9s Wlassics Gyula vall\u00e1s- \u00e9s k\u00f6zoktat\u00e1s\u00fcgyi miniszter jelenl\u00e9t\u00e9ben.@\nA miniszt\u00e9riummal k\u00f6t\u00f6tt egyezs\u00e9g \u00e9rtelm\u00e9ben a teol\u00f3gusok egyben a kolozsv\u00e1ri egyetem di\u00e1kjainak sz\u00e1m\u00edtottak \u00e9s egyes t\u00e1rgyakat annak k\u00fcl\u00f6nb\u00f6z\u0151 karain hallgattak. Az \u00faj \u00e9p\u00fcletben nemcsak teol\u00f3gusok, de a reform\u00e1tus b\u00f6lcs\u00e9szhallgat\u00f3k is sz\u00e1ll\u00e1st kaptak.@\nFalai k\u00f6z\u00f6tt neves erd\u00e9lyi p\u00fcsp\u00f6k\u00f6k, tud\u00f3sok, \u00edr\u00f3k, szerkeszt\u0151k tanultak, akik k\u00f6z\u00fcl sokan \u00e9vtizedekig itt is laktak: a bibliaford\u00edt\u00f3 Kecskem\u00e9thy Istv\u00e1n, a t\u00f6rt\u00e9n\u00e9sz Pokoly J\u00f3zsef \u00e9s R\u00e9v\u00e9sz Imre, a filoz\u00f3fus Ravasz L\u00e1szl\u00f3, Bart\u00f3k Gy\u00f6rgy, Makkai S\u00e1ndor \u00e9s Tavaszy S\u00e1ndor, stb.@\nAz 1948-ban \u00e9letbe l\u00e9pett \u00faj tan\u00fcgyi t\u00f6rv\u00e9ny v\u00e1laszt\u00e1s el\u00e9 \u00e1ll\u00edtotta az erd\u00e9lyi protest\u00e1ns egyh\u00e1zakat: egyes\u00edtik a reform\u00e1tus \u00e9s az unit\u00e1rius teol\u00f3giai akad\u00e9mi\u00e1kat vagy k\u00f6z\u00e9piskol\u00e1v\u00e1 min\u0151s\u00fclnek. Az \u00f6t protest\u00e1ns p\u00fcsp\u00f6k (V\u00e1s\u00e1rhelyi J\u00e1nos, Arday Alad\u00e1r, Argay Gy\u00f6rgy, Kiss Elek \u00e9s Friedrich M\u00fcller) az egyes\u00edt\u00e9s mellett d\u00f6nt\u00f6tt. \n&\nwikipedia: Protest\u00e1ns Teol\u00f3giai Int\u00e9zet (Kolozsv\u00e1r)|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Protest%C3%A1ns_Teol%C3%B3giai_Int%C3%A9zet_(Kolozsv%C3%A1r)","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}