exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Pataki–Tollas-ház

Pataki–Tollas-ház
Kolozsvar Pataki Tollas haz
Istvánka at hu.wikipedia, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Cím:
Strada Mihail Kogălniceanu 5
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7677997286, 23.5930358349
Google térkép:

Története

A Sárospatakról Kolozsvárra elszármazott két Pataki család egyike volt a ház tulajdonosa s talán építtetője is. Mindkét család a 17–19. századi erdélyi közélet számos személyiségét adta. Pataki István szabómester (1615–1685) utódai között voltak papok, kollégiumi tanárok, de főként orvoscsalád tagjaiként ismerték őket. A másik család alapítóját szintén Pataki Istvánnak hívták (1641–1693). Fiatalkorában kitűnt a törökellenes harcokban, és 1662-ben nemességet kapott. Utódai között volt jogász, kollégiumi nyomdász, de többségük városi elöljáróként (tanácstag, főbíró), a református egyház és a kollégium tanácsosaként vette ki részét a közügyekből. Nem állapítható meg, melyik család volt az építtető. A 19. század első felében a ház az egyházé lett. A század közepén a Tollas család, a 20. század elején az egyetem tulajdonába került. Ma itt működnek az intézmény szociális irodái.

{"item":"sight","set":{"sightId":2456,"townId":61,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Mihail Kog\u0103lniceanu 5","mapdata":"1|2425|1401","gps_lat":"46.7677997286","gps_long":"23.5930358349","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Istv\u00e1nka at hu.wikipedia, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsvar_Pataki_Tollas_haz.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kolozsvar Pataki Tollas haz\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c3\/Kolozsvar_Pataki_Tollas_haz.JPG\/512px-Kolozsvar_Pataki_Tollas_haz.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsvar_Pataki_Tollas_haz.JPG\u0022\u003EIstv\u00e1nka at hu.wikipedia\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Pataki\u2013Tollas-h\u00e1z","note":"","history":"A S\u00e1rospatakr\u00f3l Kolozsv\u00e1rra elsz\u00e1rmazott k\u00e9t Pataki csal\u00e1d egyike volt a h\u00e1z tulajdonosa s tal\u00e1n \u00e9p\u00edttet\u0151je is. Mindk\u00e9t csal\u00e1d a 17\u201319. sz\u00e1zadi erd\u00e9lyi k\u00f6z\u00e9let sz\u00e1mos szem\u00e9lyis\u00e9g\u00e9t adta. Pataki Istv\u00e1n szab\u00f3mester (1615\u20131685) ut\u00f3dai k\u00f6z\u00f6tt voltak papok, koll\u00e9giumi tan\u00e1rok, de f\u0151k\u00e9nt orvoscsal\u00e1d tagjaik\u00e9nt ismert\u00e9k \u0151ket. A m\u00e1sik csal\u00e1d alap\u00edt\u00f3j\u00e1t szint\u00e9n Pataki Istv\u00e1nnak h\u00edvt\u00e1k (1641\u20131693). Fiatalkor\u00e1ban kit\u0171nt a t\u00f6r\u00f6kellenes harcokban, \u00e9s 1662-ben nemess\u00e9get kapott. Ut\u00f3dai k\u00f6z\u00f6tt volt jog\u00e1sz, koll\u00e9giumi nyomd\u00e1sz, de t\u00f6bbs\u00e9g\u00fck v\u00e1rosi el\u00f6lj\u00e1r\u00f3k\u00e9nt (tan\u00e1cstag, f\u0151b\u00edr\u00f3), a reform\u00e1tus egyh\u00e1z \u00e9s a koll\u00e9gium tan\u00e1csosak\u00e9nt vette ki r\u00e9sz\u00e9t a k\u00f6z\u00fcgyekb\u0151l. Nem \u00e1llap\u00edthat\u00f3 meg, melyik csal\u00e1d volt az \u00e9p\u00edttet\u0151. A 19. sz\u00e1zad els\u0151 fel\u00e9ben a h\u00e1z az egyh\u00e1z\u00e9 lett. A sz\u00e1zad k\u00f6zep\u00e9n a Tollas csal\u00e1d, a 20. sz\u00e1zad elej\u00e9n az egyetem tulajdon\u00e1ba ker\u00fclt. Ma itt m\u0171k\u00f6dnek az int\u00e9zm\u00e9ny szoci\u00e1lis irod\u00e1i.\n&\nwikipedia: Farkas utca|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Farkas_utca","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}