exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Mátyás király szülőháza

Casa Matia din Cluj
Mátyás király szülőháza
Casa Matia din Cluj
Kolozsvár, Mátyás király szülőháza, 3
Christo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Cím:
Str. Matia Corvin 6.
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7711129538, 23.587555227
Google térkép:

Története

Kolozsvár legrégebbi emeletes háza. A ház az 1440-es években Méhffi Jakab jómódú szőlősgazda tulajdonában állt, rendszerint nála szállt meg Szilágyi Erzsébet. 1443. február 23-án (szülőházi emléktáblájának felirata szerint március 27-én) született Hunyadi Mátyás. 1467. szeptember 28-án Mátyás király felmentette a ház akkori tulajdonosát, Kolb Istvánt, Méhffi Jakab vejét, valamint feleségét, Orsolya asszonyt, és annak testvérét, Margitot, és minden leszármazottjukat a ház és a hozzátartozó birtokok adója alól. Az 1640-es években Kovács Gáspár városi tanácsos vásárolta meg. Mivel az adómentesség csak Kolb István örököseire vonatkozott, a város vezetősége megkövetelte a tulajdonostól a ház és a telek után járó adók befizetését. Kovács Gáspár támaszát II. Rákóczi György fejedelemben találta meg, aki 1649-ben a kiváltságokat magára a házra is átruházta. Ez rendkívül értékessé tette az épületet, és biztosította aránylag változatlan fennmaradását. Az épület keleti szárnyát a 16. században építették, a két szárnyat összekötő átjáró szemöldökkövén az 1578-as évszám található.

1740 körül az akkori tulajdonos, Joó Borbála eladta a városnak, ezután a város katonai kórház létesítésére engedte át. Udvar felé eső barokk kori bővítése is bizonyára erre az időre tehető. Az 1848-as szabadságharc idején honvédkórház volt, ebben az időben jelentősen megrongálódott.

1887-ben I. Ferenc József látogatásakor az épület elég rossz állapotban volt, bedőléssel fenyegetett. Az uralkodó megrótta a város elöljáróit, hogy Mátyás király szülőházát katonai kórháznak használják, és adományt tett, hogy emléktáblával jelöljék meg a házat. 1889. szeptember 2-án Jókai Mór és Orbán Balázs részvételével leplezték le a Mátyás király szülőházára elhelyezett bronz emléktáblát. Az emléktábla tervét Pákey Lajos készítette és Zala György kivitelezte. Jókai Mór verset írt az ünnepségre. A város 1899 körül hozatta rendbe az épületet. Ezután az épületet az Erdélyi Kárpát Egyesületnek adományozta. Az egyesület 1902. október 12-én néprajzi múzeumot nyitott benne, amit 1919-ben a megszálló románok lakoltattak ki. 1921. március 1-jén a városi tanács levétette Mátyás király szülőházáról a magyar nyelvű bronz emléktáblát. 1925. október 11-én újra megnyílt a Mátyás király szülőház két helyiségében az Országos Történelmi és Ereklye Múzeum kiállítása. 1942-43-ban az épületet Kós Károly tervei szerint restaurálták. 1945–1948 között a Mátyás király-szülőházban működött a Móricz Zsigmond Kollégium, ami szegény sorsú fiatalok tanulását segítette elő. Jelenleg a Művészeti és Design Egyetem épülete.

{"item":"sight","set":{"sightId":1392,"townId":61,"active":2,"name_LO":"Casa Matia din Cluj","address":"Str. Matia Corvin 6.","mapdata":"1|1786|841","gps_lat":"46.7711129538","gps_long":"23.5875552270","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Matyas-kiraly-szulohaza-Kolozsvar-1129","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=325","picture":"\u003Ca title=\u0022Christo, CC BY-SA 4.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsv%C3%A1r,_M%C3%A1ty%C3%A1s_kir%C3%A1ly_sz%C3%BCl%C5%91h%C3%A1za,_3.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kolozsv\u00e1r, M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly sz\u00fcl\u0151h\u00e1za, 3\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/ff\/Kolozsv%C3%A1r%2C_M%C3%A1ty%C3%A1s_kir%C3%A1ly_sz%C3%BCl%C5%91h%C3%A1za%2C_3.jpg\/512px-Kolozsv%C3%A1r%2C_M%C3%A1ty%C3%A1s_kir%C3%A1ly_sz%C3%BCl%C5%91h%C3%A1za%2C_3.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsv%C3%A1r,_M%C3%A1ty%C3%A1s_kir%C3%A1ly_sz%C3%BCl%C5%91h%C3%A1za,_3.jpg\u0022\u003EChristo\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly sz\u00fcl\u0151h\u00e1za","note":"","history":"Kolozsv\u00e1r legr\u00e9gebbi emeletes h\u00e1za. A h\u00e1z az 1440-es \u00e9vekben M\u00e9hffi Jakab j\u00f3m\u00f3d\u00fa sz\u0151l\u0151sgazda tulajdon\u00e1ban \u00e1llt, rendszerint n\u00e1la sz\u00e1llt meg Szil\u00e1gyi Erzs\u00e9bet. 1443. febru\u00e1r 23-\u00e1n (sz\u00fcl\u0151h\u00e1zi eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1j\u00e1nak felirata szerint m\u00e1rcius 27-\u00e9n) sz\u00fcletett Hunyadi M\u00e1ty\u00e1s. 1467. szeptember 28-\u00e1n M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly felmentette a h\u00e1z akkori tulajdonos\u00e1t, Kolb Istv\u00e1nt, M\u00e9hffi Jakab vej\u00e9t, valamint feles\u00e9g\u00e9t, Orsolya asszonyt, \u00e9s annak testv\u00e9r\u00e9t, Margitot, \u00e9s minden lesz\u00e1rmazottjukat a h\u00e1z \u00e9s a hozz\u00e1tartoz\u00f3 birtokok ad\u00f3ja al\u00f3l. Az 1640-es \u00e9vekben Kov\u00e1cs G\u00e1sp\u00e1r v\u00e1rosi tan\u00e1csos v\u00e1s\u00e1rolta meg. Mivel az ad\u00f3mentess\u00e9g csak Kolb Istv\u00e1n \u00f6r\u00f6k\u00f6seire vonatkozott, a v\u00e1ros vezet\u0151s\u00e9ge megk\u00f6vetelte a tulajdonost\u00f3l a h\u00e1z \u00e9s a telek ut\u00e1n j\u00e1r\u00f3 ad\u00f3k befizet\u00e9s\u00e9t. Kov\u00e1cs G\u00e1sp\u00e1r t\u00e1masz\u00e1t II. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy fejedelemben tal\u00e1lta meg, aki 1649-ben a kiv\u00e1lts\u00e1gokat mag\u00e1ra a h\u00e1zra is \u00e1truh\u00e1zta. Ez rendk\u00edv\u00fcl \u00e9rt\u00e9kess\u00e9 tette az \u00e9p\u00fcletet, \u00e9s biztos\u00edtotta ar\u00e1nylag v\u00e1ltozatlan fennmarad\u00e1s\u00e1t. Az \u00e9p\u00fclet keleti sz\u00e1rny\u00e1t a 16. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00edtett\u00e9k, a k\u00e9t sz\u00e1rnyat \u00f6sszek\u00f6t\u0151 \u00e1tj\u00e1r\u00f3 szem\u00f6ld\u00f6kk\u00f6v\u00e9n az 1578-as \u00e9vsz\u00e1m tal\u00e1lhat\u00f3.@\n1740 k\u00f6r\u00fcl az akkori tulajdonos, Jo\u00f3 Borb\u00e1la eladta a v\u00e1rosnak, ezut\u00e1n a v\u00e1ros katonai k\u00f3rh\u00e1z l\u00e9tes\u00edt\u00e9s\u00e9re engedte \u00e1t. Udvar fel\u00e9 es\u0151 barokk kori b\u0151v\u00edt\u00e9se is bizony\u00e1ra erre az id\u0151re tehet\u0151. Az 1848-as szabads\u00e1gharc idej\u00e9n honv\u00e9dk\u00f3rh\u00e1z volt, ebben az id\u0151ben jelent\u0151sen megrong\u00e1l\u00f3dott.@\n1887-ben I. Ferenc J\u00f3zsef l\u00e1togat\u00e1sakor az \u00e9p\u00fclet el\u00e9g rossz \u00e1llapotban volt, bed\u0151l\u00e9ssel fenyegetett. Az uralkod\u00f3 megr\u00f3tta a v\u00e1ros el\u00f6lj\u00e1r\u00f3it, hogy M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly sz\u00fcl\u0151h\u00e1z\u00e1t katonai k\u00f3rh\u00e1znak haszn\u00e1lj\u00e1k, \u00e9s adom\u00e1nyt tett, hogy eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1val jel\u00f6lj\u00e9k meg a h\u00e1zat. 1889. szeptember 2-\u00e1n J\u00f3kai M\u00f3r \u00e9s Orb\u00e1n Bal\u00e1zs r\u00e9szv\u00e9tel\u00e9vel leplezt\u00e9k le a M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly sz\u00fcl\u0151h\u00e1z\u00e1ra elhelyezett bronz eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1t. Az eml\u00e9kt\u00e1bla terv\u00e9t P\u00e1key Lajos k\u00e9sz\u00edtette \u00e9s Zala Gy\u00f6rgy kivitelezte. J\u00f3kai M\u00f3r verset \u00edrt az \u00fcnneps\u00e9gre. A v\u00e1ros 1899 k\u00f6r\u00fcl hozatta rendbe az \u00e9p\u00fcletet. Ezut\u00e1n az \u00e9p\u00fcletet az Erd\u00e9lyi K\u00e1rp\u00e1t Egyes\u00fcletnek adom\u00e1nyozta. Az egyes\u00fclet 1902. okt\u00f3ber 12-\u00e9n n\u00e9prajzi m\u00fazeumot nyitott benne, amit 1919-ben a megsz\u00e1ll\u00f3 rom\u00e1nok lakoltattak ki. 1921. m\u00e1rcius 1-j\u00e9n a v\u00e1rosi tan\u00e1cs lev\u00e9tette M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly sz\u00fcl\u0151h\u00e1z\u00e1r\u00f3l a magyar nyelv\u0171 bronz eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1t. 1925. okt\u00f3ber 11-\u00e9n \u00fajra megny\u00edlt a M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly sz\u00fcl\u0151h\u00e1z k\u00e9t helyis\u00e9g\u00e9ben az Orsz\u00e1gos T\u00f6rt\u00e9nelmi \u00e9s Ereklye M\u00fazeum ki\u00e1ll\u00edt\u00e1sa. 1942-43-ban az \u00e9p\u00fcletet K\u00f3s K\u00e1roly tervei szerint restaur\u00e1lt\u00e1k. 1945\u20131948 k\u00f6z\u00f6tt a M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly-sz\u00fcl\u0151h\u00e1zban m\u0171k\u00f6d\u00f6tt a M\u00f3ricz Zsigmond Koll\u00e9gium, ami szeg\u00e9ny sors\u00fa fiatalok tanul\u00e1s\u00e1t seg\u00edtette el\u0151. Jelenleg a M\u0171v\u00e9szeti \u00e9s Design Egyetem \u00e9p\u00fclete.\n&\nwikipedia: M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly sz\u00fcl\u0151h\u00e1za|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/M%C3%A1ty%C3%A1s_kir%C3%A1ly_sz%C3%BCl%C5%91h%C3%A1za","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}