exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Mátyás király szobra

Mátyás király szobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Cím:
Piața Unirii
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7695193058, 23.589865045
Google térkép:

Története

Fadrusz János leghíresebb alkotása, pályájának csúcspontja. Az 1900-as párizsi világkiállításon aranyéremmel díjazott bronzból készült szoborcsoport I. Mátyás magyar király szülővárosának az egyik jelképévé vált.

Dr. Nagy Lajos kolozsvári unitárius lelkésztől származik az elgondolás, hogy Mátyás szülővárosa nagyszabású szoborállítással készüljön a közelgő millenniumi ünnepségekre. Az országos gyűjtés eredményeképpen 1892 júliusára a szoboralap tőkéje már meghaladta a 120 000 koronát. Maga az uralkodó is élen járt az adakozásban.

Bár a város szerette volna az emlékművet a millenniumi ünnepségekre elkészíttetni, Fadrusz ekkor még a pozsonyi Mária Terézia-emlékművön dolgozott, és 1896. szeptember 30-án még csak az alapkövet tudták elhelyezni.

A Mátyás emlékművet 1902. október 12-én délelőtt tíz órakor avatták fel Kolozsvár főterén. Egyes vélemények szerint a szoboravatásról azért hiányzott az uralkodó, mert a műemlék talapzatán a Habsburgok lobogója is a legyőzött seregek hadi jelvényei között látható.

1941-42-ben a bécsi döntés utáni magyar városvezetés, személyesen dr. Keledy Tibor polgármester Kósa-Huba Ferencet bízta meg a restaurálással. A talapzatra az újrafaragott eredeti Mátyás címer került és az eredeti magyar nyelvű „MÁTYÁS KIRÁLY” felirat.

2006-ban a magyar és a román kormány döntött arról, hogy a szobrot közösen állítják helyre, és a 800 000 euróra becsült költségeket fele-fele arányban viselik. A felújítási munkálatok azonban elhúzódtak. A felújítást Kolozsi Tibor szobrász-restaurátor vezette. A restaurálás során a talapzatra, az 1902-ben rávésett eredeti „Mátyás király” felirat helyett, a „Mathias Rex” felirat került, az uralkodói címert nem restaurálták.

A románokat érzékenyen érintette a talapzatra dobott, Mátyás előtt hódoló moldvai zászló. Az emlékművel kapcsolatos konfliktusok részben Mátyás király és Moldva viszonyának eltérő értelmezésével magyarázhatóak. Moldva történetében a legdicsőségesebb korszak III. István moldvai fejedelem uralkodása volt, akit a kortársak is a „Nagy” jelzővel illettek. István trónra léptekor Moldva egyaránt függött a Litván Nagyfejedelemségtől és a Magyar Királyságtól is, az oszmán szultánnak pedig adót fizetett. 1467-ben főként Mátyás pénzügyi reformjai és a növekvő adóterhek miatt kitört főúri adólázadás elfojtására Mátyás Erdélybe vonult, egyúttal addigi vazallusa, a moldvai fejedelem ellen is hadjáratot indított. A moldvabányai csatában István legyőzte Mátyás seregét, és maga Mátyás is megsebesült, viszont utána a moldvai sereget visszaszorították. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Moldvában a románok mindössze egy évszázaddal korábban azért tudták megtelepedni, mert Nagy Lajos király elkergette onnan a tatárokat.

Az 1918-as román megszállást követően Kolozsváron több emléktáblát és szobrot felszámoltak. Előbb Mátyás királyi címerét távolították el a talapzatáról. Többször is felmerült a szoborcsoport elpusztításának vagy elköltöztetésének a terve. 1919 tavaszán erdőfeleki román parasztok ökrökkel próbálták a lovat a talapzatáról lehúzni, majd 1921-ben vele szemben fölállították a capitoliumi farkas másolatát, a római városi elöljáróság ajándékát. 1922-ben nyilvánosságra került egy olyan elgondolás, hogy a szobrot Mátyás szülőházának udvarán helyezik el, és helyére Avram Iancu szobrát állítják majd, ami nagy felháborodást keltett a magyarok között.

1932-ben a talapzatán román szöveget helyeztek el a következő szöveggel: „Győzelmes a háborúban, legyőzetett Baián saját nemzete által, midőn a legyőzhetetlen Moldvát próbálta leigázni.”

1940-ben a második bécsi döntést követően, a magyar bevonulás után visszaállították a szobor 1902-es állapotát; a capitoliumi farkast eltávolították.

1945-ben a szovjet és román megszállás után eltávolították Mátyás király koronával díszített hollós címerpajzsát, és a magyar nyelvű „Mátyás király” feliratot a latin nyelvű megfelelőjére (Mathias rex) cserélték. Gheorghe Funar polgármester 1992-ben újra elhelyezte a Mathias rex felirat alá az 1932-es táblát.

A felújítást követően ismeretlenek a talapzatot övező füves szoborkertben a földbe süllyesztve elhelyeztek egy bronztáblát is, Nicolae Iorga román történésztől származó idézettel. A román műemlékvédő szakemberek azonban jegyzőkönyvet vettek fel az esetről, és kérték a polgármestertől a műemlékvédelmi és építkezési engedély nélküli tábla eltávolíttatását. A város polgármestere, Sorin Apostu szerint a tábla törvényesen, a jóváhagyott restaurálási terv tiszteletben tartásával került az alkotás elé, és elhelyezése történelmi jóvátétel. Horea Uioreanu, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) parlamenti képviselője azt nyilatkozta, hogy Hunyadi Mátyást a hátsó felébe helyezett nyílvesszővel kellene ábrázolni a Mátyás-lovasszobron. A szobrot ismeretlenek azóta is többször megrongálták.

A hagyomány szerint az emlékmű mellékalakjai állítólag a fekete sereg vezérei, balról Magyar Balázs és a veje, Kinizsi Pál, jobbról pedig Szapolyai István és Báthory István. A királynak hódoló mellékalakok a győztes csatákban szerzett török, német, bécsi, boszniai, cseh-morva, lengyel, és moldvai zászlókat tartanak.

{"item":"sight","set":{"sightId":1393,"townId":61,"active":2,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Unirii","mapdata":"1|2048|1111","gps_lat":"46.7695193058","gps_long":"23.5898650450","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Matyas-kiraly-szobra-Kolozsvar-693","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=337","picture":"\u003Ca title=\u0022The original uploader was Markolaci at Hungarian Wikipedia., CC BY-SA 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:A_fel%C3%BAj%C3%ADtott_kolozsv%C3%A1ri_M%C3%A1ty%C3%A1s_kir%C3%A1ly_szobor_2010-12-03.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022A fel\u00faj\u00edtott kolozsv\u00e1ri M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly szobor 2010-12-03\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/3f\/A_fel%C3%BAj%C3%ADtott_kolozsv%C3%A1ri_M%C3%A1ty%C3%A1s_kir%C3%A1ly_szobor_2010-12-03.jpg\/512px-A_fel%C3%BAj%C3%ADtott_kolozsv%C3%A1ri_M%C3%A1ty%C3%A1s_kir%C3%A1ly_szobor_2010-12-03.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:A_fel%C3%BAj%C3%ADtott_kolozsv%C3%A1ri_M%C3%A1ty%C3%A1s_kir%C3%A1ly_szobor_2010-12-03.jpg\u0022\u003EThe original uploader was Markolaci at Hungarian Wikipedia.\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly szobra","note":"","history":"Fadrusz J\u00e1nos legh\u00edresebb alkot\u00e1sa, p\u00e1ly\u00e1j\u00e1nak cs\u00facspontja. Az 1900-as p\u00e1rizsi vil\u00e1gki\u00e1ll\u00edt\u00e1son arany\u00e9remmel d\u00edjazott bronzb\u00f3l k\u00e9sz\u00fclt szoborcsoport I. M\u00e1ty\u00e1s magyar kir\u00e1ly sz\u00fcl\u0151v\u00e1ros\u00e1nak az egyik jelk\u00e9p\u00e9v\u00e9 v\u00e1lt.@\nDr. Nagy Lajos kolozsv\u00e1ri unit\u00e1rius lelk\u00e9szt\u0151l sz\u00e1rmazik az elgondol\u00e1s, hogy M\u00e1ty\u00e1s sz\u00fcl\u0151v\u00e1rosa nagyszab\u00e1s\u00fa szobor\u00e1ll\u00edt\u00e1ssal k\u00e9sz\u00fclj\u00f6n a k\u00f6zelg\u0151 millenniumi \u00fcnneps\u00e9gekre. Az orsz\u00e1gos gy\u0171jt\u00e9s eredm\u00e9nyek\u00e9ppen 1892 j\u00falius\u00e1ra a szoboralap t\u0151k\u00e9je m\u00e1r meghaladta a 120 000 koron\u00e1t. Maga az uralkod\u00f3 is \u00e9len j\u00e1rt az adakoz\u00e1sban.@\nB\u00e1r a v\u00e1ros szerette volna az eml\u00e9km\u0171vet a millenniumi \u00fcnneps\u00e9gekre elk\u00e9sz\u00edttetni, Fadrusz ekkor m\u00e9g a pozsonyi M\u00e1ria Ter\u00e9zia-eml\u00e9km\u0171v\u00f6n dolgozott, \u00e9s 1896. szeptember 30-\u00e1n m\u00e9g csak az alapk\u00f6vet tudt\u00e1k elhelyezni.@\nA M\u00e1ty\u00e1s eml\u00e9km\u0171vet 1902. okt\u00f3ber 12-\u00e9n d\u00e9lel\u0151tt t\u00edz \u00f3rakor avatt\u00e1k fel Kolozsv\u00e1r f\u0151ter\u00e9n. Egyes v\u00e9lem\u00e9nyek szerint a szoboravat\u00e1sr\u00f3l az\u00e9rt hi\u00e1nyzott az uralkod\u00f3, mert a m\u0171eml\u00e9k talapzat\u00e1n a Habsburgok lobog\u00f3ja is a legy\u0151z\u00f6tt seregek hadi jelv\u00e9nyei k\u00f6z\u00f6tt l\u00e1that\u00f3.@\n1941-42-ben a b\u00e9csi d\u00f6nt\u00e9s ut\u00e1ni magyar v\u00e1rosvezet\u00e9s, szem\u00e9lyesen dr. Keledy Tibor polg\u00e1rmester K\u00f3sa-Huba Ferencet b\u00edzta meg a restaur\u00e1l\u00e1ssal. A talapzatra az \u00fajrafaragott eredeti M\u00e1ty\u00e1s c\u00edmer ker\u00fclt \u00e9s az eredeti magyar nyelv\u0171 \u201eM\u00c1TY\u00c1S KIR\u00c1LY\u201d felirat.@\n2006-ban a magyar \u00e9s a rom\u00e1n korm\u00e1ny d\u00f6nt\u00f6tt arr\u00f3l, hogy a szobrot k\u00f6z\u00f6sen \u00e1ll\u00edtj\u00e1k helyre, \u00e9s a 800 000 eur\u00f3ra becs\u00fclt k\u00f6lts\u00e9geket fele-fele ar\u00e1nyban viselik. A fel\u00faj\u00edt\u00e1si munk\u00e1latok azonban elh\u00faz\u00f3dtak. A fel\u00faj\u00edt\u00e1st Kolozsi Tibor szobr\u00e1sz-restaur\u00e1tor vezette. A restaur\u00e1l\u00e1s sor\u00e1n a talapzatra, az 1902-ben r\u00e1v\u00e9sett eredeti \u201eM\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly\u201d felirat helyett, a \u201eMathias Rex\u201d felirat ker\u00fclt, az uralkod\u00f3i c\u00edmert nem restaur\u00e1lt\u00e1k.@\nA rom\u00e1nokat \u00e9rz\u00e9kenyen \u00e9rintette a talapzatra dobott, M\u00e1ty\u00e1s el\u0151tt h\u00f3dol\u00f3 moldvai z\u00e1szl\u00f3. Az eml\u00e9km\u0171vel kapcsolatos konfliktusok r\u00e9szben M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly \u00e9s Moldva viszony\u00e1nak elt\u00e9r\u0151 \u00e9rtelmez\u00e9s\u00e9vel magyar\u00e1zhat\u00f3ak. Moldva t\u00f6rt\u00e9net\u00e9ben a legdics\u0151s\u00e9gesebb korszak III. Istv\u00e1n moldvai fejedelem uralkod\u00e1sa volt, akit a kort\u00e1rsak is a \u201eNagy\u201d jelz\u0151vel illettek. Istv\u00e1n tr\u00f3nra l\u00e9ptekor Moldva egyar\u00e1nt f\u00fcgg\u00f6tt a Litv\u00e1n Nagyfejedelems\u00e9gt\u0151l \u00e9s a Magyar Kir\u00e1lys\u00e1gt\u00f3l is, az oszm\u00e1n szult\u00e1nnak pedig ad\u00f3t fizetett. 1467-ben f\u0151k\u00e9nt M\u00e1ty\u00e1s p\u00e9nz\u00fcgyi reformjai \u00e9s a n\u00f6vekv\u0151 ad\u00f3terhek miatt kit\u00f6rt f\u0151\u00fari ad\u00f3l\u00e1zad\u00e1s elfojt\u00e1s\u00e1ra M\u00e1ty\u00e1s Erd\u00e9lybe vonult, egy\u00fattal addigi vazallusa, a moldvai fejedelem ellen is hadj\u00e1ratot ind\u00edtott. A moldvab\u00e1nyai csat\u00e1ban Istv\u00e1n legy\u0151zte M\u00e1ty\u00e1s sereg\u00e9t, \u00e9s maga M\u00e1ty\u00e1s is megsebes\u00fclt, viszont ut\u00e1na a moldvai sereget visszaszor\u00edtott\u00e1k. Az igazs\u00e1ghoz hozz\u00e1tartozik, hogy Moldv\u00e1ban a rom\u00e1nok mind\u00f6ssze egy \u00e9vsz\u00e1zaddal kor\u00e1bban az\u00e9rt tudt\u00e1k megtelepedni, mert Nagy Lajos kir\u00e1ly elkergette onnan a tat\u00e1rokat.@\nAz 1918-as rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1st k\u00f6vet\u0151en Kolozsv\u00e1ron t\u00f6bb eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1t \u00e9s szobrot felsz\u00e1moltak. El\u0151bb M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1lyi c\u00edmer\u00e9t t\u00e1vol\u00edtott\u00e1k el a talapzat\u00e1r\u00f3l. T\u00f6bbsz\u00f6r is felmer\u00fclt a szoborcsoport elpuszt\u00edt\u00e1s\u00e1nak vagy elk\u00f6lt\u00f6ztet\u00e9s\u00e9nek a terve. 1919 tavasz\u00e1n erd\u0151feleki rom\u00e1n parasztok \u00f6kr\u00f6kkel pr\u00f3b\u00e1lt\u00e1k a lovat a talapzat\u00e1r\u00f3l leh\u00fazni, majd 1921-ben vele szemben f\u00f6l\u00e1ll\u00edtott\u00e1k a capitoliumi farkas m\u00e1solat\u00e1t, a r\u00f3mai v\u00e1rosi el\u00f6lj\u00e1r\u00f3s\u00e1g aj\u00e1nd\u00e9k\u00e1t. 1922-ben nyilv\u00e1noss\u00e1gra ker\u00fclt egy olyan elgondol\u00e1s, hogy a szobrot M\u00e1ty\u00e1s sz\u00fcl\u0151h\u00e1z\u00e1nak udvar\u00e1n helyezik el, \u00e9s hely\u00e9re Avram Iancu szobr\u00e1t \u00e1ll\u00edtj\u00e1k majd, ami nagy felh\u00e1borod\u00e1st keltett a magyarok k\u00f6z\u00f6tt.@\n1932-ben a talapzat\u00e1n rom\u00e1n sz\u00f6veget helyeztek el a k\u00f6vetkez\u0151 sz\u00f6veggel: \u201eGy\u0151zelmes a h\u00e1bor\u00faban, legy\u0151zetett Bai\u00e1n saj\u00e1t nemzete \u00e1ltal, mid\u0151n a legy\u0151zhetetlen Moldv\u00e1t pr\u00f3b\u00e1lta leig\u00e1zni.\u201d@\n1940-ben a m\u00e1sodik b\u00e9csi d\u00f6nt\u00e9st k\u00f6vet\u0151en, a magyar bevonul\u00e1s ut\u00e1n vissza\u00e1ll\u00edtott\u00e1k a szobor 1902-es \u00e1llapot\u00e1t; a capitoliumi farkast elt\u00e1vol\u00edtott\u00e1k.@\n1945-ben a szovjet \u00e9s rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n elt\u00e1vol\u00edtott\u00e1k M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly koron\u00e1val d\u00edsz\u00edtett holl\u00f3s c\u00edmerpajzs\u00e1t, \u00e9s a magyar nyelv\u0171 \u201eM\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly\u201d feliratot a latin nyelv\u0171 megfelel\u0151j\u00e9re (Mathias rex) cser\u00e9lt\u00e9k. Gheorghe Funar polg\u00e1rmester 1992-ben \u00fajra elhelyezte a Mathias rex felirat al\u00e1 az 1932-es t\u00e1bl\u00e1t.@\nA fel\u00faj\u00edt\u00e1st k\u00f6vet\u0151en ismeretlenek a talapzatot \u00f6vez\u0151 f\u00fcves szoborkertben a f\u00f6ldbe s\u00fcllyesztve elhelyeztek egy bronzt\u00e1bl\u00e1t is, Nicolae Iorga rom\u00e1n t\u00f6rt\u00e9n\u00e9szt\u0151l sz\u00e1rmaz\u00f3 id\u00e9zettel. A rom\u00e1n m\u0171eml\u00e9kv\u00e9d\u0151 szakemberek azonban jegyz\u0151k\u00f6nyvet vettek fel az esetr\u0151l, \u00e9s k\u00e9rt\u00e9k a polg\u00e1rmestert\u0151l a m\u0171eml\u00e9kv\u00e9delmi \u00e9s \u00e9p\u00edtkez\u00e9si enged\u00e9ly n\u00e9lk\u00fcli t\u00e1bla elt\u00e1vol\u00edttat\u00e1s\u00e1t. A v\u00e1ros polg\u00e1rmestere, Sorin Apostu szerint a t\u00e1bla t\u00f6rv\u00e9nyesen, a j\u00f3v\u00e1hagyott restaur\u00e1l\u00e1si terv tiszteletben tart\u00e1s\u00e1val ker\u00fclt az alkot\u00e1s el\u00e9, \u00e9s elhelyez\u00e9se t\u00f6rt\u00e9nelmi j\u00f3v\u00e1t\u00e9tel. Horea Uioreanu, a Nemzeti Liber\u00e1lis P\u00e1rt (PNL) parlamenti k\u00e9pvisel\u0151je azt nyilatkozta, hogy Hunyadi M\u00e1ty\u00e1st a h\u00e1ts\u00f3 fel\u00e9be helyezett ny\u00edlvessz\u0151vel kellene \u00e1br\u00e1zolni a M\u00e1ty\u00e1s-lovasszobron. A szobrot ismeretlenek az\u00f3ta is t\u00f6bbsz\u00f6r megrong\u00e1lt\u00e1k.@\nA hagyom\u00e1ny szerint az eml\u00e9km\u0171 mell\u00e9kalakjai \u00e1ll\u00edt\u00f3lag a fekete sereg vez\u00e9rei, balr\u00f3l Magyar Bal\u00e1zs \u00e9s a veje, Kinizsi P\u00e1l, jobbr\u00f3l pedig Szapolyai Istv\u00e1n \u00e9s B\u00e1thory Istv\u00e1n. A kir\u00e1lynak h\u00f3dol\u00f3 mell\u00e9kalakok a gy\u0151ztes csat\u00e1kban szerzett t\u00f6r\u00f6k, n\u00e9met, b\u00e9csi, boszniai, cseh-morva, lengyel, \u00e9s moldvai z\u00e1szl\u00f3kat tartanak.\n&\nwikipedia: M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly eml\u00e9km\u0171 (Kolozsv\u00e1r)|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/M%C3%A1ty%C3%A1s_kir%C3%A1ly_eml%C3%A9km%C5%B1_(Kolozsv%C3%A1r)","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}