exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Kolozsvári Református Kollégium

Liceul Teologic Reformat
Kolozsvári Református Kollégium
Liceul Teologic Reformat
Kolozsvári református gimnázium udvara 2017
Wikizoli, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
felsőoktatás
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Felekezet:
református
Cím:
Romá, Strada Mihail Kogălniceanu 16
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7678517139, 23.5948367123
Google térkép:

Története

A kolozsvári magyar protestánsok első iskolája 1545-ben nyílt meg az óvári klastromban. Az intézetben felváltva tanítottak evangélikusok, reformátusok, majd unitáriusok. Az iskolamester (rektor) Vizaknai Gergely volt.

1557-ben a tordai országgyűlés határozata és Jagelló Izabella magyar királyné engedélye alapján a dominikánusok zárdájában iskola létesült. A század végén ez az iskola a város unitáriussá válásával megszűnt, majd Báthory Gábor 1609. március 20-án az óvári romos templomot adományozta a reformátusoknak és mellette működött a református iskola is.

Az iskola Bethlen Gábor utasítására került a jelenlegi helyére: 1622-ben a reformátusok a Farkas utcai templommal együtt megkapták az egykori ferences kolostort is. Itt az iskolaépület II. Rákóczi György megbízásából Agostino Serena velencei mester tervei szerint épült fel 1651 és 1653 között. Ennek az iskolaépületnek a maradványai ma is láthatóak a templom melletti romkertben. 1733-ban a kollégiumban – Kolozsvárott elsőként – jogi tanszék létesült.

Az 1780-as években bővítették, majd az 1798-as nagy tűzvészben teljesen elpusztult. A később ókollégiumnak nevezett új épület 1799 és 1802 között Josef Leder építész irányításával készült el késő barokk és klasszicista stílusban. 1900-ban felépült a tornaterem, majd 1902-ben a Petőfi utcai új kétemeletes épület is, amelyet Paulus Erika tervezett.

A kollégium nyomdája Szenczi Kertész Ábrahám örökségén alapul. Miután a nyomdász 1667-ben örökösök nélkül halt meg, hagyatéka az erdélyi fejedelmi kincstárra maradt. 1672. október 12-én I. Apafi Mihály a nyomdát a nagyenyedi és kolozsvári református kollégiumoknak ajándékozta, majd 1673-ban a gyulafehérvári fejedelmi nyomdát is átadta a kollégiumoknak. A 17. század első felében az iskolának már félezer könyv volt a könyvtárában.

A trianoni békeszerződés után az iskola elveszítette birtokainak nagy részét. 1948-ban a tanügyi reform során az iskolát államosították, a Farkas utcai kollégium épületébe a magyar tannyelvű Gépipari Szakiskola, majd Villamosipari Középiskola, az 1902-ben épült Petőfi utcai szárnyba a 2. számú Magyar Fiúlíceum került. 1956-ban a régi épületbe román nyelvű iskolát helyeztek el, az új épületben működő intézmény névadója Ady Endre lett. A két intézményt még ugyanebben az évben Ady-Șincai Líceum néven egyesítették. A líceum magyar tagozata 1990-ben megszűnt, 1991-től pedig az intézmény csak Șincai nevét viselte.

1990-ben a Református Kollégium újraindult. 2002. december 20-án visszakapta az ókollégiumot. 2005 szeptemberében az iskola elindította első természettudományi osztályát. 2007 júniusában elnyerte a Magyar Örökség díjat.

{"item":"sight","set":{"sightId":1400,"townId":61,"active":2,"name_LO":"Liceul Teologic Reformat","address":"Rom\u00e1, Strada Mihail Kog\u0103lniceanu 16","mapdata":"1|2634|1390","gps_lat":"46.7678517139","gps_long":"23.5948367123","religion":2,"oldtype":"74,75","newtype":"74","homepage":"https:\/\/www.kollegium.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=154","picture":"\u003Ca title=\u0022Wikizoli, CC BY-SA 4.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsv%C3%A1ri_reform%C3%A1tus_gimn%C3%A1zium_udvara_2017.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kolozsv\u00e1ri reform\u00e1tus gimn\u00e1zium udvara 2017\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/9c\/Kolozsv%C3%A1ri_reform%C3%A1tus_gimn%C3%A1zium_udvara_2017.jpg\/512px-Kolozsv%C3%A1ri_reform%C3%A1tus_gimn%C3%A1zium_udvara_2017.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsv%C3%A1ri_reform%C3%A1tus_gimn%C3%A1zium_udvara_2017.jpg\u0022\u003EWikizoli\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Kolozsv\u00e1ri Reform\u00e1tus Koll\u00e9gium","note":"","history":"A kolozsv\u00e1ri magyar protest\u00e1nsok els\u0151 iskol\u00e1ja 1545-ben ny\u00edlt meg az \u00f3v\u00e1ri klastromban. Az int\u00e9zetben felv\u00e1ltva tan\u00edtottak evang\u00e9likusok, reform\u00e1tusok, majd unit\u00e1riusok. Az iskolamester (rektor) Vizaknai Gergely volt.@\n1557-ben a tordai orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s hat\u00e1rozata \u00e9s Jagell\u00f3 Izabella magyar kir\u00e1lyn\u00e9 enged\u00e9lye alapj\u00e1n a dominik\u00e1nusok z\u00e1rd\u00e1j\u00e1ban iskola l\u00e9tes\u00fclt. A sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n ez az iskola a v\u00e1ros unit\u00e1riuss\u00e1 v\u00e1l\u00e1s\u00e1val megsz\u0171nt, majd B\u00e1thory G\u00e1bor 1609. m\u00e1rcius 20-\u00e1n az \u00f3v\u00e1ri romos templomot adom\u00e1nyozta a reform\u00e1tusoknak \u00e9s mellette m\u0171k\u00f6d\u00f6tt a reform\u00e1tus iskola is.@\nAz iskola Bethlen G\u00e1bor utas\u00edt\u00e1s\u00e1ra ker\u00fclt a jelenlegi hely\u00e9re: 1622-ben a reform\u00e1tusok a Farkas utcai templommal egy\u00fctt megkapt\u00e1k az egykori ferences kolostort is. Itt az iskola\u00e9p\u00fclet II. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy megb\u00edz\u00e1s\u00e1b\u00f3l Agostino Serena velencei mester tervei szerint \u00e9p\u00fclt fel 1651 \u00e9s 1653 k\u00f6z\u00f6tt. Ennek az iskola\u00e9p\u00fcletnek a maradv\u00e1nyai ma is l\u00e1that\u00f3ak a templom melletti romkertben. 1733-ban a koll\u00e9giumban \u2013 Kolozsv\u00e1rott els\u0151k\u00e9nt \u2013 jogi tansz\u00e9k l\u00e9tes\u00fclt.@\nAz 1780-as \u00e9vekben b\u0151v\u00edtett\u00e9k, majd az 1798-as nagy t\u0171zv\u00e9szben teljesen elpusztult. A k\u00e9s\u0151bb \u00f3koll\u00e9giumnak nevezett \u00faj \u00e9p\u00fclet 1799 \u00e9s 1802 k\u00f6z\u00f6tt Josef Leder \u00e9p\u00edt\u00e9sz ir\u00e1ny\u00edt\u00e1s\u00e1val k\u00e9sz\u00fclt el k\u00e9s\u0151 barokk \u00e9s klasszicista st\u00edlusban. 1900-ban fel\u00e9p\u00fclt a tornaterem, majd 1902-ben a Pet\u0151fi utcai \u00faj k\u00e9temeletes \u00e9p\u00fclet is, amelyet Paulus Erika tervezett.@\nA koll\u00e9gium nyomd\u00e1ja Szenczi Kert\u00e9sz \u00c1brah\u00e1m \u00f6r\u00f6ks\u00e9g\u00e9n alapul. Miut\u00e1n a nyomd\u00e1sz 1667-ben \u00f6r\u00f6k\u00f6s\u00f6k n\u00e9lk\u00fcl halt meg, hagyat\u00e9ka az erd\u00e9lyi fejedelmi kincst\u00e1rra maradt. 1672. okt\u00f3ber 12-\u00e9n I. Apafi Mih\u00e1ly a nyomd\u00e1t a nagyenyedi \u00e9s kolozsv\u00e1ri reform\u00e1tus koll\u00e9giumoknak aj\u00e1nd\u00e9kozta, majd 1673-ban a gyulafeh\u00e9rv\u00e1ri fejedelmi nyomd\u00e1t is \u00e1tadta a koll\u00e9giumoknak. A 17. sz\u00e1zad els\u0151 fel\u00e9ben az iskol\u00e1nak m\u00e1r f\u00e9lezer k\u00f6nyv volt a k\u00f6nyvt\u00e1r\u00e1ban.@\nA trianoni b\u00e9keszerz\u0151d\u00e9s ut\u00e1n az iskola elvesz\u00edtette birtokainak nagy r\u00e9sz\u00e9t. 1948-ban a tan\u00fcgyi reform sor\u00e1n az iskol\u00e1t \u00e1llamos\u00edtott\u00e1k, a Farkas utcai koll\u00e9gium \u00e9p\u00fclet\u00e9be a magyar tannyelv\u0171 G\u00e9pipari Szakiskola, majd Villamosipari K\u00f6z\u00e9piskola, az 1902-ben \u00e9p\u00fclt Pet\u0151fi utcai sz\u00e1rnyba a 2. sz\u00e1m\u00fa Magyar Fi\u00fal\u00edceum ker\u00fclt. 1956-ban a r\u00e9gi \u00e9p\u00fcletbe rom\u00e1n nyelv\u0171 iskol\u00e1t helyeztek el, az \u00faj \u00e9p\u00fcletben m\u0171k\u00f6d\u0151 int\u00e9zm\u00e9ny n\u00e9vad\u00f3ja Ady Endre lett. A k\u00e9t int\u00e9zm\u00e9nyt m\u00e9g ugyanebben az \u00e9vben Ady-\u0218incai L\u00edceum n\u00e9ven egyes\u00edtett\u00e9k. A l\u00edceum magyar tagozata 1990-ben megsz\u0171nt, 1991-t\u0151l pedig az int\u00e9zm\u00e9ny csak \u0218incai nev\u00e9t viselte.@\n1990-ben a Reform\u00e1tus Koll\u00e9gium \u00fajraindult. 2002. december 20-\u00e1n visszakapta az \u00f3koll\u00e9giumot. 2005 szeptember\u00e9ben az iskola elind\u00edtotta els\u0151 term\u00e9szettudom\u00e1nyi oszt\u00e1ly\u00e1t. 2007 j\u00fanius\u00e1ban elnyerte a Magyar \u00d6r\u00f6ks\u00e9g d\u00edjat.\n&\nwikipedia: Reform\u00e1tus koll\u00e9gium (Kolozsv\u00e1r)|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Reform%C3%A1tus_koll%C3%A9gium_(Kolozsv%C3%A1r)","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}