exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Kolozsmonostori apátság

Biserica Romano-Catolică Calvaria
Kolozsmonostori apátság
Biserica Romano-Catolică Calvaria
Calvaria Church (Cluj-Napoca)
Roamata, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom és kolostor
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Aleea Grădini Mănăștur
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7612444215, 23.557975963
Google térkép:

Története

A Benedek-rendi apátságot legkorábban I. Béla korában (1061–1063), legkésőbb I. László uralkodása alatt (1077–1095) alapították Boldogságos Szűz Mária tiszteletére. Kelemen Lajos szerint ugyanaz a várispán alapította, aki Kolozsvár városát is. A bencések legkorábbi épületei a 11. század második feléből származnak.

A kolostor nem az erdélyi püspöknek, hanem közvetlenül az esztergomi érseknek volt alárendelve, ami többször is fegyveres támadásokhoz vezetett a kolostor ellen, mert az erdélyi püspökök próbálták hatáskörüket az apátságra is kiterjeszteni. Adorján püspök (1187–1202) után Vilmos püspök (1204–1221) is fegyvereseket küldött az apátság ellen, akik feldúlták a rendházat és a templomot, az apátot elfogták, a pápai okleveleket elégették, a királyi privilégiumokat igazoló okiratokat a Szamosba dobták. Ezek miatt III. Honoriusz pápa 1222-ben vizsgálatot rendelt el. II. András kérésére a pápa 1225-ben mitra és gyűrű viselését engedélyezte a kolozsmonostori apátnak. A tatárjáráskor a templom elpusztult, majd a 13. század második felében újra felépítették. Ebből a korból csak a szentély maradt meg. A hatásköri harcok a tatárjárás után megszűntek.

1288 körül az apátság hiteleshelyi jogot kapott. Kezdetben az oklevelek kiadása alkalomszerűen történt, az apátságot 1338-tól vezető János apát volt az, aki szervezett alapokra helyezte a hiteleshely tevékenységét.

1362-ben a kolozsvári polgárok közül néhányan összetűzésbe kerülve a szomszédos Szucság egyik nemesével, Chuey fia Pállal, megostromolták a kolozsmonostori apátságot, és odamenekült ellenfelüknek fejét vették. Az eset feltételezhetően az apátság zavaros ingatlanügyei miatt robbant ki; nem sokkal később pedig Ottó apát és István deák, az apátság jegyzője több oklevelet hamisítottak a kolostor birtokainak visszaszerzésére. Ottó apát eltűnt, István deákot pedig 1383-ban okirathamisítás miatt máglyahalálra ítélték, a hiteleshely működését felfüggesztették, a hamisításoknál használt pecsétet összetörték. A hiteleshely a következő évben új pecséttel újból működni kezdett, de a közbizalom nehezen állt helyre, annak ellenére, hogy Mária királynő 1384. február 14-én megerősítette az apátság bíráskodási jogát és Kolozsvártól való függetlenségét, és májusban engedélyezte számukra új közhitelű pecsétnyomó készíttetését.

Antal apát (1424–1451) nagy tekintélyt szerzett a kolostornak, elkészíttette a 42 kötetet tartalmazó könyvtár és a levéltár leltárát (1427), és átszervezte a hiteleshelyet. Az apátság birtokainak védelmére illetve visszaszerzésére számos pert indított, többek között Lépes György erdélyi püspök, a pelsőci Bebek család, Csáki László erdélyi vajda, Nádasdi Salamon fia Mihály volt székely ispán ellen. Állandó vitában állt Kolozsvár városával is, egyrészt a határos területek tulajdonjoga, másrészt a kolozsvári polgárok által a monostori szőlők után fizetendő hegyvám miatt.

1437-ben, a Budai Nagy Antal vezette felkelés során a kolostort kirabolták, jegyzőjét, Balázs deák magistert megölték. Antal apát után az apátságot többnyire az uralkodó által kinevezett gubernátorok vagy kommendátorok irányították, akiknek a jogállása azonos volt az apátokéval, de nem voltak a rend tagjai.

Hunyadi Mátyás alatt Pécsváradi Péter apát 1465-ben engedély nélkül megerősítette az apátságot. Az erődítményt Mátyás 1466-ban lebontatta. 1492-ben a templomot falfreskókkal és színes ablakokkal díszítették. 1556. április 26-án a kolozsvári országgyűlés az egyházi javak lefoglalásáról rendelkezett, ezzel a kolostor működése megszűnt. (A hiteleshely jegyzőkönyvében az utolsó bejegyzés dátuma 1556. június 30.). 1575-től a hiteleshely feladatait világi alapokon szervezték át, és a levéltárat a városba szállították.

1579-ben Báthory István adományaként a jezsuiták birtokába került, Kolozsmonostor, Bács, Jegenye, Tiburc, Kajántó és Bogártelke falvakkal együtt. Az épületet 1596-ban villámcsapás érte, fedele leégett. Mária Krisztierna fejedelemasszony ugyan rendelkezett a helyreállításról, de a templom 1614-ben még mindig romos állapotban volt, csak 1620–1622 körül állították helyre Somkeréki Erdélyi István költségén. A birtok 1609-ben Kamuti Balázs kezére került, aki kastéllyá alakíttatta át az apátság épületét. Utóbb a birtok a fejedelmi kincstár kezelésébe került. Az 1658–1661 közötti török-tatár dúlás végleg elpusztította a templomot. Az önálló erdélyi fejedelemség megszünte után a birtok ismét a jezsuitáké lett, de mivel a rend időközben új templomot, rendházat és iskolát építtetett Kolozsváron, ennek a templomnak a jelentősége csökkent.

Az 1658–1661 közötti időszakban a tatárdúlás okozott ismét súlyos károkat az épületben; ezt követően Kemény Simon özvegye, Perényi Katalin újíttatta meg. 1704-ben, a Rákóczi-szabadságharc során az épület állapota megint romlott, a templom leégett, csak a szentély maradt épen. A rend 1773-ban történt feloszlatása után 1782-től katonai raktár lett; 1787-ben magtárként használták. 1794–95-ben ugyan még megjavították a fedelét, de a következő évszázadban 1818-tól köveinek nagy részét Rudnay Sándor püspök engedélyével elhordták, és a Királyi Líceum építésénél használták fel. Az épületből csak a szentély maradt meg, amelyet 1819-ben kápolnává alakítottak át. A templom hajóját 1896-ban az Erdélyi Római Katolikus Státus építtette újjá neogótikus stílusban. A Kós Károly által tervezett harangláb 1922-ben épült.

1924. április 27-én az Erdélyi Római Katolikus Státus a templomot 25 évi használatra, 1949. május 1-jéig átengedte a görögkatolikusoknak, évi 100 lej jelképes bérleti díj fejében, a tulajdonjog fenntartásával, kizárólag istentiszteleti, illetve egyházi használatra. Miután 1948. december 1-jén a görögkatolikus egyházat megszüntették, és vagyonát a román állam vette át, 1948–1994 között román ortodox templomként működött. 1991 és 1994 között a római katolikusok is misézhettek itt, majd 1994 júliusától teljes egészében a római katolikus egyházé lett. Az 1994 után történt – állami támogatás nélkül végzett – kiemelkedően szép restaurálás Europa Nostra-díjat eredményezett. A helyreállított templomot 1997. június 20-án Jakubinyi György gyulafehérvári érsek szentelte fel Nagyboldogasszony tiszteletére. A temploma ma Kolozsvár-monostor plébániatemploma.

{"item":"sight","set":{"sightId":1381,"townId":61,"active":2,"name_LO":"Biserica Romano-Catolic\u0103 Calvaria","address":"Aleea Gr\u0103dini M\u0103n\u0103\u0219tur","mapdata":"3|207|604","gps_lat":"46.7612444215","gps_long":"23.5579759630","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"1","homepage":"http:\/\/kolozsmonostor.ro\/kalvaria","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Kolozsmonostor-Kolozsvar-800","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=235","picture":"\u003Ca title=\u0022Roamata, CC BY-SA 3.0 \u003Chttp:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Calvaria_Church_(Cluj-Napoca).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Calvaria Church (Cluj-Napoca)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/0\/07\/Calvaria_Church_%28Cluj-Napoca%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Calvaria_Church_(Cluj-Napoca).jpg\u0022\u003ERoamata\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Kolozsmonostori ap\u00e1ts\u00e1g","note":"","history":"A Benedek-rendi ap\u00e1ts\u00e1got legkor\u00e1bban I. B\u00e9la kor\u00e1ban (1061\u20131063), legk\u00e9s\u0151bb I. L\u00e1szl\u00f3 uralkod\u00e1sa alatt (1077\u20131095) alap\u00edtott\u00e1k Boldogs\u00e1gos Sz\u0171z M\u00e1ria tisztelet\u00e9re. Kelemen Lajos szerint ugyanaz a v\u00e1risp\u00e1n alap\u00edtotta, aki Kolozsv\u00e1r v\u00e1ros\u00e1t is. A benc\u00e9sek legkor\u00e1bbi \u00e9p\u00fcletei a 11. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9b\u0151l sz\u00e1rmaznak.@\nA kolostor nem az erd\u00e9lyi p\u00fcsp\u00f6knek, hanem k\u00f6zvetlen\u00fcl az esztergomi \u00e9rseknek volt al\u00e1rendelve, ami t\u00f6bbsz\u00f6r is fegyveres t\u00e1mad\u00e1sokhoz vezetett a kolostor ellen, mert az erd\u00e9lyi p\u00fcsp\u00f6k\u00f6k pr\u00f3b\u00e1lt\u00e1k hat\u00e1sk\u00f6r\u00fcket az ap\u00e1ts\u00e1gra is kiterjeszteni. Adorj\u00e1n p\u00fcsp\u00f6k (1187\u20131202) ut\u00e1n Vilmos p\u00fcsp\u00f6k (1204\u20131221) is fegyvereseket k\u00fcld\u00f6tt az ap\u00e1ts\u00e1g ellen, akik feld\u00falt\u00e1k a rendh\u00e1zat \u00e9s a templomot, az ap\u00e1tot elfogt\u00e1k, a p\u00e1pai okleveleket el\u00e9gett\u00e9k, a kir\u00e1lyi privil\u00e9giumokat igazol\u00f3 okiratokat a Szamosba dobt\u00e1k. Ezek miatt III. Honoriusz p\u00e1pa 1222-ben vizsg\u00e1latot rendelt el. II. Andr\u00e1s k\u00e9r\u00e9s\u00e9re a p\u00e1pa 1225-ben mitra \u00e9s gy\u0171r\u0171 visel\u00e9s\u00e9t enged\u00e9lyezte a kolozsmonostori ap\u00e1tnak. A tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1skor a templom elpusztult, majd a 13. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben \u00fajra fel\u00e9p\u00edtett\u00e9k. Ebb\u0151l a korb\u00f3l csak a szent\u00e9ly maradt meg. A hat\u00e1sk\u00f6ri harcok a tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1s ut\u00e1n megsz\u0171ntek.@\n1288 k\u00f6r\u00fcl az ap\u00e1ts\u00e1g hiteleshelyi jogot kapott. Kezdetben az oklevelek kiad\u00e1sa alkalomszer\u0171en t\u00f6rt\u00e9nt, az ap\u00e1ts\u00e1got 1338-t\u00f3l vezet\u0151 J\u00e1nos ap\u00e1t volt az, aki szervezett alapokra helyezte a hiteleshely tev\u00e9kenys\u00e9g\u00e9t.@\n1362-ben a kolozsv\u00e1ri polg\u00e1rok k\u00f6z\u00fcl n\u00e9h\u00e1nyan \u00f6sszet\u0171z\u00e9sbe ker\u00fclve a szomsz\u00e9dos Szucs\u00e1g egyik nemes\u00e9vel, Chuey fia P\u00e1llal, megostromolt\u00e1k a kolozsmonostori ap\u00e1ts\u00e1got, \u00e9s odamenek\u00fclt ellenfel\u00fcknek fej\u00e9t vett\u00e9k. Az eset felt\u00e9telezhet\u0151en az ap\u00e1ts\u00e1g zavaros ingatlan\u00fcgyei miatt robbant ki; nem sokkal k\u00e9s\u0151bb pedig Ott\u00f3 ap\u00e1t \u00e9s Istv\u00e1n de\u00e1k, az ap\u00e1ts\u00e1g jegyz\u0151je t\u00f6bb oklevelet hamis\u00edtottak a kolostor birtokainak visszaszerz\u00e9s\u00e9re. Ott\u00f3 ap\u00e1t elt\u0171nt, Istv\u00e1n de\u00e1kot pedig 1383-ban okirathamis\u00edt\u00e1s miatt m\u00e1glyahal\u00e1lra \u00edt\u00e9lt\u00e9k, a hiteleshely m\u0171k\u00f6d\u00e9s\u00e9t felf\u00fcggesztett\u00e9k, a hamis\u00edt\u00e1sokn\u00e1l haszn\u00e1lt pecs\u00e9tet \u00f6sszet\u00f6rt\u00e9k. A hiteleshely a k\u00f6vetkez\u0151 \u00e9vben \u00faj pecs\u00e9ttel \u00fajb\u00f3l m\u0171k\u00f6dni kezdett, de a k\u00f6zbizalom nehezen \u00e1llt helyre, annak ellen\u00e9re, hogy M\u00e1ria kir\u00e1lyn\u0151 1384. febru\u00e1r 14-\u00e9n meger\u0151s\u00edtette az ap\u00e1ts\u00e1g b\u00edr\u00e1skod\u00e1si jog\u00e1t \u00e9s Kolozsv\u00e1rt\u00f3l val\u00f3 f\u00fcggetlens\u00e9g\u00e9t, \u00e9s m\u00e1jusban enged\u00e9lyezte sz\u00e1mukra \u00faj k\u00f6zhitel\u0171 pecs\u00e9tnyom\u00f3 k\u00e9sz\u00edttet\u00e9s\u00e9t.@\nAntal ap\u00e1t (1424\u20131451) nagy tekint\u00e9lyt szerzett a kolostornak, elk\u00e9sz\u00edttette a 42 k\u00f6tetet tartalmaz\u00f3 k\u00f6nyvt\u00e1r \u00e9s a lev\u00e9lt\u00e1r lelt\u00e1r\u00e1t (1427), \u00e9s \u00e1tszervezte a hiteleshelyet. Az ap\u00e1ts\u00e1g birtokainak v\u00e9delm\u00e9re illetve visszaszerz\u00e9s\u00e9re sz\u00e1mos pert ind\u00edtott, t\u00f6bbek k\u00f6z\u00f6tt L\u00e9pes Gy\u00f6rgy erd\u00e9lyi p\u00fcsp\u00f6k, a pels\u0151ci Bebek csal\u00e1d, Cs\u00e1ki L\u00e1szl\u00f3 erd\u00e9lyi vajda, N\u00e1dasdi Salamon fia Mih\u00e1ly volt sz\u00e9kely isp\u00e1n ellen. \u00c1lland\u00f3 vit\u00e1ban \u00e1llt Kolozsv\u00e1r v\u00e1ros\u00e1val is, egyr\u00e9szt a hat\u00e1ros ter\u00fcletek tulajdonjoga, m\u00e1sr\u00e9szt a kolozsv\u00e1ri polg\u00e1rok \u00e1ltal a monostori sz\u0151l\u0151k ut\u00e1n fizetend\u0151 hegyv\u00e1m miatt.@\n1437-ben, a Budai Nagy Antal vezette felkel\u00e9s sor\u00e1n a kolostort kirabolt\u00e1k, jegyz\u0151j\u00e9t, Bal\u00e1zs de\u00e1k magistert meg\u00f6lt\u00e9k. Antal ap\u00e1t ut\u00e1n az ap\u00e1ts\u00e1got t\u00f6bbnyire az uralkod\u00f3 \u00e1ltal kinevezett gubern\u00e1torok vagy kommend\u00e1torok ir\u00e1ny\u00edtott\u00e1k, akiknek a jog\u00e1ll\u00e1sa azonos volt az ap\u00e1tok\u00e9val, de nem voltak a rend tagjai.@\nHunyadi M\u00e1ty\u00e1s alatt P\u00e9csv\u00e1radi P\u00e9ter ap\u00e1t 1465-ben enged\u00e9ly n\u00e9lk\u00fcl meger\u0151s\u00edtette az ap\u00e1ts\u00e1got. Az er\u0151d\u00edtm\u00e9nyt M\u00e1ty\u00e1s 1466-ban lebontatta. 1492-ben a templomot falfresk\u00f3kkal \u00e9s sz\u00ednes ablakokkal d\u00edsz\u00edtett\u00e9k. 1556. \u00e1prilis 26-\u00e1n a kolozsv\u00e1ri orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s az egyh\u00e1zi javak lefoglal\u00e1s\u00e1r\u00f3l rendelkezett, ezzel a kolostor m\u0171k\u00f6d\u00e9se megsz\u0171nt. (A hiteleshely jegyz\u0151k\u00f6nyv\u00e9ben az utols\u00f3 bejegyz\u00e9s d\u00e1tuma 1556. j\u00fanius 30.). 1575-t\u0151l a hiteleshely feladatait vil\u00e1gi alapokon szervezt\u00e9k \u00e1t, \u00e9s a lev\u00e9lt\u00e1rat a v\u00e1rosba sz\u00e1ll\u00edtott\u00e1k.@\n1579-ben B\u00e1thory Istv\u00e1n adom\u00e1nyak\u00e9nt a jezsuit\u00e1k birtok\u00e1ba ker\u00fclt, Kolozsmonostor, B\u00e1cs, Jegenye, Tiburc, Kaj\u00e1nt\u00f3 \u00e9s Bog\u00e1rtelke falvakkal egy\u00fctt. Az \u00e9p\u00fcletet 1596-ban vill\u00e1mcsap\u00e1s \u00e9rte, fedele le\u00e9gett. M\u00e1ria Krisztierna fejedelemasszony ugyan rendelkezett a helyre\u00e1ll\u00edt\u00e1sr\u00f3l, de a templom 1614-ben m\u00e9g mindig romos \u00e1llapotban volt, csak 1620\u20131622 k\u00f6r\u00fcl \u00e1ll\u00edtott\u00e1k helyre Somker\u00e9ki Erd\u00e9lyi Istv\u00e1n k\u00f6lts\u00e9g\u00e9n. A birtok 1609-ben Kamuti Bal\u00e1zs kez\u00e9re ker\u00fclt, aki kast\u00e9lly\u00e1 alak\u00edttatta \u00e1t az ap\u00e1ts\u00e1g \u00e9p\u00fclet\u00e9t. Ut\u00f3bb a birtok a fejedelmi kincst\u00e1r kezel\u00e9s\u00e9be ker\u00fclt. Az 1658\u20131661 k\u00f6z\u00f6tti t\u00f6r\u00f6k-tat\u00e1r d\u00fal\u00e1s v\u00e9gleg elpuszt\u00edtotta a templomot. Az \u00f6n\u00e1ll\u00f3 erd\u00e9lyi fejedelems\u00e9g megsz\u00fcnte ut\u00e1n a birtok ism\u00e9t a jezsuit\u00e1k\u00e9 lett, de mivel a rend id\u0151k\u00f6zben \u00faj templomot, rendh\u00e1zat \u00e9s iskol\u00e1t \u00e9p\u00edttetett Kolozsv\u00e1ron, ennek a templomnak a jelent\u0151s\u00e9ge cs\u00f6kkent.@\n\nAz 1658\u20131661 k\u00f6z\u00f6tti id\u0151szakban a tat\u00e1rd\u00fal\u00e1s okozott ism\u00e9t s\u00falyos k\u00e1rokat az \u00e9p\u00fcletben; ezt k\u00f6vet\u0151en Kem\u00e9ny Simon \u00f6zvegye, Per\u00e9nyi Katalin \u00faj\u00edttatta meg. 1704-ben, a R\u00e1k\u00f3czi-szabads\u00e1gharc sor\u00e1n az \u00e9p\u00fclet \u00e1llapota megint romlott, a templom le\u00e9gett, csak a szent\u00e9ly maradt \u00e9pen. A rend 1773-ban t\u00f6rt\u00e9nt feloszlat\u00e1sa ut\u00e1n 1782-t\u0151l katonai rakt\u00e1r lett; 1787-ben magt\u00e1rk\u00e9nt haszn\u00e1lt\u00e1k. 1794\u201395-ben ugyan m\u00e9g megjav\u00edtott\u00e1k a fedel\u00e9t, de a k\u00f6vetkez\u0151 \u00e9vsz\u00e1zadban 1818-t\u00f3l k\u00f6veinek nagy r\u00e9sz\u00e9t Rudnay S\u00e1ndor p\u00fcsp\u00f6k enged\u00e9ly\u00e9vel elhordt\u00e1k, \u00e9s a Kir\u00e1lyi L\u00edceum \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9n\u00e9l haszn\u00e1lt\u00e1k fel. Az \u00e9p\u00fcletb\u0151l csak a szent\u00e9ly maradt meg, amelyet 1819-ben k\u00e1poln\u00e1v\u00e1 alak\u00edtottak \u00e1t. A templom haj\u00f3j\u00e1t 1896-ban az Erd\u00e9lyi R\u00f3mai Katolikus St\u00e1tus \u00e9p\u00edttette \u00fajj\u00e1 neog\u00f3tikus st\u00edlusban. A K\u00f3s K\u00e1roly \u00e1ltal tervezett harangl\u00e1b 1922-ben \u00e9p\u00fclt.@\n1924. \u00e1prilis 27-\u00e9n az Erd\u00e9lyi R\u00f3mai Katolikus St\u00e1tus a templomot 25 \u00e9vi haszn\u00e1latra, 1949. m\u00e1jus 1-j\u00e9ig \u00e1tengedte a g\u00f6r\u00f6gkatolikusoknak, \u00e9vi 100 lej jelk\u00e9pes b\u00e9rleti d\u00edj fej\u00e9ben, a tulajdonjog fenntart\u00e1s\u00e1val, kiz\u00e1r\u00f3lag istentiszteleti, illetve egyh\u00e1zi haszn\u00e1latra. Miut\u00e1n 1948. december 1-j\u00e9n a g\u00f6r\u00f6gkatolikus egyh\u00e1zat megsz\u00fcntett\u00e9k, \u00e9s vagyon\u00e1t a rom\u00e1n \u00e1llam vette \u00e1t, 1948\u20131994 k\u00f6z\u00f6tt rom\u00e1n ortodox templomk\u00e9nt m\u0171k\u00f6d\u00f6tt. 1991 \u00e9s 1994 k\u00f6z\u00f6tt a r\u00f3mai katolikusok is mis\u00e9zhettek itt, majd 1994 j\u00falius\u00e1t\u00f3l teljes eg\u00e9sz\u00e9ben a r\u00f3mai katolikus egyh\u00e1z\u00e9 lett. Az 1994 ut\u00e1n t\u00f6rt\u00e9nt \u2013 \u00e1llami t\u00e1mogat\u00e1s n\u00e9lk\u00fcl v\u00e9gzett \u2013 kiemelked\u0151en sz\u00e9p restaur\u00e1l\u00e1s Europa Nostra-d\u00edjat eredm\u00e9nyezett. A helyre\u00e1ll\u00edtott templomot 1997. j\u00fanius 20-\u00e1n Jakubinyi Gy\u00f6rgy gyulafeh\u00e9rv\u00e1ri \u00e9rsek szentelte fel Nagyboldogasszony tisztelet\u00e9re. A temploma ma Kolozsv\u00e1r-monostor pl\u00e9b\u00e1niatemploma. \n&\nwikipedia: Kolozsmonostori ap\u00e1ts\u00e1g|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Kolozsmonostori_ap%C3%A1ts%C3%A1g","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}