exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Farkas utcai református templom

Farkas utcai református templom
Kolozsvár 26
Taz666, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
református
Cím:
Strada Mihail Kogălniceanu 21
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7681152413, 23.5957564226
Google térkép:

Története

1486. szeptember 9-én Mátyás király rendeletére és Báthory István erdélyi vajda jóváhagyásával ekkor adományozta a városi tanács és Szabó Ambrus bíró a ferences testvéreknek a Szabók bástyája melletti területet. Az építkezést János testvér vezette, valószínűleg ugyanaz, aki a királyi műhely vezetőjeként részt vett a visegrádi építkezésekben is. A munkálatok költségeit Mátyás király viselte. Mátyás halála után II. Ulászló támogatta anyagiakkal az építést: 1494-ben a tordai sókamarából háromszáz aranyforint értékű kősót rendelt a templom és kolostor javára. Az adomány később állandó járandósággá változott, amelyet II. Lajos király 1520-ban megerősített. A Boldogságos Szűz Máriának szentelt templom 1503-ban már készen állt, orgonája 1534-ben készült. A templom mellett eredetileg két rendház állt, ezekből csak a férfikolostor kerengőjének északi része maradt meg.

A protestantizmus térhódítása következtében, az 1556. március 8-ai szászsebesi országgyűlés határozata értelmében a rendnek el kellett hagynia Kolozsvárt. Március 15-én a református tömeg behatolt a templomba és követelte a templom és a rendház átadását. A templom kapujában Mikola Boldizsár atya állt, és a legenda szerint szívére tett kézzel és magasba emelt két ujjal megesküdött, hogy az épületet soha el nem hagyja. Az emberek karddal lekaszabolták a barátot, és betörtek a templomba, ahol elpusztították az ott található szakrális tárgyakat. Az 1958-as restauráláskor a kolostor udvarán teljesen ép 16. századi csontvázat tártak fel, melynek bal keze a mellkason hevert, a jobb kar pedig két kinyújtott ujjal felfele mutatott.

Ezt követően a templom huszonöt évig gazdátlanul állt. 1579-ben Báthory István fejedelem a jezsuitáknak adományozta az épületegyüttest, egyúttal építőanyagot is biztosított a felújításhoz. Ekkor alakították át iskolává az apácakolostort. 1588-ban a medgyesi országgyűlés kitiltotta a jezsuitákat Erdélyből, de Báthory Zsigmond visszahívta őket, és 1595-ben újra birtokba vették a templomot. A tizenöt éves háború idején, Székely Mózes csapatai elűzték a jezsuitákat és a Toroczkai Kovács Máté unitárius szuperintendens és Göczi Nyírő Pál prédikátor által felhergelt nép, Bogner-Gellyén Imre királybíró be nem avatkozása mellett 1603. június 9-én megrohamozta a templomot. A templom ajtaját betörték, az oltárt és a szobrokat fejszével szétvágták, a padokat darabokra törték és bedöntötték a boltozat egy részét is, amely tizennégy embert ütött agyon. A továbbiakban a gazdátlan épület köveit felhasználták a város egyéb építményeinek javításához, a szentélyt raktárként használták.

A reformátusok 1622-ben Bethlen Gábortól kapták meg a romos templomot és a telkeket kollégium céljára, de végül is a kollégium Gyulafehérvárra került. A templom újjáépítése csak I. Rákóczi György alatt, az 1638-as gyulafehérvári országgyűlés határozatára és a fejedelem anyagi támogatásával kezdődött el. Az építkezés nagyobb része 1640-ig elkészült, majd a fejedelem olasz építészt és – hosszas utánajárással – kurlandiai mesterembereket hozatott, akik 1643 végére befejezték a csillagboltozatot. Az 1640-es években elkészült a templom berendezése is. Az újjászületett templomot Geleji Katona István püspök szentelte fel, 1647. június 30-án. II. Rákóczi György kezdeményezte a kolostor helyreállítását a református kollégium számára, ami az 1798-as tűzvészben semmisült meg.

Az 1798-as tűzvész után a templomot Josef Leder vezetésével állították helyre. 1910–13 között a templom teljes körű restaurálására került sor Lux Kálmán irányításával, ekkor készült el a neogótikus karzat, ahova a pécsi Angster József készítette orgonát helyezték el. A következő restaurálás 1958–1961 között történt, ezúttal Bágyuj Lajos vezetésével.

A templomban található I. Apafi Mihály és felesége, Bornemisza Anna, illetve II. Apafi Mihály és felesége, Bethlen Kata sírja, akiknek a földi maradványait 1942-ben hozták át az almakeréki templomból. A síremlék Kós Károly tervei alapján készült.

A templom akusztikája kiváló, így az 1960-as évektől kezdve rendszeresen orgonahangversenyeknek ad helyet. Az orgona felső, régebbi része a felirata szerint 1766-ban készült.

A templom előtt található Sárkányölő Szent György szobra. Az eredeti alkotást, amely a prágai várban áll, Kolozsvári Márton és György készítették, 1373-ban.

{"item":"sight","set":{"sightId":1379,"townId":61,"active":2,"name_LO":"","address":"Strada Mihail Kog\u0103lniceanu 21","mapdata":"1|2743|1345","gps_lat":"46.7681152413","gps_long":"23.5957564226","religion":2,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/www.farkasutca.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=194","picture":"\u003Ca title=\u0022Taz666, CC BY-SA 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsv%C3%A1r_26.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Kolozsv\u00e1r 26\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/99\/Kolozsv%C3%A1r_26.JPG\/256px-Kolozsv%C3%A1r_26.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsv%C3%A1r_26.JPG\u0022\u003ETaz666\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Farkas utcai reform\u00e1tus templom","note":"","history":"1486. szeptember 9-\u00e9n M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly rendelet\u00e9re \u00e9s B\u00e1thory Istv\u00e1n erd\u00e9lyi vajda j\u00f3v\u00e1hagy\u00e1s\u00e1val ekkor adom\u00e1nyozta a v\u00e1rosi tan\u00e1cs \u00e9s Szab\u00f3 Ambrus b\u00edr\u00f3 a ferences testv\u00e9reknek a Szab\u00f3k b\u00e1sty\u00e1ja melletti ter\u00fcletet. Az \u00e9p\u00edtkez\u00e9st J\u00e1nos testv\u00e9r vezette, val\u00f3sz\u00edn\u0171leg ugyanaz, aki a kir\u00e1lyi m\u0171hely vezet\u0151jek\u00e9nt r\u00e9szt vett a visegr\u00e1di \u00e9p\u00edtkez\u00e9sekben is. A munk\u00e1latok k\u00f6lts\u00e9geit M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly viselte. M\u00e1ty\u00e1s hal\u00e1la ut\u00e1n II. Ul\u00e1szl\u00f3 t\u00e1mogatta anyagiakkal az \u00e9p\u00edt\u00e9st: 1494-ben a tordai s\u00f3kamar\u00e1b\u00f3l h\u00e1romsz\u00e1z aranyforint \u00e9rt\u00e9k\u0171 k\u0151s\u00f3t rendelt a templom \u00e9s kolostor jav\u00e1ra. Az adom\u00e1ny k\u00e9s\u0151bb \u00e1lland\u00f3 j\u00e1rand\u00f3s\u00e1gg\u00e1 v\u00e1ltozott, amelyet II. Lajos kir\u00e1ly 1520-ban meger\u0151s\u00edtett. A Boldogs\u00e1gos Sz\u0171z M\u00e1ri\u00e1nak szentelt templom 1503-ban m\u00e1r k\u00e9szen \u00e1llt, orgon\u00e1ja 1534-ben k\u00e9sz\u00fclt. A templom mellett eredetileg k\u00e9t rendh\u00e1z \u00e1llt, ezekb\u0151l csak a f\u00e9rfikolostor kereng\u0151j\u00e9nek \u00e9szaki r\u00e9sze maradt meg.@\nA protestantizmus t\u00e9rh\u00f3d\u00edt\u00e1sa k\u00f6vetkezt\u00e9ben, az 1556. m\u00e1rcius 8-ai sz\u00e1szsebesi orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s hat\u00e1rozata \u00e9rtelm\u00e9ben a rendnek el kellett hagynia Kolozsv\u00e1rt. M\u00e1rcius 15-\u00e9n a reform\u00e1tus t\u00f6meg behatolt a templomba \u00e9s k\u00f6vetelte a templom \u00e9s a rendh\u00e1z \u00e1tad\u00e1s\u00e1t. A templom kapuj\u00e1ban Mikola Boldizs\u00e1r atya \u00e1llt, \u00e9s a legenda szerint sz\u00edv\u00e9re tett k\u00e9zzel \u00e9s magasba emelt k\u00e9t ujjal megesk\u00fcd\u00f6tt, hogy az \u00e9p\u00fcletet soha el nem hagyja. Az emberek karddal lekaszabolt\u00e1k a bar\u00e1tot, \u00e9s bet\u00f6rtek a templomba, ahol elpuszt\u00edtott\u00e1k az ott tal\u00e1lhat\u00f3 szakr\u00e1lis t\u00e1rgyakat. Az 1958-as restaur\u00e1l\u00e1skor a kolostor udvar\u00e1n teljesen \u00e9p 16. sz\u00e1zadi csontv\u00e1zat t\u00e1rtak fel, melynek bal keze a mellkason hevert, a jobb kar pedig k\u00e9t kiny\u00fajtott ujjal felfele mutatott.@\nEzt k\u00f6vet\u0151en a templom huszon\u00f6t \u00e9vig gazd\u00e1tlanul \u00e1llt. 1579-ben B\u00e1thory Istv\u00e1n fejedelem a jezsuit\u00e1knak adom\u00e1nyozta az \u00e9p\u00fcletegy\u00fcttest, egy\u00fattal \u00e9p\u00edt\u0151anyagot is biztos\u00edtott a fel\u00faj\u00edt\u00e1shoz. Ekkor alak\u00edtott\u00e1k \u00e1t iskol\u00e1v\u00e1 az ap\u00e1cakolostort. 1588-ban a medgyesi orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s kitiltotta a jezsuit\u00e1kat Erd\u00e9lyb\u0151l, de B\u00e1thory Zsigmond visszah\u00edvta \u0151ket, \u00e9s 1595-ben \u00fajra birtokba vett\u00e9k a templomot. A tizen\u00f6t \u00e9ves h\u00e1bor\u00fa idej\u00e9n, Sz\u00e9kely M\u00f3zes csapatai el\u0171zt\u00e9k a jezsuit\u00e1kat \u00e9s a Toroczkai Kov\u00e1cs M\u00e1t\u00e9 unit\u00e1rius szuperintendens \u00e9s G\u00f6czi Ny\u00edr\u0151 P\u00e1l pr\u00e9dik\u00e1tor \u00e1ltal felhergelt n\u00e9p, Bogner-Gelly\u00e9n Imre kir\u00e1lyb\u00edr\u00f3 be nem avatkoz\u00e1sa mellett 1603. j\u00fanius 9-\u00e9n megrohamozta a templomot. A templom ajtaj\u00e1t bet\u00f6rt\u00e9k, az olt\u00e1rt \u00e9s a szobrokat fejsz\u00e9vel sz\u00e9tv\u00e1gt\u00e1k, a padokat darabokra t\u00f6rt\u00e9k \u00e9s bed\u00f6nt\u00f6tt\u00e9k a boltozat egy r\u00e9sz\u00e9t is, amely tizenn\u00e9gy embert \u00fct\u00f6tt agyon. A tov\u00e1bbiakban a gazd\u00e1tlan \u00e9p\u00fclet k\u00f6veit felhaszn\u00e1lt\u00e1k a v\u00e1ros egy\u00e9b \u00e9p\u00edtm\u00e9nyeinek jav\u00edt\u00e1s\u00e1hoz, a szent\u00e9lyt rakt\u00e1rk\u00e9nt haszn\u00e1lt\u00e1k.@\nA reform\u00e1tusok 1622-ben Bethlen G\u00e1bort\u00f3l kapt\u00e1k meg a romos templomot \u00e9s a telkeket koll\u00e9gium c\u00e9lj\u00e1ra, de v\u00e9g\u00fcl is a koll\u00e9gium Gyulafeh\u00e9rv\u00e1rra ker\u00fclt. A templom \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edt\u00e9se csak I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy alatt, az 1638-as gyulafeh\u00e9rv\u00e1ri orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s hat\u00e1rozat\u00e1ra \u00e9s a fejedelem anyagi t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1val kezd\u0151d\u00f6tt el. Az \u00e9p\u00edtkez\u00e9s nagyobb r\u00e9sze 1640-ig elk\u00e9sz\u00fclt, majd a fejedelem olasz \u00e9p\u00edt\u00e9szt \u00e9s \u2013 hosszas ut\u00e1naj\u00e1r\u00e1ssal \u2013 kurlandiai mesterembereket hozatott, akik 1643 v\u00e9g\u00e9re befejezt\u00e9k a csillagboltozatot. Az 1640-es \u00e9vekben elk\u00e9sz\u00fclt a templom berendez\u00e9se is. Az \u00fajj\u00e1sz\u00fcletett templomot Geleji Katona Istv\u00e1n p\u00fcsp\u00f6k szentelte fel, 1647. j\u00fanius 30-\u00e1n. \nII. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy kezdem\u00e9nyezte a kolostor helyre\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1t a reform\u00e1tus koll\u00e9gium sz\u00e1m\u00e1ra, ami az 1798-as t\u0171zv\u00e9szben semmis\u00fclt meg.@\nAz 1798-as t\u0171zv\u00e9sz ut\u00e1n a templomot Josef Leder vezet\u00e9s\u00e9vel \u00e1ll\u00edtott\u00e1k helyre. 1910\u201313 k\u00f6z\u00f6tt a templom teljes k\u00f6r\u0171 restaur\u00e1l\u00e1s\u00e1ra ker\u00fclt sor Lux K\u00e1lm\u00e1n ir\u00e1ny\u00edt\u00e1s\u00e1val, ekkor k\u00e9sz\u00fclt el a neog\u00f3tikus karzat, ahova a p\u00e9csi Angster J\u00f3zsef k\u00e9sz\u00edtette orgon\u00e1t helyezt\u00e9k el. A k\u00f6vetkez\u0151 restaur\u00e1l\u00e1s 1958\u20131961 k\u00f6z\u00f6tt t\u00f6rt\u00e9nt, ez\u00fattal B\u00e1gyuj Lajos vezet\u00e9s\u00e9vel.@\nA templomban tal\u00e1lhat\u00f3 I. Apafi Mih\u00e1ly \u00e9s feles\u00e9ge, Bornemisza Anna, illetve II. Apafi Mih\u00e1ly \u00e9s feles\u00e9ge, Bethlen Kata s\u00edrja, akiknek a f\u00f6ldi maradv\u00e1nyait 1942-ben hozt\u00e1k \u00e1t az almaker\u00e9ki templomb\u00f3l. A s\u00edreml\u00e9k K\u00f3s K\u00e1roly tervei alapj\u00e1n k\u00e9sz\u00fclt.@\nA templom akusztik\u00e1ja kiv\u00e1l\u00f3, \u00edgy az 1960-as \u00e9vekt\u0151l kezdve rendszeresen orgonahangversenyeknek ad helyet. Az orgona fels\u0151, r\u00e9gebbi r\u00e9sze a felirata szerint 1766-ban k\u00e9sz\u00fclt.@\nA templom el\u0151tt tal\u00e1lhat\u00f3 S\u00e1rk\u00e1ny\u00f6l\u0151 Szent Gy\u00f6rgy szobra. Az eredeti alkot\u00e1st, amely a pr\u00e1gai v\u00e1rban \u00e1ll, Kolozsv\u00e1ri M\u00e1rton \u00e9s Gy\u00f6rgy k\u00e9sz\u00edtett\u00e9k, 1373-ban.@\n&\nwikipedia: Farkas utcai reform\u00e1tus templom|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Farkas_utcai_reform%C3%A1tus_templom","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}