exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Báthory István Elméleti Líceum

Liceul Teoretic Báthory István
Báthory István Elméleti Líceum
Liceul Teoretic Báthory István
Eredetileg:
felsőoktatás
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
szegényház
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Strada Mihail Kogălniceanu 2
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7672265339, 23.5914697153
Google térkép:

Története

1579-ben Báthory István fejedelem kolozsmonostoron jezsuita iskolát alapított. Pár év múlva a jezsuitákat Kolozsvárra telepítette. 1580-ban a rend megkapta a szintén Farkas utcai ferences kolostor épületeit. 1581-től főiskolát szándékozott létrehozni az egykori ferences kolostorban. 1603-ban a jezsuitákat elűzték Kolozsvárról. 1615-ben Kolozsmonostorra tértek vissza.

Amikor I. Lipót császár visszaadta a jezsuitáknak a birtokaikat, a rend újra megnyitotta iskoláját Kolozsváron és nagyszabású építkezésekbe kezdtek. Ekkor emelték Apor István alapítványából a szeminárium épületét, amely 1728-ban készült el.

Miután a jezsuita rendet 1773-ban a pápa feloszlatta, a főiskola Collegium Theresianum névvel állami intézménnyé lett. Mária Terézia 1776. június 7-i rendelete alapján a piaristák vették át. Az intézmény hivatalos neve Királyi Akadémiai Líceum lett, amely egyetemi rangban működött, jogi és orvosi karral. Az előadásokat a mai líceum helyén álló épületben tartották. 1784. augusztus 28-án II. József az ausztriai egyetemekkel együtt líceummá fokozta le a főiskolát. 1787-ben a rendelet életbe lépésekor teológiai kart Gyulafehérvárra költöztették, a bölcsészeti és jogi tagozat, valamint az orvos-sebészeti intézet változatlanul működött tovább. A jogi kar 1849-ben, a bölcsészeti kar pedig 1850-ben megszűnt, az orvosi kar önálló intézménnyé alakult, az akadémiai líceum 1850-től katolikus főgimnáziumként folytatta tevékenységét. Az 1948. augusztus 3-án megszüntették a szerzetesrendeket, és államosította a felekezeti iskolákat. 1999 áprilisától hivatalosan is alapítója, Báthory István nevét viseli.

A jelenlegi épület helyén 1727-től a piaristák egyemeletes középiskolája állt, amely 1789-ben egy tűzvész során annyira súlyosan károsodott, hogy le kellett bontani. A mai épületet az Erdélyi Római Katolikus Státus építtette 1817–1821 között, a bécsi Friedrich Thallinger tervei alapján, Georg Winkler és Christian Kiermayer vezetésével.

{"item":"sight","set":{"sightId":1402,"townId":61,"active":1,"name_LO":"Liceul Teoretic B\u00e1thory Istv\u00e1n","address":"Strada Mihail Kog\u0103lniceanu 2","mapdata":"1|2245|1495","gps_lat":"46.7672265339","gps_long":"23.5914697153","religion":1,"oldtype":"75,74","newtype":"73","homepage":"http:\/\/simplexportal.ro\/bathory.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Bathory-Istvan-elmeleti-liceum-Kolozsvar-1089","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=326","picture":"\u003Ca title=\u0022P\u00e1szt\u00f6rperc at Hungarian Wikipedia, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:B%C3%A1thory_Elm%C3%A9leti_L%C3%ADceum.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022B\u00e1thory Elm\u00e9leti L\u00edceum\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/4b\/B%C3%A1thory_Elm%C3%A9leti_L%C3%ADceum.JPG\/512px-B%C3%A1thory_Elm%C3%A9leti_L%C3%ADceum.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:B%C3%A1thory_Elm%C3%A9leti_L%C3%ADceum.JPG\u0022\u003EP\u00e1szt\u00f6rperc at Hungarian Wikipedia\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"B\u00e1thory Istv\u00e1n Elm\u00e9leti L\u00edceum","note":"","history":"1579-ben B\u00e1thory Istv\u00e1n fejedelem kolozsmonostoron jezsuita iskol\u00e1t alap\u00edtott. P\u00e1r \u00e9v m\u00falva a jezsuit\u00e1kat Kolozsv\u00e1rra telep\u00edtette. 1580-ban a rend megkapta a szint\u00e9n Farkas utcai ferences kolostor \u00e9p\u00fcleteit. 1581-t\u0151l f\u0151iskol\u00e1t sz\u00e1nd\u00e9kozott l\u00e9trehozni az egykori ferences kolostorban. 1603-ban a jezsuit\u00e1kat el\u0171zt\u00e9k Kolozsv\u00e1rr\u00f3l. 1615-ben Kolozsmonostorra t\u00e9rtek vissza.@\nAmikor I. Lip\u00f3t cs\u00e1sz\u00e1r visszaadta a jezsuit\u00e1knak a birtokaikat, a rend \u00fajra megnyitotta iskol\u00e1j\u00e1t Kolozsv\u00e1ron \u00e9s nagyszab\u00e1s\u00fa \u00e9p\u00edtkez\u00e9sekbe kezdtek. Ekkor emelt\u00e9k Apor Istv\u00e1n alap\u00edtv\u00e1ny\u00e1b\u00f3l a szemin\u00e1rium \u00e9p\u00fclet\u00e9t, amely 1728-ban k\u00e9sz\u00fclt el.@\nMiut\u00e1n a jezsuita rendet 1773-ban a p\u00e1pa feloszlatta, a f\u0151iskola Collegium Theresianum n\u00e9vvel \u00e1llami int\u00e9zm\u00e9nny\u00e9 lett. M\u00e1ria Ter\u00e9zia 1776. j\u00fanius 7-i rendelete alapj\u00e1n a piarist\u00e1k vett\u00e9k \u00e1t. Az int\u00e9zm\u00e9ny hivatalos neve Kir\u00e1lyi Akad\u00e9miai L\u00edceum lett, amely egyetemi rangban m\u0171k\u00f6d\u00f6tt, jogi \u00e9s orvosi karral. Az el\u0151ad\u00e1sokat a mai l\u00edceum hely\u00e9n \u00e1ll\u00f3 \u00e9p\u00fcletben tartott\u00e1k. 1784. augusztus 28-\u00e1n II. J\u00f3zsef az ausztriai egyetemekkel egy\u00fctt l\u00edceumm\u00e1 fokozta le a f\u0151iskol\u00e1t. 1787-ben a rendelet \u00e9letbe l\u00e9p\u00e9sekor teol\u00f3giai kart Gyulafeh\u00e9rv\u00e1rra k\u00f6lt\u00f6ztett\u00e9k, a b\u00f6lcs\u00e9szeti \u00e9s jogi tagozat, valamint az orvos-seb\u00e9szeti int\u00e9zet v\u00e1ltozatlanul m\u0171k\u00f6d\u00f6tt tov\u00e1bb. A jogi kar 1849-ben, a b\u00f6lcs\u00e9szeti kar pedig 1850-ben megsz\u0171nt, az orvosi kar \u00f6n\u00e1ll\u00f3 int\u00e9zm\u00e9nny\u00e9 alakult, az akad\u00e9miai l\u00edceum 1850-t\u0151l katolikus f\u0151gimn\u00e1ziumk\u00e9nt folytatta tev\u00e9kenys\u00e9g\u00e9t. Az 1948. augusztus 3-\u00e1n megsz\u00fcntett\u00e9k a szerzetesrendeket, \u00e9s \u00e1llamos\u00edtotta a felekezeti iskol\u00e1kat. 1999 \u00e1prilis\u00e1t\u00f3l hivatalosan is alap\u00edt\u00f3ja, B\u00e1thory Istv\u00e1n nev\u00e9t viseli.@\nA jelenlegi \u00e9p\u00fclet hely\u00e9n 1727-t\u0151l a piarist\u00e1k egyemeletes k\u00f6z\u00e9piskol\u00e1ja \u00e1llt, amely 1789-ben egy t\u0171zv\u00e9sz sor\u00e1n annyira s\u00falyosan k\u00e1rosodott, hogy le kellett bontani. A mai \u00e9p\u00fcletet az Erd\u00e9lyi R\u00f3mai Katolikus St\u00e1tus \u00e9p\u00edttette 1817\u20131821 k\u00f6z\u00f6tt, a b\u00e9csi Friedrich Thallinger tervei alapj\u00e1n, Georg Winkler \u00e9s Christian Kiermayer vezet\u00e9s\u00e9vel. \n&\nwikipedia: B\u00e1thory Istv\u00e1n Elm\u00e9leti L\u00edceum|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/B%C3%A1thory_Istv%C3%A1n_Elm%C3%A9leti_L%C3%ADceum","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}