exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Bánffy-palota, Szépművészeti Múzeum

Muzeul de Artă
Bánffy-palota, Szépművészeti Múzeum
Muzeul de Artă
Palatul Banffy, azi Muzeul de Artă 20180321 121552 07
Leontin l, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
múzeum
Cím:
Piața Unirii 30
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7705747816, 23.5904402154
Google térkép:

Története

A losonci Bánffy család a 13. században tűnt fel, Erdélyben már ekkor birtokokat szereztek. 1690 után Erdély első kormányzója Bánffy György lett (1708-ban hunyt el).

Az építtető Bánffy György (1746-1822) szintén Erdély kormányzója volt 1787-től haláláig. 1790-ben Szebenből Kolozsvárra költöztette a Gubernium székhelyét. Korának egyik legműveltebb főura volt. A Bánffy családnak már a 16. században volt itt egy kisebb háza, majd az építkezés céljára a kormányzó felvásárolta a szomszéd telkeket is. A palota terveit 1773-ban készítette el Johann Eberhard Blaumann. A palota szobordíszeinek elkészítésével Erdély akkor leghíresebb szobrászát, Anton Schuchbauert bízták meg. Az 1774-ben elkezdett építkezés 1785 tavaszán fejeződött be és összes költsége 39-40000 forint körül lehetett, ami még a gazdag Bánffyak számára is nagy anyagi terhet jelentett.

A kormányzó 1790-től 1822-ben bekövetkezett haláláig az épületben lakott feleségével, Palm Jozefa grófnővel. Utána a palota egy ideig kormányzói lakásként funkcionált. Szóba jött az is, hogy a város megvásárolja tanácsháza céljára, de elvetették ezt a tervet és új városházát építettek. Az 1840-es években a történet­írással foglalkozó gróf Teleki József is itt lakott.

1817. augusztus 18. és 27. között I. Ferenc magyar király, osztrák császár, negyedik feleségének, Karolina Auguszta királynénak kíséretében a Bánffy-palotában szálltak meg. Szintén a palotában lakott I. Ferenc József 1852. augusztus 2–4., illetve 1887. szeptember 22–24 között.

1879-ben Liszt Ferenc szállt meg a palotában. 1898-tól a Nemzeti Kaszinónak is otthont adott a palota. 1948-ban államosították Bánffy Dénestől és édesanyjától.

1965. december 30-án Szépművészeti Múzeumot nyitottak meg az eredeti pompájában helyreállított palotában. 2013-ban a kastély egy részét a bíróság Bánffy György egyik házvezetőnőjének román anyanyelvű utódainak ítélte.

A palota kapuzata felett a griffes Bánffy-címer látható. A homlokzat attikáján mitológiai istenszobrok (Mars, Minerva, Apollo, Diana, Herkules, Perszeusz) és rokokó urnák sorakoznak. A szobrokat Anton Schuchbauer faragta.

1956 óta az 1951-ben létrejött Szépművészeti Múzeumnak ad otthont.

{"item":"sight","set":{"sightId":1395,"townId":61,"active":2,"name_LO":"Muzeul de Art\u0103","address":"Pia\u021ba Unirii 30","mapdata":"1|2108|942","gps_lat":"46.7705747816","gps_long":"23.5904402154","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"98","homepage":"https:\/\/www.macluj.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Banffy-palota-Kolozsvar-938","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=197","picture":"\u003Ca title=\u0022Leontin l, CC BY-SA 4.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Banffy,_azi_Muzeul_de_Art%C4%83_20180321_121552_07.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Palatul Banffy, azi Muzeul de Art\u0103 20180321 121552 07\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/5f\/Palatul_Banffy%2C_azi_Muzeul_de_Art%C4%83_20180321_121552_07.jpg\/512px-Palatul_Banffy%2C_azi_Muzeul_de_Art%C4%83_20180321_121552_07.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Banffy,_azi_Muzeul_de_Art%C4%83_20180321_121552_07.jpg\u0022\u003ELeontin l\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"B\u00e1nffy-palota, Sz\u00e9pm\u0171v\u00e9szeti M\u00fazeum","note":"","history":"A losonci B\u00e1nffy csal\u00e1d a 13. sz\u00e1zadban t\u0171nt fel, Erd\u00e9lyben m\u00e1r ekkor birtokokat szereztek. 1690 ut\u00e1n Erd\u00e9ly els\u0151 korm\u00e1nyz\u00f3ja B\u00e1nffy Gy\u00f6rgy lett (1708-ban hunyt el).@\nAz \u00e9p\u00edttet\u0151 B\u00e1nffy Gy\u00f6rgy (1746-1822) szint\u00e9n Erd\u00e9ly korm\u00e1nyz\u00f3ja volt 1787-t\u0151l hal\u00e1l\u00e1ig. 1790-ben Szebenb\u0151l Kolozsv\u00e1rra k\u00f6lt\u00f6ztette a Gubernium sz\u00e9khely\u00e9t. Kor\u00e1nak egyik legm\u0171veltebb f\u0151ura volt. A B\u00e1nffy csal\u00e1dnak m\u00e1r a 16. sz\u00e1zadban volt itt egy kisebb h\u00e1za, majd az \u00e9p\u00edtkez\u00e9s c\u00e9lj\u00e1ra a korm\u00e1nyz\u00f3 felv\u00e1s\u00e1rolta a szomsz\u00e9d telkeket is. A palota terveit 1773-ban k\u00e9sz\u00edtette el Johann Eberhard Blaumann. A palota szobord\u00edszeinek elk\u00e9sz\u00edt\u00e9s\u00e9vel Erd\u00e9ly akkor legh\u00edresebb szobr\u00e1sz\u00e1t, Anton Schuchbauert b\u00edzt\u00e1k meg. Az 1774-ben elkezdett \u00e9p\u00edtkez\u00e9s 1785 tavasz\u00e1n fejez\u0151d\u00f6tt be \u00e9s \u00f6sszes k\u00f6lts\u00e9ge 39-40000 forint k\u00f6r\u00fcl lehetett, ami m\u00e9g a gazdag B\u00e1nffyak sz\u00e1m\u00e1ra is nagy anyagi terhet jelentett.@\nA korm\u00e1nyz\u00f3 1790-t\u0151l 1822-ben bek\u00f6vetkezett hal\u00e1l\u00e1ig az \u00e9p\u00fcletben lakott feles\u00e9g\u00e9vel, Palm Jozefa gr\u00f3fn\u0151vel. Ut\u00e1na a palota egy ideig korm\u00e1nyz\u00f3i lak\u00e1sk\u00e9nt funkcion\u00e1lt. Sz\u00f3ba j\u00f6tt az is, hogy a v\u00e1ros megv\u00e1s\u00e1rolja tan\u00e1csh\u00e1za c\u00e9lj\u00e1ra, de elvetett\u00e9k ezt a tervet \u00e9s \u00faj v\u00e1rosh\u00e1z\u00e1t \u00e9p\u00edtettek. Az 1840-es \u00e9vekben a t\u00f6rt\u00e9net\u00ad\u00edr\u00e1ssal foglalkoz\u00f3 gr\u00f3f Teleki J\u00f3zsef is itt lakott.@\n1817. augusztus 18. \u00e9s 27. k\u00f6z\u00f6tt I. Ferenc magyar kir\u00e1ly, osztr\u00e1k cs\u00e1sz\u00e1r, negyedik feles\u00e9g\u00e9nek, Karolina Auguszta kir\u00e1lyn\u00e9nak k\u00eds\u00e9ret\u00e9ben a B\u00e1nffy-palot\u00e1ban sz\u00e1lltak meg. Szint\u00e9n a palot\u00e1ban lakott I. Ferenc J\u00f3zsef 1852. augusztus 2\u20134., illetve 1887. szeptember 22\u201324 k\u00f6z\u00f6tt.@\n1879-ben Liszt Ferenc sz\u00e1llt meg a palot\u00e1ban. 1898-t\u00f3l a Nemzeti Kaszin\u00f3nak is otthont adott a palota. 1948-ban \u00e1llamos\u00edtott\u00e1k B\u00e1nffy D\u00e9nest\u0151l \u00e9s \u00e9desanyj\u00e1t\u00f3l.@\n1965. december 30-\u00e1n Sz\u00e9pm\u0171v\u00e9szeti M\u00fazeumot nyitottak meg az eredeti pomp\u00e1j\u00e1ban helyre\u00e1ll\u00edtott palot\u00e1ban. 2013-ban a kast\u00e9ly egy r\u00e9sz\u00e9t a b\u00edr\u00f3s\u00e1g B\u00e1nffy Gy\u00f6rgy egyik h\u00e1zvezet\u0151n\u0151j\u00e9nek rom\u00e1n anyanyelv\u0171 ut\u00f3dainak \u00edt\u00e9lte.@\nA palota kapuzata felett a griffes B\u00e1nffy-c\u00edmer l\u00e1that\u00f3. A homlokzat attik\u00e1j\u00e1n mitol\u00f3giai istenszobrok (Mars, Minerva, Apollo, Diana, Herkules, Perszeusz) \u00e9s rokok\u00f3 urn\u00e1k sorakoznak. A szobrokat Anton Schuchbauer faragta.@\n1956 \u00f3ta az 1951-ben l\u00e9trej\u00f6tt Sz\u00e9pm\u0171v\u00e9szeti M\u00fazeumnak ad otthont.\n&\nwikipedia: B\u00e1nffy-palota (Kolozsv\u00e1r)|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/B%C3%A1nffy-palota_(Kolozsv%C3%A1r)","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}