exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Apáczai Csere János Elméleti Líceum

Apáczai Csere János Elméleti Líceum
Apáczai Csere János Elméleti Líceum
Apáczai Csere János Elméleti Líceum
Kolozsvar Apaczai Csere Janos liceum
Istvánka at hu.wikipedia, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Felekezet:
református
Cím:
Strada Ion I. C. Brătianu 26
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7690044066, 23.5954396117
Google térkép:

Története

Közvetlen elődjének a Református Lányfőgimnáziumot tekinthetjük amelynek létrehozását 1898-ban határozta el az Erdélyi Református Egyházkerület. Az Erdélyi Egyházkerület, Nagy Károly irányításával elhatározta, hogy 1919. szeptember 1-től polgári leányiskolát, leánygimnáziumot, 1 éves kereskedelmi, illetve református diakonissza-nővérképzőt létesít. Az 1920-as évek elején a román megszállás következtében az anyanyelvi tanítás nehezen valósult meg, a román állam több törvénnyel próbálta megakadályozni ezt és az anyagi támogatás is hiányzott. Mivel az előző években vásárolt telkeket és épületeket a román hatalom lefoglalta, a leánygimnázium növendékei a Református Fiúgimnázium épületében kezdték el tanulmányaikat. 1921-ben a leánygimnázium nyilvánossági jogát a Közoktatási Minisztérium felfüggesztette azzal az ürüggyel, hogy nincs saját épülete. Az iskola nyilvánossági jogának visszaszerzése érdekében és mivel a Református Fiúkollégium tantermei túlzsúfoltak lettek, az Egyházkerület eldöntötte, hogy új épületet épít a leánygimnázium számára. Az erdélyi református társadalom közadakozásból összegyűjtötte az iskola építéséhez szükséges összeget. A kolozsvári egyházközség által adományozott telken 1926 május 30-án megtörtént az épület alapkőletétele. Az épület tervezője Moll Elemér volt. Az új épületszárnyban a tanítás csak 1927. január 8-án kezdődött. 1940–1944 között, annak ellenére, hogy Észak-Erdély magyar fennhatóság alatt volt, a román nyelv tanítása nem szünetel az iskolában. 1944. decemberében az újabb román megszállás következtében az iskolában megjelent a középiskolai tanárokat tisztogató bizottság és a magyar állampolgárságú tanároknak az állását megszüntették. 1948-ban államosították. A kommunizmus idején a nacionalista román államhatalom a magyar oktatást fokozatosan felszámolta. 1990-ben felvetődött, hogy az iskola vegye fel az Apáczai Csere János nevét, annak a tudósnak az emlékére aki oly nagy mértékben hozzájárult az erdélyi magyar nyelvű oktatás fejlődéséhez. Ezt a Tanügyminisztérium 1993-ban hagyta jóvá. 1998. szeptember 1-től teljesen magyar tannyelvűvé válhatott.

{"item":"sight","set":{"sightId":2465,"townId":61,"active":1,"name_LO":"Ap\u00e1czai Csere J\u00e1nos Elm\u00e9leti L\u00edceum","address":"Strada Ion I. C. Br\u0103tianu 26","mapdata":"1|2707|1196","gps_lat":"46.7690044066","gps_long":"23.5954396117","religion":2,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"https:\/\/web.apaczai.ro\/ujweb\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Istv\u00e1nka at hu.wikipedia, CC BY-SA 3.0 <http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsvar_Apaczai_Csere_Janos_liceum.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kolozsvar Apaczai Csere Janos liceum\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/f\/fd\/Kolozsvar_Apaczai_Csere_Janos_liceum.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsvar_Apaczai_Csere_Janos_liceum.JPG\u0022\u003EIstv\u00e1nka at hu.wikipedia\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Ap\u00e1czai Csere J\u00e1nos Elm\u00e9leti L\u00edceum","note":"","history":"K\u00f6zvetlen el\u0151dj\u00e9nek a Reform\u00e1tus L\u00e1nyf\u0151gimn\u00e1ziumot tekinthetj\u00fck amelynek l\u00e9trehoz\u00e1s\u00e1t 1898-ban hat\u00e1rozta el az Erd\u00e9lyi Reform\u00e1tus Egyh\u00e1zker\u00fclet. Az Erd\u00e9lyi Egyh\u00e1zker\u00fclet, Nagy K\u00e1roly ir\u00e1ny\u00edt\u00e1s\u00e1val elhat\u00e1rozta, hogy 1919. szeptember 1-t\u0151l polg\u00e1ri le\u00e1nyiskol\u00e1t, le\u00e1nygimn\u00e1ziumot, 1 \u00e9ves kereskedelmi, illetve reform\u00e1tus diakonissza-n\u0151v\u00e9rk\u00e9pz\u0151t l\u00e9tes\u00edt. Az 1920-as \u00e9vek elej\u00e9n a rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s k\u00f6vetkezt\u00e9ben az anyanyelvi tan\u00edt\u00e1s nehezen val\u00f3sult meg, a rom\u00e1n \u00e1llam t\u00f6bb t\u00f6rv\u00e9nnyel pr\u00f3b\u00e1lta megakad\u00e1lyozni ezt \u00e9s az anyagi t\u00e1mogat\u00e1s is hi\u00e1nyzott. Mivel az el\u0151z\u0151 \u00e9vekben v\u00e1s\u00e1rolt telkeket \u00e9s \u00e9p\u00fcleteket a rom\u00e1n hatalom lefoglalta, a le\u00e1nygimn\u00e1zium n\u00f6vend\u00e9kei a Reform\u00e1tus Fi\u00fagimn\u00e1zium \u00e9p\u00fclet\u00e9ben kezdt\u00e9k el tanulm\u00e1nyaikat. 1921-ben a le\u00e1nygimn\u00e1zium nyilv\u00e1noss\u00e1gi jog\u00e1t a K\u00f6zoktat\u00e1si Miniszt\u00e9rium felf\u00fcggesztette azzal az \u00fcr\u00fcggyel, hogy nincs saj\u00e1t \u00e9p\u00fclete. Az iskola nyilv\u00e1noss\u00e1gi jog\u00e1nak visszaszerz\u00e9se \u00e9rdek\u00e9ben \u00e9s mivel a Reform\u00e1tus Fi\u00fakoll\u00e9gium tantermei t\u00falzs\u00fafoltak lettek, az Egyh\u00e1zker\u00fclet eld\u00f6nt\u00f6tte, hogy \u00faj \u00e9p\u00fcletet \u00e9p\u00edt a le\u00e1nygimn\u00e1zium sz\u00e1m\u00e1ra. Az erd\u00e9lyi reform\u00e1tus t\u00e1rsadalom k\u00f6zadakoz\u00e1sb\u00f3l \u00f6sszegy\u0171jt\u00f6tte az iskola \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9hez sz\u00fcks\u00e9ges \u00f6sszeget. A kolozsv\u00e1ri egyh\u00e1zk\u00f6zs\u00e9g \u00e1ltal adom\u00e1nyozott telken 1926 m\u00e1jus 30-\u00e1n megt\u00f6rt\u00e9nt az \u00e9p\u00fclet alapk\u0151let\u00e9tele. Az \u00e9p\u00fclet tervez\u0151je Moll Elem\u00e9r volt. Az \u00faj \u00e9p\u00fcletsz\u00e1rnyban a tan\u00edt\u00e1s csak 1927. janu\u00e1r 8-\u00e1n kezd\u0151d\u00f6tt. 1940\u20131944 k\u00f6z\u00f6tt, annak ellen\u00e9re, hogy \u00c9szak-Erd\u00e9ly magyar fennhat\u00f3s\u00e1g alatt volt, a rom\u00e1n nyelv tan\u00edt\u00e1sa nem sz\u00fcnetel az iskol\u00e1ban. 1944. december\u00e9ben az \u00fajabb rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s k\u00f6vetkezt\u00e9ben az iskol\u00e1ban megjelent a k\u00f6z\u00e9piskolai tan\u00e1rokat tisztogat\u00f3 bizotts\u00e1g \u00e9s a magyar \u00e1llampolg\u00e1rs\u00e1g\u00fa tan\u00e1roknak az \u00e1ll\u00e1s\u00e1t megsz\u00fcntett\u00e9k. 1948-ban \u00e1llamos\u00edtott\u00e1k. A kommunizmus idej\u00e9n a nacionalista rom\u00e1n \u00e1llamhatalom a magyar oktat\u00e1st fokozatosan felsz\u00e1molta. 1990-ben felvet\u0151d\u00f6tt, hogy az iskola vegye fel az Ap\u00e1czai Csere J\u00e1nos nev\u00e9t, annak a tud\u00f3snak az eml\u00e9k\u00e9re aki oly nagy m\u00e9rt\u00e9kben hozz\u00e1j\u00e1rult az erd\u00e9lyi magyar nyelv\u0171 oktat\u00e1s fejl\u0151d\u00e9s\u00e9hez. Ezt a Tan\u00fcgyminiszt\u00e9rium 1993-ban hagyta j\u00f3v\u00e1. 1998. szeptember 1-t\u0151l teljesen magyar tannyelv\u0171v\u00e9 v\u00e1lhatott.\n&\nweb.apaczai.ro: Iskol\u00e1nk t\u00f6rt\u00e9nete|https:\/\/web.apaczai.ro\/ujweb\/iskolank-tortenete\/\n","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}