exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Tuzson János mellszobra

Tuzson János mellszobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Cím:
Strada Petőfi Sándor, Strada Kossuth Lajos
Vármegye:
Háromszék
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.0006864866, 26.134210236
Google térkép:

Története

Tuzson János honvédőrnagy 1848 augusztusában részt vett a délvidéki harcokban, októbertől hadnagyi, decembertől főhadnagyi rangot kapott. Hadtestével Brassóból kiűzték az orosz és osztrák csapatokat. Részt vett 1849 júl. 2-án a kökösi csatában (ahol Gábor Áron életét vesztette), júl. 5-én a Sepsiszentgyörgy melletti Eprestetői ütközetben. Augusztus 1-én hősiesen vette fel a harcot az orosz túlerővel szemben a Nyergestetőn, csapatával órákig feltartóztatták az ellenséges erőket, de végül a legalább tízszeres orosz-osztrák túlerőnek nem tudott ellenállni. Tuzson Udvarhely irányába menekült maradék seregével, és végül Zsibónál esett fogságba augusztus 24-én. Közlegényként besorolták a császári hadseregbe. Az 1867-es kiegyezés után honvédőrnagyi, 1873-ban pedig alezredesi rangot kapott. 1904-ben hunyt el Sepsiszentgyörgyön. Mellszobrát 2010. március 15-én avatták fel, Vetró András alkotása.

{"item":"sight","set":{"sightId":2144,"townId":80,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Pet\u0151fi S\u00e1ndor, Strada Kossuth Lajos","mapdata":"1|680|1659","gps_lat":"46.0006864866","gps_long":"26.1342102360","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/14102\/tuzson-janos-mellszobra#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Tuzson J\u00e1nos mellszobra","note":"","history":"Tuzson J\u00e1nos honv\u00e9d\u0151rnagy 1848 augusztus\u00e1ban r\u00e9szt vett a d\u00e9lvid\u00e9ki harcokban, okt\u00f3bert\u0151l hadnagyi, decembert\u0151l f\u0151hadnagyi rangot kapott. Hadtest\u00e9vel Brass\u00f3b\u00f3l ki\u0171zt\u00e9k az orosz \u00e9s osztr\u00e1k csapatokat. R\u00e9szt vett 1849 j\u00fal. 2-\u00e1n a k\u00f6k\u00f6si csat\u00e1ban (ahol G\u00e1bor \u00c1ron \u00e9let\u00e9t vesztette), j\u00fal. 5-\u00e9n a Sepsiszentgy\u00f6rgy melletti Eprestet\u0151i \u00fctk\u00f6zetben. Augusztus 1-\u00e9n h\u0151siesen vette fel a harcot az orosz t\u00faler\u0151vel szemben a Nyergestet\u0151n, csapat\u00e1val \u00f3r\u00e1kig feltart\u00f3ztatt\u00e1k az ellens\u00e9ges er\u0151ket, de v\u00e9g\u00fcl a legal\u00e1bb t\u00edzszeres orosz-osztr\u00e1k t\u00faler\u0151nek nem tudott ellen\u00e1llni. Tuzson Udvarhely ir\u00e1ny\u00e1ba menek\u00fclt marad\u00e9k sereg\u00e9vel, \u00e9s v\u00e9g\u00fcl Zsib\u00f3n\u00e1l esett fogs\u00e1gba augusztus 24-\u00e9n. K\u00f6zleg\u00e9nyk\u00e9nt besorolt\u00e1k a cs\u00e1sz\u00e1ri hadseregbe. Az 1867-es kiegyez\u00e9s ut\u00e1n honv\u00e9d\u0151rnagyi, 1873-ban pedig alezredesi rangot kapott. 1904-ben hunyt el Sepsiszentgy\u00f6rgy\u00f6n. Mellszobr\u00e1t 2010. m\u00e1rcius 15-\u00e9n avatt\u00e1k fel, Vetr\u00f3 Andr\u00e1s alkot\u00e1sa.","town":{"townId":80,"name_HU":"K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Secuiesc","seolink":"kezdivasarhely-targu-secuiesc","oldcounty":44,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}