exploreCarpathia Erdély / Románia

Tuzson János mellszobra

Elhelyezkedés
Település Kézdivásárhely, Târgu Secuiesc
Cím Strada Petőfi Sándor, Strada Kossuth Lajos
Vármegye Háromszék
Ország Románia
GPS koordináták 46.0006864866, 26.134210236
Google térkép Google
Funkció
Eredeti funkció szobor/emlékmű/dombormű
Mai funkció szobor/emlékmű/dombormű
Honlap

Története

Tuzson János honvédőrnagy 1848 augusztusában részt vett a délvidéki harcokban, októbertől hadnagyi, decembertől főhadnagyi rangot kapott. Hadtestével Brassóból kiűzték az orosz és osztrák csapatokat. Részt vett 1849 júl. 2-án a kökösi csatában (ahol Gábor Áron életét vesztette), júl. 5-én a Sepsiszentgyörgy melletti Eprestetői ütközetben. Augusztus 1-én hősiesen vette fel a harcot az orosz túlerővel szemben a Nyergestetőn, csapatával órákig feltartóztatták az ellenséges erőket, de végül a legalább tízszeres orosz-osztrák túlerőnek nem tudott ellenállni. Tuzson Udvarhely irányába menekült maradék seregével, és végül Zsibónál esett fogságba augusztus 24-én. Közlegényként besorolták a császári hadseregbe. Az 1867-es kiegyezés után honvédőrnagyi, 1873-ban pedig alezredesi rangot kapott. 1904-ben hunyt el Sepsiszentgyörgyön. Mellszobrát 2010. március 15-én avatták fel, Vetró András alkotása.

{"item":"sight","set":{"sightId":2144,"townId":80,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Pet\u0151fi S\u00e1ndor, Strada Kossuth Lajos","mapdata":"1|680|1659","gps_lat":"46.0006864866","gps_long":"26.1342102360","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/14102\/tuzson-janos-mellszobra#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Tuzson J\u00e1nos mellszobra","note":"","history":"Tuzson J\u00e1nos honv\u00e9d\u0151rnagy 1848 augusztus\u00e1ban r\u00e9szt vett a d\u00e9lvid\u00e9ki harcokban, okt\u00f3bert\u0151l hadnagyi, decembert\u0151l f\u0151hadnagyi rangot kapott. Hadtest\u00e9vel Brass\u00f3b\u00f3l ki\u0171zt\u00e9k az orosz \u00e9s osztr\u00e1k csapatokat. R\u00e9szt vett 1849 j\u00fal. 2-\u00e1n a k\u00f6k\u00f6si csat\u00e1ban (ahol G\u00e1bor \u00c1ron \u00e9let\u00e9t vesztette), j\u00fal. 5-\u00e9n a Sepsiszentgy\u00f6rgy melletti Eprestet\u0151i \u00fctk\u00f6zetben. Augusztus 1-\u00e9n h\u0151siesen vette fel a harcot az orosz t\u00faler\u0151vel szemben a Nyergestet\u0151n, csapat\u00e1val \u00f3r\u00e1kig feltart\u00f3ztatt\u00e1k az ellens\u00e9ges er\u0151ket, de v\u00e9g\u00fcl a legal\u00e1bb t\u00edzszeres orosz-osztr\u00e1k t\u00faler\u0151nek nem tudott ellen\u00e1llni. Tuzson Udvarhely ir\u00e1ny\u00e1ba menek\u00fclt marad\u00e9k sereg\u00e9vel, \u00e9s v\u00e9g\u00fcl Zsib\u00f3n\u00e1l esett fogs\u00e1gba augusztus 24-\u00e9n. K\u00f6zleg\u00e9nyk\u00e9nt besorolt\u00e1k a cs\u00e1sz\u00e1ri hadseregbe. Az 1867-es kiegyez\u00e9s ut\u00e1n honv\u00e9d\u0151rnagyi, 1873-ban pedig alezredesi rangot kapott. 1904-ben hunyt el Sepsiszentgy\u00f6rgy\u00f6n. Mellszobr\u00e1t 2010. m\u00e1rcius 15-\u00e9n avatt\u00e1k fel, Vetr\u00f3 Andr\u00e1s alkot\u00e1sa.","town":{"townId":80,"name_HU":"K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Secuiesc","seolink":"kezdivasarhely-targu-secuiesc","oldcounty":44,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}