exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Egykori kaszinó, Székely Vendéglő

Székely Vendéglő
Egykori kaszinó, Székely Vendéglő
Székely Vendéglő
Eredetileg:
kaszinó
nyomda
Jelenleg:
vendéglő / cukrászda / kávéház
Cím:
Strada Petőfi Sándor
Vármegye:
Háromszék
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.0006968068, 26.1351641959
Google térkép:

Története

A kézdivásárhelyi kaszinó szervezését Pap István református lelkész kezdeményezte. 1842. december 25-én a városházán tartották azt a közgyűlést, amelyen elhatározták a Kaszinó megalakítását Kézdivásárhelyi Társalkodó néven. Első elnöke Pap István református lelkész volt. A kaszinó a város szellemi életének központja volt.

Amikor 1848 áprilisában Alsócsernátonban elhatározták, hogy felállítják a Háromszéki Nemzetőrséget, ezt Kézdivásárhelyen a Kaszinó szervezte meg, tagjai mindannyian nemzetőrökké lettek. Bem tábornok nagyra értékelte a kézdivásárhelyiek harcokban tanúsított hősiességét, ezért a Debrecenből hozott tábori nyomdáját a kézdivásárhelyieknek adományozta. Ezt a Kaszinó székházában helyezték el, itt nyomtatták Háromszék első lapját, a Székely Hírmondót 1849. június 7 és 17 között. 1861-ben a könyvtár is megkezdhette működését, majd megszületett egy városi nyomda létesítésének és egy helyi lap megjelentetésének gondolata.

A kaszinó volt a bölcsője a város első múzeumának is. Dr. I. Diénes Ödön ügyvédet, a Székely Újság főszerkesztőjét, aki már az első világháború előtti években értékes magángyűjteményt hozott létre, 1921 januárjában a Kaszinó elnökévé választották. 1922 december 27-én előterjesztette indítványát a Kézdivásárhelyi Múzeum létesítésére. A következő évben a román hatóságok a kaszinó működését betiltották. Működési engedélyét csak 1928-ban nyerte vissza.

{"item":"sight","set":{"sightId":2125,"townId":80,"active":1,"name_LO":"Sz\u00e9kely Vend\u00e9gl\u0151","address":"Strada Pet\u0151fi S\u00e1ndor","mapdata":"1|791|1646","gps_lat":"46.0006968068","gps_long":"26.1351641959","religion":0,"oldtype":"93,114","newtype":"81","homepage":"https:\/\/idolrestaurant.ro\/index.php\/hu\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Egykori kaszin\u00f3, Sz\u00e9kely Vend\u00e9gl\u0151","note":"","history":"A k\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhelyi kaszin\u00f3 szervez\u00e9s\u00e9t Pap Istv\u00e1n reform\u00e1tus lelk\u00e9sz kezdem\u00e9nyezte. 1842. december 25-\u00e9n a v\u00e1rosh\u00e1z\u00e1n tartott\u00e1k azt a k\u00f6zgy\u0171l\u00e9st, amelyen elhat\u00e1rozt\u00e1k a Kaszin\u00f3 megalak\u00edt\u00e1s\u00e1t K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhelyi T\u00e1rsalkod\u00f3 n\u00e9ven. Els\u0151 eln\u00f6ke Pap Istv\u00e1n reform\u00e1tus lelk\u00e9sz volt. A kaszin\u00f3 a v\u00e1ros szellemi \u00e9let\u00e9nek k\u00f6zpontja volt.@\nAmikor 1848 \u00e1prilis\u00e1ban Als\u00f3csern\u00e1tonban elhat\u00e1rozt\u00e1k, hogy fel\u00e1ll\u00edtj\u00e1k a H\u00e1romsz\u00e9ki Nemzet\u0151rs\u00e9get, ezt K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhelyen a Kaszin\u00f3 szervezte meg, tagjai mindannyian nemzet\u0151r\u00f6kk\u00e9 lettek. Bem t\u00e1bornok nagyra \u00e9rt\u00e9kelte a k\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhelyiek harcokban tan\u00fas\u00edtott h\u0151siess\u00e9g\u00e9t, ez\u00e9rt a Debrecenb\u0151l hozott t\u00e1bori nyomd\u00e1j\u00e1t a k\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhelyieknek adom\u00e1nyozta. Ezt a Kaszin\u00f3 sz\u00e9kh\u00e1z\u00e1ban helyezt\u00e9k el, itt nyomtatt\u00e1k H\u00e1romsz\u00e9k els\u0151 lapj\u00e1t, a Sz\u00e9kely H\u00edrmond\u00f3t 1849. j\u00fanius 7 \u00e9s 17 k\u00f6z\u00f6tt. 1861-ben a k\u00f6nyvt\u00e1r is megkezdhette m\u0171k\u00f6d\u00e9s\u00e9t, majd megsz\u00fcletett egy v\u00e1rosi nyomda l\u00e9tes\u00edt\u00e9s\u00e9nek \u00e9s egy helyi lap megjelentet\u00e9s\u00e9nek gondolata.@\nA kaszin\u00f3 volt a b\u00f6lcs\u0151je a v\u00e1ros els\u0151 m\u00fazeum\u00e1nak is. Dr. I. Di\u00e9nes \u00d6d\u00f6n \u00fcgyv\u00e9det, a Sz\u00e9kely \u00dajs\u00e1g f\u0151szerkeszt\u0151j\u00e9t, aki m\u00e1r az els\u0151 vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa el\u0151tti \u00e9vekben \u00e9rt\u00e9kes mag\u00e1ngy\u0171jtem\u00e9nyt hozott l\u00e9tre, 1921 janu\u00e1rj\u00e1ban a Kaszin\u00f3 eln\u00f6k\u00e9v\u00e9 v\u00e1lasztott\u00e1k. 1922 december 27-\u00e9n el\u0151terjesztette ind\u00edtv\u00e1ny\u00e1t a K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhelyi M\u00fazeum l\u00e9tes\u00edt\u00e9s\u00e9re. A k\u00f6vetkez\u0151 \u00e9vben a rom\u00e1n hat\u00f3s\u00e1gok a kaszin\u00f3 m\u0171k\u00f6d\u00e9s\u00e9t betiltott\u00e1k. M\u0171k\u00f6d\u00e9si enged\u00e9ly\u00e9t csak 1928-ban nyerte vissza.\n&\nkezdimuemlekepuletei.wordpress.com: Kaszin\u00f3, k\u00f6nyvt\u00e1r, nyomda|https:\/\/kezdimuemlekepuletei.wordpress.com\/kaszino-konyvtar-nyomda\/","town":{"townId":80,"name_HU":"K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Secuiesc","seolink":"kezdivasarhely-targu-secuiesc","oldcounty":44,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}