exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Volt tiszti kaszinó, Egyesülés Terme

Sala Unirii
Volt tiszti kaszinó, Egyesülés Terme
Sala Unirii
Gyulafehérvár, az 1866. évi Custozzai csata emlékére állított obeliszk, a háttérben a Tiszti kaszinó épülete - panoramio
h_laca, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
kaszinó
Jelenleg:
múzeum
Cím:
Strada Muzeului
Vármegye:
Alsó-Fehér
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.0681880158, 23.5714731394
Google térkép:

Története

1898 és 1900 között szecessziós stílusban épült a tisztek szabadidejének eltöltésére. Az 1918. december 1-én a városban összecsődült román csürhe itt mondta ki Erdély egyesülését Romániával. Ezt egy Pierre Bellet nevű francia kretén falra is mázolta. 1958 óta a Nemzeti Egyesülés Múzeuma foglalja el az épületet. Mint minden mást, a románok ezt a múzeumot is lopták.

A múzeumot 1888-ban alapította az előző évben Rainer Zsigmond kezdeményezésére alakult alsó-fehérmegyei Történelmi, Régészeti és Természettudományi Egyesület.

Az egyesület a történelmi emlékművek felleltározását és megmentését tűzte ki célul. A városi múzeum megszervezésével és vezetésével Cserni Béla katolikus gimnáziumi tanárt bízták meg. Cserni Béla minden idejét a múzeum gyarapítására és ásatásokra áldozta. Levelezést folytatott a kor nagy régészeivel. 1916-ban hunyt el óriási gyűjteményt hagyva házra: 5865 ősidőkből származó és 6544 római kori leletet, 679 középkori tárgyat, 3937 pénzérmét, 7267 természettudományi tárgyat és 4634 kötetes könyvtárat. A múzeum a mai 3. számú elemi iskola épületében működött. 1929-ben a Koronázási templom épületének északkeleti sarkába költöztették. 1958-ban a múzeum megkapta a volt tiszti kaszinót, ahol az "Egyesülés Termét" rendezték be. 1967-ben megkapta a Bobilon-házat is, és ekkor nevezték át "Egyesülés Múzeum"-ra.

{"item":"sight","set":{"sightId":1856,"townId":73,"active":1,"name_LO":"Sala Unirii","address":"Strada Muzeului","mapdata":"1|899|1102","gps_lat":"46.0681880158","gps_long":"23.5714731394","religion":0,"oldtype":"93","newtype":"98","homepage":"https:\/\/mnuai.ro\/sala-unirii\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Nemzeti-Egyesules-Muzeuma-Gyulafehervar-2736","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022h_laca, CC BY 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Gyulafeh%C3%A9rv%C3%A1r,_az_1866._%C3%A9vi_Custozzai_csata_eml%C3%A9k%C3%A9re_%C3%A1ll%C3%ADtott_obeliszk,_a_h%C3%A1tt%C3%A9rben_a_Tiszti_kaszin%C3%B3_%C3%A9p%C3%BClete_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Gyulafeh\u00e9rv\u00e1r, az 1866. \u00e9vi Custozzai csata eml\u00e9k\u00e9re \u00e1ll\u00edtott obeliszk, a h\u00e1tt\u00e9rben a Tiszti kaszin\u00f3 \u00e9p\u00fclete - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/20\/Gyulafeh%C3%A9rv%C3%A1r%2C_az_1866._%C3%A9vi_Custozzai_csata_eml%C3%A9k%C3%A9re_%C3%A1ll%C3%ADtott_obeliszk%2C_a_h%C3%A1tt%C3%A9rben_a_Tiszti_kaszin%C3%B3_%C3%A9p%C3%BClete_-_panoramio.jpg\/512px-Gyulafeh%C3%A9rv%C3%A1r%2C_az_1866._%C3%A9vi_Custozzai_csata_eml%C3%A9k%C3%A9re_%C3%A1ll%C3%ADtott_obeliszk%2C_a_h%C3%A1tt%C3%A9rben_a_Tiszti_kaszin%C3%B3_%C3%A9p%C3%BClete_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Gyulafeh%C3%A9rv%C3%A1r,_az_1866._%C3%A9vi_Custozzai_csata_eml%C3%A9k%C3%A9re_%C3%A1ll%C3%ADtott_obeliszk,_a_h%C3%A1tt%C3%A9rben_a_Tiszti_kaszin%C3%B3_%C3%A9p%C3%BClete_-_panoramio.jpg\u0022\u003Eh_laca\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Volt tiszti kaszin\u00f3, Egyes\u00fcl\u00e9s Terme","note":"","history":"1898 \u00e9s 1900 k\u00f6z\u00f6tt szecesszi\u00f3s st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt a tisztek szabadidej\u00e9nek elt\u00f6lt\u00e9s\u00e9re. Az 1918. december 1-\u00e9n a v\u00e1rosban \u00f6sszecs\u0151d\u00fclt rom\u00e1n cs\u00fcrhe itt mondta ki Erd\u00e9ly egyes\u00fcl\u00e9s\u00e9t Rom\u00e1ni\u00e1val. Ezt egy Pierre Bellet nev\u0171 francia kret\u00e9n falra is m\u00e1zolta. 1958 \u00f3ta a Nemzeti Egyes\u00fcl\u00e9s M\u00fazeuma foglalja el az \u00e9p\u00fcletet. Mint minden m\u00e1st, a rom\u00e1nok ezt a m\u00fazeumot is lopt\u00e1k.@\nA m\u00fazeumot 1888-ban alap\u00edtotta az el\u0151z\u0151 \u00e9vben Rainer Zsigmond kezdem\u00e9nyez\u00e9s\u00e9re alakult als\u00f3-feh\u00e9rmegyei T\u00f6rt\u00e9nelmi, R\u00e9g\u00e9szeti \u00e9s Term\u00e9szettudom\u00e1nyi Egyes\u00fclet.@\nAz egyes\u00fclet a t\u00f6rt\u00e9nelmi eml\u00e9km\u0171vek fellelt\u00e1roz\u00e1s\u00e1t \u00e9s megment\u00e9s\u00e9t t\u0171zte ki c\u00e9lul. A v\u00e1rosi m\u00fazeum megszervez\u00e9s\u00e9vel \u00e9s vezet\u00e9s\u00e9vel Cserni B\u00e9la katolikus gimn\u00e1ziumi tan\u00e1rt b\u00edzt\u00e1k meg. Cserni B\u00e9la minden idej\u00e9t a m\u00fazeum gyarap\u00edt\u00e1s\u00e1ra \u00e9s \u00e1sat\u00e1sokra \u00e1ldozta. Levelez\u00e9st folytatott a kor nagy r\u00e9g\u00e9szeivel. 1916-ban hunyt el \u00f3ri\u00e1si gy\u0171jtem\u00e9nyt hagyva h\u00e1zra: 5865 \u0151sid\u0151kb\u0151l sz\u00e1rmaz\u00f3 \u00e9s 6544 r\u00f3mai kori leletet, 679 k\u00f6z\u00e9pkori t\u00e1rgyat, 3937 p\u00e9nz\u00e9rm\u00e9t, 7267 term\u00e9szettudom\u00e1nyi t\u00e1rgyat \u00e9s 4634 k\u00f6tetes k\u00f6nyvt\u00e1rat. A m\u00fazeum a mai 3. sz\u00e1m\u00fa elemi iskola \u00e9p\u00fclet\u00e9ben m\u0171k\u00f6d\u00f6tt. 1929-ben a Koron\u00e1z\u00e1si templom \u00e9p\u00fclet\u00e9nek \u00e9szakkeleti sark\u00e1ba k\u00f6lt\u00f6ztett\u00e9k. 1958-ban a m\u00fazeum megkapta a volt tiszti kaszin\u00f3t, ahol az \u0022Egyes\u00fcl\u00e9s Term\u00e9t\u0022 rendezt\u00e9k be. 1967-ben megkapta a Bobilon-h\u00e1zat is, \u00e9s ekkor nevezt\u00e9k \u00e1t \u0022Egyes\u00fcl\u00e9s M\u00fazeum\u0022-ra.\n&\neloerdely.ro: Nemzeti Egyes\u00fcl\u00e9s M\u00fazeuma - Gyulafeh\u00e9rv\u00e1r|http:\/\/delerdely.eloerdely.ro\/kiallitok\/muzeum\/nemzeti-egyesules-muzeuma-gyulafehervar","town":{"townId":73,"name_HU":"Gyulafeh\u00e9rv\u00e1r","name_LO":"Alba Iulia; B\u0103lgrad","seolink":"gyulafehervar-alba-iulia","oldcounty":34,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}