exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Volt Római Katolikus Főgimnázium

Universitatea 1 Decembrie 1918
Volt Római Katolikus Főgimnázium
Universitatea 1 Decembrie 1918
Palatul Apor Alba-Iulia 02
Leontin l, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
felsőoktatás
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Piața Cetății
Vármegye:
Alsó-Fehér
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.0686451741, 23.5726915506
Google térkép:

Története

Majláth Gusztáv Károly püspök (1897-1938) építtette 1903 és 1906 között neoklasszicista stílusban. A Római Katolikus Főgimnáziumként működött benne 1948-ig, amikor is államosították.

Helyén a középkorban domonkosrendi zárda és templom állt, melyet a Báthoryak az 1579-ben betelepített jezsuitáknak adtak át. Alig húszévi tanítás után a jezsuitáknak el kellett hagyniuk a várat. A főépület mögött most is áll a kolostor egy része, bolthajtásos egyemeletes épület. Ebben kapott helyet a Bethlen akadémia híres könyvtára, amit 1661-ben a török-tatár seregek felgyújtottak és a tűz martalékává vált. 1716-ban a jezsuiták újra visszakapják elkobzott épületeiket, újra kollégiumot alapítottak, ahol 1778-ig, a rend feloszlatásáig működtek. Ekkor rövid ideig a római katolikus teológia költözött az épületbe. Utána, 1898-ig, a templom és a kolostor lebontásáig papok és világi tanárok tanítottak a főgimnázium elődjében.

1991-ben alapították meg a román 1918. december 1-e egyetemet, aminek ma a székhelye.

{"item":"sight","set":{"sightId":1865,"townId":73,"active":2,"name_LO":"Universitatea 1 Decembrie 1918","address":"Pia\u021ba Cet\u0103\u021bii","mapdata":"1|1039|1014","gps_lat":"46.0686451741","gps_long":"23.5726915506","religion":1,"oldtype":"74","newtype":"75","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Leontin l, CC BY-SA 4.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Apor_Alba-Iulia_02.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Palatul Apor Alba-Iulia 02\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/46\/Palatul_Apor_Alba-Iulia_02.jpg\/512px-Palatul_Apor_Alba-Iulia_02.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Apor_Alba-Iulia_02.jpg\u0022\u003ELeontin l\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Volt R\u00f3mai Katolikus F\u0151gimn\u00e1zium","note":"","history":"Majl\u00e1th Guszt\u00e1v K\u00e1roly p\u00fcsp\u00f6k (1897-1938) \u00e9p\u00edttette 1903 \u00e9s 1906 k\u00f6z\u00f6tt neoklasszicista st\u00edlusban. A R\u00f3mai Katolikus F\u0151gimn\u00e1ziumk\u00e9nt m\u0171k\u00f6d\u00f6tt benne 1948-ig, amikor is \u00e1llamos\u00edtott\u00e1k.@\nHely\u00e9n a k\u00f6z\u00e9pkorban domonkosrendi z\u00e1rda \u00e9s templom \u00e1llt, melyet a B\u00e1thoryak az 1579-ben betelep\u00edtett jezsuit\u00e1knak adtak \u00e1t. Alig h\u00fasz\u00e9vi tan\u00edt\u00e1s ut\u00e1n a jezsuit\u00e1knak el kellett hagyniuk a v\u00e1rat. A f\u0151\u00e9p\u00fclet m\u00f6g\u00f6tt most is \u00e1ll a kolostor egy r\u00e9sze, bolthajt\u00e1sos egyemeletes \u00e9p\u00fclet. Ebben kapott helyet a Bethlen akad\u00e9mia h\u00edres k\u00f6nyvt\u00e1ra, amit 1661-ben a t\u00f6r\u00f6k-tat\u00e1r seregek felgy\u00fajtottak \u00e9s a t\u0171z martal\u00e9k\u00e1v\u00e1 v\u00e1lt. 1716-ban a jezsuit\u00e1k \u00fajra visszakapj\u00e1k elkobzott \u00e9p\u00fcleteiket, \u00fajra koll\u00e9giumot alap\u00edtottak, ahol 1778-ig, a rend feloszlat\u00e1s\u00e1ig m\u0171k\u00f6dtek. Ekkor r\u00f6vid ideig a r\u00f3mai katolikus teol\u00f3gia k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt az \u00e9p\u00fcletbe. Ut\u00e1na, 1898-ig, a templom \u00e9s a kolostor lebont\u00e1s\u00e1ig papok \u00e9s vil\u00e1gi tan\u00e1rok tan\u00edtottak a f\u0151gimn\u00e1zium el\u0151dj\u00e9ben.@\n1991-ben alap\u00edtott\u00e1k meg a rom\u00e1n 1918. december 1-e egyetemet, aminek ma a sz\u00e9khelye.\n&\neloerdely.ro: Majl\u00e1th Guszt\u00e1v Gimn\u00e1zium|http:\/\/delerdely.eloerdely.ro\/epitett-orokseg\/emlekmu\/majlath-gusztav-gimnazium","town":{"townId":73,"name_HU":"Gyulafeh\u00e9rv\u00e1r","name_LO":"Alba Iulia; B\u0103lgrad","seolink":"gyulafehervar-alba-iulia","oldcounty":34,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}