exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Római katolikus érseki palota, egykori püspöki és fejedelmi palota

Római katolikus érseki palota, egykori püspöki és fejedelmi palota
Gyulafehérvár, Római-Katólikus Püspöki palota - panoramio
h_laca, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
püspöki / érseki palota
palota
Jelenleg:
püspöki / érseki palota
Felekezet:
római katolikus
Vármegye:
Alsó-Fehér
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.0675150064, 23.569271446
Google térkép:

Története

A székesegyház szomszédságában áll az erdélyi fejedelmek egykori 15. századi palotája és a püspöki palota. A Szent István által 1009-ben alapított erdélyi püspökséget a megszálló román hatalom nyomására 1932-ben gyulafehérvári püspökségre nevezték át, majd 1991-től érsekségként működik.

A reneszánsz és barokk elemeket is magában foglaló épület építéséről nem sokat tudunk. A kaputól balra található szárnyból nyílik az átjáró, amely a székesegyházzal összekötötte. Ez lehet a palota legrégebbi része, amely feltehetően Árpád-kori elemeket is magában foglal. Ez a palota lett később az Erdélyi fejedelemség központja, a fejedelmek székhelye. Nyugati, földszintes szárnya régen emeletes volt. A püspöki palotát a 16. században János Zsigmond alakíttatta át fejedelmi palotává, majd Bethlen Gábor idején Giacomo Resti itáliai építész tervei szerint átalakították. 1658-ban a törökök feldúlták és felgyújtották a várossal együtt. 1690-től az osztrák csapatok kaszárnyává alakították. Egy részét 1716-ban a püspökség visszakapta, de másik részét (az un. fejedelmi palota) a katonaság tovább használta, csak 2009-ben kapta meg az önkormányzat. A püspökségi részében a 18. században papnevelő, a 20. században kántoriskola is működött, ma érseki hivatal.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":1851,"townId":73,"active":2,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|648|1223","gps_lat":"46.0675150064","gps_long":"23.5692714460","religion":1,"oldtype":"7,50","newtype":"7","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Romai-katolikus-puspoki-palota-Gyulafehervar-2737","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022h_laca, CC BY 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Gyulafeh%C3%A9rv%C3%A1r,_R%C3%B3mai-Kat%C3%B3likus_P%C3%BCsp%C3%B6ki_palota_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Gyulafeh\u00e9rv\u00e1r, R\u00f3mai-Kat\u00f3likus P\u00fcsp\u00f6ki palota - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/ae\/Gyulafeh%C3%A9rv%C3%A1r%2C_R%C3%B3mai-Kat%C3%B3likus_P%C3%BCsp%C3%B6ki_palota_-_panoramio.jpg\/512px-Gyulafeh%C3%A9rv%C3%A1r%2C_R%C3%B3mai-Kat%C3%B3likus_P%C3%BCsp%C3%B6ki_palota_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Gyulafeh%C3%A9rv%C3%A1r,_R%C3%B3mai-Kat%C3%B3likus_P%C3%BCsp%C3%B6ki_palota_-_panoramio.jpg\u0022\u003Eh_laca\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"R\u00f3mai katolikus \u00e9rseki palota, egykori p\u00fcsp\u00f6ki \u00e9s fejedelmi palota","note":"","history":"A sz\u00e9kesegyh\u00e1z szomsz\u00e9ds\u00e1g\u00e1ban \u00e1ll az erd\u00e9lyi fejedelmek egykori 15. sz\u00e1zadi palot\u00e1ja \u00e9s a p\u00fcsp\u00f6ki palota. A Szent Istv\u00e1n \u00e1ltal 1009-ben alap\u00edtott erd\u00e9lyi p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9get a megsz\u00e1ll\u00f3 rom\u00e1n hatalom nyom\u00e1s\u00e1ra 1932-ben gyulafeh\u00e9rv\u00e1ri p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9gre nevezt\u00e9k \u00e1t, majd 1991-t\u0151l \u00e9rseks\u00e9gk\u00e9nt m\u0171k\u00f6dik.@\nA renesz\u00e1nsz \u00e9s barokk elemeket is mag\u00e1ban foglal\u00f3 \u00e9p\u00fclet \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9r\u0151l nem sokat tudunk. A kaput\u00f3l balra tal\u00e1lhat\u00f3 sz\u00e1rnyb\u00f3l ny\u00edlik az \u00e1tj\u00e1r\u00f3, amely a sz\u00e9kesegyh\u00e1zzal \u00f6sszek\u00f6t\u00f6tte. Ez lehet a palota legr\u00e9gebbi r\u00e9sze, amely feltehet\u0151en \u00c1rp\u00e1d-kori elemeket is mag\u00e1ban foglal. Ez a palota lett k\u00e9s\u0151bb az Erd\u00e9lyi fejedelems\u00e9g k\u00f6zpontja, a fejedelmek sz\u00e9khelye. Nyugati, f\u00f6ldszintes sz\u00e1rnya r\u00e9gen emeletes volt. A p\u00fcsp\u00f6ki palot\u00e1t a 16. sz\u00e1zadban J\u00e1nos Zsigmond alak\u00edttatta \u00e1t fejedelmi palot\u00e1v\u00e1, majd Bethlen G\u00e1bor idej\u00e9n Giacomo Resti it\u00e1liai \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei szerint \u00e1talak\u00edtott\u00e1k. 1658-ban a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k feld\u00falt\u00e1k \u00e9s felgy\u00fajtott\u00e1k a v\u00e1rossal egy\u00fctt. 1690-t\u0151l az osztr\u00e1k csapatok kasz\u00e1rny\u00e1v\u00e1 alak\u00edtott\u00e1k. Egy r\u00e9sz\u00e9t 1716-ban a p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9g visszakapta, de m\u00e1sik r\u00e9sz\u00e9t (az un. fejedelmi palota) a katonas\u00e1g tov\u00e1bb haszn\u00e1lta, csak 2009-ben kapta meg az \u00f6nkorm\u00e1nyzat. A p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9gi r\u00e9sz\u00e9ben a 18. sz\u00e1zadban papnevel\u0151, a 20. sz\u00e1zadban k\u00e1ntoriskola is m\u0171k\u00f6d\u00f6tt, ma \u00e9rseki hivatal.","town":{"townId":73,"name_HU":"Gyulafeh\u00e9rv\u00e1r","name_LO":"Alba Iulia; B\u0103lgrad","seolink":"gyulafehervar-alba-iulia","oldcounty":34,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}