exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Egykori régészeti múzeum

Școala Gimnazială Avram Iancu
Egykori régészeti múzeum
Școala Gimnazială Avram Iancu
Eredetileg:
múzeum
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Cím:
Strada Moldovei 2
Vármegye:
Alsó-Fehér
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.0623813037, 23.5788012226
Google térkép:

Története

A múzeumot 1888-ban alapította az előző évben Rainer Zsigmond kezdeményezésére alakult alsó-fehérmegyei Történelmi, Régészeti és Természettudományi Egyesület. Az egyesület a történelmi emlékművek felleltározását és megmentését tűzte ki célul. A városi múzeum megszervezésével és vezetésével Cserni Béla katolikus gimnáziumi tanárt bízták meg. Cserni Béla minden idejét a múzeum gyarapítására és ásatásokra áldozta. Levelezést folytatott a kor nagy régészeivel. 1916-ban hunyt el óriási gyűjteményt hagyva házra: 5865 ősidőkből származó és 6544 római kori leletet, 679 középkori tárgyat, 3937 pénzérmét, 7267 természettudományi tárgyat és 4634 kötetes könyvtárat. A múzeum 1900-ban költözött ebbe az épületbe, ahol ma Avram Iancu nevét viselő általános iskola működik. 1929-ben a román megszállás után épített ún. koronázási templom épületének északkeleti sarkába költöztették. 1958-ban a múzeum megkapta a volt tiszti kaszinót, ahol az "Egyesülés Termét" rendezték be. 1967-ben megkapta a Bobilon-házat is, és ekkor nevezték át "Egyesülés Múzeum"-ra.

{"item":"sight","set":{"sightId":1859,"townId":73,"active":1,"name_LO":"\u0218coala Gimnazial\u0103 Avram Iancu","address":"Strada Moldovei 2","mapdata":"1|1754|2070","gps_lat":"46.0623813037","gps_long":"23.5788012226","religion":0,"oldtype":"98","newtype":"74","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Egykori r\u00e9g\u00e9szeti m\u00fazeum","note":"","history":"A m\u00fazeumot 1888-ban alap\u00edtotta az el\u0151z\u0151 \u00e9vben Rainer Zsigmond kezdem\u00e9nyez\u00e9s\u00e9re alakult als\u00f3-feh\u00e9rmegyei T\u00f6rt\u00e9nelmi, R\u00e9g\u00e9szeti \u00e9s Term\u00e9szettudom\u00e1nyi Egyes\u00fclet. Az egyes\u00fclet a t\u00f6rt\u00e9nelmi eml\u00e9km\u0171vek fellelt\u00e1roz\u00e1s\u00e1t \u00e9s megment\u00e9s\u00e9t t\u0171zte ki c\u00e9lul. A v\u00e1rosi m\u00fazeum megszervez\u00e9s\u00e9vel \u00e9s vezet\u00e9s\u00e9vel Cserni B\u00e9la katolikus gimn\u00e1ziumi tan\u00e1rt b\u00edzt\u00e1k meg. Cserni B\u00e9la minden idej\u00e9t a m\u00fazeum gyarap\u00edt\u00e1s\u00e1ra \u00e9s \u00e1sat\u00e1sokra \u00e1ldozta. Levelez\u00e9st folytatott a kor nagy r\u00e9g\u00e9szeivel. 1916-ban hunyt el \u00f3ri\u00e1si gy\u0171jtem\u00e9nyt hagyva h\u00e1zra: 5865 \u0151sid\u0151kb\u0151l sz\u00e1rmaz\u00f3 \u00e9s 6544 r\u00f3mai kori leletet, 679 k\u00f6z\u00e9pkori t\u00e1rgyat, 3937 p\u00e9nz\u00e9rm\u00e9t, 7267 term\u00e9szettudom\u00e1nyi t\u00e1rgyat \u00e9s 4634 k\u00f6tetes k\u00f6nyvt\u00e1rat. A m\u00fazeum 1900-ban k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt ebbe az \u00e9p\u00fcletbe, ahol ma Avram Iancu nev\u00e9t visel\u0151 \u00e1ltal\u00e1nos iskola m\u0171k\u00f6dik. 1929-ben a rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n \u00e9p\u00edtett \u00fan. koron\u00e1z\u00e1si templom \u00e9p\u00fclet\u00e9nek \u00e9szakkeleti sark\u00e1ba k\u00f6lt\u00f6ztett\u00e9k. 1958-ban a m\u00fazeum megkapta a volt tiszti kaszin\u00f3t, ahol az \u0022Egyes\u00fcl\u00e9s Term\u00e9t\u0022 rendezt\u00e9k be. 1967-ben megkapta a Bobilon-h\u00e1zat is, \u00e9s ekkor nevezt\u00e9k \u00e1t \u0022Egyes\u00fcl\u00e9s M\u00fazeum\u0022-ra.","town":{"townId":73,"name_HU":"Gyulafeh\u00e9rv\u00e1r","name_LO":"Alba Iulia; B\u0103lgrad","seolink":"gyulafehervar-alba-iulia","oldcounty":34,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}