exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Batthyáneum könyvtár

Batthyáneum könyvtár
Gyulafehérvár, Batthyaneum - panoramio
h_laca, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
könyvtár
csillagvizsgáló / planetárium
Jelenleg:
könyvtár
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Bethlen Gábor utca 1.
Vármegye:
Alsó-Fehér
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.0703582314, 23.5706911596
Google térkép:

Története

Gr. Batthyány Ignác erdélyi püspök alapította 1794-ben. Először csillagvizsgálónak készült, majd a püspök fokozatosan bővítette ásvány- és éremgyűjteménnyel, könyvtárral. A Batthyáneum 55 000 kötetes püspöki könyvtárának kódexei világhírűek. Az egyik latin nyelvű kódexből került elő a harmadik legrégibb összefüggő magyar nyelvemlék, a gyulafehérvári sorok 1310-ből.

A gyűjtemény legjelentősebb részlege a könyvtár, amelyben 927 kötetnyi kézirat és kódex és 565 ősnyomtatvány található. Itt őrzik a mai Románia területén található középkori latin kódexek 80%-át. Értékes bibliagyűjteménye hatszáz kötetes. A kódexgyűjtemény legértékesebb darabja a Codex aureus, a lorschi bencés apátságban 812-ben, arany betűkkel írt Máté- és Márk-evangélium. A Gyulafehérvári-kódexben glosszaként maradt fenn a Gyulafehérvári sorok nevű magyar nyelvemlék (1310–20). Itt őrzik a Döbrentei-kódex eredetijét és a Batthyány-kódexet, a legrégebbi ismert magyarországi kéziratos protestáns énekeskönyvet.

Batthyány tudatosan gyűjtötte a könyveket, többek között megvásárolta Migazzi bécsi érsek nyolcezer kötetes könyvtárát. A püspökség 1792-ben megkapta az 1783-ban feloszlatott trinitárius rend 1945-ben felszentelt barokk templomát és kolostorát, és Batthyány ezt alakította át az intézmény céljaira. Előbb 1794-ben csillagászati obszervatóriumot rendezett be a korábbi templomban, majd 1795-ben Nagyszebenből a volt kolostorba hozatta könyvtárát, Kolozsvárról pedig a püspöki nyomda nagy részét. A későbbi Batthyáneum 1798. július 31-én alakult meg hivatalosan. Batthyány az intézménynek adományozta a könyveken kívül kéziratokból, érmékből, kagylókból és ásványokból álló magángyűjteményét és még ugyanazon év novemberében meghalt. A könyvtár kezdetben kb. húszezer kötetből állt.

Alapítója az intézményt fejlődő, pezsgő tudományos műhelynek szánta, de a további források hiánya miatt múzeummá vált, illetve főként egyházi személyek hagyatékával, többek között Beke Antal, Buczy Emil, Fogarasy Mihály, Kovács Miklós, Lönhart Ferenc, Majláth Gusztáv Károly és Temesvári János adományaival gyarapodott. A könyvtár 1893-ig negyvenezer kötetesre bővült. 1912-ben közgyűjteménnyé nyilvánították, és így évente jelentős állami támogatást kapott könyvek vásárlására. Ugyanezen évben felavatták a legértékesebb könyvek őrzésére létrehozott páncéltermet.

A csillagda első igazgatója Mártonfi Antal csillagász-kanonok lett, aki előzőleg Bécsben Hell Miksa munkatársa volt. A csillagda tervezését és műszerbeszerzését Hell Miksa személyesen irányította. Batthyány Ignác maga is folytatott csillagászati tanulmányokat. Nyilvános előadásokat rendelt el, és elrendelte, hogy a csillagász megfigyeléseit minden évben kinyomtatva tegye közzé. Ezt biztosította az intézmény földszinti helyiségeiben elhelyezkedő saját nyomda. 1840-től Erdélyben itt végeztek először rendszeres meteorológiai megfigyeléseket.

1914-ben értékesebb könyveinek egy részét, 1940-ben egyes kéziratait Magyarországra szállították. Az 1930-as években alapállományának egy részét eladták.

1949-ben a román állam a gyűjteményt lezárta és 1950-ben államosította. Azóta a romániai nemzeti könyvtárhoz tartozik és csak külön engedéllyel rendelkező kutatókat fogad. Egy kormányrendelet ugyan 1998-ban elrendelte, hogy vissza kell szolgáltatni a püspökség jogutódjának, de a románok azóta sem szolgáltatták vissza az egyháznak.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":1852,"townId":73,"active":2,"name_LO":"","address":"Bethlen G\u00e1bor utca 1.","mapdata":"1|812|732","gps_lat":"46.0703582314","gps_long":"23.5706911596","religion":1,"oldtype":"76,101","newtype":"76","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Batthyaneum-Gyulafehervar-2730","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022h_laca, CC BY 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Gyulafeh%C3%A9rv%C3%A1r,_Batthyaneum_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Gyulafeh\u00e9rv\u00e1r, Batthyaneum - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/ab\/Gyulafeh%C3%A9rv%C3%A1r%2C_Batthyaneum_-_panoramio.jpg\/256px-Gyulafeh%C3%A9rv%C3%A1r%2C_Batthyaneum_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Gyulafeh%C3%A9rv%C3%A1r,_Batthyaneum_-_panoramio.jpg\u0022\u003Eh_laca\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Batthy\u00e1neum k\u00f6nyvt\u00e1r","note":"","history":"Gr. Batthy\u00e1ny Ign\u00e1c erd\u00e9lyi p\u00fcsp\u00f6k alap\u00edtotta 1794-ben. El\u0151sz\u00f6r csillagvizsg\u00e1l\u00f3nak k\u00e9sz\u00fclt, majd a p\u00fcsp\u00f6k fokozatosan b\u0151v\u00edtette \u00e1sv\u00e1ny- \u00e9s \u00e9remgy\u0171jtem\u00e9nnyel, k\u00f6nyvt\u00e1rral. A Batthy\u00e1neum 55 000 k\u00f6tetes p\u00fcsp\u00f6ki k\u00f6nyvt\u00e1r\u00e1nak k\u00f3dexei vil\u00e1gh\u00edr\u0171ek. Az egyik latin nyelv\u0171 k\u00f3dexb\u0151l ker\u00fclt el\u0151 a harmadik legr\u00e9gibb \u00f6sszef\u00fcgg\u0151 magyar nyelveml\u00e9k, a gyulafeh\u00e9rv\u00e1ri sorok 1310-b\u0151l.@\nA gy\u0171jtem\u00e9ny legjelent\u0151sebb r\u00e9szlege a k\u00f6nyvt\u00e1r, amelyben 927 k\u00f6tetnyi k\u00e9zirat \u00e9s k\u00f3dex \u00e9s 565 \u0151snyomtatv\u00e1ny tal\u00e1lhat\u00f3. Itt \u0151rzik a mai Rom\u00e1nia ter\u00fclet\u00e9n tal\u00e1lhat\u00f3 k\u00f6z\u00e9pkori latin k\u00f3dexek 80%-\u00e1t. \u00c9rt\u00e9kes bibliagy\u0171jtem\u00e9nye hatsz\u00e1z k\u00f6tetes. A k\u00f3dexgy\u0171jtem\u00e9ny leg\u00e9rt\u00e9kesebb darabja a Codex aureus, a lorschi benc\u00e9s ap\u00e1ts\u00e1gban 812-ben, arany bet\u0171kkel \u00edrt M\u00e1t\u00e9- \u00e9s M\u00e1rk-evang\u00e9lium. A Gyulafeh\u00e9rv\u00e1ri-k\u00f3dexben glosszak\u00e9nt maradt fenn a Gyulafeh\u00e9rv\u00e1ri sorok nev\u0171 magyar nyelveml\u00e9k (1310\u201320). Itt \u0151rzik a D\u00f6brentei-k\u00f3dex eredetij\u00e9t \u00e9s a Batthy\u00e1ny-k\u00f3dexet, a legr\u00e9gebbi ismert magyarorsz\u00e1gi k\u00e9ziratos protest\u00e1ns \u00e9nekesk\u00f6nyvet.@\nBatthy\u00e1ny tudatosan gy\u0171jt\u00f6tte a k\u00f6nyveket, t\u00f6bbek k\u00f6z\u00f6tt megv\u00e1s\u00e1rolta Migazzi b\u00e9csi \u00e9rsek nyolcezer k\u00f6tetes k\u00f6nyvt\u00e1r\u00e1t. A p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9g 1792-ben megkapta az 1783-ban feloszlatott trinit\u00e1rius rend 1945-ben felszentelt barokk templom\u00e1t \u00e9s kolostor\u00e1t, \u00e9s Batthy\u00e1ny ezt alak\u00edtotta \u00e1t az int\u00e9zm\u00e9ny c\u00e9ljaira. El\u0151bb 1794-ben csillag\u00e1szati obszervat\u00f3riumot rendezett be a kor\u00e1bbi templomban, majd 1795-ben Nagyszebenb\u0151l a volt kolostorba hozatta k\u00f6nyvt\u00e1r\u00e1t, Kolozsv\u00e1rr\u00f3l pedig a p\u00fcsp\u00f6ki nyomda nagy r\u00e9sz\u00e9t. A k\u00e9s\u0151bbi Batthy\u00e1neum 1798. j\u00falius 31-\u00e9n alakult meg hivatalosan. Batthy\u00e1ny az int\u00e9zm\u00e9nynek adom\u00e1nyozta a k\u00f6nyveken k\u00edv\u00fcl k\u00e9ziratokb\u00f3l, \u00e9rm\u00e9kb\u0151l, kagyl\u00f3kb\u00f3l \u00e9s \u00e1sv\u00e1nyokb\u00f3l \u00e1ll\u00f3 mag\u00e1ngy\u0171jtem\u00e9ny\u00e9t \u00e9s m\u00e9g ugyanazon \u00e9v november\u00e9ben meghalt. A k\u00f6nyvt\u00e1r kezdetben kb. h\u00faszezer k\u00f6tetb\u0151l \u00e1llt.@\nAlap\u00edt\u00f3ja az int\u00e9zm\u00e9nyt fejl\u0151d\u0151, pezsg\u0151 tudom\u00e1nyos m\u0171helynek sz\u00e1nta, de a tov\u00e1bbi forr\u00e1sok hi\u00e1nya miatt m\u00fazeumm\u00e1 v\u00e1lt, illetve f\u0151k\u00e9nt egyh\u00e1zi szem\u00e9lyek hagyat\u00e9k\u00e1val, t\u00f6bbek k\u00f6z\u00f6tt Beke Antal, Buczy Emil, Fogarasy Mih\u00e1ly, Kov\u00e1cs Mikl\u00f3s, L\u00f6nhart Ferenc, Majl\u00e1th Guszt\u00e1v K\u00e1roly \u00e9s Temesv\u00e1ri J\u00e1nos adom\u00e1nyaival gyarapodott. A k\u00f6nyvt\u00e1r 1893-ig negyvenezer k\u00f6tetesre b\u0151v\u00fclt. 1912-ben k\u00f6zgy\u0171jtem\u00e9nny\u00e9 nyilv\u00e1n\u00edtott\u00e1k, \u00e9s \u00edgy \u00e9vente jelent\u0151s \u00e1llami t\u00e1mogat\u00e1st kapott k\u00f6nyvek v\u00e1s\u00e1rl\u00e1s\u00e1ra. Ugyanezen \u00e9vben felavatt\u00e1k a leg\u00e9rt\u00e9kesebb k\u00f6nyvek \u0151rz\u00e9s\u00e9re l\u00e9trehozott p\u00e1nc\u00e9ltermet.@\nA csillagda els\u0151 igazgat\u00f3ja M\u00e1rtonfi Antal csillag\u00e1sz-kanonok lett, aki el\u0151z\u0151leg B\u00e9csben Hell Miksa munkat\u00e1rsa volt. A csillagda tervez\u00e9s\u00e9t \u00e9s m\u0171szerbeszerz\u00e9s\u00e9t Hell Miksa szem\u00e9lyesen ir\u00e1ny\u00edtotta. Batthy\u00e1ny Ign\u00e1c maga is folytatott csillag\u00e1szati tanulm\u00e1nyokat. Nyilv\u00e1nos el\u0151ad\u00e1sokat rendelt el, \u00e9s elrendelte, hogy a csillag\u00e1sz megfigyel\u00e9seit minden \u00e9vben kinyomtatva tegye k\u00f6zz\u00e9. Ezt biztos\u00edtotta az int\u00e9zm\u00e9ny f\u00f6ldszinti helyis\u00e9geiben elhelyezked\u0151 saj\u00e1t nyomda. 1840-t\u0151l Erd\u00e9lyben itt v\u00e9geztek el\u0151sz\u00f6r rendszeres meteorol\u00f3giai megfigyel\u00e9seket.@\n1914-ben \u00e9rt\u00e9kesebb k\u00f6nyveinek egy r\u00e9sz\u00e9t, 1940-ben egyes k\u00e9ziratait Magyarorsz\u00e1gra sz\u00e1ll\u00edtott\u00e1k. Az 1930-as \u00e9vekben alap\u00e1llom\u00e1ny\u00e1nak egy r\u00e9sz\u00e9t eladt\u00e1k.@\n1949-ben a rom\u00e1n \u00e1llam a gy\u0171jtem\u00e9nyt lez\u00e1rta \u00e9s 1950-ben \u00e1llamos\u00edtotta. Az\u00f3ta a rom\u00e1niai nemzeti k\u00f6nyvt\u00e1rhoz tartozik \u00e9s csak k\u00fcl\u00f6n enged\u00e9llyel rendelkez\u0151 kutat\u00f3kat fogad. Egy korm\u00e1nyrendelet ugyan 1998-ban elrendelte, hogy vissza kell szolg\u00e1ltatni a p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9g jogut\u00f3dj\u00e1nak, de a rom\u00e1nok az\u00f3ta sem szolg\u00e1ltatt\u00e1k vissza az egyh\u00e1znak.","town":{"townId":73,"name_HU":"Gyulafeh\u00e9rv\u00e1r","name_LO":"Alba Iulia; B\u0103lgrad","seolink":"gyulafehervar-alba-iulia","oldcounty":34,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}