exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Szentháromság ferences templom és kolostor

Biserica și Mănăstirea Franciscană
Szentháromság ferences templom és kolostor
Biserica și Mănăstirea Franciscană
Fagaras Manastirea franciscana (1)
Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom és kolostor
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Strada Vasile Alecsandri 1
Vármegye:
Fogaras
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.8423076093, 24.9774571342
Google térkép:

Története

A város középkori gótikus templomát, mely eredetileg a ferencesek gondozásában állt, 1704-ben Rabutin császári generális lövette rommá a várból. A középkori katolikus lakosság két részre oszlott: a szászok lutheránusok, a magyarok reformátusok lettek. A templomot közösen használták 1666-ig, amikor Apafi Mihály kitiltotta a lutheránus papot. A katolikus hitélet csak a 18. században éledt fel, mert a várkapitány még 1678-ban szigorú tilalmat rendelt el Apafi utasítására, amely tilalom szerint katolikus pap vagy szerzetes nem végezhetett szentmisét.

1687 után, amikor a várba katonaőrség került, megérkezett az első katonalelkész is P. Melsing Atanáz ferences személyében, akit Antalffi János erdélyi püspök 1725. április 15-én felhatalmazott arra, hogy a lelkészi teendőket végezze. 1735-ben Boér József nemesi kúriáját a ferenceseknek adományozta. Ezen a kúrián és hozzá tartozó telken épült fel a ferencesek temploma a kolostorral együtt 1737-ben. 1760-ban az egész városban tűz pusztított, amikor a templom és kolostor is porrá égett. 1761–1780-ban építettek új templomot és kolostort.

1951-ben a ferenceseket bezárták vagy kényszerlakhelyre vitték. 1951-től 1972-ig egyházmegyei papok vezették a plébániát. 1972–1997 között ismét ferencesek működtek Fogarason. 1997. augusztus 1-jétől a ferencesek átadták a templomot és kolostort a gyulafehérvári főegyházmegyének.

A fogarasi elemi iskolát 1747-ben alapították P. Kapp Sámuel házfőnöksége alatt, amelyet a ferencesek vezettek. Ez az iskola eleinte a barátok által bérelt házban működött, majd 1884–85-ben a ferences rendház, valamint a szülők anyagi támogatásával felépült az új elemi iskola, amit P. Simon Jenő házfőnök áldott meg 1885. november 29-én. 1948-ban államosították. 2004. április 5. óta ismét az egyházközség tulajdonában van. Jelenleg román nyelvű óvoda működik benne.

A kolostorban magyar nyelvű óvoda és egy hároméves posztliceális kórházi betegápoló iskola működik.

A régi berendezésből maradt fenn a főoltár. A szószék fölött Szent Mihály főangyal aranyozott szobra látható. Az orgona 1895-ben készült. A kolostor belső udvarán két napóra mutatja az időt reggel 8-tól délután háromig.

{"item":"sight","set":{"sightId":2054,"townId":78,"active":1,"name_LO":"Biserica \u0219i M\u0103n\u0103stirea Franciscan\u0103","address":"Strada Vasile Alecsandri 1","mapdata":"1|1742|796","gps_lat":"45.8423076093","gps_long":"24.9774571342","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"1","homepage":"https:\/\/ersekseg.ro\/hu\/templom\/655","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fagaras_Manastirea_franciscana_(1).JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Fagaras Manastirea franciscana (1)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/5d\/Fagaras_Manastirea_franciscana_%281%29.JPG\/256px-Fagaras_Manastirea_franciscana_%281%29.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fagaras_Manastirea_franciscana_(1).JPG\u0022\u003EAndrei kokelburg\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szenth\u00e1roms\u00e1g ferences templom \u00e9s kolostor","note":"","history":"A v\u00e1ros k\u00f6z\u00e9pkori g\u00f3tikus templom\u00e1t, mely eredetileg a ferencesek gondoz\u00e1s\u00e1ban \u00e1llt, 1704-ben Rabutin cs\u00e1sz\u00e1ri gener\u00e1lis l\u00f6vette romm\u00e1 a v\u00e1rb\u00f3l. A k\u00f6z\u00e9pkori katolikus lakoss\u00e1g k\u00e9t r\u00e9szre oszlott: a sz\u00e1szok luther\u00e1nusok, a magyarok reform\u00e1tusok lettek. A templomot k\u00f6z\u00f6sen haszn\u00e1lt\u00e1k 1666-ig, amikor Apafi Mih\u00e1ly kitiltotta a luther\u00e1nus papot. A katolikus hit\u00e9let csak a 18. sz\u00e1zadban \u00e9ledt fel, mert a v\u00e1rkapit\u00e1ny m\u00e9g 1678-ban szigor\u00fa tilalmat rendelt el Apafi utas\u00edt\u00e1s\u00e1ra, amely tilalom szerint katolikus pap vagy szerzetes nem v\u00e9gezhetett szentmis\u00e9t.@\n1687 ut\u00e1n, amikor a v\u00e1rba katona\u0151rs\u00e9g ker\u00fclt, meg\u00e9rkezett az els\u0151 katonalelk\u00e9sz is P. Melsing Atan\u00e1z ferences szem\u00e9ly\u00e9ben, akit Antalffi J\u00e1nos erd\u00e9lyi p\u00fcsp\u00f6k 1725. \u00e1prilis 15-\u00e9n felhatalmazott arra, hogy a lelk\u00e9szi teend\u0151ket v\u00e9gezze. 1735-ben Bo\u00e9r J\u00f3zsef nemesi k\u00fari\u00e1j\u00e1t a ferenceseknek adom\u00e1nyozta. Ezen a k\u00fari\u00e1n \u00e9s hozz\u00e1 tartoz\u00f3 telken \u00e9p\u00fclt fel a ferencesek temploma a kolostorral egy\u00fctt 1737-ben. 1760-ban az eg\u00e9sz v\u00e1rosban t\u0171z puszt\u00edtott, amikor a templom \u00e9s kolostor is porr\u00e1 \u00e9gett. 1761\u20131780-ban \u00e9p\u00edtettek \u00faj templomot \u00e9s kolostort.@\n1951-ben a ferenceseket bez\u00e1rt\u00e1k vagy k\u00e9nyszerlakhelyre vitt\u00e9k. 1951-t\u0151l 1972-ig egyh\u00e1zmegyei papok vezett\u00e9k a pl\u00e9b\u00e1ni\u00e1t. 1972\u20131997 k\u00f6z\u00f6tt ism\u00e9t ferencesek m\u0171k\u00f6dtek Fogarason. 1997. augusztus 1-j\u00e9t\u0151l a ferencesek \u00e1tadt\u00e1k a templomot \u00e9s kolostort a gyulafeh\u00e9rv\u00e1ri f\u0151egyh\u00e1zmegy\u00e9nek.@\nA fogarasi elemi iskol\u00e1t 1747-ben alap\u00edtott\u00e1k P. Kapp S\u00e1muel h\u00e1zf\u0151n\u00f6ks\u00e9ge alatt, amelyet a ferencesek vezettek. Ez az iskola eleinte a bar\u00e1tok \u00e1ltal b\u00e9relt h\u00e1zban m\u0171k\u00f6d\u00f6tt, majd 1884\u201385-ben a ferences rendh\u00e1z, valamint a sz\u00fcl\u0151k anyagi t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1val fel\u00e9p\u00fclt az \u00faj elemi iskola, amit P. Simon Jen\u0151 h\u00e1zf\u0151n\u00f6k \u00e1ldott meg 1885. november 29-\u00e9n. 1948-ban \u00e1llamos\u00edtott\u00e1k. 2004. \u00e1prilis 5. \u00f3ta ism\u00e9t az egyh\u00e1zk\u00f6zs\u00e9g tulajdon\u00e1ban van. Jelenleg rom\u00e1n nyelv\u0171 \u00f3voda m\u0171k\u00f6dik benne.@\nA kolostorban magyar nyelv\u0171 \u00f3voda \u00e9s egy h\u00e1rom\u00e9ves posztlice\u00e1lis k\u00f3rh\u00e1zi beteg\u00e1pol\u00f3 iskola m\u0171k\u00f6dik.@\nA r\u00e9gi berendez\u00e9sb\u0151l maradt fenn a f\u0151olt\u00e1r. A sz\u00f3sz\u00e9k f\u00f6l\u00f6tt Szent Mih\u00e1ly f\u0151angyal aranyozott szobra l\u00e1that\u00f3. Az orgona 1895-ben k\u00e9sz\u00fclt. A kolostor bels\u0151 udvar\u00e1n k\u00e9t nap\u00f3ra mutatja az id\u0151t reggel 8-t\u00f3l d\u00e9lut\u00e1n h\u00e1romig.\n&\nersekseg.ro: Fogaras|https:\/\/ersekseg.ro\/hu\/templom\/655\npetofiprogram.hu: Ne siess\u00fcnk \u00e1thaladni Fogarason, \u00e1lljunk meg \u00e9s n\u00e9zz\u00fcnk sz\u00e9t!|https:\/\/www.petofiprogram.hu\/tudastar\/nesiessunkathaladnifogarasonalljunkmegesnezzunkszet","town":{"townId":78,"name_HU":"Fogaras","name_LO":"F\u0103g\u0103ra\u0219","seolink":"fogaras-fagaras","oldcounty":39,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}