exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Református templom

Biserica Reformată
Református templom
Biserica Reformată
Fagaras Biserica reformata
Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
református
Cím:
Bulevardul Unirii 17
Vármegye:
Fogaras
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.843131647, 24.9673766085
Google térkép:

Története

A város középkori gótikus temploma, mely eredetileg a ferencesek gondozásában állt, később a protestánsok kezére került. A középkori katolikus lakosság két részre oszlott: a szászok lutheránusok, a magyarok reformátusok lettek. A templomot közösen használták 1666-ig, amikor Apafi Mihály kitiltotta a lutheránus papot. A templomot 1704-ben Rabutin császári generális lövette rommá a várból. A reformátusok 1712-ben kezdtek hozzá az új templom építéséhez, amelynek költségeihez II. Apafi Mihály (Bethlen Kata férje), több erdélyi református nemesi család és Constantin Brâncoveanu havasalföldi fejedelem is hozzájárult. A szakirodalom szerint az építkezés 1715-ben fejeződött be, de az egyházközség iratai szerint a torony csak 1724-ben készült el. 1750-ben a templomot tűzvész károsította; helyreállítására 1757–1758-ban került sor Bethlen Kata támogatásával. Bethlen Kata a templomszentelés évében, 1759. július 29-én hunyt el, és a templom tornya előtt helyezték örök nyugalomra. Az ő saját kézzel vart menyasszonyi ruhája díszíti az úr asztalát. 1768-ban a tornyot egy szinttel megemelték, és ekkor kapta az óraszerkezetet is. 1872-ben kijavították toronysisakot, 1886 körül elkészült a templom orgonája, és átalakították a templom belsejét. A berendezések zöme a 19. század végén készült. Minden év november 25-én, Katalin napján ünnepi megemlékezést tart a helyi magyar közösség Árva Bethlen Kata tiszteletére.

{"item":"sight","set":{"sightId":2055,"townId":78,"active":1,"name_LO":"Biserica Reformat\u0103","address":"Bulevardul Unirii 17","mapdata":"1|561|660","gps_lat":"45.8431316470","gps_long":"24.9673766085","religion":2,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fagaras_Biserica_reformata.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Fagaras Biserica reformata\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/22\/Fagaras_Biserica_reformata.JPG\/256px-Fagaras_Biserica_reformata.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fagaras_Biserica_reformata.JPG\u0022\u003EAndrei kokelburg\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Reform\u00e1tus templom","note":"","history":"A v\u00e1ros k\u00f6z\u00e9pkori g\u00f3tikus temploma, mely eredetileg a ferencesek gondoz\u00e1s\u00e1ban \u00e1llt, k\u00e9s\u0151bb a protest\u00e1nsok kez\u00e9re ker\u00fclt. A k\u00f6z\u00e9pkori katolikus lakoss\u00e1g k\u00e9t r\u00e9szre oszlott: a sz\u00e1szok luther\u00e1nusok, a magyarok reform\u00e1tusok lettek. A templomot k\u00f6z\u00f6sen haszn\u00e1lt\u00e1k 1666-ig, amikor Apafi Mih\u00e1ly kitiltotta a luther\u00e1nus papot. A templomot 1704-ben Rabutin cs\u00e1sz\u00e1ri gener\u00e1lis l\u00f6vette romm\u00e1 a v\u00e1rb\u00f3l. A reform\u00e1tusok 1712-ben kezdtek hozz\u00e1 az \u00faj templom \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9hez, amelynek k\u00f6lts\u00e9geihez II. Apafi Mih\u00e1ly (Bethlen Kata f\u00e9rje), t\u00f6bb erd\u00e9lyi reform\u00e1tus nemesi csal\u00e1d \u00e9s Constantin Br\u00e2ncoveanu havasalf\u00f6ldi fejedelem is hozz\u00e1j\u00e1rult. A szakirodalom szerint az \u00e9p\u00edtkez\u00e9s 1715-ben fejez\u0151d\u00f6tt be, de az egyh\u00e1zk\u00f6zs\u00e9g iratai szerint a torony csak 1724-ben k\u00e9sz\u00fclt el. 1750-ben a templomot t\u0171zv\u00e9sz k\u00e1ros\u00edtotta; helyre\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1ra 1757\u20131758-ban ker\u00fclt sor Bethlen Kata t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1val. Bethlen Kata a templomszentel\u00e9s \u00e9v\u00e9ben, 1759. j\u00falius 29-\u00e9n hunyt el, \u00e9s a templom tornya el\u0151tt helyezt\u00e9k \u00f6r\u00f6k nyugalomra. Az \u0151 saj\u00e1t k\u00e9zzel vart menyasszonyi ruh\u00e1ja d\u00edsz\u00edti az \u00far asztal\u00e1t. 1768-ban a tornyot egy szinttel megemelt\u00e9k, \u00e9s ekkor kapta az \u00f3raszerkezetet is. 1872-ben kijav\u00edtott\u00e1k toronysisakot, 1886 k\u00f6r\u00fcl elk\u00e9sz\u00fclt a templom orgon\u00e1ja, \u00e9s \u00e1talak\u00edtott\u00e1k a templom belsej\u00e9t. A berendez\u00e9sek z\u00f6me a 19. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n k\u00e9sz\u00fclt. Minden \u00e9v november 25-\u00e9n, Katalin napj\u00e1n \u00fcnnepi megeml\u00e9kez\u00e9st tart a helyi magyar k\u00f6z\u00f6ss\u00e9g \u00c1rva Bethlen Kata tisztelet\u00e9re.\n&\npetofiprogram.hu: Ne siess\u00fcnk \u00e1thaladni Fogarason, \u00e1lljunk meg \u00e9s n\u00e9zz\u00fcnk sz\u00e9t!|https:\/\/www.petofiprogram.hu\/tudastar\/nesiessunkathaladnifogarasonalljunkmegesnezzunkszet","town":{"townId":78,"name_HU":"Fogaras","name_LO":"F\u0103g\u0103ra\u0219","seolink":"fogaras-fagaras","oldcounty":39,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}