exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Református templom

Biserica Reformată
Református templom
Biserica Reformată
Dés, Kirche (BildID 15717033)
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
református
Település:
Cím:
Piaţa Bobâlna
Vármegye:
Szolnok-Doboka
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.1429692389, 23.8736935232
Google térkép:

Története

Az Óvárban állott a település első, 13. századi, Szűz Máriának ajánlott plébániatemploma. Péter nevű papját az 1332-es pápai tizedjegyzék említi.

A 15. században a váron kívül, a főtéren Szent István királynak szentelt plébániatemplom épült, hirdetve a városi polgárság önállóságát. Első okleveles említése 1453-ból származik. Az újraöntött középkori harang 1477-es dátuma jelezheti a torony befejezésének évét. A régi templom a reformáció idején elpusztult, maradványaiból 1578-ban Fábius (Kovács) városbíró egy emléktornyot emeltetett. A tornyot 1938-ban román nacionalisták felrobbantották.

1475-ben Pál plébános és Imre ágostonrendi perjel Kondori János városbíró előtt megkötötték azt a szerződést, amely meghatározza a két intézmény városi jogkörét.

1530-ban Szapolyai János a plébános számára malomépítési engedélyt adott. 1554-től a templomot az evangélikusok használták. 1558-tól református, 1568-tól unitárius lett. 1588-ban a templomot javították. 1591-ben leégett a város és a templom, ezért Báthory Zsigmond fejedelem elengedte a város háromévi adóját. 1612-ben Báthory Gábor idején a désiek kibővítették a templomot övező várat a város védelmére. A 17. században Bethlen Gábor vagy I. Rákóczi György fejedelem idején újra a reformátusok birtokába került. I. Rákóczi György (1630-1648) 1634-től renováltatta, majd az 1642-es tűzvész után új mennyezetet készíttetett Ács Jánossal. A munkálatok 1650-ben fejeződtek be. Ez a mennyezet megsemmisült az 1697-es és 1707-es tűzvészekben.

1706-ban Tiege tábornok labancai dúlták fel, akik árulás következtében az elásott templomi kincseket is megszerezték.

Az új mennyezet 1726-ban Petki Nagy Zsigmond támogatásával készült, 1720-ban pedig a nyugati énekeskarzat építését támogatta. 1765-ben épült a keleti és északi fali karzat Magyarfrátai Farkas János és neje támogatásából. 1776-ban épült a szentély mai boltozata. A hajó egységes kazettás mennyezete 1779-ben készült. Az 1880-as években bontották el a templomot övező védőfalakat, helyébe épült a ma látható historizáló kőkerítés. Tornya 72 m magas, négy fiatornyos,és mintául szolgált a máramarosi román fatemplomoknak.

{"item":"sight","set":{"sightId":1483,"townId":62,"active":1,"name_LO":"Biserica Reformat\u0103","address":"Pia\u0163a Bob\u00e2lna","mapdata":"1|550|725","gps_lat":"47.1429692389","gps_long":"23.8736935232","religion":2,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Reformatus-templom-Des-485","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=367","picture":"\u003Ca title=\u0022Deutsch: K.u.k. Kriegspressequartier, Lichtbildstelle - Wien, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:D%C3%A9s,_Kirche_(BildID_15717033).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022D\u00e9s, Kirche (BildID 15717033)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c5\/D%C3%A9s%2C_Kirche_%28BildID_15717033%29.jpg\/512px-D%C3%A9s%2C_Kirche_%28BildID_15717033%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:D%C3%A9s,_Kirche_(BildID_15717033).jpg\u0022\u003EDeutsch: K.u.k. Kriegspressequartier, Lichtbildstelle - Wien\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Reform\u00e1tus templom","note":"","history":"Az \u00d3v\u00e1rban \u00e1llott a telep\u00fcl\u00e9s els\u0151, 13. sz\u00e1zadi, Sz\u0171z M\u00e1ri\u00e1nak aj\u00e1nlott pl\u00e9b\u00e1niatemploma. P\u00e9ter nev\u0171 papj\u00e1t az 1332-es p\u00e1pai tizedjegyz\u00e9k eml\u00edti.@\nA 15. sz\u00e1zadban a v\u00e1ron k\u00edv\u00fcl, a f\u0151t\u00e9ren Szent Istv\u00e1n kir\u00e1lynak szentelt pl\u00e9b\u00e1niatemplom \u00e9p\u00fclt, hirdetve a v\u00e1rosi polg\u00e1rs\u00e1g \u00f6n\u00e1ll\u00f3s\u00e1g\u00e1t. Els\u0151 okleveles eml\u00edt\u00e9se 1453-b\u00f3l sz\u00e1rmazik. Az \u00fajra\u00f6nt\u00f6tt k\u00f6z\u00e9pkori harang 1477-es d\u00e1tuma jelezheti a torony befejez\u00e9s\u00e9nek \u00e9v\u00e9t. A r\u00e9gi templom a reform\u00e1ci\u00f3 idej\u00e9n elpusztult, maradv\u00e1nyaib\u00f3l 1578-ban F\u00e1bius (Kov\u00e1cs) v\u00e1rosb\u00edr\u00f3 egy eml\u00e9ktornyot emeltetett. A tornyot 1938-ban rom\u00e1n nacionalist\u00e1k felrobbantott\u00e1k.@\n1475-ben P\u00e1l pl\u00e9b\u00e1nos \u00e9s Imre \u00e1gostonrendi perjel Kondori J\u00e1nos v\u00e1rosb\u00edr\u00f3 el\u0151tt megk\u00f6t\u00f6tt\u00e9k azt a szerz\u0151d\u00e9st, amely meghat\u00e1rozza a k\u00e9t int\u00e9zm\u00e9ny v\u00e1rosi jogk\u00f6r\u00e9t.@\n1530-ban Szapolyai J\u00e1nos a pl\u00e9b\u00e1nos sz\u00e1m\u00e1ra malom\u00e9p\u00edt\u00e9si enged\u00e9lyt adott. 1554-t\u0151l a templomot az evang\u00e9likusok haszn\u00e1lt\u00e1k. 1558-t\u00f3l reform\u00e1tus, 1568-t\u00f3l unit\u00e1rius lett. 1588-ban a templomot jav\u00edtott\u00e1k. 1591-ben le\u00e9gett a v\u00e1ros \u00e9s a templom, ez\u00e9rt B\u00e1thory Zsigmond fejedelem elengedte a v\u00e1ros h\u00e1rom\u00e9vi ad\u00f3j\u00e1t. 1612-ben B\u00e1thory G\u00e1bor idej\u00e9n a d\u00e9siek kib\u0151v\u00edtett\u00e9k a templomot \u00f6vez\u0151 v\u00e1rat a v\u00e1ros v\u00e9delm\u00e9re. A 17. sz\u00e1zadban Bethlen G\u00e1bor vagy I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy fejedelem idej\u00e9n \u00fajra a reform\u00e1tusok birtok\u00e1ba ker\u00fclt. I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy (1630-1648) 1634-t\u0151l renov\u00e1ltatta, majd az 1642-es t\u0171zv\u00e9sz ut\u00e1n \u00faj mennyezetet k\u00e9sz\u00edttetett \u00c1cs J\u00e1nossal. A munk\u00e1latok 1650-ben fejez\u0151dtek be. Ez a mennyezet megsemmis\u00fclt az 1697-es \u00e9s 1707-es t\u0171zv\u00e9szekben.@\n1706-ban Tiege t\u00e1bornok labancai d\u00falt\u00e1k fel, akik \u00e1rul\u00e1s k\u00f6vetkezt\u00e9ben az el\u00e1sott templomi kincseket is megszerezt\u00e9k.@\nAz \u00faj mennyezet 1726-ban Petki Nagy Zsigmond t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1val k\u00e9sz\u00fclt, 1720-ban pedig a nyugati \u00e9nekeskarzat \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t t\u00e1mogatta. 1765-ben \u00e9p\u00fclt a keleti \u00e9s \u00e9szaki fali karzat Magyarfr\u00e1tai Farkas J\u00e1nos \u00e9s neje t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1b\u00f3l. 1776-ban \u00e9p\u00fclt a szent\u00e9ly mai boltozata. A haj\u00f3 egys\u00e9ges kazett\u00e1s mennyezete 1779-ben k\u00e9sz\u00fclt. Az 1880-as \u00e9vekben bontott\u00e1k el a templomot \u00f6vez\u0151 v\u00e9d\u0151falakat, hely\u00e9be \u00e9p\u00fclt a ma l\u00e1that\u00f3 historiz\u00e1l\u00f3 k\u0151ker\u00edt\u00e9s. Tornya 72 m magas, n\u00e9gy fiatornyos,\u00e9s mint\u00e1ul szolg\u00e1lt a m\u00e1ramarosi rom\u00e1n fatemplomoknak.","town":{"townId":62,"name_HU":"D\u00e9s","name_LO":"Dej","seolink":"des-dej","oldcounty":30,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}