exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Volt római katolikus főgimnázium, Áprily Lajos Főgimnázium

Colegiul Național Áprily Lajos
Volt római katolikus főgimnázium, Áprily Lajos Főgimnázium
Colegiul Național Áprily Lajos
BrasovAprily1
Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Felekezet:
római katolikus
Település:
Cím:
Strada După Ziduri 3
Vármegye:
Brassó
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.6445633229, 25.5877927618
Google térkép:

Története

Az Áprily Lajos Főgimnázium a város egyetlen és a Barcaság, illetve egész Brassó megye legnagyobb magyar tannyelvű középiskolája.

Felfalusi Kovács Antal apátplébános 1837. október 1-jén kezdte meg az első gimnáziumi osztály 20 tanulójának oktatását a Belvárosi Római Katolikus Plébánia ebédlőjében. 1856-tól – osztrák utasításra – az iskolát algimnáziummá fokozták le. A latin nyelvű tanítás helyett a németet tették kötelezővé, ami a tanulók létszámának jelentős csökkenését okozta. Az 1867-es kiegyezés éve az iskola életében is változást hozott: a tanítás nyelve végre a magyar lett. A főóhaj most az volt, hogy az iskola nyerje vissza főgimnáziumi státusát – ez az 1872/1873-as tanévben be is következett. 1900. június 1-jén nekiláttak az új épület építésének. 1901. szeptember elsejére készen lett. 1916. augusztus 28-án a román hadsereg elfoglalta Brassót. A tanítás szokásos rendje csupán az 1919/1920-as tanévben állt helyre. Ekkor vezették be a román nyelv tanítását is, ráadásul harmadik osztálytól a román történelmet, földrajzot és az alkotmánytant román nyelven kellett tanítani. 1948 júniusában a kommunisták államosították, hivatalos neve a 4-es számú Magyar Vegyes Líceum lett. 1960-ban megszüntették a 4-es számú Magyar Vegyes Líceumot, a magyar tagozatot az Unirea Líceumba sorolták be – ennek keretében működött egészen 1990-ig. 1992 májusában az iskola hivatalosan is megkapta az Áprily Lajos Elméleti Líceum nevet.

{"item":"sight","set":{"sightId":2045,"townId":77,"active":2,"name_LO":"Colegiul Na\u021bional \u00c1prily Lajos","address":"Strada Dup\u0103 Ziduri 3","mapdata":"1|971|1322","gps_lat":"45.6445633229","gps_long":"25.5877927618","religion":1,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"https:\/\/www.aprilyfogimnazium.ro\/hu\/rolunk\/iskolatoertenet","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:BrasovAprily1.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022BrasovAprily1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/18\/BrasovAprily1.jpg\/512px-BrasovAprily1.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:BrasovAprily1.jpg\u0022\u003EWhitepixels\u003C\/a\u003E, CC0, via Wikimedia Commons","name":"Volt r\u00f3mai katolikus f\u0151gimn\u00e1zium, \u00c1prily Lajos F\u0151gimn\u00e1zium","note":"","history":"Az \u00c1prily Lajos F\u0151gimn\u00e1zium a v\u00e1ros egyetlen \u00e9s a Barcas\u00e1g, illetve eg\u00e9sz Brass\u00f3 megye legnagyobb magyar tannyelv\u0171 k\u00f6z\u00e9piskol\u00e1ja.@\nFelfalusi Kov\u00e1cs Antal ap\u00e1tpl\u00e9b\u00e1nos 1837. okt\u00f3ber 1-j\u00e9n kezdte meg az els\u0151 gimn\u00e1ziumi oszt\u00e1ly 20 tanul\u00f3j\u00e1nak oktat\u00e1s\u00e1t a Belv\u00e1rosi R\u00f3mai Katolikus Pl\u00e9b\u00e1nia eb\u00e9dl\u0151j\u00e9ben. 1856-t\u00f3l \u2013 osztr\u00e1k utas\u00edt\u00e1sra \u2013 az iskol\u00e1t algimn\u00e1ziumm\u00e1 fokozt\u00e1k le. A latin nyelv\u0171 tan\u00edt\u00e1s helyett a n\u00e9metet tett\u00e9k k\u00f6telez\u0151v\u00e9, ami a tanul\u00f3k l\u00e9tsz\u00e1m\u00e1nak jelent\u0151s cs\u00f6kken\u00e9s\u00e9t okozta. Az 1867-es kiegyez\u00e9s \u00e9ve az iskola \u00e9let\u00e9ben is v\u00e1ltoz\u00e1st hozott: a tan\u00edt\u00e1s nyelve v\u00e9gre a magyar lett. A f\u0151\u00f3haj most az volt, hogy az iskola nyerje vissza f\u0151gimn\u00e1ziumi st\u00e1tus\u00e1t \u2013 ez az 1872\/1873-as tan\u00e9vben be is k\u00f6vetkezett. 1900. j\u00fanius 1-j\u00e9n nekil\u00e1ttak az \u00faj \u00e9p\u00fclet \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9nek. 1901. szeptember elsej\u00e9re k\u00e9szen lett. 1916. augusztus 28-\u00e1n a rom\u00e1n hadsereg elfoglalta Brass\u00f3t. A tan\u00edt\u00e1s szok\u00e1sos rendje csup\u00e1n az 1919\/1920-as tan\u00e9vben \u00e1llt helyre. Ekkor vezett\u00e9k be a rom\u00e1n nyelv tan\u00edt\u00e1s\u00e1t is, r\u00e1ad\u00e1sul harmadik oszt\u00e1lyt\u00f3l a rom\u00e1n t\u00f6rt\u00e9nelmet, f\u00f6ldrajzot \u00e9s az alkotm\u00e1nytant rom\u00e1n nyelven kellett tan\u00edtani. 1948 j\u00fanius\u00e1ban a kommunist\u00e1k \u00e1llamos\u00edtott\u00e1k, hivatalos neve a 4-es sz\u00e1m\u00fa Magyar Vegyes L\u00edceum lett. 1960-ban megsz\u00fcntett\u00e9k a 4-es sz\u00e1m\u00fa Magyar Vegyes L\u00edceumot, a magyar tagozatot az Unirea L\u00edceumba sorolt\u00e1k be \u2013 ennek keret\u00e9ben m\u0171k\u00f6d\u00f6tt eg\u00e9szen 1990-ig. 1992 m\u00e1jus\u00e1ban az iskola hivatalosan is megkapta az \u00c1prily Lajos Elm\u00e9leti L\u00edceum nevet.","town":{"townId":77,"name_HU":"Brass\u00f3","name_LO":"Bra\u0219ov","seolink":"brasso-brasov","oldcounty":40,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}