exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Szentháromság ortodox templom

Biserica Sfânta Treime
Szentháromság ortodox templom
Biserica Sfânta Treime
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
ortodox
Település:
Cím:
Strada George Barițiu 12
Vármegye:
Brassó
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.6414709885, 25.5875597388
Google térkép:

Története

Az ún. görög kompánia (kereskedőtársulat) 1678-ban jött létre. Tagjai távolsági nagykereskedők és vállalkozók („kalmárok”) voltak, akiket összekötött a korporatív szellem, azonos jogi státuszuk az Oszmán, majd a Habsburg Birodalom területén és egy ezzel járó sajátos kultúra. Egymás közt a görög nyelvet használták és valamennyien ortodox vallásúak voltak. Etnikai és anyanyelvi hátterük heterogén volt: kezdetben a legtöbben arománok lehettek, de számosan voltak köztük havasalföldi románok és balkáni szlávok (bolgárok és szerbek) is. A 18. század folyamán a leggazdagabb bolgárszegi román kereskedők közül is sokan beléptek a társaságba. A bolgárszegi románok többsége 1783-ban elvesztette tagságát a Kompániában, mert nem esküdött meg rá, hogy „görög” (azaz a mai Görögország vagy Macedónia területéről származik). A 19. század közepére a különböző eredetű kereskedőcsaládok nyelvileg elrománosodtak és csak szakrális nyelvként ragaszkodtak a göröghöz.

II. József türelmi rendelete után, 1786-ban a Kompánia, valamint az ún. „koncivilitási rendelet” alapján a Belvárosba költözött, nem kompanista román és görög kereskedők és román mészárosok megkapták a városi tanács engedélyét, hogy templomot építsenek minden ortodox hívő számára. Gedeon Nikitić püspök kérésére pedig görögök és románok is megegyeztek egymással, hogy közösen fogják használni a templomot. Az épület felszentelésére 1788-ban került sor. A következő évben azonban máris megkezdődött a több mint egy évszázadig folytatódó háborúság a kompanisták és a nem kompanista románok között.

Az 1821-es Ipszilanti-lázadás leverése után a moldvai és havasalföldi görögök tömegesen menekültek Brassóba, ahol többségbe kerültek az egyházközségben. Görög papot hozattak és eltávolították a román híveket a templomból. A kiebrudalt románok 1833-ban saját kápolnát építettek a Búzasoron. A kompánia időközben eljelentéktelenedett, és az 1848-as forradalom leverése után Andrei Șaguna püspök felmentette a görög papot és helyére románt nevezett ki. 1886-ban a budapesti törvényszék a görögöknek ítélte az egyházközséget. 1942-től kezdve a templom liturgiai nyelve a román.

Ikonjai közül a legrégibb velencei munka 1633-ból. Több ikonja a 17–18. századból való, másokat 1851-ben Jekelius szász ötvösmester készített. A belső festés egy Gulimievici nevű festő munkája 1859-ből. Régi könyv- és kéziratgyűjteményét 1931-ben a Román Akadémia könyvtárába vitték.

{"item":"sight","set":{"sightId":2011,"townId":77,"active":1,"name_LO":"Biserica Sf\u00e2nta Treime","address":"Strada George Bari\u021biu 12","mapdata":"1|929|1845","gps_lat":"45.6414709885","gps_long":"25.5875597388","religion":5,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Dimitris Kamaras from Athens, Greece, CC BY 2.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/2.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Holy_Trinity_church_(Biserica_Sfanta_Treime_din_Cetate),_Brasov_(46424728812).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Holy Trinity church (Biserica Sfanta Treime din Cetate), Brasov (46424728812)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e0\/Holy_Trinity_church_%28Biserica_Sfanta_Treime_din_Cetate%29%2C_Brasov_%2846424728812%29.jpg\/512px-Holy_Trinity_church_%28Biserica_Sfanta_Treime_din_Cetate%29%2C_Brasov_%2846424728812%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Holy_Trinity_church_(Biserica_Sfanta_Treime_din_Cetate),_Brasov_(46424728812).jpg\u0022\u003EDimitris Kamaras from Athens, Greece\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/2.0\u0022\u003ECC BY 2.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szenth\u00e1roms\u00e1g ortodox templom","note":"","history":"Az \u00fan. g\u00f6r\u00f6g komp\u00e1nia (keresked\u0151t\u00e1rsulat) 1678-ban j\u00f6tt l\u00e9tre. Tagjai t\u00e1vols\u00e1gi nagykeresked\u0151k \u00e9s v\u00e1llalkoz\u00f3k (\u201ekalm\u00e1rok\u201d) voltak, akiket \u00f6sszek\u00f6t\u00f6tt a korporat\u00edv szellem, azonos jogi st\u00e1tuszuk az Oszm\u00e1n, majd a Habsburg Birodalom ter\u00fclet\u00e9n \u00e9s egy ezzel j\u00e1r\u00f3 saj\u00e1tos kult\u00fara. Egym\u00e1s k\u00f6zt a g\u00f6r\u00f6g nyelvet haszn\u00e1lt\u00e1k \u00e9s valamennyien ortodox vall\u00e1s\u00faak voltak. Etnikai \u00e9s anyanyelvi h\u00e1tter\u00fck heterog\u00e9n volt: kezdetben a legt\u00f6bben arom\u00e1nok lehettek, de sz\u00e1mosan voltak k\u00f6zt\u00fck havasalf\u00f6ldi rom\u00e1nok \u00e9s balk\u00e1ni szl\u00e1vok (bolg\u00e1rok \u00e9s szerbek) is. A 18. sz\u00e1zad folyam\u00e1n a leggazdagabb bolg\u00e1rszegi rom\u00e1n keresked\u0151k k\u00f6z\u00fcl is sokan bel\u00e9ptek a t\u00e1rsas\u00e1gba. A bolg\u00e1rszegi rom\u00e1nok t\u00f6bbs\u00e9ge 1783-ban elvesztette tags\u00e1g\u00e1t a Komp\u00e1ni\u00e1ban, mert nem esk\u00fcd\u00f6tt meg r\u00e1, hogy \u201eg\u00f6r\u00f6g\u201d (azaz a mai G\u00f6r\u00f6gorsz\u00e1g vagy Maced\u00f3nia ter\u00fclet\u00e9r\u0151l sz\u00e1rmazik). A 19. sz\u00e1zad k\u00f6zep\u00e9re a k\u00fcl\u00f6nb\u00f6z\u0151 eredet\u0171 keresked\u0151csal\u00e1dok nyelvileg elrom\u00e1nosodtak \u00e9s csak szakr\u00e1lis nyelvk\u00e9nt ragaszkodtak a g\u00f6r\u00f6gh\u00f6z.@\nII. J\u00f3zsef t\u00fcrelmi rendelete ut\u00e1n, 1786-ban a Komp\u00e1nia, valamint az \u00fan. \u201ekoncivilit\u00e1si rendelet\u201d alapj\u00e1n a Belv\u00e1rosba k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt, nem kompanista rom\u00e1n \u00e9s g\u00f6r\u00f6g keresked\u0151k \u00e9s rom\u00e1n m\u00e9sz\u00e1rosok megkapt\u00e1k a v\u00e1rosi tan\u00e1cs enged\u00e9ly\u00e9t, hogy templomot \u00e9p\u00edtsenek minden ortodox h\u00edv\u0151 sz\u00e1m\u00e1ra. Gedeon Nikiti\u0107 p\u00fcsp\u00f6k k\u00e9r\u00e9s\u00e9re pedig g\u00f6r\u00f6g\u00f6k \u00e9s rom\u00e1nok is megegyeztek egym\u00e1ssal, hogy k\u00f6z\u00f6sen fogj\u00e1k haszn\u00e1lni a templomot. Az \u00e9p\u00fclet felszentel\u00e9s\u00e9re 1788-ban ker\u00fclt sor. A k\u00f6vetkez\u0151 \u00e9vben azonban m\u00e1ris megkezd\u0151d\u00f6tt a t\u00f6bb mint egy \u00e9vsz\u00e1zadig folytat\u00f3d\u00f3 h\u00e1bor\u00fas\u00e1g a kompanist\u00e1k \u00e9s a nem kompanista rom\u00e1nok k\u00f6z\u00f6tt.@\nAz 1821-es Ipszilanti-l\u00e1zad\u00e1s lever\u00e9se ut\u00e1n a moldvai \u00e9s havasalf\u00f6ldi g\u00f6r\u00f6g\u00f6k t\u00f6megesen menek\u00fcltek Brass\u00f3ba, ahol t\u00f6bbs\u00e9gbe ker\u00fcltek az egyh\u00e1zk\u00f6zs\u00e9gben. G\u00f6r\u00f6g papot hozattak \u00e9s elt\u00e1vol\u00edtott\u00e1k a rom\u00e1n h\u00edveket a templomb\u00f3l. A kiebrudalt rom\u00e1nok 1833-ban saj\u00e1t k\u00e1poln\u00e1t \u00e9p\u00edtettek a B\u00fazasoron. A komp\u00e1nia id\u0151k\u00f6zben eljelent\u00e9ktelenedett, \u00e9s az 1848-as forradalom lever\u00e9se ut\u00e1n Andrei \u0218aguna p\u00fcsp\u00f6k felmentette a g\u00f6r\u00f6g papot \u00e9s hely\u00e9re rom\u00e1nt nevezett ki. 1886-ban a budapesti t\u00f6rv\u00e9nysz\u00e9k a g\u00f6r\u00f6g\u00f6knek \u00edt\u00e9lte az egyh\u00e1zk\u00f6zs\u00e9get. 1942-t\u0151l kezdve a templom liturgiai nyelve a rom\u00e1n.@\nIkonjai k\u00f6z\u00fcl a legr\u00e9gibb velencei munka 1633-b\u00f3l. T\u00f6bb ikonja a 17\u201318. sz\u00e1zadb\u00f3l val\u00f3, m\u00e1sokat 1851-ben Jekelius sz\u00e1sz \u00f6tv\u00f6smester k\u00e9sz\u00edtett. A bels\u0151 fest\u00e9s egy Gulimievici nev\u0171 fest\u0151 munk\u00e1ja 1859-b\u0151l. R\u00e9gi k\u00f6nyv- \u00e9s k\u00e9ziratgy\u0171jtem\u00e9ny\u00e9t 1931-ben a Rom\u00e1n Akad\u00e9mia k\u00f6nyvt\u00e1r\u00e1ba vitt\u00e9k. \n&\nwikipedia: G\u00f6r\u00f6g templom (Brass\u00f3)|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/G%C3%B6r%C3%B6g_templom_(Brass%C3%B3)\nwelcometoromania.eu: Brass\u00f3, A Szenth\u00e1roms\u00e1g templom|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Brasov\/Brasov_Biserica_Sfanta_Treime_m.htm","town":{"townId":77,"name_HU":"Brass\u00f3","name_LO":"Bra\u0219ov","seolink":"brasso-brasov","oldcounty":40,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}