exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Szent Miklós ortodox templom

Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae
Szent Miklós ortodox templom
Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae
Brasov, san nicola 01
I, Sailko, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
ortodox
Település:
Cím:
Piața Unirii 1
Vármegye:
Brassó
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.6356315357, 25.5815263154
Google térkép:

Története

A Bolgárszeg leglátványosabb építészeti emléke. A városrész főteréről, a Porondról (Piața Unirii, Anger) nyíló parkban helyezkedik el. Kelet–nyugati tájolású. Kertjében áll az Első román iskola épülete, a Brassói Ifjak Múzeuma és Coresi diakónus szobra.

A bolgárszegi ortodox templomra vonatkozó első forrás IX. Bonifác pápa 1399-ben, az esztergomi érsekhez írott levele, amelyben utal a brassói „schismaticusok” templomára. A mai épület helyén az ásatások szerint 1495-ben, IV. Szerzetes Vlad havasalföldi fejedelem uralkodása idején épült az első kőtemplom gótikus stílusban, sokszögű, támpilléres szentéllyel. Ez az első templom azonban vagy megrongálódott, vagy nem bizonyult elég tágasnak, mert az egyházközség fennmaradt iratai szerint Petru nevű papja 1518-ban népes követség élén járult V. (Neagoe) Basarab havasalföldi fejedelemhez azzal a kéréssel, hogy alapítson számukra kőtemplomot. Ezt követően épült föl a mai templom elődje. A havasalföldi fejedelmek adományaikkal a későbbiekben is folyamatosan segítették a templomot. 1583-ban Petru Cercel vajda bővítette, építtetett hozzá tornácot, 1595-ben Áron moldvai fejedelem tornyot. Ezen építési fázisra emlékeztet a bejárat fölötti, 1598-ból való ószláv nyelvű felirat.

Mai külsejét a 18. századi barokk átalakítások határozzák meg. 1733 és 1738 között építették első oldalkápolnáját, melyet kívülről és belülről a havasalföldi Gheorghe Ranite festett ki 1738-ban. Esperese, Eustatie Vasilievici (Grid) 1743-ban látogatást tett Oroszországban, ahol Erzsébet cárnőtől és másoktól jelentős összegeket kapott brassói egyháza javára. Ebből 1751-re az egész templomot felújították, óratornyot és egy második oldalkápolnát építettek hozzá, szintén falfestményekkel.

Cserei Mihály író szerint 1710 húsvétján a templom egyik, a Keresztre feszített Krisztust ábrázoló ikonja vérrel verítékezett. A templom ma két egyházközség központja is egyben. Temetőjében nyugszanak Aurel Popovici és Nicolae Titulescu politikusok.

{"item":"sight","set":{"sightId":2010,"townId":77,"active":1,"name_LO":"Biserica Ortodox\u0103 Sf\u00e2ntul Nicolae","address":"Pia\u021ba Unirii 1","mapdata":"1|235|2813","gps_lat":"45.6356315357","gps_long":"25.5815263154","religion":5,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Miklos-ortodox-templom-Brasso-1064","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=224","picture":"\u003Ca title=\u0022I, Sailko, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Brasov,_san_nicola_01.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Brasov, san nicola 01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/df\/Brasov%2C_san_nicola_01.JPG\/512px-Brasov%2C_san_nicola_01.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Brasov,_san_nicola_01.JPG\u0022\u003EI, Sailko\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szent Mikl\u00f3s ortodox templom","note":"","history":"A Bolg\u00e1rszeg legl\u00e1tv\u00e1nyosabb \u00e9p\u00edt\u00e9szeti eml\u00e9ke. A v\u00e1rosr\u00e9sz f\u0151ter\u00e9r\u0151l, a Porondr\u00f3l (Pia\u021ba Unirii, Anger) ny\u00edl\u00f3 parkban helyezkedik el. Kelet\u2013nyugati t\u00e1jol\u00e1s\u00fa. Kertj\u00e9ben \u00e1ll az Els\u0151 rom\u00e1n iskola \u00e9p\u00fclete, a Brass\u00f3i Ifjak M\u00fazeuma \u00e9s Coresi diak\u00f3nus szobra.@\nA bolg\u00e1rszegi ortodox templomra vonatkoz\u00f3 els\u0151 forr\u00e1s IX. Bonif\u00e1c p\u00e1pa 1399-ben, az esztergomi \u00e9rsekhez \u00edrott levele, amelyben utal a brass\u00f3i \u201eschismaticusok\u201d templom\u00e1ra. A mai \u00e9p\u00fclet hely\u00e9n az \u00e1sat\u00e1sok szerint 1495-ben, IV. Szerzetes Vlad havasalf\u00f6ldi fejedelem uralkod\u00e1sa idej\u00e9n \u00e9p\u00fclt az els\u0151 k\u0151templom g\u00f3tikus st\u00edlusban, soksz\u00f6g\u0171, t\u00e1mpill\u00e9res szent\u00e9llyel. Ez az els\u0151 templom azonban vagy megrong\u00e1l\u00f3dott, vagy nem bizonyult el\u00e9g t\u00e1gasnak, mert az egyh\u00e1zk\u00f6zs\u00e9g fennmaradt iratai szerint Petru nev\u0171 papja 1518-ban n\u00e9pes k\u00f6vets\u00e9g \u00e9l\u00e9n j\u00e1rult V. (Neagoe) Basarab havasalf\u00f6ldi fejedelemhez azzal a k\u00e9r\u00e9ssel, hogy alap\u00edtson sz\u00e1mukra k\u0151templomot. Ezt k\u00f6vet\u0151en \u00e9p\u00fclt f\u00f6l a mai templom el\u0151dje. A havasalf\u00f6ldi fejedelmek adom\u00e1nyaikkal a k\u00e9s\u0151bbiekben is folyamatosan seg\u00edtett\u00e9k a templomot. 1583-ban Petru Cercel vajda b\u0151v\u00edtette, \u00e9p\u00edttetett hozz\u00e1 torn\u00e1cot, 1595-ben \u00c1ron moldvai fejedelem tornyot. Ezen \u00e9p\u00edt\u00e9si f\u00e1zisra eml\u00e9keztet a bej\u00e1rat f\u00f6l\u00f6tti, 1598-b\u00f3l val\u00f3 \u00f3szl\u00e1v nyelv\u0171 felirat.@\nMai k\u00fclsej\u00e9t a 18. sz\u00e1zadi barokk \u00e1talak\u00edt\u00e1sok hat\u00e1rozz\u00e1k meg. 1733 \u00e9s 1738 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edtett\u00e9k els\u0151 oldalk\u00e1poln\u00e1j\u00e1t, melyet k\u00edv\u00fclr\u0151l \u00e9s bel\u00fclr\u0151l a havasalf\u00f6ldi Gheorghe Ranite festett ki 1738-ban. Esperese, Eustatie Vasilievici (Grid) 1743-ban l\u00e1togat\u00e1st tett Oroszorsz\u00e1gban, ahol Erzs\u00e9bet c\u00e1rn\u0151t\u0151l \u00e9s m\u00e1sokt\u00f3l jelent\u0151s \u00f6sszegeket kapott brass\u00f3i egyh\u00e1za jav\u00e1ra. Ebb\u0151l 1751-re az eg\u00e9sz templomot fel\u00faj\u00edtott\u00e1k, \u00f3ratornyot \u00e9s egy m\u00e1sodik oldalk\u00e1poln\u00e1t \u00e9p\u00edtettek hozz\u00e1, szint\u00e9n falfestm\u00e9nyekkel.@\nCserei Mih\u00e1ly \u00edr\u00f3 szerint 1710 h\u00fasv\u00e9tj\u00e1n a templom egyik, a Keresztre fesz\u00edtett Krisztust \u00e1br\u00e1zol\u00f3 ikonja v\u00e9rrel ver\u00edt\u00e9kezett. A templom ma k\u00e9t egyh\u00e1zk\u00f6zs\u00e9g k\u00f6zpontja is egyben. Temet\u0151j\u00e9ben nyugszanak Aurel Popovici \u00e9s Nicolae Titulescu politikusok.\n&\nwikipedia: Szent Mikl\u00f3s-templom (Brass\u00f3)|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Szent_Mikl%C3%B3s-templom_(Brass%C3%B3)","town":{"townId":77,"name_HU":"Brass\u00f3","name_LO":"Bra\u0219ov","seolink":"brasso-brasov","oldcounty":40,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}