exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Katalin-kapu, Katherinentor

Poarta Ecaterinei
Katalin-kapu, Katherinentor
Poarta Ecaterinei
Brasov Poarta Ecaterina
Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
városkapu
Jelenleg:
városkapu
Település:
Vármegye:
Brassó
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.6395120253, 25.5860858708
Google térkép:

Története

A Katalin-kapu (románul: Poarta Ecaterinei, németül: Katherinentor) Brassó egyik, és sokáig az egyetlen délnyugati városkapuja volt. Közel három évszázadig csak ezen keresztül nyílt átjárás a városerődöt Bolgárszegtől elválasztó kettős várfalon. Napjainkra már csak a díszes külső kaputorony maradt meg; sokan ezt nevezik tévesen kapunak. A valóságban a városkapu egy nagy erődítmény-komplexum volt, hasonló az északkeleti várfal kapuihoz; ezt 1827-ben lebontották.

Latin nyelvű okmányokban porta sanctae Katherinae névvel illetik; nevét a szomszédos Katalin-udvartól kölcsönözte. Ez a városerőd délnyugati részén, a Fekete templomtól délre volt, és itt helyezkedett el a cisztercita rend kolostora és a hozzá tartozó 13. századi Szent Katalin-kápolna. Másik elnevezése Oláh-kapu (porta Valacha, Wallachischen Tor), mivel a bolgárszegi románok csak ezen a kapun keresztül léphettek be a városba.

A délnyugati várfal kapuját minden bizonnyal Brassó legelső várfalaival együtt építették a 14. század végén, de csak 1517-ben említik először. Ekkor Szentlélek-kapu (porta corporis Christi) néven jelenik meg; nevét a Szentlélek (Corpus Christi) kápolnáról kapra, mely az Árvaház utca (akkori nevén Szentlélek utca) környékén helyezkedett el. 1522-ben megjelenik a Katalin-kapu (portula sanctae Katherinae) név, mellyel valószínűleg egy kisebb, gyalogosok számára létesített kapura utalnak.

1526. augusztus 24-én egy felhőszakadás következtében árvíz tört a városra, mely után „még a Fekete templom belsejében is halat lehetett fogni”, és ez a kaput is elpusztította. Ezután kezdték építeni az új Katalin-kaput; a külső kaputorony építéséről legelőször 1558-ban adnak hírt a városi okmányok, és 1559 szeptember 17-én készültek el a munkával.

1600 októberében a bolgárszegi románok megostromolták a délnyugati várfalat, miközben Mihai Viteazul északkeletről támadta Brassót. A város védői mindkét román támadást visszaverték, a szakadék pedig tovább mélyült a szászok és a bolgárszegiek között. 1644-ben olyan határozatot hoztak, mely szerint a kaput éjszakára békeidőben is bezárják, és csak kérésre, megalapozott esetekben nyitják ki. Az 1689-es tűzvész és az 1738-as földrengés megrongálta a kaput, később kijavították. 1759-ben ismét leégett, és a kapu előtt elhelyezkedő vízimalom is a lángok martaléka lett.

1820-ban megépítették a Lópiaci kaput, majd 1827-ben az Árvaház utcai kaput, melyek átvették a Katalin-kapu szerepét.

1827-ben a külső kaputorony kivételével lerombolták, a kaputornyot raktárnak rendezték be, nyílását pedig befalazták. A várfalak lebontása után a kaputorony két oldalára középületeket emeltek (evangélikus leányiskola, óvoda). 1955-ben ismét megnyitották a kaputornyot, majd 1971 és 1973 között Günter Schuller vezetésével különleges szépségéhez méltóan felújították, előtte parkot hoztak létre. Belsejében az építész kamara kiállítása tekinthető meg.

{"item":"sight","set":{"sightId":2023,"townId":77,"active":1,"name_LO":"Poarta Ecaterinei","address":"","mapdata":"1|781|2167","gps_lat":"45.6395120253","gps_long":"25.5860858708","religion":0,"oldtype":"23","newtype":"23","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Varosi-eroditesrendszer-Brasso-1052","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=272","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Brasov_Poarta_Ecaterina.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Brasov Poarta Ecaterina\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/78\/Brasov_Poarta_Ecaterina.jpg\/512px-Brasov_Poarta_Ecaterina.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Brasov_Poarta_Ecaterina.jpg\u0022\u003EAndrei kokelburg\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Katalin-kapu, Katherinentor","note":"","history":"A Katalin-kapu (rom\u00e1nul: Poarta Ecaterinei, n\u00e9met\u00fcl: Katherinentor) Brass\u00f3 egyik, \u00e9s sok\u00e1ig az egyetlen d\u00e9lnyugati v\u00e1roskapuja volt. K\u00f6zel h\u00e1rom \u00e9vsz\u00e1zadig csak ezen kereszt\u00fcl ny\u00edlt \u00e1tj\u00e1r\u00e1s a v\u00e1roser\u0151d\u00f6t Bolg\u00e1rszegt\u0151l elv\u00e1laszt\u00f3 kett\u0151s v\u00e1rfalon. Napjainkra m\u00e1r csak a d\u00edszes k\u00fcls\u0151 kaputorony maradt meg; sokan ezt nevezik t\u00e9vesen kapunak. A val\u00f3s\u00e1gban a v\u00e1roskapu egy nagy er\u0151d\u00edtm\u00e9ny-komplexum volt, hasonl\u00f3 az \u00e9szakkeleti v\u00e1rfal kapuihoz; ezt 1827-ben lebontott\u00e1k.@\nLatin nyelv\u0171 okm\u00e1nyokban porta sanctae Katherinae n\u00e9vvel illetik; nev\u00e9t a szomsz\u00e9dos Katalin-udvart\u00f3l k\u00f6lcs\u00f6n\u00f6zte. Ez a v\u00e1roser\u0151d d\u00e9lnyugati r\u00e9sz\u00e9n, a Fekete templomt\u00f3l d\u00e9lre volt, \u00e9s itt helyezkedett el a cisztercita rend kolostora \u00e9s a hozz\u00e1 tartoz\u00f3 13. sz\u00e1zadi Szent Katalin-k\u00e1polna. M\u00e1sik elnevez\u00e9se Ol\u00e1h-kapu (porta Valacha, Wallachischen Tor), mivel a bolg\u00e1rszegi rom\u00e1nok csak ezen a kapun kereszt\u00fcl l\u00e9phettek be a v\u00e1rosba.@\nA d\u00e9lnyugati v\u00e1rfal kapuj\u00e1t minden bizonnyal Brass\u00f3 legels\u0151 v\u00e1rfalaival egy\u00fctt \u00e9p\u00edtett\u00e9k a 14. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n, de csak 1517-ben eml\u00edtik el\u0151sz\u00f6r. Ekkor Szentl\u00e9lek-kapu (porta corporis Christi) n\u00e9ven jelenik meg; nev\u00e9t a Szentl\u00e9lek (Corpus Christi) k\u00e1poln\u00e1r\u00f3l kapra, mely az \u00c1rvah\u00e1z utca (akkori nev\u00e9n Szentl\u00e9lek utca) k\u00f6rny\u00e9k\u00e9n helyezkedett el. 1522-ben megjelenik a Katalin-kapu (portula sanctae Katherinae) n\u00e9v, mellyel val\u00f3sz\u00edn\u0171leg egy kisebb, gyalogosok sz\u00e1m\u00e1ra l\u00e9tes\u00edtett kapura utalnak.@\n1526. augusztus 24-\u00e9n egy felh\u0151szakad\u00e1s k\u00f6vetkezt\u00e9ben \u00e1rv\u00edz t\u00f6rt a v\u00e1rosra, mely ut\u00e1n \u201em\u00e9g a Fekete templom belsej\u00e9ben is halat lehetett fogni\u201d, \u00e9s ez a kaput is elpuszt\u00edtotta. Ezut\u00e1n kezdt\u00e9k \u00e9p\u00edteni az \u00faj Katalin-kaput; a k\u00fcls\u0151 kaputorony \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9r\u0151l legel\u0151sz\u00f6r 1558-ban adnak h\u00edrt a v\u00e1rosi okm\u00e1nyok, \u00e9s 1559 szeptember 17-\u00e9n k\u00e9sz\u00fcltek el a munk\u00e1val.@\n1600 okt\u00f3ber\u00e9ben a bolg\u00e1rszegi rom\u00e1nok megostromolt\u00e1k a d\u00e9lnyugati v\u00e1rfalat, mik\u00f6zben Mihai Viteazul \u00e9szakkeletr\u0151l t\u00e1madta Brass\u00f3t. A v\u00e1ros v\u00e9d\u0151i mindk\u00e9t rom\u00e1n t\u00e1mad\u00e1st visszavert\u00e9k, a szakad\u00e9k pedig tov\u00e1bb m\u00e9ly\u00fclt a sz\u00e1szok \u00e9s a bolg\u00e1rszegiek k\u00f6z\u00f6tt. 1644-ben olyan hat\u00e1rozatot hoztak, mely szerint a kaput \u00e9jszak\u00e1ra b\u00e9keid\u0151ben is bez\u00e1rj\u00e1k, \u00e9s csak k\u00e9r\u00e9sre, megalapozott esetekben nyitj\u00e1k ki. Az 1689-es t\u0171zv\u00e9sz \u00e9s az 1738-as f\u00f6ldreng\u00e9s megrong\u00e1lta a kaput, k\u00e9s\u0151bb kijav\u00edtott\u00e1k. 1759-ben ism\u00e9t le\u00e9gett, \u00e9s a kapu el\u0151tt elhelyezked\u0151 v\u00edzimalom is a l\u00e1ngok martal\u00e9ka lett.@\n1820-ban meg\u00e9p\u00edtett\u00e9k a L\u00f3piaci kaput, majd 1827-ben az \u00c1rvah\u00e1z utcai kaput, melyek \u00e1tvett\u00e9k a Katalin-kapu szerep\u00e9t.@\n1827-ben a k\u00fcls\u0151 kaputorony kiv\u00e9tel\u00e9vel lerombolt\u00e1k, a kaputornyot rakt\u00e1rnak rendezt\u00e9k be, ny\u00edl\u00e1s\u00e1t pedig befalazt\u00e1k. A v\u00e1rfalak lebont\u00e1sa ut\u00e1n a kaputorony k\u00e9t oldal\u00e1ra k\u00f6z\u00e9p\u00fcleteket emeltek (evang\u00e9likus le\u00e1nyiskola, \u00f3voda). 1955-ben ism\u00e9t megnyitott\u00e1k a kaputornyot, majd 1971 \u00e9s 1973 k\u00f6z\u00f6tt G\u00fcnter Schuller vezet\u00e9s\u00e9vel k\u00fcl\u00f6nleges sz\u00e9ps\u00e9g\u00e9hez m\u00e9lt\u00f3an fel\u00faj\u00edtott\u00e1k, el\u0151tte parkot hoztak l\u00e9tre. Belsej\u00e9ben az \u00e9p\u00edt\u00e9sz kamara ki\u00e1ll\u00edt\u00e1sa tekinthet\u0151 meg.\n&\nwikipedia: Katalin-kapu|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Katalin-kapu\nwelcometoromania.eu: Brass\u00f3, Katalin kapu|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Brasov\/Brasov_Poarta_Ecaterinei_m.htm","town":{"townId":77,"name_HU":"Brass\u00f3","name_LO":"Bra\u0219ov","seolink":"brasso-brasov","oldcounty":40,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}