exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Egykori Nagyboldogasszony templom, Fekete templom

Egykori Nagyboldogasszony templom, Fekete templom
20140627 Braşov 075
Mark Ahsmann, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
evangélikus
Település:
Cím:
Curtea Honterus
Vármegye:
Brassó
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.6410147559, 25.5880498938
Google térkép:

Története

1383 és 1424 között épült, az egykori Magyarország legnagyobb temploma volt (ma Románia legnagyobb temploma) eredetileg a Nagyboldogasszonynak volt szentelve. Déli kapuja felett Mátyás és Aragóniai Beatrix címere, a reformáció óta evangélikus templom. Mellette áll a nagy reformátornak Honterus Jánosnak a szobra. A Honterus-udvarnak nevezett téren áll.

Egy népszerű vélekedés szerint a Fekete templomnak az 1689-es tűzvész során rárakódott korom kölcsönözte fekete színét, és így nevét is. Ennek ellenére 21. századi vizsgálatok nem találtak tűzpusztításra utaló rétegeket; a templom pusztán a környezeti hatások miatt feketedett meg. Megjegyzendő, hogy a „Fekete templom” nevet csak a 19. század végén kezdték használni.

1383 és 1477 között épült, a tatárjáráskor elpusztult Szent Katalin-templom, Újbrassó plébániatemplomának helyére, amely 1295-től dékánság központja volt. Az építkezés megkezdése Thomas Sander plébános nevéhez fűződik. 1384-ben Kaplai Demeter esztergomi érsek, 1399-ben IX. Bonifác pápa búcsúlevéllel támogatta. 1408-ra fejeződhetett be a szentély építése. Elkészültétől a város Szűz Máriának szentelt fő plébániatemploma volt. 1421-ben a törökök támadása vetette vissza az építkezést. Ezután 1422-ben V. Márton pápa búcsúlevelével támogatta újjáépítését. 1444-ben Hunyadi János elengedte a város Szent Márton-napi cenzusát, amelyet a templom építésére tudtak fordítani. Hálából a főhajó egyik oszlopán elhelyezték a Hunyadiak címerét. 1475-re fejeződhetett be a templom építése.

Kéttornyosnak tervezték, az elkészült nyugati tornyot végül 1514-ben szentelték fel.

1542-ben, a város reformációja idején az evangélikusoké lett. 1542 októberében itt tartották az első német nyelvű evangélikus istentiszteletet Erdélyben. 1544-ben, Luther személyes ajánlására Johannes Honterust választották lelkészévé. 1689. április 21-én, a kortársak által a császári katonaság gyújtogatásának tulajdonított tűzvészben leégett. 1710–1714-ben épültek az oldalhajók karzatai, az inasok és segédek számára. Az 1738-as földrengésben ismét megsérült.

1750-ben a nagyharang lezuhant a toronyból. 1762 és 1772 közt danckai mesterek építették újjá, ekkor készült mai boltozata is Stephan Closius orvos, városi tanácsos szervezésében és irányításával. 1836 és 39 között készült a jelenlegi orgona, és 1866-ban az új oltár.

A I. világháború előtt az Országos Műemléki Felügyelőség által megkezdett helyreállítási munkálatai félbeszakadtak, 1924 és 25 között Albert Schuller vezetésével, majd 1937 és 44 között illetve 1984 és 1999 között restaurálták.

Háromhajós, gótikus csarnoktemplom. Hossza 89, szélessége 38, a hajó magassága 42m, a toronyé 65 m. A főhajó nyugati és keleti végében 1656-ig valószínűleg két mellékkápolnája is volt. Kívülről minden második pillérét a templom építésével egykorú szobor másolata díszíti (az eredetieket a templomban őrzik). Az ábrázolt alakok: Keresztelő Szent János, Szent Mihály arkangyal, Szent Jakab apostol, Szent Miklós (?), Thomas Sander plébános, a templom alapítója (?), Lukács evangélista, Pál apostol, Krisztus mint Salvator Mundi (Világ Megváltója), Szent Péter és az egykori védőszent, Szűz Mária, lába alatt Brassó első címerével.

Az 1689-es tűzvész előtt 22 mellékoltára volt, a mai, a templom stílusához igazodó főoltárt 1865-ben, Peter Bartesch városi főépítész tervei alapján készítették. A középső oltárkép (a Hegyi beszéd) Friedrich Martersteig weimari festő műve. Az oltár bal oldali oszlopa előtti Honterus-emlékkő azon a helyen áll, ahová a reformátort temették. Az oltár mögé van befalazva Thomas Sandernak, a templomot alapító plébánosnak a sírköve. Szószéke és a tanácsurak padja 1696-ban, a szentély padjai 1700-ban készültek. A szószékkel szemközti pilléren a Hunyadi-címer látható. A szentély északi falán vezették a Breve Chronicon Daciae című falikrónikát, amely az 1143 és 1571 közötti erdélyi eseményeket örökítette meg. A déli oldalhajó keleti falán Fritz Schullerus képe: a tanácsurak és az ún. „százatyák” (a városi képviselőtestület) 1543. december 26-án felesküsznek Honterus reformációs könyvére.

A déli kapu előcsarnokában látható, 1477-ben készült freskók az Angyali üdvözletet (az ún. Schwarze Madonna), Mátyás és Beatrix címerét, a Királyok imádását, Alexandriai Szent Katalint és Szent Borbálát ábrázolják. A torony alatt a templom történetét bemutató kiállítás tekinthető meg.

1914-ig hét harangja volt, ezek közül akkor hármat leszereltek és ágyúnak olvasztottak be. 7300 kg-os nagyharangja a legnagyobb mozdítható harang Romániában és eredetileg 1514-ből származik, de az 1689-es tűzvész után és 1750-es lezuhanását követően, 1858-ban újraöntötték. 2001-ben újították föl Délkelet-Európa legnagyobb orgonáját, amely 3993 sípot számlál és 76 regiszteres. A berlini Carl August Buchholz építette 1836 és 1839 között.

A templomban található a Törökországon kívüli Európa legnagyobb anatóliai szőnyeggyűjteménye. A 16–18. században készült 119 szőnyeget a Törökországot járó szász kereskedők vásárolták és ajándékozták az egyházközségnek. Ma a templombelsőt díszítik. A templom további kincsei közé tartozik az 1476-ban egy segesvári mester által készített és Johannes Reudel kereskedő által adományozott keresztelőmedence, egy gótikus, öntöttvas szentségtartó és két, 1504-ben készült kehely. Déli oldalán áll Johannes Honterus szobra, Harro Magnussen alkotása, 1898-ból.

{"item":"sight","set":{"sightId":2000,"townId":77,"active":2,"name_LO":"","address":"Curtea Honterus","mapdata":"1|994|1924","gps_lat":"45.6410147559","gps_long":"25.5880498938","religion":3,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Fekete-templom-Brasso-284","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=186","picture":"\u003Ca title=\u0022Mark Ahsmann, CC BY-SA 4.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:20140627_Bra%C5%9Fov_075.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u002220140627 Bra\u015fov 075\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/0d\/20140627_Bra%C5%9Fov_075.jpg\/512px-20140627_Bra%C5%9Fov_075.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:20140627_Bra%C5%9Fov_075.jpg\u0022\u003EMark Ahsmann\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori Nagyboldogasszony templom, Fekete templom","note":"","history":"1383 \u00e9s 1424 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt, az egykori Magyarorsz\u00e1g legnagyobb temploma volt (ma Rom\u00e1nia legnagyobb temploma) eredetileg a Nagyboldogasszonynak volt szentelve. D\u00e9li kapuja felett M\u00e1ty\u00e1s \u00e9s Arag\u00f3niai Beatrix c\u00edmere, a reform\u00e1ci\u00f3 \u00f3ta evang\u00e9likus templom. Mellette \u00e1ll a nagy reform\u00e1tornak Honterus J\u00e1nosnak a szobra. A Honterus-udvarnak nevezett t\u00e9ren \u00e1ll.@\nEgy n\u00e9pszer\u0171 v\u00e9leked\u00e9s szerint a Fekete templomnak az 1689-es t\u0171zv\u00e9sz sor\u00e1n r\u00e1rak\u00f3dott korom k\u00f6lcs\u00f6n\u00f6zte fekete sz\u00edn\u00e9t, \u00e9s \u00edgy nev\u00e9t is. Ennek ellen\u00e9re 21. sz\u00e1zadi vizsg\u00e1latok nem tal\u00e1ltak t\u0171zpuszt\u00edt\u00e1sra utal\u00f3 r\u00e9tegeket; a templom puszt\u00e1n a k\u00f6rnyezeti hat\u00e1sok miatt feketedett meg. Megjegyzend\u0151, hogy a \u201eFekete templom\u201d nevet csak a 19. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n kezdt\u00e9k haszn\u00e1lni.@\n1383 \u00e9s 1477 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt, a tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1skor elpusztult Szent Katalin-templom, \u00dajbrass\u00f3 pl\u00e9b\u00e1niatemplom\u00e1nak hely\u00e9re, amely 1295-t\u0151l d\u00e9k\u00e1ns\u00e1g k\u00f6zpontja volt. Az \u00e9p\u00edtkez\u00e9s megkezd\u00e9se Thomas Sander pl\u00e9b\u00e1nos nev\u00e9hez f\u0171z\u0151dik. 1384-ben Kaplai Demeter esztergomi \u00e9rsek, 1399-ben IX. Bonif\u00e1c p\u00e1pa b\u00facs\u00falev\u00e9llel t\u00e1mogatta. 1408-ra fejez\u0151dhetett be a szent\u00e9ly \u00e9p\u00edt\u00e9se. Elk\u00e9sz\u00fclt\u00e9t\u0151l a v\u00e1ros Sz\u0171z M\u00e1ri\u00e1nak szentelt f\u0151 pl\u00e9b\u00e1niatemploma volt. 1421-ben a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k t\u00e1mad\u00e1sa vetette vissza az \u00e9p\u00edtkez\u00e9st. Ezut\u00e1n 1422-ben V. M\u00e1rton p\u00e1pa b\u00facs\u00falevel\u00e9vel t\u00e1mogatta \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t. 1444-ben Hunyadi J\u00e1nos elengedte a v\u00e1ros Szent M\u00e1rton-napi cenzus\u00e1t, amelyet a templom \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9re tudtak ford\u00edtani. H\u00e1l\u00e1b\u00f3l a f\u0151haj\u00f3 egyik oszlop\u00e1n elhelyezt\u00e9k a Hunyadiak c\u00edmer\u00e9t. 1475-re fejez\u0151dhetett be a templom \u00e9p\u00edt\u00e9se.@\nK\u00e9ttornyosnak tervezt\u00e9k, az elk\u00e9sz\u00fclt nyugati tornyot v\u00e9g\u00fcl 1514-ben szentelt\u00e9k fel.@\n1542-ben, a v\u00e1ros reform\u00e1ci\u00f3ja idej\u00e9n az evang\u00e9likusok\u00e9 lett. 1542 okt\u00f3ber\u00e9ben itt tartott\u00e1k az els\u0151 n\u00e9met nyelv\u0171 evang\u00e9likus istentiszteletet Erd\u00e9lyben. 1544-ben, Luther szem\u00e9lyes aj\u00e1nl\u00e1s\u00e1ra Johannes Honterust v\u00e1lasztott\u00e1k lelk\u00e9sz\u00e9v\u00e9. 1689. \u00e1prilis 21-\u00e9n, a kort\u00e1rsak \u00e1ltal a cs\u00e1sz\u00e1ri katonas\u00e1g gy\u00fajtogat\u00e1s\u00e1nak tulajdon\u00edtott t\u0171zv\u00e9szben le\u00e9gett. 1710\u20131714-ben \u00e9p\u00fcltek az oldalhaj\u00f3k karzatai, az inasok \u00e9s seg\u00e9dek sz\u00e1m\u00e1ra. Az 1738-as f\u00f6ldreng\u00e9sben ism\u00e9t megs\u00e9r\u00fclt.@\n1750-ben a nagyharang lezuhant a toronyb\u00f3l. 1762 \u00e9s 1772 k\u00f6zt danckai mesterek \u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00fajj\u00e1, ekkor k\u00e9sz\u00fclt mai boltozata is Stephan Closius orvos, v\u00e1rosi tan\u00e1csos szervez\u00e9s\u00e9ben \u00e9s ir\u00e1ny\u00edt\u00e1s\u00e1val. 1836 \u00e9s 39 k\u00f6z\u00f6tt k\u00e9sz\u00fclt a jelenlegi orgona, \u00e9s 1866-ban az \u00faj olt\u00e1r.@\nA I. vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa el\u0151tt az Orsz\u00e1gos M\u0171eml\u00e9ki Fel\u00fcgyel\u0151s\u00e9g \u00e1ltal megkezdett helyre\u00e1ll\u00edt\u00e1si munk\u00e1latai f\u00e9lbeszakadtak, 1924 \u00e9s 25 k\u00f6z\u00f6tt Albert Schuller vezet\u00e9s\u00e9vel, majd 1937 \u00e9s 44 k\u00f6z\u00f6tt illetve 1984 \u00e9s 1999 k\u00f6z\u00f6tt restaur\u00e1lt\u00e1k.@\nH\u00e1romhaj\u00f3s, g\u00f3tikus csarnoktemplom. Hossza 89, sz\u00e9less\u00e9ge 38, a haj\u00f3 magass\u00e1ga 42m, a torony\u00e9 65 m. A f\u0151haj\u00f3 nyugati \u00e9s keleti v\u00e9g\u00e9ben 1656-ig val\u00f3sz\u00edn\u0171leg k\u00e9t mell\u00e9kk\u00e1poln\u00e1ja is volt. K\u00edv\u00fclr\u0151l minden m\u00e1sodik pill\u00e9r\u00e9t a templom \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9vel egykor\u00fa szobor m\u00e1solata d\u00edsz\u00edti (az eredetieket a templomban \u0151rzik). Az \u00e1br\u00e1zolt alakok: Keresztel\u0151 Szent J\u00e1nos, Szent Mih\u00e1ly arkangyal, Szent Jakab apostol, Szent Mikl\u00f3s (?), Thomas Sander pl\u00e9b\u00e1nos, a templom alap\u00edt\u00f3ja (?), Luk\u00e1cs evang\u00e9lista, P\u00e1l apostol, Krisztus mint Salvator Mundi (Vil\u00e1g Megv\u00e1lt\u00f3ja), Szent P\u00e9ter \u00e9s az egykori v\u00e9d\u0151szent, Sz\u0171z M\u00e1ria, l\u00e1ba alatt Brass\u00f3 els\u0151 c\u00edmer\u00e9vel.@\nAz 1689-es t\u0171zv\u00e9sz el\u0151tt 22 mell\u00e9kolt\u00e1ra volt, a mai, a templom st\u00edlus\u00e1hoz igazod\u00f3 f\u0151olt\u00e1rt 1865-ben, Peter Bartesch v\u00e1rosi f\u0151\u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n k\u00e9sz\u00edtett\u00e9k. A k\u00f6z\u00e9ps\u0151 olt\u00e1rk\u00e9p (a Hegyi besz\u00e9d) Friedrich Martersteig weimari fest\u0151 m\u0171ve. Az olt\u00e1r bal oldali oszlopa el\u0151tti Honterus-eml\u00e9kk\u0151 azon a helyen \u00e1ll, ahov\u00e1 a reform\u00e1tort temett\u00e9k. Az olt\u00e1r m\u00f6g\u00e9 van befalazva Thomas Sandernak, a templomot alap\u00edt\u00f3 pl\u00e9b\u00e1nosnak a s\u00edrk\u00f6ve. Sz\u00f3sz\u00e9ke \u00e9s a tan\u00e1csurak padja 1696-ban, a szent\u00e9ly padjai 1700-ban k\u00e9sz\u00fcltek. A sz\u00f3sz\u00e9kkel szemk\u00f6zti pill\u00e9ren a Hunyadi-c\u00edmer l\u00e1that\u00f3. A szent\u00e9ly \u00e9szaki fal\u00e1n vezett\u00e9k a Breve Chronicon Daciae c\u00edm\u0171 falikr\u00f3nik\u00e1t, amely az 1143 \u00e9s 1571 k\u00f6z\u00f6tti erd\u00e9lyi esem\u00e9nyeket \u00f6r\u00f6k\u00edtette meg. A d\u00e9li oldalhaj\u00f3 keleti fal\u00e1n Fritz Schullerus k\u00e9pe: a tan\u00e1csurak \u00e9s az \u00fan. \u201esz\u00e1zaty\u00e1k\u201d (a v\u00e1rosi k\u00e9pvisel\u0151test\u00fclet) 1543. december 26-\u00e1n felesk\u00fcsznek Honterus reform\u00e1ci\u00f3s k\u00f6nyv\u00e9re.@\nA d\u00e9li kapu el\u0151csarnok\u00e1ban l\u00e1that\u00f3, 1477-ben k\u00e9sz\u00fclt fresk\u00f3k az Angyali \u00fcdv\u00f6zletet (az \u00fan. Schwarze Madonna), M\u00e1ty\u00e1s \u00e9s Beatrix c\u00edmer\u00e9t, a Kir\u00e1lyok im\u00e1d\u00e1s\u00e1t, Alexandriai Szent Katalint \u00e9s Szent Borb\u00e1l\u00e1t \u00e1br\u00e1zolj\u00e1k. A torony alatt a templom t\u00f6rt\u00e9net\u00e9t bemutat\u00f3 ki\u00e1ll\u00edt\u00e1s tekinthet\u0151 meg.@\n1914-ig h\u00e9t harangja volt, ezek k\u00f6z\u00fcl akkor h\u00e1rmat leszereltek \u00e9s \u00e1gy\u00fanak olvasztottak be. 7300 kg-os nagyharangja a legnagyobb mozd\u00edthat\u00f3 harang Rom\u00e1ni\u00e1ban \u00e9s eredetileg 1514-b\u0151l sz\u00e1rmazik, de az 1689-es t\u0171zv\u00e9sz ut\u00e1n \u00e9s 1750-es lezuhan\u00e1s\u00e1t k\u00f6vet\u0151en, 1858-ban \u00fajra\u00f6nt\u00f6tt\u00e9k. 2001-ben \u00faj\u00edtott\u00e1k f\u00f6l D\u00e9lkelet-Eur\u00f3pa legnagyobb orgon\u00e1j\u00e1t, amely 3993 s\u00edpot sz\u00e1ml\u00e1l \u00e9s 76 regiszteres. A berlini Carl August Buchholz \u00e9p\u00edtette 1836 \u00e9s 1839 k\u00f6z\u00f6tt.@\nA templomban tal\u00e1lhat\u00f3 a T\u00f6r\u00f6korsz\u00e1gon k\u00edv\u00fcli Eur\u00f3pa legnagyobb anat\u00f3liai sz\u0151nyeggy\u0171jtem\u00e9nye. A 16\u201318. sz\u00e1zadban k\u00e9sz\u00fclt 119 sz\u0151nyeget a T\u00f6r\u00f6korsz\u00e1got j\u00e1r\u00f3 sz\u00e1sz keresked\u0151k v\u00e1s\u00e1rolt\u00e1k \u00e9s aj\u00e1nd\u00e9kozt\u00e1k az egyh\u00e1zk\u00f6zs\u00e9gnek. Ma a templombels\u0151t d\u00edsz\u00edtik. A templom tov\u00e1bbi kincsei k\u00f6z\u00e9 tartozik az 1476-ban egy segesv\u00e1ri mester \u00e1ltal k\u00e9sz\u00edtett \u00e9s Johannes Reudel keresked\u0151 \u00e1ltal adom\u00e1nyozott keresztel\u0151medence, egy g\u00f3tikus, \u00f6nt\u00f6ttvas szents\u00e9gtart\u00f3 \u00e9s k\u00e9t, 1504-ben k\u00e9sz\u00fclt kehely. D\u00e9li oldal\u00e1n \u00e1ll Johannes Honterus szobra, Harro Magnussen alkot\u00e1sa, 1898-b\u00f3l.\n&\nwikipedia: Fekete templom|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Fekete_templom","town":{"townId":77,"name_HU":"Brass\u00f3","name_LO":"Bra\u0219ov","seolink":"brasso-brasov","oldcounty":40,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}