exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Closius–Hiemesch–Giesel-házak

Closius–Hiemesch–Giesel-házak
BV Closius-Hiemesch-Giesel
Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Település:
Cím:
Piața Sfatului 15–16
Vármegye:
Brassó
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.6414925731, 25.5889759124
Google térkép:

Története

Legkorábbi épületei a 14. század elejéről származtak. Ekkor három földszintes épület volt ezen a helyen, melyeket keskeny belső udvarok választottak el. 1566-ban a három házat újjáépítették, homlokzataikat 2 méterrel előrébbhozták és egy emeletet húztak rájuk; az építés dátumáról egy kő ablakkeretre felvésett dátum tanúskodik. Az 1689-es tűzvész után ismét újjáépítették őket. A földszinten a középkori házakra jellemző, boltíves portikuszok voltak, ahol a kereskedők portékáikat árulták. Jelenlegi formájukat 1835-ben nyerték el. A házak pincével, földszinttel, emelettel, és manzárddal ellátottak. A családok az emeleten laktak, a földszinten üzlethelyiségek kaptak helyet, a pincében pedig a kereskedők áruit tárolták. A reneszánsz falfestés legrégebbi rétegei a 16. századból származnak; a 18. századig többször átfestették. Művészettörténészek szerint a mai Románia területén ez a legnagyobb, lakóházban feltárt festett falfelület.

1948-ban a házakat államosították. Az emeleteket kis lakásokra osztották fel és bérlőknek adták ki, a földszinten üzletek működtek. A kommunizmus bukása után az épületek visszakerültek eredeti tulajdonosaikhoz. A romos, elhanyagolt épületegyüttest 1991–2011 között felújították.

A 16. szám alatti két ház (Albrich-Hiemesch-Giesel-ház) többször cserélt tulajdonost. A 18. század végéig a középső az Albrich, a Honterus-udvar felőli ház a Hiemesch családé volt (ugyanezért az épületegyüttest Closius–Albrich–Hiemesch-házaknak is nevezik). A két ház idővel összeépült, és 1777-től mindkettőt Hiemesch birtokolta. 1824-ben a Giesel család, 1872-ben a Trautsch és a Plecker von Pleckersfeld családok, 1905-től a Czeides-alapítvány és az evangélikus egyház tulajdonába került. Az Albrich család neves tagja volt Martin Albrich (1630–1694) gimnáziumi rektor és Johann Albrich (1687–1749) orvos, a Hiemesch családé pedig Franz Hiemesch (1849–1911) polgármester.

{"item":"sight","set":{"sightId":2029,"townId":77,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Sfatului 15\u201316","mapdata":"1|1097|1841","gps_lat":"45.6414925731","gps_long":"25.5889759124","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Closius%E2%80%93Hiemesch%E2%80%93Giesel-h%C3%A1zak","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:BV_Closius-Hiemesch-Giesel.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022BV Closius-Hiemesch-Giesel\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/7f\/BV_Closius-Hiemesch-Giesel.jpg\/512px-BV_Closius-Hiemesch-Giesel.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:BV_Closius-Hiemesch-Giesel.jpg\u0022\u003EWhitepixels\u003C\/a\u003E, CC0, via Wikimedia Commons","name":"Closius\u2013Hiemesch\u2013Giesel-h\u00e1zak","note":"","history":"Legkor\u00e1bbi \u00e9p\u00fcletei a 14. sz\u00e1zad elej\u00e9r\u0151l sz\u00e1rmaztak. Ekkor h\u00e1rom f\u00f6ldszintes \u00e9p\u00fclet volt ezen a helyen, melyeket keskeny bels\u0151 udvarok v\u00e1lasztottak el. 1566-ban a h\u00e1rom h\u00e1zat \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtett\u00e9k, homlokzataikat 2 m\u00e9terrel el\u0151r\u00e9bbhozt\u00e1k \u00e9s egy emeletet h\u00faztak r\u00e1juk; az \u00e9p\u00edt\u00e9s d\u00e1tum\u00e1r\u00f3l egy k\u0151 ablakkeretre felv\u00e9sett d\u00e1tum tan\u00faskodik. Az 1689-es t\u0171zv\u00e9sz ut\u00e1n ism\u00e9t \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtett\u00e9k \u0151ket. A f\u00f6ldszinten a k\u00f6z\u00e9pkori h\u00e1zakra jellemz\u0151, bolt\u00edves portikuszok voltak, ahol a keresked\u0151k port\u00e9k\u00e1ikat \u00e1rult\u00e1k. Jelenlegi form\u00e1jukat 1835-ben nyert\u00e9k el. A h\u00e1zak pinc\u00e9vel, f\u00f6ldszinttel, emelettel, \u00e9s manz\u00e1rddal ell\u00e1tottak. A csal\u00e1dok az emeleten laktak, a f\u00f6ldszinten \u00fczlethelyis\u00e9gek kaptak helyet, a pinc\u00e9ben pedig a keresked\u0151k \u00e1ruit t\u00e1rolt\u00e1k. A renesz\u00e1nsz falfest\u00e9s legr\u00e9gebbi r\u00e9tegei a 16. sz\u00e1zadb\u00f3l sz\u00e1rmaznak; a 18. sz\u00e1zadig t\u00f6bbsz\u00f6r \u00e1tfestett\u00e9k. M\u0171v\u00e9szett\u00f6rt\u00e9n\u00e9szek szerint a mai Rom\u00e1nia ter\u00fclet\u00e9n ez a legnagyobb, lak\u00f3h\u00e1zban felt\u00e1rt festett falfel\u00fclet.@\n1948-ban a h\u00e1zakat \u00e1llamos\u00edtott\u00e1k. Az emeleteket kis lak\u00e1sokra osztott\u00e1k fel \u00e9s b\u00e9rl\u0151knek adt\u00e1k ki, a f\u00f6ldszinten \u00fczletek m\u0171k\u00f6dtek. A kommunizmus buk\u00e1sa ut\u00e1n az \u00e9p\u00fcletek visszaker\u00fcltek eredeti tulajdonosaikhoz. A romos, elhanyagolt \u00e9p\u00fcletegy\u00fcttest 1991\u20132011 k\u00f6z\u00f6tt fel\u00faj\u00edtott\u00e1k.@\nA 16. sz\u00e1m alatti k\u00e9t h\u00e1z (Albrich-Hiemesch-Giesel-h\u00e1z) t\u00f6bbsz\u00f6r cser\u00e9lt tulajdonost. A 18. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9ig a k\u00f6z\u00e9ps\u0151 az Albrich, a Honterus-udvar fel\u0151li h\u00e1z a Hiemesch csal\u00e1d\u00e9 volt (ugyanez\u00e9rt az \u00e9p\u00fcletegy\u00fcttest Closius\u2013Albrich\u2013Hiemesch-h\u00e1zaknak is nevezik). A k\u00e9t h\u00e1z id\u0151vel \u00f6ssze\u00e9p\u00fclt, \u00e9s 1777-t\u0151l mindkett\u0151t Hiemesch birtokolta. 1824-ben a Giesel csal\u00e1d, 1872-ben a Trautsch \u00e9s a Plecker von Pleckersfeld csal\u00e1dok, 1905-t\u0151l a Czeides-alap\u00edtv\u00e1ny \u00e9s az evang\u00e9likus egyh\u00e1z tulajdon\u00e1ba ker\u00fclt. Az Albrich csal\u00e1d neves tagja volt Martin Albrich (1630\u20131694) gimn\u00e1ziumi rektor \u00e9s Johann Albrich (1687\u20131749) orvos, a Hiemesch csal\u00e1d\u00e9 pedig Franz Hiemesch (1849\u20131911) polg\u00e1rmester.\n&\nwikipedia: Closius\u2013Hiemesch\u2013Giesel-h\u00e1zak|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Closius%E2%80%93Hiemesch%E2%80%93Giesel-h%C3%A1zak","town":{"townId":77,"name_HU":"Brass\u00f3","name_LO":"Bra\u0219ov","seolink":"brasso-brasov","oldcounty":40,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}